หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2557   9 พ.ย. 2557   10 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 1 9 พ.ย. 2557
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 2 9 พ.ย. 2557
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 3 9 พ.ย. 2557
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2557
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2557
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 4 9 พ.ย. 2557
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 5 9 พ.ย. 2557
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 6 9 พ.ย. 2557
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 7 9 พ.ย. 2557
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 8 9 พ.ย. 2557
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 9 9 พ.ย. 2557
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 10 9 พ.ย. 2557
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 1 9 พ.ย. 2557
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 2 9 พ.ย. 2557
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 3 9 พ.ย. 2557
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 4 9 พ.ย. 2557
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 5 9 พ.ย. 2557
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 6 9 พ.ย. 2557
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 7 9 พ.ย. 2557
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 8 9 พ.ย. 2557
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 9 9 พ.ย. 2557
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 10 9 พ.ย. 2557
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 9 พ.ย. 2557
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก พระวอ 2 9 พ.ย. 2557
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 3 9 พ.ย. 2557
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 4 9 พ.ย. 2557
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึกพระวอ 5 9 พ.ย. 2557
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 9 พ.ย. 2557
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 2 9 พ.ย. 2557
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 3 9 พ.ย. 2557
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 4 9 พ.ย. 2557
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 5 9 พ.ย. 2557
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 9 พ.ย. 2557
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 2 9 พ.ย. 2557
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 3 9 พ.ย. 2557
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 1 9 พ.ย. 2557
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 2 9 พ.ย. 2557
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 3 9 พ.ย. 2557
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 4 9 พ.ย. 2557
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 5 9 พ.ย. 2557
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 6 9 พ.ย. 2557
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 7 9 พ.ย. 2557
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดอลง 8 9 พ.ย. 2557
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 9 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 402 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]