สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองผือ 10 0 0 0 10
2 บ้านนาตาลใต้ 9 0 0 0 9
3 บ้านอีเติ่ง 8 0 0 0 8
4 บ้านนาขาม 7 0 0 0 7
5 บ้านนาตาลเหนือ 7 0 0 0 7
6 บ้านดงตาหวัง 6 0 0 0 6
7 บ้านตากแดด 5 0 0 0 5
8 บ้านนาหว้าเหนือ 5 0 0 0 5
9 บ้านบกหนองทันน้ำ 5 0 0 0 5
10 บ้านพังเคน 4 0 0 0 4
11 อนุบาลน้องหญิง 4 0 0 0 4
12 บ้านบึงหอม 4 0 0 0 4
13 บ้านนาชุมใต้ 4 0 0 0 4
14 บ้านโคกน้อย 4 0 0 0 4
15 บ้านโพธิ์ไทร 4 0 0 0 4
16 บ้านโนนกุง 3 0 0 0 3
17 บ้านโสกชัน 3 0 0 0 3
18 ชุมชนบ้านเจียด 3 0 0 0 3
19 ตระการพืชผล 3 0 0 0 3
20 บ้านพอก 3 0 0 0 3
21 บ้านม่วงเฒ่า 3 0 0 0 3
22 บ้านโพนแพง 3 0 0 0 3
23 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 3 0 0 0 3
24 บ้านนาหว้า 2 2 0 0 4
25 เขมราฐ 2 0 0 0 2
26 บ้านดอนเย็นใต้ 2 0 0 0 2
27 บ้านโนนตูม 2 0 0 0 2
28 บ้านลุมพุก 2 0 0 0 2
29 ชุมชนบ้านขามป้อม 2 0 0 0 2
30 บ้านขามเปี้ย 2 0 0 0 2
31 บ้านคำกลาง 2 0 0 0 2
32 บ้านค้อ 2 0 0 0 2
33 บ้านถ้ำแข้ 2 0 0 0 2
34 บ้านทรายพูล 2 0 0 0 2
35 บ้านนาหินโหง่นนาดง 2 0 0 0 2
36 บ้านนาแวง 2 0 0 0 2
37 บ้านบาก 2 0 0 0 2
38 บ้านบ่อหิน 2 0 0 0 2
39 บ้านฮี 2 0 0 0 2
40 บ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 2 0 0 0 2
41 บ้านแก่งเค็ง 2 0 0 0 2
42 บ้านแหลไหล่ 2 0 0 0 2
43 ผอบ ณ นคร 1 2 0 0 0 2
44 อนุบาลพุทธเมตตา 2 0 0 0 2
45 บ้านนาแมด 1 1 0 0 2
46 บ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองนกทา 1 0 0 0 1
48 พรเมตตาคริสเตียน 1 0 0 0 1
49 บ้านนาขนัน 1 0 0 0 1
50 บ้านบุ่งวิทยา 1 0 0 0 1
51 บ้านกระเดียน 1 0 0 0 1
52 บ้านกาบิน 1 0 0 0 1
53 บ้านกุดกลอย 1 0 0 0 1
54 บ้านคอนสาย 1 0 0 0 1
55 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
56 บ้านดงบัง 1 0 0 0 1
57 บ้านดอนงัว 1 0 0 0 1
58 บ้านดอนหมูวิทยา 1 0 0 0 1
59 บ้านทม 1 0 0 0 1
60 บ้านนาทราย 1 0 0 0 1
61 บ้านนานวน 1 0 0 0 1
62 บ้านนาพิน 1 0 0 0 1
63 บ้านนายูง 1 0 0 0 1
64 บ้านบก 1 0 0 0 1
65 บ้านม่วงใหญ่ 1 0 0 0 1
66 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1 0 0 0 1
67 บ้านสองคอน 1 0 0 0 1
68 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
69 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
70 บ้านเกษม 1 0 0 0 1
71 บ้านแก้งใต้ 1 0 0 0 1
72 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 0 0 0 1
73 บ้านโปร่งเจริญ 1 0 0 0 1
74 บ้านไทรย้อย 1 0 0 0 1
75 แอมเจริญ 1 0 0 0 1
76 บ้านเล้า 0 0 1 0 1
77 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0
78 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0
79 บ้านห้วยฝ้าย 0 0 0 0 0
80 บ้านแก่งหลักด่าน 0 0 0 0 0
81 บุญจิราธร 0 0 0 0 0
82 บ้านกองโพน 0 0 0 0 0
83 บ้านคำข่า 0 0 0 0 0
84 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0
85 บ้านด่านฮัง 0 0 0 0 0
86 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง 0 0 0 0 0
87 บ้านป่าติ้ว 0 0 0 0 0
88 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 0 0 0 0 0
89 บ้านไหล่ธาตุ 0 0 0 0 0
90 บ้านไหล่สูง 0 0 0 0 0
รวม 183 3 1 0 187