เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. กิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6,ม.1-3   เดิม  ร.ร.นายอวัฒนา  เป็น  ร.ร.นาอ้อยคำสะอาด

2. ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6,ม.1-3  เดิม  ร.ร. นาอ้อยคำสะอาด  เป็น  ร.ร.นายอวัฒนาyes

วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:56 น.