หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 111 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 1 1 1
2 178 โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 3 6 5
4 196 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น 0 0 0
5 181 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 0 0 0
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1 1 1
7 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 4 12 8
8 167 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 0 0 0
9 186 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 0 0 0
10 008 โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 0 0 0
11 009 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1 1 1
12 010 โรงเรียนตระการพืชผล 3 51 11
13 151 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 0 0 0
14 122 โรงเรียนบุญจิราธร 1 2 0
15 011 โรงเรียนบ้านกระเดียน 1 1 1
16 226 โรงเรียนบ้านกระเตียด 0 0 0
17 012 โรงเรียนบ้านกองโพน 1 2 1
18 220 โรงเรียนบ้านกะลึง 0 0 0
19 162 โรงเรียนบ้านกาจับ 0 0 0
20 013 โรงเรียนบ้านกาบิน 1 1 1
21 159 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 0 0 0
22 104 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 1 1 1
23 160 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 0 0 0
24 142 โรงเรียนบ้านกุศกร 0 0 0
25 017 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 6 8 7
26 019 โรงเรียนบ้านคอนสาย 2 2 2
27 003 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 0 0 0
28 021 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 3 3
29 022 โรงเรียนบ้านคำข่า 1 2 2
30 217 โรงเรียนบ้านคำมณี 0 0 0
31 024 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1 1 1
32 255 โรงเรียนบ้านคำหาด 0 0 0
33 023 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 5 4
34 187 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 0 0 0
35 025 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 3 2
36 161 โรงเรียนบ้านคึม 0 0 0
37 020 โรงเรียนบ้านค้อ 2 12 4
38 027 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 0 0 0
39 028 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 7 8 7
40 161028 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 2 2 2
41 091 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 2 1
42 182 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 0 0 0
43 149 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
44 228 โรงเรียนบ้านดอนกระทอด 0 0 0
45 148 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 0 0 0
46 117 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1 6 3
47 166 โรงเรียนบ้านดอนจิก 0 0 0
48 029 โรงเรียนบ้านดอนชาด 0 0 0
49 030 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 0 0 0
50 171 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 0 0 0
51 135 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 0 0 0
52 164 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย 0 0 0
53 139 โรงเรียนบ้านดอนหมู 0 0 0
54 094 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 1 3 2
55 093 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 5 8 8
56 170 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 0 0 0
57 233 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 0 0 0
58 112 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 1 2 1
59 137 โรงเรียนบ้านตระการ 0 0 0
60 032 โรงเรียนบ้านตากแดด 7 10 8
61 195 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 0 0 0
62 200 โรงเรียนบ้านตาดโตน 0 0 0
63 192 โรงเรียนบ้านตุ 0 0 0
64 033 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 2 5 4
65 275 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ 0 0 0
66 101 โรงเรียนบ้านทม 1 5 2
67 034 โรงเรียนบ้านทรายพูล 2 6 4
68 153 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 0 0 0
69 284 โรงเรียนบ้านนากลาง 0 0 0
70 037 โรงเรียนบ้านนาขนัน 3 6 4
71 038 โรงเรียนบ้านนาขาม 17 43 29
72 130 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 1 3 2
73 283 โรงเรียนบ้านนาคิแลน 0 0 0
74 113 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 1 1
75 175 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 0 0 0
76 146 โรงเรียนบ้านนาจ่าย 0 0 0
77 040 โรงเรียนบ้านนาชุม 0 0 0
78 039 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 5 9 6
79 120 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 3 5 5
80 042 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 12 40 24
81 041 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 9 25 15
82 180 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 0 0 0
83 043 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 1 1
84 044 โรงเรียนบ้านนานวน 1 2 2
85 045 โรงเรียนบ้านนานางวาน 0 0 0
86 224 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 0 0 0
87 046 โรงเรียนบ้านนาพิน 1 3 2
88 231 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
89 047 โรงเรียนบ้านนายูง 1 1 1
90 242 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 0 0 0
91 050 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 0 0 0
92 052 โรงเรียนบ้านนาหว้า 5 9 9
93 161052 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 4 4
94 051 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 5 10 8
95 211 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 0 0 0
96 100 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 3 5 4
97 150 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 0 0 0
98 169 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 0 0 0
99 127 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 3 3
100 121 โรงเรียนบ้านนาแมด 3 5 3
101 161121 โรงเรียนบ้านนาแมด 2 2 1
102 048 โรงเรียนบ้านนาแวง 2 6 3
103 172 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) 0 0 0
104 271 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 0 0 0
105 053 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 5 8 8
106 056 โรงเรียนบ้านบก 1 2 1
107 055 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 5 10 8
108 058 โรงเรียนบ้านบาก 4 4 4
109 059 โรงเรียนบ้านบึงหอม 6 15 9
110 060 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 2 4 2
111 089 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 2 16 5
112 057 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 2 21 6
113 208 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 0 0 0
114 236 โรงเรียนบ้านปากแซง 0 0 0
115 061 โรงเรียนบ้านป่าข่า 0 0 0
116 256 โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 0 0 0
117 062 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 1 1
118 281 โรงเรียนบ้านพนมดี 0 0 0
119 064 โรงเรียนบ้านพอก 3 6 5
120 218 โรงเรียนบ้านพะลอง 0 0 0
121 235 โรงเรียนบ้านพะลาน 0 0 0
122 216 โรงเรียนบ้านพะไล 0 0 0
123 065 โรงเรียนบ้านพังเคน 7 14 10
124 199 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 0 0 0
125 069 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 6 15 11
126 106 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 1 2 2
127 115 โรงเรียนบ้านร่องข่า 1 3 2
128 143 โรงเรียนบ้านลาดสมดี 0 0 0
129 246 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 0 0 0
130 070 โรงเรียนบ้านลุมพุก 3 14 8
131 105 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1 7 2
132 144 โรงเรียนบ้านศรีสุข 0 0 0
133 207 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0
134 136 โรงเรียนบ้านสงยาง 0 0 0
135 049 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 0 0 0
136 102 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 0 0 0
137 108 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 2 2 2
138 071 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 6 4
139 219 โรงเรียนบ้านสารภี 0 0 0
140 278 โรงเรียนบ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น 0 0 0
141 279 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
142 202 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเข 0 0 0
143 074 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 9 8
144 201 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 0 0 0
145 075 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 61 26
146 210 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 0 0 0
147 203 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 0 0 0
148 243 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 0 0 0
149 188 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
150 073 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 1
151 157 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 0 0 0
152 173 โรงเรียนบ้านหนองแดง 0 0 0
153 222 โรงเรียนบ้านหินห่อม 0 0 0
154 156 โรงเรียนบ้านห้วยที 0 0 0
155 076 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 3 5 5
156 077 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 2
157 080 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 8 64 25
158 081 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1 2 2
159 082 โรงเรียนบ้านฮี 2 6 4
160 014 โรงเรียนบ้านเกษม 1 3 2
161 177 โรงเรียนบ้านเขือง 0 0 0
162 251 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
163 152 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0
164 063 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 2 6 4
165 214 โรงเรียนบ้านเลาะ 0 0 0
166 119 โรงเรียนบ้านเล้า 1 2 2
167 168 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 0 0 0
168 230 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 0 0 0
169 138 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 0 0 0
170 277 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 0 0 0
171 129 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 2 3 2
172 099 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 2 4 4
173 189 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 0 0 0
174 016 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1 3 2
175 250 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 0 0 0
176 103 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1 1 1
177 191 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 0 0 0
178 031 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 3 2
179 066 โรงเรียนบ้านแพง 0 0 0
180 205 โรงเรียนบ้านแสนอุดม 0 0 0
181 078 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 2 2 2
182 198 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 0 0 0
183 140 โรงเรียนบ้านโคกจาน 0 0 0
184 026 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 4 4
185 276 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
186 197 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 0 0 0
187 141 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
188 096 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 11 8
189 232 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 0 0 0
190 054 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 11 8
191 176 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
192 155 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
193 194 โรงเรียนบ้านโนนหอม 0 0 0
194 118 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 3 6 4
195 245 โรงเรียนบ้านโบกม่วง 0 0 0
196 095 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 1 2 2
197 134 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 0 0 0
198 209 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 0 0 0
199 282 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว 0 0 0
200 067 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 4 34 7
201 280 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0 0 0
202 068 โรงเรียนบ้านโพนแพง 4 15 7
203 072 โรงเรียนบ้านโสกชัน 6 21 9
204 165 โรงเรียนบ้านโหมน 0 0 0
205 190 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 0 0 0
206 035 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 7 3
207 036 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 15 3
208 145 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0 0 0
209 221 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 0 0 0
210 184 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 0 0 0
211 128 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 1 2 1
212 124 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 1 2 1
213 083 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 2 2 2
214 212 โรงเรียนสมาคมจักรยาน 0 0 0
215 273 โรงเรียนหนองเต่าเพชรเจริญ 0 0 0
216 086 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 5 6 6
217 158 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 0 0 0
218 002 โรงเรียนเขมราฐ 6 17 8
219 132 โรงเรียนเวียง(ตุอุปถัมภ์) 0 0 0
220 215 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 0 0 0
221 090 โรงเรียนแอมเจริญ 1 3 2
222 262 โรงเรียนดำรงวิทยา 0 0 0
223 285 โรงเรียนดุสิตคามนคร 0 0 0
224 259 โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา 0 0 0
225 258 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0
226 084 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 4 6 6
227 263 โรงเรียนพุทธศาสตร์ดอนโด่ 0 0 0
228 257 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
229 268 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 0 0 0
230 267 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม 0 0 0
231 269 โรงเรียนวุฒิศึกษา 0 0 0
232 264 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์ 0 0 0
233 087 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 7 14 11
234 088 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 2 3 2
235 260 โรงเรียนอนุบาลรักษ์แม่โพธิ์เมือง 0 0 0
236 265 โรงเรียนอนุบาลอัมพรบัวขาว 0 0 0
237 266 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ 0 0 0
238 261 โรงเรียนเทพนิมิต 0 0 0
รวม 307 863 503
1366

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]