สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 83 5 1 2 89
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 73 9 2 1 84
3 อุบลวิทยาคม 43 10 1 3 54
4 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 32 9 4 1 45
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 29 7 8 4 44
6 อาเวมารีอา 23 3 3 2 29
7 ประชาสามัคคี 21 7 3 4 31
8 บ้านสร้างมิ่ง 21 6 5 1 32
9 เมืองอุบล 20 9 5 4 34
10 บ้านดงยาง 19 10 2 4 31
11 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 19 8 1 0 28
12 บ้านกุดกะเสียน 19 3 0 3 22
13 บ้านหนองจำนัก 18 5 2 1 25
14 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 18 2 5 3 25
15 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 17 17 0 0 34
16 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 17 14 4 3 35
17 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 4 1 1 21
18 บ้านโพนแพง 16 2 2 3 20
19 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 15 8 4 5 27
20 ปทุมวิทยากร 15 3 3 3 21
21 บ้านหนองฮาง 14 5 2 2 21
22 บ้านหนองช้าง 14 4 0 1 18
23 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 14 2 0 1 16
24 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 13 7 0 1 20
25 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 13 6 3 1 22
26 บ้านด้ามพร้า 13 6 1 1 20
27 บ้านโพนเมืองมะทัน 13 5 3 4 21
28 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 13 5 0 5 18
29 บ้านคำไฮใหญ่ 13 4 1 3 18
30 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 13 3 2 3 18
31 บ้านเหล่าเสือโก้ก 13 3 1 1 17
32 บ้านโนนจานหนองแสง 13 1 2 4 16
33 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 13 1 0 0 14
34 บ้านบัวยาง 12 6 0 2 18
35 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 12 3 1 1 16
36 บ้านกลางใหญ่ 12 2 2 3 16
37 บ้านท่าไห(ไหทอง) 12 1 1 0 14
38 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 11 8 5 6 24
39 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 11 5 3 4 19
40 บ้านขามน้อย 11 3 2 2 16
41 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 11 3 1 3 15
42 บ้านผาสุกหนองซองแมว 11 2 1 4 14
43 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 11 0 1 0 12
44 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 10 8 2 2 20
45 บ้านกอก 10 7 6 2 23
46 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 10 4 3 3 17
47 บ้านทุ่งใหญ่ 10 4 1 7 15
48 บ้านแก้งซาว 10 3 1 2 14
49 บ้านท่าบ่อ 9 10 1 3 20
50 บ้านหนองไข่นก 9 8 2 2 19
51 บ้านหัวคำ 9 6 2 2 17
52 บ้านท่าเมือง 9 5 2 1 16
53 มารีย์นิรมล 9 4 2 0 15
54 บ้านปะอาว 8 5 5 0 18
55 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 8 5 2 7 15
56 บ้านยาง 8 3 2 0 13
57 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 8 2 3 0 13
58 บ้านหนองโนหนองดูน 8 2 0 2 10
59 พระกุมารอุบล 8 1 1 0 10
60 บ้านยางกะเดา 8 1 0 1 9
61 บ้านผาแก้ว 7 7 4 5 18
62 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 7 5 3 1 15
63 บ้านปากน้ำ 7 5 1 2 13
64 บ้านนามึน 7 4 4 4 15
65 บ้านโนนรัง 7 2 0 0 9
66 บ้านแสงน้อย 7 1 1 2 9
67 บ้านรังแร้ง 7 1 0 1 8
68 อนุบาลบ้านเด็ก 6 3 0 1 9
69 บ้านจานตะโนน 6 2 2 1 10
70 บ้านโนนรังน้อย 6 2 1 1 9
71 บ้านสว่างโนนสวาง 6 2 1 0 9
72 บ้านอีต้อม 6 1 3 0 10
73 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 6 1 2 0 9
74 บ้านจิก 6 1 2 0 9
75 บ้านดูน 6 1 1 0 8
76 บ้านนาเลิง 6 1 0 0 7
77 บ้านแสง 6 0 0 0 6
78 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 5 6 2 3 13
79 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 5 4 1 2 10
80 บ้านโนนรังใหญ่ 5 4 0 1 9
81 บ้านท่าศาลา 5 3 1 1 9
82 บ้านชีทวน 5 2 5 2 12
83 บ้านหนองมุก 5 2 2 1 9
84 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 5 2 2 0 9
85 ชุมชนบ้านหัวเรือ 5 2 1 0 8
86 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
87 บ้านโอดนาดี 5 2 0 0 7
88 บ้านไพบูลย์ 5 1 1 0 7
89 เทศบาลบูรพาอุบล 5 0 1 0 6
90 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 7 7 6 18
91 บ้านปากห้วยวังนอง 4 5 4 1 13
92 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 4 5 1 5 10
93 บ้านสว่างหนองเสือ 4 5 0 3 9
94 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 4 4 1 12
95 บ้านหนองฮีหนองแคน 4 4 1 1 9
96 บ้านวังพระวังไฮ 4 4 1 1 9
97 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 4 4 0 1 8
98 บ้านกระบูน 4 2 2 0 8
99 บ้านเป้า 4 2 1 1 7
100 บ้านทัน 4 2 0 1 6
101 บ้านยางโยภาพ 4 2 0 0 6
102 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 4 2 0 0 6
103 บ้านยางขี้นก 4 2 0 0 6
104 บ้านหนองบัวแดง 4 1 2 1 7
105 บ้านหนองบก 4 1 1 2 6
106 สมเด็จ 4 1 0 0 5
107 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 4 1 0 0 5
108 บ้านคำหมีหนองข่า 4 1 0 0 5
109 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
110 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 4 0 1 1 5
111 บ้านท่าลาด 4 0 0 4 4
112 บ้านปลาดุก 4 0 0 2 4
113 บ้านโนนขวาวนายูง 4 0 0 2 4
114 บ้านข่าโคม 4 0 0 0 4
115 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 0 4
116 บ้านหนองปลาปาก 4 0 0 0 4
117 บ้านเค็งนาดี 4 0 0 0 4
118 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 3 6 1 2 10
119 กองบินอุบลสงเคราะห์ 3 6 0 0 9
120 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 3 5 2 1 10
121 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 4 1 2 8
122 ยุวทูตศึกษา 2 3 3 1 1 7
123 บ้านดอนแดง 3 3 0 1 6
124 บ้านนาขามดอนติ้ว 3 3 0 0 6
125 บ้านเอ้ 3 2 1 1 6
126 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 3 2 1 0 6
127 บ้านป่าข่า 3 2 1 0 6
128 บ้านนาดูน 3 2 0 1 5
129 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 3 2 0 1 5
130 บ้านหนองก่านคำไผ่ 3 2 0 1 5
131 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 2 0 0 5
132 บ้านมะเขือ 3 2 0 0 5
133 บ้านหนองแต้ 3 2 0 0 5
134 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 3 1 3 1 7
135 บ้านเทพา 3 1 1 0 5
136 บ้านคำไหล 3 1 0 1 4
137 บ้านหนองตอแก้ว 3 1 0 1 4
138 บ้านหนองเค็ม 3 1 0 0 4
139 นันตาศึกษา 3 1 0 0 4
140 บ้านไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
141 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
142 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 0 0 1 3
143 บ้านนาไร่ใหญ่ 3 0 0 0 3
144 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3 0 0 0 3
145 บ้านแต้ใหม่ 2 7 2 0 11
146 บ้านแต้เก่า 2 4 2 0 8
147 บ้านยางลุ่ม 2 4 1 3 7
148 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 2 4 0 0 6
149 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 3 0 1 5
150 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 2 3 0 0 5
151 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 2 3 0 0 5
152 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 3 0 0 5
153 บ้านศรีบัว 2 2 1 2 5
154 บ้านเหล่าคำ 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองแฝกยางเครือ 2 2 0 0 4
156 ประชานุเคราะห์วิทยา 2 2 0 0 4
157 บ้านดอนประทาย 2 2 0 0 4
158 บ้านเหล่าแดง 2 1 3 1 6
159 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 1 2 0 5
160 บ้านหนองหลัก 2 1 1 3 4
161 บ้านดอนชี 2 1 1 0 4
162 บ้านแดงหม้อ 2 1 0 2 3
163 บ้านหนองเซือม 2 1 0 0 3
164 บ้านตำแย 2 0 1 0 3
165 บ้านค้อกุดลาด 2 0 1 0 3
166 บ้านศรีสุข 2 0 1 0 3
167 บ้านปลาฝา 2 0 0 1 2
168 บ้านหนองคูทรายมูล 2 0 0 1 2
169 บ้านผือ 2 0 0 0 2
170 บ้านกุดตากล้า 2 0 0 0 2
171 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 0 0 0 2
172 บ้านทุ่งใต้ 2 0 0 0 2
173 บ้านดู่น้อย 2 0 0 0 2
174 บ้านหาด 2 0 0 0 2
175 บ้านเศรษฐี 2 0 0 0 2
176 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 4 2 0 7
177 บ้านหวาง 1 4 0 0 5
178 บ้านไผ่ 1 3 1 2 5
179 บ้านเตย 1 3 1 0 5
180 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 3 0 1 4
181 เทศบาล 2 หนองบัว 1 2 3 0 6
182 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 2 1 2 4
183 บ้านคูเดื่อ 1 2 1 0 4
184 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 2 3
185 บ้านนาดูน 1 2 0 0 3
186 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 1 3 0 5
187 บ้านหนองหิน 1 1 1 4 3
188 บ้านกุดกั่ว 1 1 1 0 3
189 บ้านหนองแล้ง 1 1 1 0 3
190 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 1 1 1 0 3
191 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 2
192 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1 1 0 2 2
193 บ้านพับ 1 1 0 1 2
194 บ้านทุ่ง 1 1 0 1 2
195 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1 1 0 0 2
196 วัดบ้านบาก 1 1 0 0 2
197 บ้านเหล่าแค 1 1 0 0 2
198 วัดไร่น้อย 1 1 0 0 2
199 เบญจธัญพิทยา 1 1 0 0 2
200 บ้านนาใต้ 1 0 1 1 2
201 บ้านนาผาย 1 0 1 0 2
202 บ้านนาไผ่ 1 0 0 1 1
203 บ้านป่าก่อ 1 0 0 0 1
204 ราชประชานุเคราะห์ 32 1 0 0 0 1
205 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 0 0 0 1
206 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
207 บ้านคำไฮน้อย 1 0 0 0 1
208 บ้านชาติสามัคคี 1 0 0 0 1
209 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
210 บ้านสร้างถ่อ 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองห้างหนองกวาง 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
214 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
215 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 0 0 0 1
216 บ้านนาคำ 0 3 2 3 5
217 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 0 3
218 บ้านท่าค้อ 0 2 1 0 3
219 บ้านสำราญ 0 2 0 1 2
220 บ้านขามใหญ่ 0 2 0 0 2
221 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 2 0 0 2
222 บ้านหนองมะทอ 0 2 0 0 2
223 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
224 บ้านอ้น 0 2 0 0 2
225 บ้านยางเทิง 0 1 2 0 3
226 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 1 1 0 2
227 บ้านน้ำคำน้อย 0 1 0 3 1
228 บ้านก่อบึง 0 1 0 1 1
229 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 0 1 1
230 บ้านนามน 0 1 0 1 1
231 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 1 0 1 1
232 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 1 0 1 1
233 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 1 0 0 1
234 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
235 บ้านท่าสนามชัย 0 1 0 0 1
236 บ้านธรรมละ 0 1 0 0 1
237 บ้านเค็ง 0 1 0 0 1
238 บ้านเหล่าบาก 0 1 0 0 1
239 บ้านแคกลางหงษ์ 0 1 0 0 1
240 เยาวเรศศึกษา 0 1 0 0 1
241 บ้านหนองเป็ด 0 0 1 2 1
242 บ้านค้อ 0 0 1 1 1
243 บ้านนาขมิ้น 0 0 1 0 1
244 บ้านก่อ 0 0 0 3 0
245 บ้านหนองแก 0 0 0 2 0
246 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 2 0
247 บ้านโนนชาติยูง 0 0 0 1 0
248 บ้านทัพไทย 0 0 0 1 0
249 บ้านท่าลาด 0 0 0 1 0
250 บ้านบุตร 0 0 0 1 0
251 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 1 0
252 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 1 0
253 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 1 0
254 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0
255 บ้านบก 0 0 0 0 0
256 บ้านแพง 0 0 0 0 0
257 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
258 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 0
รวม 1,435 608 245 272 2,288