หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2557   9 พ.ย. 2557   10 พ.ย. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 0 ชั้น 1 ห้อง 11 8 พ.ย. 2557
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 44 8 พ.ย. 2557
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 11 ชั้น 11 8 พ.ย. 2557
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 8 พ.ย. 2557
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 2 8 พ.ย. 2557
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 2 8 พ.ย. 2557
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 8 พ.ย. 2557
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 3 8 พ.ย. 2557
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 1 8 พ.ย. 2557
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 2 8 พ.ย. 2557
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก 3 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 4 8 พ.ย. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 301 8 พ.ย. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 302 8 พ.ย. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 304 8 พ.ย. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 305 8 พ.ย. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 306 8 พ.ย. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 307 8 พ.ย. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 308 8 พ.ย. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 309 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 1 8 พ.ย. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 2 8 พ.ย. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 3 8 พ.ย. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 1 8 พ.ย. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 2 8 พ.ย. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 3 8 พ.ย. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 4 8 พ.ย. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 5 8 พ.ย. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องคอม 6 8 พ.ย. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ช้น 2 8 พ.ย. 2557
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ชั้น 6 8 พ.ย. 2557
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 301 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 5 8 พ.ย. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 9 8 พ.ย. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ตึก 1 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคารเอนกประสงค์ 1 8 พ.ย. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคารเอนกประสงค์ 2 8 พ.ย. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 1 8 พ.ย. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 2 8 พ.ย. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานอาเซียน 3 8 พ.ย. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว โรงอาหาร 1 8 พ.ย. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว โรงอาหาร 2 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 301 8 พ.ย. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 302 8 พ.ย. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 304 8 พ.ย. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 305 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 101 8 พ.ย. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 102 8 พ.ย. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 103 8 พ.ย. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 104 8 พ.ย. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 105 8 พ.ย. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 106 8 พ.ย. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 107 8 พ.ย. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 108 8 พ.ย. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 1 ห้อง 109 8 พ.ย. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 201 8 พ.ย. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 202 8 พ.ย. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 203 8 พ.ย. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 204 8 พ.ย. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 205 8 พ.ย. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ชั้น 2 ห้อง 206 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 1 9 พ.ย. 2557
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 2 9 พ.ย. 2557
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องดนตรี 3 9 พ.ย. 2557
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2557
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2557
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 4 9 พ.ย. 2557
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 5 9 พ.ย. 2557
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 6 9 พ.ย. 2557
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 7 9 พ.ย. 2557
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 8 9 พ.ย. 2557
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 9 9 พ.ย. 2557
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 2 ห้อง 10 9 พ.ย. 2557
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 1 9 พ.ย. 2557
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 2 9 พ.ย. 2557
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 3 9 พ.ย. 2557
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 4 9 พ.ย. 2557
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 5 9 พ.ย. 2557
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 6 9 พ.ย. 2557
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 7 9 พ.ย. 2557
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 8 9 พ.ย. 2557
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 9 9 พ.ย. 2557
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 3 ห้อง 10 9 พ.ย. 2557
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 9 พ.ย. 2557
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึก พระวอ 2 9 พ.ย. 2557
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 3 9 พ.ย. 2557
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ตึกพระวอ 4 9 พ.ย. 2557
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึกพระวอ 5 9 พ.ย. 2557
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 9 พ.ย. 2557
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 2 9 พ.ย. 2557
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 3 9 พ.ย. 2557
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 4 9 พ.ย. 2557
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องแลป 5 9 พ.ย. 2557
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 9 พ.ย. 2557
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 2 9 พ.ย. 2557
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องสมุด 3 9 พ.ย. 2557
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 1 9 พ.ย. 2557
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 2 9 พ.ย. 2557
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 3 9 พ.ย. 2557
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 4 9 พ.ย. 2557
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 5 9 พ.ย. 2557
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 6 9 พ.ย. 2557
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 7 9 พ.ย. 2557
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดอลง 8 9 พ.ย. 2557
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้องทดลอง 9 9 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 2 8 พ.ย. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 3 8 พ.ย. 2557
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ลานเอนกประสงค์ 4 8 พ.ย. 2557
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2557
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถงชั้น 3 8 พ.ย. 2557
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถงชั้น 4 8 พ.ย. 2557
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้องโถง ชั้น 5 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ช้้น 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 5 8 พ.ย. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 4 8 พ.ย. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้้อง 6 8 พ.ย. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 6 8 พ.ย. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 7 8 พ.ย. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 8 8 พ.ย. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 9 8 พ.ย. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน ชั้น 1 ห้อง 10 8 พ.ย. 2557
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สพป.อบ.2 8 พ.ย. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 8 พ.ย. 2557
8 พ.ย. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 2 8 พ.ย. 2557
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 สนามกีฬา 8 พ.ย. 2557
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามกีฬา 1 8 พ.ย. 2557
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามวอลเล่ย์บอล 8 พ.ย. 2557
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2557
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 สนามเปตอง 8 พ.ย. 2557
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.อบ.2 สนามเปตอง 1 8 พ.ย. 2557
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 101 8 พ.ย. 2557
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้อง 102 8 พ.ย. 2557
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 104 8 พ.ย. 2557
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้อง 103 8 พ.ย. 2557
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้อง 105 8 พ.ย. 2557
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 1 8 พ.ย. 2557
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 2 8 พ.ย. 2557
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.อบ.2 ห้องศรีตระการ 3 8 พ.ย. 2557
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.อบ.2 ห้องสัตยาบัน 1 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชัั้น 6 8 พ.ย. 2557
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 5 ชั้น 7 8 พ.ย. 2557
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 1 8 พ.ย. 2557
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 2 8 พ.ย. 2557
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้องศรีภิรมย์ 3 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 1 8 พ.ย. 2557
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 2 8 พ.ย. 2557
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 3 8 พ.ย. 2557
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 4 8 พ.ย. 2557
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 4 ชั้น 5 8 พ.ย. 2557
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2557
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้องคอม 1 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 404 8 พ.ย. 2557
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 405 8 พ.ย. 2557
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 406 8 พ.ย. 2557
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 407 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/1 8 พ.ย. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/2 8 พ.ย. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/3 8 พ.ย. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/4 8 พ.ย. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/5 8 พ.ย. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/5 8 พ.ย. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/6 8 พ.ย. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/7 8 พ.ย. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/8 8 พ.ย. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 1/9 8 พ.ย. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/1 8 พ.ย. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/2 8 พ.ย. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/3 8 พ.ย. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/4 8 พ.ย. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/5 8 พ.ย. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/6 8 พ.ย. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/7 8 พ.ย. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว ห้อง 2/8 8 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 10 พ.ย. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.อบ.2 ลานอาเซียน 2 10 พ.ย. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.อบ.2 ลานเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย สพป.อบ.2 ลานเอนกประสงค์ 2 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 2 10 พ.ย. 2557
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 1 10 พ.ย. 2557
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 3 10 พ.ย. 2557
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 4 10 พ.ย. 2557
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 6 10 พ.ย. 2557
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 7 10 พ.ย. 2557
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 8 10 พ.ย. 2557
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตึก 3 ห้อง 5 10 พ.ย. 2557
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 201 10 พ.ย. 2557
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 101 10 พ.ย. 2557
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 202 10 พ.ย. 2557
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 104 10 พ.ย. 2557
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 102 10 พ.ย. 2557
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 203 10 พ.ย. 2557
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ห้อง 204 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคาร 1 10 พ.ย. 2557
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนงัว อาคาร 2 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 2 ชั้น 1 10 พ.ย. 2557
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 1 ชั้น 3 10 พ.ย. 2557
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน อาคาร 3 ชั้น 1 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 102 10 พ.ย. 2557
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 101 10 พ.ย. 2557
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 10 พ.ย. 2557
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1ห้อง 104 10 พ.ย. 2557
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล อาคาร 1 ห้อง 103 10 พ.ย. 2557
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 301 10 พ.ย. 2557
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 302 10 พ.ย. 2557
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 303 10 พ.ย. 2557
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 304 10 พ.ย. 2557
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 305 10 พ.ย. 2557
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 306 10 พ.ย. 2557
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 307 10 พ.ย. 2557
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 308 10 พ.ย. 2557
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 309 10 พ.ย. 2557
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 401 10 พ.ย. 2557
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 402 9 พ.ย. 2557
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 403 10 พ.ย. 2557
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 404 10 พ.ย. 2557
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 405 10 พ.ย. 2557
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 406 10 พ.ย. 2557
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนตระการพืชผล ห้อง 407 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 101 10 พ.ย. 2557
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 102 10 พ.ย. 2557
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 104 10 พ.ย. 2557
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 103 10 พ.ย. 2557
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 201 10 พ.ย. 2557
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 202 10 พ.ย. 2557
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 203 10 พ.ย. 2557
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 204 10 พ.ย. 2557
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 205 10 พ.ย. 2557
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 206 10 พ.ย. 2557
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 207 10 พ.ย. 2557
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาพิน 301 10 พ.ย. 2557
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 302 10 พ.ย. 2557
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 303 10 พ.ย. 2557
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาพิน ห้อง 304 10 พ.ย. 2557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]