หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2557   9 พ.ย. 2557   10 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 0 ชั้น 1 ห้อง 11 8 พ.ย. 2557
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 44 8 พ.ย. 2557
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 11 ชั้น 11 8 พ.ย. 2557
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 8 พ.ย. 2557
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 2 8 พ.ย. 2557
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 8 พ.ย. 2557
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 8 พ.ย. 2557
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 8 พ.ย. 2557
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 1 8 พ.ย. 2557
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 2 8 พ.ย. 2557
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 3 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 4 8 พ.ย. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 301 8 พ.ย. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 302 8 พ.ย. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 304 8 พ.ย. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 305 8 พ.ย. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 306 8 พ.ย. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 307 8 พ.ย. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 308 8 พ.ย. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 309 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 1 8 พ.ย. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 2 8 พ.ย. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 3 8 พ.ย. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 1 8 พ.ย. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 2 8 พ.ย. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 3 8 พ.ย. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 4 8 พ.ย. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 5 8 พ.ย. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 6 8 พ.ย. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ช้น 2 8 พ.ย. 2557
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 6 8 พ.ย. 2557
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 301 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 5 8 พ.ย. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 9 8 พ.ย. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคารเอนกประสงค์ 1 8 พ.ย. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคารเอนกประสงค์ 2 8 พ.ย. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 1 8 พ.ย. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 2 8 พ.ย. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 3 8 พ.ย. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว โรงอาหาร 1 8 พ.ย. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว โรงอาหาร 2 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 301 8 พ.ย. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 302 8 พ.ย. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 304 8 พ.ย. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 305 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 101 8 พ.ย. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 102 8 พ.ย. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 103 8 พ.ย. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 104 8 พ.ย. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 105 8 พ.ย. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 106 8 พ.ย. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 107 8 พ.ย. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 108 8 พ.ย. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 109 8 พ.ย. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 201 8 พ.ย. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 202 8 พ.ย. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 203 8 พ.ย. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 204 8 พ.ย. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 205 8 พ.ย. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 206 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 2 8 พ.ย. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 3 8 พ.ย. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 4 8 พ.ย. 2557
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2557
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถงชั้น 3 8 พ.ย. 2557
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถงชั้น 4 8 พ.ย. 2557
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 5 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ช้้น 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 5 8 พ.ย. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 4 8 พ.ย. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 6 8 พ.ย. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 9 8 พ.ย. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.อบ.2 8 พ.ย. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 8 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 2 8 พ.ย. 2557
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 สนามกีฬา 8 พ.ย. 2557
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามกีฬา 1 8 พ.ย. 2557
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามวอลเล่ย์บอล 8 พ.ย. 2557
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2557
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามเปตอง 8 พ.ย. 2557
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 สนามเปตอง 1 8 พ.ย. 2557
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 101 8 พ.ย. 2557
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้อง 102 8 พ.ย. 2557
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 104 8 พ.ย. 2557
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้อง 103 8 พ.ย. 2557
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 105 8 พ.ย. 2557
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 1 8 พ.ย. 2557
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 2 8 พ.ย. 2557
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 3 8 พ.ย. 2557
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้องสัตยาบัน 1 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชัั้น 6 8 พ.ย. 2557
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 7 8 พ.ย. 2557
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 1 8 พ.ย. 2557
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 2 8 พ.ย. 2557
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 3 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้องคอม 1 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 404 8 พ.ย. 2557
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 405 8 พ.ย. 2557
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 406 8 พ.ย. 2557
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 407 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/1 8 พ.ย. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/2 8 พ.ย. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/3 8 พ.ย. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/4 8 พ.ย. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/5 8 พ.ย. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/5 8 พ.ย. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/6 8 พ.ย. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/7 8 พ.ย. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/8 8 พ.ย. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/9 8 พ.ย. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/1 8 พ.ย. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/2 8 พ.ย. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/3 8 พ.ย. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/4 8 พ.ย. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/5 8 พ.ย. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/6 8 พ.ย. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/7 8 พ.ย. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/8 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]