หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
2 โรงเรียนบ้านนาขาม 17 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
3 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 12 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
6 โรงเรียนบ้านตากแดด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
11 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนบ้านพังเคน 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนบ้านบึงหอม 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านบาก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านโพนแพง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านนาหว้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
23 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
24 โรงเรียนบ้านโสกชัน 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนตระการพืชผล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนบ้านพอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนเขมราฐ 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านลุมพุก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านคอนสาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านทรายพูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านนาแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านสร้างโพน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนบ้านฮี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
48 โรงเรียนบ้านนาแมด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
49 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านนาขนัน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านกระเดียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านกาบิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านกุดกลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านทม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านนานวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านนาพิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านนายูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านร่องข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนแอมเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านเล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
91 โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่าน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
92 โรงเรียนบุญจิราธร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
93 โรงเรียนบ้านกองโพน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
94 โรงเรียนบ้านคำข่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
95 โรงเรียนบ้านด่านฮัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
97 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
98 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนบ้านไหล่สูง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]