สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 83 5 1 2 89
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 73 9 2 1 84
3 อุบลวิทยาคม 43 10 1 3 54
4 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 32 9 4 1 45
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 23 7 8 4 38
6 อาเวมารีอา 23 3 3 2 29
7 เมืองอุบล 20 9 5 4 34
8 บ้านดงยาง 19 10 2 4 31
9 บ้านกุดกะเสียน 19 3 0 3 22
10 ประชาสามัคคี 18 7 3 4 28
11 บ้านสร้างมิ่ง 18 6 5 1 29
12 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 18 2 5 3 25
13 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 17 17 0 0 34
14 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 17 12 3 3 32
15 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 17 8 1 0 26
16 บ้านหนองจำนัก 17 5 2 1 24
17 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 4 1 1 21
18 บ้านโพนแพง 16 2 2 3 20
19 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 15 8 4 5 27
20 บ้านหนองฮาง 14 5 2 2 21
21 บ้านหนองช้าง 14 4 0 1 18
22 ปทุมวิทยากร 14 3 3 3 20
23 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 13 7 0 1 20
24 บ้านด้ามพร้า 13 6 1 1 20
25 บ้านโพนเมืองมะทัน 13 5 3 4 21
26 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 13 5 0 5 18
27 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 13 3 2 3 18
28 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 12 6 3 1 21
29 บ้านบัวยาง 12 6 0 2 18
30 บ้านคำไฮใหญ่ 12 4 1 3 17
31 บ้านเหล่าเสือโก้ก 12 3 1 1 16
32 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 12 3 1 1 16
33 บ้านกลางใหญ่ 12 2 2 3 16
34 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 12 2 0 1 14
35 บ้านท่าไห(ไหทอง) 12 1 1 0 14
36 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 11 8 5 6 24
37 บ้านขามน้อย 11 3 2 2 16
38 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 11 2 1 3 14
39 บ้านโนนจานหนองแสง 11 1 2 4 14
40 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 11 0 1 0 12
41 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 11 0 0 0 11
42 บ้านกอก 10 7 6 2 23
43 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 10 5 2 2 17
44 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 10 4 3 3 17
45 บ้านทุ่งใหญ่ 10 4 1 7 15
46 บ้านแก้งซาว 10 3 1 2 14
47 บ้านหนองไข่นก 9 8 2 2 19
48 บ้านหัวคำ 9 6 2 2 17
49 มารีย์นิรมล 9 4 2 0 15
50 บ้านปะอาว 8 5 5 0 18
51 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 8 5 2 7 15
52 บ้านท่าเมือง 8 5 2 1 15
53 พระกุมารอุบล 8 1 1 0 10
54 บ้านท่าบ่อ 7 9 1 3 17
55 บ้านผาแก้ว 7 7 4 5 18
56 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 7 5 3 1 15
57 บ้านปากน้ำ 7 5 1 2 13
58 บ้านนามึน 7 4 4 4 15
59 บ้านผาสุกหนองซองแมว 7 2 0 4 9
60 บ้านโนนรัง 7 2 0 0 9
61 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 7 1 2 0 10
62 บ้านแสงน้อย 7 1 1 2 9
63 บ้านหนองโนหนองดูน 7 1 0 2 8
64 บ้านยางกะเดา 7 1 0 1 8
65 บ้านรังแร้ง 7 1 0 1 8
66 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 6 3 3 4 12
67 อนุบาลบ้านเด็ก 6 3 0 1 9
68 บ้านโนนรังน้อย 6 2 1 1 9
69 บ้านสว่างโนนสวาง 6 2 1 0 9
70 บ้านอีต้อม 6 1 3 0 10
71 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 6 1 2 0 9
72 บ้านจิก 6 1 2 0 9
73 บ้านดูน 6 1 1 0 8
74 บ้านนาเลิง 6 1 0 0 7
75 บ้านแสง 6 0 0 0 6
76 บ้านโนนรังใหญ่ 5 4 0 1 9
77 บ้านท่าศาลา 5 3 1 1 9
78 บ้านชีทวน 5 2 4 2 11
79 บ้านจานตะโนน 5 2 2 1 9
80 บ้านหนองมุก 5 2 2 1 9
81 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 5 2 2 0 9
82 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
83 บ้านโอดนาดี 5 2 0 0 7
84 บ้านไพบูลย์ 5 1 1 0 7
85 เทศบาลบูรพาอุบล 5 0 1 0 6
86 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 7 7 6 18
87 บ้านปากห้วยวังนอง 4 5 4 1 13
88 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 4 5 1 5 10
89 บ้านสว่างหนองเสือ 4 5 0 3 9
90 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 4 4 1 12
91 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 4 4 1 2 9
92 บ้านวังพระวังไฮ 4 4 1 1 9
93 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 4 4 0 1 8
94 บ้านยาง 4 3 2 0 9
95 บ้านกระบูน 4 2 2 0 8
96 บ้านเป้า 4 2 1 1 7
97 บ้านทัน 4 2 0 1 6
98 บ้านยางโยภาพ 4 2 0 0 6
99 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 4 2 0 0 6
100 บ้านยางขี้นก 4 2 0 0 6
101 บ้านหนองบก 4 1 1 2 6
102 สมเด็จ 4 1 0 0 5
103 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 4 1 0 0 5
104 บ้านคำหมีหนองข่า 4 1 0 0 5
105 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
106 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 4 0 1 1 5
107 บ้านปลาดุก 4 0 0 2 4
108 บ้านโนนขวาวนายูง 4 0 0 2 4
109 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 0 4
110 บ้านเค็งนาดี 4 0 0 0 4
111 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 3 6 1 2 10
112 กองบินอุบลสงเคราะห์ 3 6 0 0 9
113 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 3 5 2 1 10
114 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 4 1 2 8
115 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 3 2 3 8
116 ยุวทูตศึกษา 2 3 3 1 1 7
117 บ้านหนองฮีหนองแคน 3 3 1 1 7
118 บ้านดอนแดง 3 3 0 1 6
119 บ้านนาขามดอนติ้ว 3 3 0 0 6
120 บ้านเอ้ 3 2 1 1 6
121 บ้านป่าข่า 3 2 1 0 6
122 บ้านนาดูน 3 2 0 1 5
123 บ้านหนองก่านคำไผ่ 3 2 0 1 5
124 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 3 2 0 1 5
125 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 2 0 0 5
126 บ้านมะเขือ 3 2 0 0 5
127 บ้านหนองแต้ 3 2 0 0 5
128 บ้านหนองบัวแดง 3 1 2 1 6
129 บ้านเทพา 3 1 1 0 5
130 บ้านคำไหล 3 1 0 1 4
131 บ้านหนองตอแก้ว 3 1 0 1 4
132 นันตาศึกษา 3 1 0 0 4
133 บ้านไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
134 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
135 บ้านท่าลาด 3 0 0 4 3
136 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 0 0 1 3
137 บ้านนาไร่ใหญ่ 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองเค็ม 3 0 0 0 3
139 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3 0 0 0 3
140 บ้านหนองปลาปาก 3 0 0 0 3
141 บ้านแต้เก่า 2 4 2 0 8
142 บ้านยางลุ่ม 2 4 1 3 7
143 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 2 4 0 0 6
144 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 3 0 1 5
145 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 2 3 0 0 5
146 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 3 0 0 5
147 บ้านศรีบัว 2 2 1 2 5
148 ชุมชนบ้านหัวเรือ 2 2 1 0 5
149 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 2 2 1 0 5
150 บ้านหนองแฝกยางเครือ 2 2 0 0 4
151 ประชานุเคราะห์วิทยา 2 2 0 0 4
152 บ้านดอนประทาย 2 2 0 0 4
153 บ้านเหล่าแดง 2 1 3 1 6
154 บ้านหนองหลัก 2 1 1 3 4
155 บ้านดอนชี 2 1 1 0 4
156 บ้านแดงหม้อ 2 1 0 2 3
157 บ้านเหล่าคำ 2 1 0 0 3
158 บ้านหนองเซือม 2 1 0 0 3
159 บ้านตำแย 2 0 1 0 3
160 บ้านค้อกุดลาด 2 0 1 0 3
161 บ้านปลาฝา 2 0 0 1 2
162 บ้านหนองคูทรายมูล 2 0 0 1 2
163 บ้านผือ 2 0 0 0 2
164 บ้านกุดตากล้า 2 0 0 0 2
165 บ้านข่าโคม 2 0 0 0 2
166 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 0 0 0 2
167 บ้านทุ่งใต้ 2 0 0 0 2
168 บ้านดู่น้อย 2 0 0 0 2
169 บ้านหาด 2 0 0 0 2
170 บ้านเศรษฐี 2 0 0 0 2
171 บ้านแต้ใหม่ 1 7 2 0 10
172 บ้านหวาง 1 4 0 0 5
173 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 3 2 0 6
174 บ้านไผ่ 1 3 1 2 5
175 บ้านเตย 1 3 1 0 5
176 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 3 0 1 4
177 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1 3 0 0 4
178 เทศบาล 2 หนองบัว 1 2 3 0 6
179 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 2 1 2 4
180 บ้านคูเดื่อ 1 2 1 0 4
181 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 2 3
182 บ้านนาดูน 1 2 0 0 3
183 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 1 2 0 4
184 บ้านหนองหิน 1 1 1 4 3
185 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 1 1 1 3
186 บ้านกุดกั่ว 1 1 1 0 3
187 บ้านหนองแล้ง 1 1 1 0 3
188 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 1 1 1 0 3
189 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 2
190 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1 1 0 2 2
191 บ้านพับ 1 1 0 1 2
192 บ้านทุ่ง 1 1 0 1 2
193 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1 1 0 0 2
194 วัดบ้านบาก 1 1 0 0 2
195 บ้านเหล่าแค 1 1 0 0 2
196 วัดไร่น้อย 1 1 0 0 2
197 เบญจธัญพิทยา 1 1 0 0 2
198 บ้านนาใต้ 1 0 1 1 2
199 บ้านนาผาย 1 0 1 0 2
200 บ้านศรีสุข 1 0 1 0 2
201 บ้านนาไผ่ 1 0 0 1 1
202 บ้านป่าก่อ 1 0 0 0 1
203 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 0 0 0 1
204 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
205 บ้านคำไฮน้อย 1 0 0 0 1
206 บ้านชาติสามัคคี 1 0 0 0 1
207 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
208 บ้านสร้างถ่อ 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองห้างหนองกวาง 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
212 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
213 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 0 0 0 1
214 บ้านนาคำ 0 3 2 3 5
215 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 0 3
216 บ้านท่าค้อ 0 2 1 0 3
217 บ้านสำราญ 0 2 0 1 2
218 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 2 0 0 2
219 บ้านหนองมะทอ 0 2 0 0 2
220 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
221 บ้านอ้น 0 2 0 0 2
222 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 1 3 0 4
223 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 1 1 0 2
224 บ้านน้ำคำน้อย 0 1 0 3 1
225 บ้านก่อบึง 0 1 0 1 1
226 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 0 1 1
227 บ้านนามน 0 1 0 1 1
228 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 1 0 1 1
229 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 1 0 1 1
230 บ้านขามใหญ่ 0 1 0 0 1
231 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 1 0 0 1
232 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
233 บ้านท่าสนามชัย 0 1 0 0 1
234 บ้านธรรมละ 0 1 0 0 1
235 บ้านเค็ง 0 1 0 0 1
236 บ้านเหล่าบาก 0 1 0 0 1
237 บ้านแคกลางหงษ์ 0 1 0 0 1
238 เยาวเรศศึกษา 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองเป็ด 0 0 1 2 1
240 บ้านค้อ 0 0 1 1 1
241 บ้านนาขมิ้น 0 0 1 0 1
242 บ้านยางเทิง 0 0 1 0 1
243 บ้านก่อ 0 0 0 3 0
244 บ้านหนองแก 0 0 0 2 0
245 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 2 0
246 บ้านโนนชาติยูง 0 0 0 1 0
247 บ้านทัพไทย 0 0 0 1 0
248 บ้านท่าลาด 0 0 0 1 0
249 บ้านบุตร 0 0 0 1 0
250 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 1 0
251 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 1 0
252 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 1 0
253 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0
254 บ้านบก 0 0 0 0 0
255 บ้านแพง 0 0 0 0 0
256 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
257 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 0
รวม 1,369 587 238 272 2,466