รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  วันชม
 
1. นางศิริพร  ทาปศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงธนัญชภรณ์  บัวงาม
 
1. นางลำปาง  อรรคศรีวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  อุปถัมภ์
 
1. นางสุวรรณา  ชมพงส์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์
 
1. นางมณฑา  แก้วใส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุณธรรม
 
1. นางพูนสิน  บุตรภักดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ทองเย็น
 
1. นางสุวิมล  บุญใส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย
 
1. นางสลิลลา  กากแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
 
1. นางสดสวย  แสงตา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายจิรายุ  สารการ
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุสุมาพร  สืบสิงห์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อสิงห์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทวัน
 
1. นายสุริยัน  พึ่งภพ
2. นางสาวสุพรรษา  พงษ์เกษม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย 1. เด็กหญิงคณิตา  มูลแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลพรม
 
1. นางวีระยา  ภูรุ่งเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงยุรี  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองวงศ์
 
1. นางพรรณี  แสงงาม
2. นายพิทยา  พลศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนีรชา  สุดดี
 
1. นางนุชศรา  ไชยสัจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชินเชษฐ์
2. เด็กหญิงจุฑาพัชร  พัฒนาสันติชัย
3. เด็กชายอรรณพ  ไทยแท้
 
1. นายเอกชัย  ประสานสิงห์
2. นางวิไลทอง  สายเบาะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาน้ำคำ
2. เด็กหญิงพันธิตรา  ครองยุติ
3. เด็กหญิงเปมิกา  จูแสน
 
1. นางวิภาดา  ประเสริฐ
2. นางภาวิณี  คณาวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจรัลพร   แก่นสาร
2. เด็กชายชิษณุพงษ์   เพ็ชรภักดี
3. เด็กหญิงนิสากร   ทำนุ
 
1. นางสาวชนิดา   ทวีศรี
2. นายประเสริฐ  จินดากุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล
2. เด็กหญิงนัทธมน  กุลบุญญา
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางชไมพร  ฉาไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายแสงอาทิตย์  สัตย์ธรรม
2. เด็กชายโชคชัย  ธรรมสัตย์
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
2. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญศิลป์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายเกื้อกุล  แก่นกูล
 
1. นางบัวพันธ์  แก่นวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. นายณัฐพล  บุญลี
 
1. นางสุภาพร  เทพทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์
2. เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์
3. เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุปต์
 
1. นางสาวอรศรี  ดวงรัตน์
2. นางรัชนี  มูลป้อม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงยุวรี  บุญสุข
2. เด็กหญิงระพีภร  บุญสุข
3. เด็กหญิงสุวธิดา  บุญจริง
 
1. นางสาวอนันต์ถิณี  บุญจอง
2. นางสาวนิตยา  กาเมือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนพันธ์
2. เด็กชายภราดร  วงศ์ไพเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิรดา  ศรีงาม
 
1. นางเรวดี  จันดอนแดง
2. นางเทพี  วรรณวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงผกาวดี  ก่องดวง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กาหลง
3. เด็กชายเอกชัย  บุญถูก
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิพันธ์
2. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชนาธิป  โควสุรัตน์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงปานปั้น  เหล่าสายเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
2. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จันใด
2. เด็กชายพลัชณัชน์  คำพุก
3. เด็กชายสมหวัง  ธนูผาย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรไชย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงพนิตา  ผิวทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   สิงห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิริยากร  เศียรทอง
 
1. นางกมลา  บุญเฉลียว
2. นายกิตติวัตร  วงศ์โสภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ผิวนวล
2. เด็กหญิงปรียาพร  คูณคำ
3. เด็กหญิงรติกานต์  ไขว้วงศ์
 
1. นางสุภาพร  น้อยแก้ว
2. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ประสารศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  มาเฉลิม
 
1. นางเพ็ญศรี   ดุจดา
2. นายกิตติวัตร  วงศ์โสภา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมเด
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
2. นางสุภาภรณ์  คำล้าน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กชายจิรภัทร  ถวิล
2. เด็กชายภัทรกร  กันหารัตน์
 
1. นายประดิษฐ์  จารุวงศ์
2. นางสายฝน  อนุสนธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  กำทรัพย์
2. เด็กชายสันติภาพ  สระกาง
 
1. นายธานี  ไชยรักษ์
2. นายจำเนียร  อุ่นใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวงศธร  โสดานา
2. เด็กชายอนาคิน  นามเกษ
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  สีหะวงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายบุรพล  กุรกนก
2. เด็กชายอาทิตย์   สีขาว
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
2. นายสมศักดฺิ์  สังวิบุตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อัครชาติ
2. เด็กชายบุรพร  กุรกนก
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
2. นางสาวอุษณีย์  ภารการ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื้อ
2. เด็กหญิงรุจติยา  ศิริพิพัฒน์ถาวร
3. เด็กหญิงสุชาวลี  ทุมวัน
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จอมแจ่ม
5. เด็กหญิงไอลดา  เบ้าหนองบัว
 
1. นางวิภาพร  แก่นอ้วน
2. นางนิชชิฬารัตน์  ยลพันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 1. เด็กหญิงจารุพร   ผดาศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดวงเกตุ
3. เด็กหญิงภรณ์วิภา   อบเชย
4. เด็กหญิงวิจิตตรา   ศรีบุญมา
5. เด็กหญิงสุกัญญา   โกทัณฑ์
 
1. นายประสิทธิ์   บุญส่อง
2. นางวิจารณ์   ประกอบแสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. นางสาวกาญจนา  จันทรชนะ
2. เด็กหญิงจิตนา  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  กำทอง
4. เด็กหญิงนัฐริกา  สายแวว
5. เด็กหญิงอารยา  ภูเงิน
 
1. นางนวลศิริ  กออินทร์
2. นางกมลพร  สิงห์วิเศษ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงธีรดาธนันท์  รฐาโชคหิรัญผล
3. เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์
4. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์วิเศษ
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญณพัฒน์
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางรัชนีกร  สุพรรณโรจน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  พรมไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ล้อมไธสง
3. เด็กหญิงนนทลี  ฟุ้งสุข
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศุภัทรา  โพรัง
 
1. นางพรรัตน์  วงศ์เสนา
2. นางลภัสรดา  พรสีมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุภสุข
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  ประสานพิมพ์
3. เด็กหญิงมลนิดา  ลาภประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุรวดี  ชื่นภิรมย์
5. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สัจสุวรรณ์
 
1. นางลักษณ์  ยมนา
2. นางสาวกุลวดี  แสงทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนศักดิ์  พุทธพงศ์
2. เด็กชายสถาพร  สิทธิจินดา
3. เด็กชายสุุทัศน์  สังข์โฉม
4. เด็กชายอาทิตย์  อัมไพ
5. เด็กชายไมตรี  ภูมี
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายนิวัฒน์  โสมณวัตร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายกิตศนะ  เนตรมา
2. เด็กชายชนะพันธ์  ทรงพุฒิ
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงสุข
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จริตรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววันนา
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงแก้วมณี  อาจเอี่ยม
 
1. นางสาวนภาลัย  สะอาดศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงธนพร  คำภารัตน์
 
1. นางอัมพร  เรือนเจริญสิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวริวรรณ  จูงพันธ์
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลณรักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ  ภูมิบุญชู
 
1. นางรัชณี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์   สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ   เชื้ออุ่น
 
1. ดร.พนัชกร   บำเรอพงศ์
2. นางสุวรรณี   ตรีนก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายจิรวัฒ  โสระดี
2. นางสาวภาวิตา  เนตรสงคราม
 
1. นางสวลี  บุญเจริญ
2. นางพิณนภา  บุญยืน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย/อังกฤษ ป.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวดี  สุจริต
3. เด็กชายชินวัชร  วันดีวงษ์
4. เด็กหญิงทิวาสวัสดิ์  สมบัติ
5. เด็กหญิงนันทิชา  ฝอยทอง
6. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  จันทร์เติบ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญศรีจันทร์
8. เด็กชายภูริภัทร  ผดาวัลย์
9. เด็กชายสุทธวีร์  สาสุวงษ์
10. เด็กชายสุรเชษฐ์   สุขโข
 
1. นายส่องศักดิ์  สังกะเพศ
2. นางเตือนใจ  มารมย์
3. นางนารี  เชื้ออุ่น
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผายพิมพ์
2. เด็กหญิงณภัทร   ทับทัพท์ชโนดม
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เกษมสุข
4. เด็กหญิงดลยา  ชาวทะเล
5. เด็กหญิงธัญสุดา  ราตรี
6. เด็กหญิงธีวรา  ไชยกาล
7. เด็กหญิงปิยพร  สมชาติ
8. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิลปศิริ
9. เด็กหญิงภัทรพร  ทองทิพย์
10. เด็กหญิงภัทวรินทร์  ทองคำตอน
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พาระนา
12. เด็กหญิงลลนา  ชาวทะเล
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เผ่าภูรี
14. เด็กหญิงอาทิตยา  กินดุก
15. เด็กหญิงอินทิรา  พาระนา
 
1. นางสาวอัจฉราพร  บุญต่อ
2. นางสมจิตร  เทียนทอง
3. นางศรีศศิ  โกศัลวิตร
4. นางสาวปวีณา  มูลมั่ง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายชนะชล  แซ่ลี
2. เด็กชายชนะชัย  ศรีอำนาจ
3. เด็กชายธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท
4. นายธีรเทพ  ประสาสม
5. เด็กชายนาริดา  อุณาภาคย์
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศิริพันธ์
7. เด็กชายมินทดา  ประกอบศรี
8. เด็กชายวทัญญู  กลิ่นแก้ว
9. เด็กชายวัชรพล  สีแสด
10. เด็กชายวีระชัย  ศรบุญ
11. เด็กชายวีระชัย  นำผล
12. เด็กชายอดิชัย  ทองเรือง
13. เด็กชายอภิชาติ  อาจสาสี
14. เด็กชายอภิวัฒน์  กาวาดี
15. เด็กชายเอกรัตน์  เยาว์ยุบล
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
3. นางอำพร  ทีสี
4. นางอิงอร  จันทร์ตรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  โคตรมงคล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สมคะเน
 
1. นายสำพันธ์  คำศรีสุข
2. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงญานิกา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุดาพร  ศิริสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แดนประกรณ์
2. นางพิสมัย  ผาฮุย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โมฬีชาติ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงวาดตะวัน  ไพยรินทร์
 
1. นายรังสรรค์  ไชยมาตย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กหญิงเกศริน  ปัทมเวณุ
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  สุดสนอง
 
1. นางอารี  สารเงิน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนันทนัช  มีคุณ
 
1. นางจอมขวัญ  ไม้ด่าน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุเมฆ
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเพิ่ม
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายศุภชัย  พรมสะอาด
 
1. นายวิบูลย์  มูลป้อม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตรจันทร์
2. เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหฤทัย  ลดาดก
2. นางฐิติยา  เทพา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงปณิตา  แผ่นทอง
2. เด็กชายพหัสชัย  สายพันธ์
 
1. นางยุพี  คันศร
2. นางสาวกิ่งผกา  ดับใหม่
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โกศล
2. เด็กชายเด่นชัย  ลาลี
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวเพลินจิต  บุญไชย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชญานี  สายแก้ว
2. เด็กชายนวดล  บุญแท้
3. เด็กชายวิรัตน์  พลพวก
 
1. นางพิมล  เครือสิงห์
2. นางสุพรรณ  บุญกอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 1. เด็กชายรุ่งระวิน  ศรีลาวงศ์
2. เด็กชายวาทิตย์  สนิทนอก
3. เด็กชายอัครเดช  ทองย่อย
 
1. นายไพบูลย์  นามศรี
2. นายสมชาย  ศรีนิล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สายโท
2. เด็กชายวิรัลพัชร์  สาลี
3. เด็กชายอนันตชัย  ศิริคุณ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
2. นางสุมาลี  คุณา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ตรีนก
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
 
1. นางสาวสุจิตรา   ณ อุบล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัต  มนาตร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กหญิงกุลกานต์  คนองเดช
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงวัฒนาวดี  ขุ่มด้วง
9. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กหญิงณัฐพร  เจนจบ
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัต  มนาตร์
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภาวี  ตั้งยิ่งยง
10. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
11. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
12. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
13. เด็กหญิงวัฒนาวดี  ขุ่มด้วง
14. เด็กหญิงวิมาดา  จันทร์เกษม
15. เด็กหญิงศรุตติกานต์  พรหมเมศ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ศิลาขาว
4. นางสาวอารีรัตน์  ลาดหนองขุ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. เด็กชายชัยพล  ประสพสุข
4. เด็กหญิงชุลีกร  ทัพธมาตร
5. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
6. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
7. เด็กหญิงปัทมพร  บุตรวัง
8. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
9. นายยันต์  พาละพล
10. เด็กชายวรฤทธิ์  เมษาดี
11. เด็กชายศุภกิตติ์  เมษาดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
4. นายเศวตพล  วรชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สารการ
2. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มั่นคง
3. เด็กชายกิตติคุณ  วีรปริยา
4. เด็กชายจักรกฤษ  ทองเพิ่ม
5. เด็กชายจักรพงศ์  จันทร์ศรี
6. เด็กชายจักรพงศ์  มุธุุสิิทธิ์
7. เด็กชายจิรวัฒน์  วระจันทร์
8. เด็กชายชัยธัช  พันธ์น้อย
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
10. เด็กหญิงนภัสสร  พันธ์ศิริ
11. เด็กชายนวพล  จูมวันทา
12. เด็กชายปนวัฒน์  ภิญญศักดิ์
13. เด็กชายภานุพงศ์  โพธิ์สม
14. เด็กชายมงคล  วงษฺ์ชมพู
15. เด็กชายมานะศักดิ์  พงษ์ภาพ
16. เด็กหญิงวิชญาดา  สาธุภาค
17. เด็กชายวิชนะ  บัวเขียว
18. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทมาศ
19. เด็กชายสิรวิชญ์  ตรีนก
20. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอุ้ม
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
2. นายธนเดช  ทองจำรัส
3. นายทัศนัย  เจริญวัย
4. นายสยาม  สีด้วง
5. นายดรุณี  อนุชา
6. นางสาวภัณฑิรา  สารบูรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจใหญ่
2. เด็กชายขรรค์ชัย  ชมภูเกตุ
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  โชติสนธ์
4. เด็กชายณัฐนาวุฒิ  หีบแก้ว
5. เด็กชายบุญยฤทธิ์  สมดี
6. เด็กชายภารดร  บุญแก่น
 
1. นายชลิต  ดุจดา
2. นางปราณี  หอมจันทร์
3. นายเกษม   เกณทวี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายอรรควุฒิ  เข็มสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญช่วย
 
1. นางรัชนีกร  วรรณวัลย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญยะราช
 
1. นายชาตรี  ธงยศ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญจุล
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายพลวัฒน์  พูลผล
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายอรรควุฒิ  เข็มสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทวัน
 
1. นางจงรักษ์  ศรีสรรค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยวัฒน์
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนภัสกร  เกษมพร
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายฐานทัพ  บุญฤทธิเดช
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  จันทร์หาญ
 
1. นางสาวนฤมล  จิตรช่วย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กชายอรรควุฒิ  เข็มสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมผิว
 
1. นางวาสนา  จันทสม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงอรลดา  แก้วดวงงาม
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกมลพร  สุวรรณ
2. เด็กหญิงกฤตลัญช์ธร  สุตะพรหม
3. เด็กหญิงกิตติ์รวี  โชคธนเสฏฐ์กุล
4. เด็กหญิงกุลนิภา  สังฆมณี
5. เด็กหญิงจิดาภา  ตียาพันธ์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขจรพิพัฒน์
7. เด็กหญิงฌัชชา  โฉมเฉลา
8. เด็กหญิงณภัทร  ศรีบุญยงค์
9. เด็กชายณภัทร  สุภาพสุนทร
10. เด็กหญิงณัชชา  ขันบุตรศรี
11. เด็กหญิงณัฐกฤต  จัสมิน
12. เด็กหญิงณัฐวิภา  เจริญพงษ์
13. เด็กหญิงณิชา  แจ้งคล้อย
14. เด็กหญิงตติยาพร  ทองเหลือง
15. เด็กหญิงทอแสง  เหล่าอยู่คง
16. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ยิ่งสนองชาติ
17. เด็กหญิงธนัชพร  สาขี
18. เด็กหญิงธนิษฐา  อภิรัตน์มนตรี
19. เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์
20. เด็กหญิงธีระตาภักค์  รฐาสุขธเนศหิรัญ
21. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี
22. เด็กหญิงนิรชา  ธงไชย
23. เด็กหญิงนุสบา  ศศิบุญญา
24. เด็กหญิงปภาดา  มังคละกุล
25. เด็กหญิงปรีดิยากร  วงศ์จริยวัตร
26. เด็กหญิงปิยาภัสร์  อิสรารังสรรค์
27. เด็กหญิงพรชิตา  สายแวว
28. เด็กหญิงพลอยปภัส  พงศ์เดชธนันชัย
29. เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย
30. เด็กหญิงพัชรารัตน์  อติเชษฐ์ธนิศ
31. เด็กหญิงพัชรารัตน์  พลนิล
32. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิริโชคมงคลชัย
33. เด็กหญิงพิมพ์ระวี  วติวุฒิพงศ์
34. เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณาวุฒิ
35. เด็กหญิงภีรญา  พรหมดวง
36. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองประเสริฐ
37. เด็กหญิงวศินี  อุ่นท้าว
38. เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล
39. เด็กหญิงสุพรรษา  คามดา
40. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สุทธิกุล
 
1. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
2. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
3. นางศิริพร  ทาปศรี
4. นางธันย์ฉมา  รฐาสุขธเนศหิรัญ
5. นางสาวขวัญประภา  นพตะนา
6. นางสาวพนิดา  คงสำรวย
7. นางสาวชนิกานต์  สายพันธ์
8. นางสาววริษา  มุขมณี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงทัศณีย์พร  พรเพ็ชร
2. เด็กชายธนะชัย  จันทร์เวียง
3. เด็กหญิงปานตะวัน  ทองน้อย
4. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีพลัง
5. เด็กหญิงวรัชญา  จันดารัตน์
6. เด็กชายวสุพล  พรหมมิ่ง
7. เด็กชายวายุ  มิตรอุดม
8. เด็กชายศุภเศรษฐ์  เลื่อนลอย
9. เด็กหญิงอริษา  บุญเอื้อ
10. เด็กหญิงเกสร  ทาคำห่อ
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
3. นางกฤติยา  คูณภาค
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทวีชาติ
2. เด็กชายฐานทัพ  ชนะชัย
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  โรคน้อย
4. เด็กหญิงธัญพิมล  นีระมนต์
5. เด็กชายปฏิภาน  ฝูงดี
6. เด็กหญิงปฐมาพร  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  บุญโสม
8. เด็กชายวรพล  รังสี
9. เด็กชายสรวิชญ์  บุญยืน
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รัตนสีหา
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางจิราพันธ์  โหราย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ออมแก้ว
2. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงวรัชยา  อุณาภาค
4. เด็กหญิงสุจิณณา  บุญแต่ง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาววงศ์
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยปัญหา
 
1. นางกิติมา  บัวแย้ม
2. นางนัดดา  มงคลแก้ว
3. นางศรีเรือน  สายรัตน์
4. นางอรพิน  หอมละเอียด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ภาคสีดา
2. เด็กหญิงดวงรุ่ง  ชาวศรี
3. เด็กหญิงนฤมล  คงตางาม
4. เด็กหญิงนันทิพร  ทวีบูรณ์
5. เด็กหญิงพุธิตา  พงษ์ญาติ
6. เด็กหญิงศิรินันท์  เสาขวัญ
7. เด็กหญิงอารียา  แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงเมธาวี  บุญเนตร
 
1. นางสาวแสงดาว  ปลื้มจิต
2. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
4. นางเตือนใจ  ไทยแท้
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงคทติยา  ครอร์ฟอร์ด
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  หวังลาภ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเส
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉลวยศรี
5. เด็กหญิงณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  เป็นสุข
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส
8. เด็กหญิงนัฐสุดา  อนุวรรณ
9. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
10. เด็กหญิงพรหมพร  พิมพบุตร
11. เด็กหญิงวริศรา  เที่ยงสัตย์
12. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญ
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางจิราพันธ์  โหราย์
4. นางอัจฉรา  โกศล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรประภา  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มหาลี
3. เด็กชายชนะศักดิ์  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงดลพร  ผิวผัน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุหงษา
6. เด็กชายปารมี  ไชยมาศ
7. เด็กหญิงพัชรพร  ดีสาย
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุระมาศ
9. เด็กหญิงพิชชาพร  ตันสมรส
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลเนตร
11. เด็กชายภูษณ  วงศ์แก้ว
12. เด็กหญิงวราภรณ์  อุดม
13. เด็กหญิงวรินทิรา  บุตรชัย
14. เด็กหญิงวิลาสินี  โมฬีชาติ
15. เด็กชายศาศวัต  กาศักดิ์
16. เด็กหญิงสุปวีลัฏฆ์  จันทะสอน
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
3. นางสาวลภัสรดา  สุภโกศล
4. นางสาวโสรชา  กำพูล
5. นางวัชราภรณ์  สุตะพรหม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. นายปราโมทย์  โพธิ์งาม
2. นายปริญญา  สุขประเสริฐ
3. นายรัฐพล  สุดสนอง
4. นายสหสวรรษ  ร้ายปล้อง
5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์สู่
 
1. นางอรัญญา  ไชยชนะ
2. นางคณึงนิตย์  สมสอน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายวีระศักดิ์  นิยมคุณ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เย็นรักษา
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วอร่าม
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสตีเว่น สรัล  ฮอลลินเวิร์ธ
 
1. นางสุนีย์  อนันตภักดิ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีเมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชัชญา  ปิยะรัตน์มานนท์
 
1. นางสาวบาหยัน  ศรีเมือง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุทธสิงห์
 
1. นางสาวปิติมา  บุญประสิทธิ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายโชคชัย  บุญยัง
 
1. นางแขลดา  นันทะกาล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สารสมัคร
 
1. MissMirazol T.  Gatchalon
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทวดี  ศรีอร่าม
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณแสง
 
1. นางสุภาพร  โล่ห์คำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงอาริญา  อุ้มบุญ
 
1. นางวะรากร  ยางงาม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกิติยาพร  มาตา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สบายใจ
4. เด็กหญิงอาภาภรณ์   ไพเราะ
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  ดวงแสน
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์  พันธ์จุย
 
1. Mrs.Jiang   Ji
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทวดี  ศรีอร่าม
2. เด็กหญิงสุธิดา  ครั้งพิบูลย์
 
1. นางวันเพ็ญ  จันทวารา
2. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ต่างมงคล
2. เด็กชายปุระชัย  ผลวิสุทธิ์
 
1. นางสาวสิริญา  พรมบุตร
2. Mr.HAKAN  DIKMEN
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บรเพชร
2. เด็กชายณัฐพล  บุญกระจาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  แสงเขียว
4. เด็กชายพันธวัฒน์  เกษงาม
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ขั้นทอง
6. เด็กชายเพชรกล้า  โคมทอง
 
1. นายสรศักดิ์  คุณมี
2. นางลัดดา  เท่าสาร
3. นายนิวัฒน์  สายจันดี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลวัฒน์  ธิเดช
2. เด็กชายจิรโชติ  ถิระกิจ
3. เด็กชายธนกร  คำวงศ์
4. เด็กชายธนกฤต  คชาธานี
5. เด็กชายธีรวัฒน์  อุณาภาคย์
6. เด็กชายวริทธิ์ธร  แสงงาม
 
1. นายชัยพฤกษ์  เหมือนชาติ
2. นางศิริพรรณ  พงษ์บริบูรณ์
3. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายทองดี  จันเวียง
2. เด็กชายธนากร  แสนทวีสุข
3. นายธีรภัทร์  ใจทัด
4. นายภูวนาท  กิจไธสง
5. เด็กชายวิเชียร  พิลากุล
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  คงโท
7. เด็กชายสุประสิทธิ์  ทองสวัสดิ์
8. นายอัษฎงค์  พงญาติ
 
1. นายนัคราช  หล่าบรรเทา
2. นายอาทิตย์  กุลบุตร
3. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงก้านแก้ว  คงดี
2. เด็กหญิงนิตยา  เงาทอง
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  จันเวียง
4. เด็กหญิงปริศนา  รินลา
5. เด็กชายยุธนันท์  พงญาติ
6. เด็กหญิงสริตา  อบคำ
7. เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มครอง
8. เด็กหญิงเกวลิน  สุจริต
 
1. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
2. นางสาวพยอม  หวังชื่น
3. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกุลรดา  พลอำนวย
2. เด็กชายคชาเทพ  สุริยพันตรี
3. เด็กชายนรบดี  ปาสีโล
4. เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงวทานิญา  ปวะบุตร
6. เด็กหญิงศรันยา  เบญจถาวรอนันต์
7. เด็กหญิงสุภาวิกา  นิระมล
8. เด็กหญิงอธิชา  ศรีภาค์
9. เด็กหญิงอริสา  ลิ้มวัฒนาศรี
10. เด็กหญิงเมนิตา  มิ่งขวัญ
 
1. นางดวงพร  บุญถม
2. นางฉวีวรรณ  สุขสาร
3. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงดวงหทััย  รักชาติ
2. เด็กหญิงปัทมาวี  แสนภูมิ
3. เด็กหญิงเอมิกา  พงษ์ภาคิน
 
1. นางอรอนงค์  ดำริห์
2. นายปรีชา  ทองลอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. นางสาวปวีณา  แสงศรี
2. เด็กหญิงมยุรา  วงศ์ศรีทา
3. นายเจษฎากร  ชัยศร
 
1. นางสุพรรณี  สุภาคาร
2. นางสาวอุษณีย์  ภารการ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงบัวกุลยา  ณ อุบล
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงศศิประภา  ร่วมรักษ์
 
1. นางนุชนี  ทาตระกูล
2. นางพูนศิลป์   พลเขตต์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงทับทิม  จันทร์ไชย
2. เด็กหญิงนีลุบล  แนวจำปา
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  แนวจำปา
 
1. นางกัลยาณี  ทองน้อย
2. นางนุชนี  ทาตระกูล
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  เสาแก้ว
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสุริยะ  วิมลพันธ์
 
1. นางศรีอำพร  รัตนบวร
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงฐาปนี  ใจใหญ่
 
1. นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน์
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กชายกิตติวินท์   ปรีแผ้ว
 
1. นายจักรพันธ์  วงชมภูชูวงศ์
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  ผึ้งทอง
 
1. นายไชยพร  ธรรมสัตย์
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
 
1. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โชคโสด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วสีขาว
3. เด็กชายคามิน  สิงห์บัวบาน
4. เด็กชายจรัญชัย  หารพันธ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถวิล
6. เด็กชายชาคริต  รัฒยา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  รบกล้า
8. เด็กชายดำรงศักดิ์  อรุณโน
9. เด็กชายธนภัต  ทองด้วง
10. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิมาลา
11. เด็กชายธวัชชัย  วายทุกข์
12. เด็กหญิงนฤมล  บุญช่วย
13. เด็กหญิงนิโลบล  แดงสะอาด
14. เด็กชายพีระพงษ์  แดงสะอาด
15. เด็กหญิงมยุริน  พลคช
16. เด็กชายยศยิ่ง  พลพาล
17. เด็กชายศรชัย  สิทธิผล
18. เด็กหญิงศุภัทรษร  บุบผาวาสน์
19. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วายทุกข์
20. เด็กหญิงสิรินาถ   แก้วสุข
21. เด็กหญิงสิริโสภา  กุรกนก
22. เด็กหญิงสุรีรัตน์  จันทร์คำ
23. เด็กชายอดินัน  พันธ์ตะคุ
24. เด็กชายอนุรักษ์  แดงอุไร
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ศรีทา
26. เด็กหญิงอวัสดา  นวลเปล่ง
27. เด็กชายอานนท์  วาริน
28. เด็กหญิงอินทิรา  แสงดี
29. เด็กหญิงเกศกนก  ถิระโคตร
30. เด็กหญิงเมธาวดี  วายทุกข์
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
2. นางเยาวรัตน์  สุขวิลัย
3. นางรัชนีกร  วรรณวัลย์
4. นางภิรมย์วรรณ  ทวีสุข
5. นายมนตรี  ทวีศรี
6. นายเรืองชัย  แสงศรี
7. นายอำนาจ  มณีเขียว
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปาสีโล
2. เด็กชายกฤษกร  สุริยะบุตร
3. เด็กชายกิตติพล  นิลทวีทรัพย์
4. เด็กชายชนกันต์  หลักคำ
5. เด็กชายณัฏฐพล  บุญสราง
6. เด็กหญิงณัฐรดา  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงตวิษา  การินทร์
8. เด็กชายธนกฤต  ประสานจิตต์
9. เด็กหญิงธนชพร  สายแวว
10. เด็กชายธาดา  บุญพาทำ
11. เด็กชายธีรภพ  บุญรักษ์
12. เด็กหญิงธีร์วรา  ธุศรีวรรณ
13. เด็กชายนิติธร  แสงสีดา
14. เด็กหญิงปพัชญา  วงศ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงปพิชญา  แท่งทอง
16. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญญโก
17. เด็กหญิงพิชญา  นิชรัตน์
18. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญสุข
19. เด็กชายภูริพัท  หาญสีนาด
20. เด็กชายรัชชานนท์  แถบเกิด
21. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาญจิตร
22. เด็กหญิงวิระยา  จันทร์เรือง
23. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทรพรม
24. เด็กหญิงศิริกัลยา  เวชกามา
25. เด็กชายสหชาติ  ศรีธรรมภิวัฒน์
26. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
27. เด็กชายสิรวิชญ์  ทินกรวงศ์
28. เด็กหญิงอธิชา  โกศล
29. เด็กหญิงอภิษฐา  วิลามาศ
30. เด็กชายเจษฎา  ชะนะกุล
 
1. นางเสาวณีย์  ดอกดวง
2. นางสาวลภัสรดา  สุภโกศล
3. นางวัชราภรณ์  สุตะพรหม
4. นางศุภลักษณ์  สมานคติ
5. นางสาวสโรชา  กำพูล
6. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
7. นายพละศักดิ์  จันทร์หอม
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กหญิงอรกานต์  แป้นสันเทียะ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นเจริญ
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นางวิไล  ไชยเนตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชญาดา  ภวโภคาภินันท์
2. เด็กหญิงสายชล  ธีรลีกุล
 
1. นายสุริยา  เมฆฉาย
2. นางปรวรรณ  สีสังข์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. นายนายรุ่งฟ้า  วันเพ็ญ
2. เด็กชายสุรพงษ์  ครองยุติ
3. นายอภิชาติ  พลใส
 
1. นางสาวอัญญานี  สอนอาจ
2. นางสำราญ  จันขาว
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายชีวัธนัย  สายเบาะ
2. เด็กชายสถาพร  บุญไกร
 
1. นางสาวภัทรวดี  บุญสิงห์
2. นางแขลดา  นันทะกาล
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  พันลำ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทองทวิง
 
1. นางเดือนฉาย  หาสุข
2. นายชำนาญ  เชื้อสิงห์
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงธนพร   เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุตรราช
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สาวการ
 
1. นายณรงค์  สมบูรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ  สมบูรณ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญอำนวย
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ม่วงทำ
 
1. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
2. นายสมบัติ  บุญกอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  พิมพ์หาญ
2. เด็กชายอัครพล  ศักดิ์ศรี
 
1. นายวัฒนะ  วงศ์ตรี
2. นายธนา  กาหาวงศ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายวรุตม์  สายเบาะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชลกาญจน์
 
1. นายเอกศิษฐ์  บุปผาวัลย์ภาณุทัต
2. นางศิริรัก  เสนาพรหม
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายธีรภัทร  หอมทรง
 
1. นายภาคภูมิ  สิทธิผล
2. นางพิสมัย  ยอดแก้ว
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงศพัศ  สิทธิพันธุ์
2. เด็กชายวิทิต  ง้าวทอง
 
1. นางปรวรรณ  สีสังข์
2. นางพงศ์สมร  ยืนยาว
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรศรี
2. เด็กชายพงศพัฒน์  เเสงใส
3. เด็กชายศิริ  ประสานสุข
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางสาวสุภาพร  บุ้งทอง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 1. นายกันยากร  เข็มคุณ
2. นายวสันต์  ควรการณ์
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สุวรรณพรม
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นางนวลจันทร์  เจือสุข
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิธีเจริญ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  วิธีเจริญ
3. เด็กชายปัญญพล  สายแวว
 
1. นายสมร  ไชยชาติ
2. นายวันชัย  หินผา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงนกยูง  ปลุกใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไชย
3. เด็กชายเนติพงษ์  มณีวรรณ
 
1. นายชาติ  นิชรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผลสุข
2. เด็กชายสันติชัย  สีอ่อน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโคตร
 
1. นางสำราญ  เทพารักษ์
2. นายพินิตรย์  โคตรจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชอบจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชาววาปี
 
1. นายเสกสรร  เกษร
2. นางรัชนี  เกษร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม
2. เด็กชายกฤติกานต์  คีรี
3. เด็กหญิงจิตตินาถ  สายหยุด
4. เด็กชายจิรันต์  จันทัย
5. เด็กชายพีระพงษ์  เกษาพันธ์
6. เด็กหญิงอุมาพร  พรมลี
 
1. นางยุพา  เชื้อนิล
2. นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์
3. นายสมบัติ  บุญกอง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลอบรม
2. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์เติบ
3. เด็กหญิงพีรญา  งวศ์แสง
4. เด็กหญิงพีรยา  ทองเพิ่ม
5. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์เติบ
6. เด็กหญิงเสาพรรณี  สาพา
 
1. นางเพ็ญศรี  กิ่งวิชิต
2. นายบุญเลิศ  ผิวอ่อน
3. นางสุดาพร  เกษมราช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นางนิภา  พูลเพิ่ม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธารกวีร์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงสิริวรรณวลี  ศรีอุดร
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  คำยนต์
 
1. นางกมลวรรณ  มะลิวัลย์
2. นางนพรัตน์  ศรีอุดร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กหญิงกันตินันท์  คำเลิศ
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  จูงพันธ์
3. เด็กหญิงวชิรินทรา  ชัดเจน
 
1. นายอุทิศ  สุขบุญ
2. นางบุญสนอง  สุขบุญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงปภัสสร  หงษาพงษ์
2. นางสาวพิยดา  ภาเวียง
3. นายสหรัฐ  สีชมพู
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  บุญญโก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงกนกพร  พลคำมาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมหวล
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์สอน
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงขัตติยา  บุญเย็น
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  อัศวมินทร์
3. เด็กหญิงอภษร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงปิยดา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตระการจันทร์
3. นางสาวอรดี  วิเศษแก้ว
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นายจันทร  คามินทร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงปวิชญา  เชาวลิต
3. เด็กหญิงอัปสรสิริ  สำราญรื่น
 
1. นางสาวอรุณี  จงรักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีไทย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1. เด็กหญิงวราพร  วงศ์อุไร
2. เด็กหญิงวาสนา  ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงเรนุกา  โพนสุข
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  เชาวรัตน์
2. นางจิตญา  จึงเจริญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงทานตะวัน  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เทศนา
3. เด็กหญิงอัญมณี  มีศักดิ์
 
1. นางสุมาลี  คุณา
2. นายชาติ  นิชรัตน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงกัณธิมา  สายแวว
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ผลากุล
3. เด็กหญิงจันทร์ญา   จารุขมูล
 
1. นางบุษกร   จันทลิกา
2. นายวันชรัส    จันทลิกา
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่โล
 
1. นางณิชนันท์  ตระการไทย
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว
2. เด็กชายปุณวิช  เขตคำ
3. เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น
 
1. นางสาวมยุรี  อังคุระษี
2. นางอุไรวรรณ  ยืนยาว
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงจิรดา  ครองยุติ
2. เด็กหญิงประภาสิริ  สุดถนอม
3. เด็กหญิงษุภากร  ยืนมั่น
 
1. นางณหทัย  ทุมมามาศ
2. นางสาวยุพิน  ก้อนศิลา
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์
 
1. นางพรสุดา  พรหมแสนจันทร์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงพรนภา  เชื้อชัย
 
1. นางสาวบุญช่วย  บุตรน้อย
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายวรเกียรติ  บุญล้อม
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงวันนิสา  ศรีบุตร
 
1. นางอุทัย  วามนตรี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  กำทอง
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิบาล
 
1. นางสาวนพมาศ  โสบุญ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กหญิงมีนา  จันเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สืบสิงห์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูระณะพล
 
1. นางบุญสนอง  กอสุวรรณ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันจิรา  โสโป
 
1. นางสาวพิศสมัย  พิมพ์เพียง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรบัว
 
1. นางอาบทิพย์  กระดาดแดง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นายวรพันธ์  ธานี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดรที
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สีแดง
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ห้องสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นางโสภาพิมพ์  สุวรรณเพ็ชร
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีระพงศ์  สายชมพู
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หอม
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
2. นางสุพรรณ  บุญกอง
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกิตติณัฐ  วรรณพัฒ
2. เด็กชายพรหมมิศักดิ์  ชินทวัน
 
1. นางสาวประยงค์  สามาอาพัฒน์
2. นางสาวลาวัลย์  ศรีฉลวย
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ผลาพร
2. เด็กชายอนุชา  ผิวคำ
 
1. นางวิลาวัณย์  หวังชื่น
2. นางสาวขนิษฐา  ยลสุข
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงรัชดา  โคตะบิน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีหิริ
 
1. นางรัชนี  พงษ์ศิริ
2. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  รักประเทศ
 
1. นางสาวศศิธร  ทะวา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายนครินทร์  สุนทราวงศ์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางปัญจพร  อยู่สุข
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1. เด็กชายธนภัทร  สายสุพรรณ
 
1. นางจิรัฐยา  โรจนครินทร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฑนา  ทองชุม
 
1. นางสาวสิริพร  มนัส
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิติพงษ์  มีรอด
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจันจิรา  มุขวัน
 
1. นายระเบ็ญ  อินทร์โสม
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กชายกิตติภพ  นาดูน
 
1. นายอาคม  ทองเถาว์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กหญิงกัลยา  วรพันธ์
 
1. นางสาววรุณกาญจน์  จรัญรวีโรจน์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเมือง 1. เด็กชายนวพล  ศรศิลป์
 
1. นายประสิทธิ์  เผ่าภูรี
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กหญิงสิรีธร  ทองชุม
 
1. นายสังคา  สุตาชา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นางวิลาวัณย์  หวังชื่น
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปะวันเตา
 
1. นางวะรีพร  บุญคูณ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  หมายเกื้อ
 
1. นางมะลิพร  หมายเกื้อ
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุบิน
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คุณาคุณ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  อุดมศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  ทิมา
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 1. เด็กชายฐากร  ไชยสาคร
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศาลาน้อย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญขันธ์
 
1. นางสาวเนียนวรรณ  เพ็ชรกอง
2. นางสาวธนธร  เส้นทอง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นายอภิสิทธิ์  จุลดาลัย
2. เด็กหญิงอริสา  ตุ้มบุญ
 
1. นายมานพ  บุญกอ
2. นายทัศน์ปักษา  ภาเข็ม
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
2. เด็กชายเจตรินทร์  ถ่ายกูล
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายทิธวัส  ดวงใจ
2. เด็กชายธนากร  พิมพ์หล่อ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
2. นางมนัญชยา  ทองงอก
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  เกษร
2. เด็กหญิงอภิศมัย  นาถาพันธ์
3. เด็กหญิงอริยา  สารจันทร์
 
1. นางรัชนี  เกษร
2. นางอัมพร  ง้าวทอง
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายธนทัต  พันธนาม
2. เด็กชายภิญโญ  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สมจิต
 
1. นายสวัสดิ์  สมหวัง
2. นายทัศพล  จันทป