สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 78 5 1 2 84
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 69 9 2 1 80
3 อุบลวิทยาคม 40 10 1 3 51
4 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 30 9 4 1 43
5 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 27 7 8 4 42
6 อาเวมารีอา 23 3 3 2 29
7 เมืองอุบล 20 8 5 4 33
8 บ้านดงยาง 19 10 2 4 31
9 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 19 8 1 0 28
10 ประชาสามัคคี 19 7 3 4 29
11 บ้านสร้างมิ่ง 19 6 5 1 30
12 บ้านกุดกะเสียน 19 3 0 3 22
13 บ้านหนองจำนัก 18 5 2 1 25
14 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 17 17 0 0 34
15 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 16 14 4 3 34
16 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 4 1 1 21
17 บ้านโพนแพง 16 2 2 3 20
18 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 15 8 4 5 27
19 ปทุมวิทยากร 15 3 3 3 21
20 บ้านหนองฮาง 14 5 2 2 21
21 บ้านหนองช้าง 14 4 0 1 18
22 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 14 2 0 1 16
23 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 13 6 3 1 22
24 บ้านด้ามพร้า 13 6 1 1 20
25 บ้านโพนเมืองมะทัน 13 5 3 4 21
26 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 13 3 2 3 18
27 บ้านเหล่าเสือโก้ก 13 3 1 1 17
28 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 13 2 5 3 20
29 บ้านโนนจานหนองแสง 13 1 2 4 16
30 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 13 1 0 0 14
31 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 12 7 0 1 19
32 บ้านบัวยาง 12 6 0 2 18
33 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 12 5 0 5 17
34 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 12 3 1 1 16
35 บ้านกลางใหญ่ 12 2 2 3 16
36 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 11 8 5 6 24
37 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 11 5 3 4 19
38 บ้านขามน้อย 11 3 2 2 16
39 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 11 3 1 3 15
40 บ้านผาสุกหนองซองแมว 11 2 1 4 14
41 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 11 0 1 0 12
42 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 10 8 2 2 20
43 บ้านกอก 10 7 6 2 23
44 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 10 4 3 3 17
45 บ้านทุ่งใหญ่ 10 4 1 7 15
46 บ้านแก้งซาว 10 3 1 2 14
47 บ้านหนองไข่นก 9 8 2 2 19
48 บ้านหัวคำ 9 6 2 2 17
49 บ้านท่าเมือง 9 5 2 1 16
50 มารีย์นิรมล 9 4 2 0 15
51 บ้านท่าบ่อ 8 10 1 3 19
52 บ้านปะอาว 8 5 5 0 18
53 บ้านคำไฮใหญ่ 8 4 1 3 13
54 บ้านยาง 8 3 2 0 13
55 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 8 2 3 0 13
56 บ้านหนองโนหนองดูน 8 2 0 2 10
57 บ้านท่าไห(ไหทอง) 8 1 1 0 10
58 บ้านยางกะเดา 8 1 0 1 9
59 บ้านผาแก้ว 7 7 4 5 18
60 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 7 5 3 1 15
61 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 7 5 2 7 14
62 บ้านปากน้ำ 7 5 1 2 13
63 บ้านนามึน 7 4 4 4 15
64 บ้านโนนรัง 7 2 0 0 9
65 บ้านแสงน้อย 7 1 1 2 9
66 บ้านรังแร้ง 7 1 0 1 8
67 อนุบาลบ้านเด็ก 6 3 0 1 9
68 บ้านจานตะโนน 6 2 2 1 10
69 บ้านโนนรังน้อย 6 2 1 1 9
70 บ้านสว่างโนนสวาง 6 2 1 0 9
71 บ้านอีต้อม 6 1 3 0 10
72 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 6 1 2 0 9
73 บ้านจิก 6 1 2 0 9
74 บ้านดูน 6 1 1 0 8
75 บ้านนาเลิง 6 1 0 0 7
76 บ้านแสง 6 0 0 0 6
77 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 5 6 2 3 13
78 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 5 4 1 2 10
79 บ้านโนนรังใหญ่ 5 4 0 1 9
80 บ้านท่าศาลา 5 3 1 1 9
81 บ้านชีทวน 5 2 5 2 12
82 บ้านหนองมุก 5 2 2 1 9
83 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 5 2 2 0 9
84 ชุมชนบ้านหัวเรือ 5 2 1 0 8
85 บ้านนาเมือง 5 2 0 0 7
86 บ้านโอดนาดี 5 2 0 0 7
87 พระกุมารอุบล 5 1 1 0 7
88 บ้านไพบูลย์ 5 1 1 0 7
89 เทศบาลบูรพาอุบล 5 0 1 0 6
90 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 4 7 7 6 18
91 บ้านปากห้วยวังนอง 4 5 4 1 13
92 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 4 5 1 5 10
93 บ้านสว่างหนองเสือ 4 5 0 3 9
94 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 4 4 4 1 12
95 บ้านหนองฮีหนองแคน 4 4 1 1 9
96 บ้านวังพระวังไฮ 4 4 1 1 9
97 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 4 4 0 1 8
98 บ้านกระบูน 4 2 2 0 8
99 บ้านเป้า 4 2 1 1 7
100 บ้านทัน 4 2 0 1 6
101 บ้านยางโยภาพ 4 2 0 0 6
102 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 4 2 0 0 6
103 บ้านหนองบัวแดง 4 1 2 1 7
104 สมเด็จ 4 1 0 0 5
105 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 4 1 0 0 5
106 บ้านคำหมีหนองข่า 4 1 0 0 5
107 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 4 1 0 0 5
108 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 4 0 1 1 5
109 บ้านปลาดุก 4 0 0 2 4
110 บ้านโนนขวาวนายูง 4 0 0 2 4
111 บ้านข่าโคม 4 0 0 0 4
112 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 0 4
113 บ้านหนองปลาปาก 4 0 0 0 4
114 บ้านเค็งนาดี 4 0 0 0 4
115 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 3 6 1 2 10
116 กองบินอุบลสงเคราะห์ 3 6 0 0 9
117 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 3 5 2 1 10
118 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 3 4 1 2 8
119 ยุวทูตศึกษา 2 3 3 1 1 7
120 บ้านดอนแดง 3 3 0 1 6
121 บ้านนาขามดอนติ้ว 3 3 0 0 6
122 บ้านเอ้ 3 2 1 1 6
123 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 3 2 1 0 6
124 บ้านป่าข่า 3 2 1 0 6
125 บ้านนาดูน 3 2 0 1 5
126 บ้านหนองก่านคำไผ่ 3 2 0 1 5
127 บ้านวังมนเดือยไก่ 3 2 0 0 5
128 บ้านมะเขือ 3 2 0 0 5
129 บ้านยางขี้นก 3 2 0 0 5
130 บ้านหนองแต้ 3 2 0 0 5
131 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 3 1 3 1 7
132 บ้านหนองบก 3 1 1 2 5
133 บ้านเทพา 3 1 1 0 5
134 บ้านหนองตอแก้ว 3 1 0 1 4
135 นันตาศึกษา 3 1 0 0 4
136 บ้านไผ่ใหญ่ 3 1 0 0 4
137 บ้านขมิ้น 3 1 0 0 4
138 บ้านท่าลาด 3 0 0 4 3
139 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 3 0 0 1 3
140 บ้านนาไร่ใหญ่ 3 0 0 0 3
141 เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3 0 0 0 3
142 บ้านแต้ใหม่ 2 7 2 0 11
143 บ้านแต้เก่า 2 4 2 0 8
144 บ้านยางลุ่ม 2 4 1 3 7
145 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 2 4 0 0 6
146 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 2 3 0 1 5
147 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 2 3 0 0 5
148 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 3 0 0 5
149 บ้านศรีบัว 2 2 1 2 5
150 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 2 2 0 1 4
151 บ้านเหล่าคำ 2 2 0 0 4
152 บ้านหนองแฝกยางเครือ 2 2 0 0 4
153 ประชานุเคราะห์วิทยา 2 2 0 0 4
154 บ้านดอนประทาย 2 2 0 0 4
155 บ้านเหล่าแดง 2 1 3 1 6
156 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 2 1 2 0 5
157 บ้านหนองหลัก 2 1 1 3 4
158 บ้านดอนชี 2 1 1 0 4
159 บ้านแดงหม้อ 2 1 0 2 3
160 บ้านหนองเซือม 2 1 0 0 3
161 บ้านตำแย 2 0 1 0 3
162 บ้านค้อกุดลาด 2 0 1 0 3
163 บ้านศรีสุข 2 0 1 0 3
164 บ้านปลาฝา 2 0 0 1 2
165 บ้านหนองคูทรายมูล 2 0 0 1 2
166 บ้านผือ 2 0 0 0 2
167 บ้านกุดตากล้า 2 0 0 0 2
168 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 2 0 0 0 2
169 บ้านทุ่งใต้ 2 0 0 0 2
170 บ้านดู่น้อย 2 0 0 0 2
171 บ้านหาด 2 0 0 0 2
172 บ้านเศรษฐี 2 0 0 0 2
173 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 1 4 2 0 7
174 บ้านหวาง 1 4 0 0 5
175 บ้านเตย 1 3 1 0 5
176 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 1 3 0 1 4
177 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1 3 0 0 4
178 เทศบาล 2 หนองบัว 1 2 3 0 6
179 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 1 2 1 2 4
180 บ้านคูเดื่อ 1 2 1 0 4
181 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 2 3
182 บ้านนาดูน 1 2 0 0 3
183 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 1 3 0 5
184 บ้านหนองหิน 1 1 1 4 3
185 บ้านกุดกั่ว 1 1 1 0 3
186 บ้านหนองแล้ง 1 1 1 0 3
187 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 1 1 1 0 3
188 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 2
189 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 1 1 0 2 2
190 บ้านพับ 1 1 0 1 2
191 บ้านทุ่ง 1 1 0 1 2
192 บ้านหนองเค็ม 1 1 0 0 2
193 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 1 1 0 0 2
194 วัดบ้านบาก 1 1 0 0 2
195 บ้านเหล่าแค 1 1 0 0 2
196 วัดไร่น้อย 1 1 0 0 2
197 เบญจธัญพิทยา 1 1 0 0 2
198 บ้านนาใต้ 1 0 1 1 2
199 บ้านนาผาย 1 0 1 0 2
200 บ้านนาไผ่ 1 0 0 1 1
201 บ้านป่าก่อ 1 0 0 0 1
202 ราชประชานุเคราะห์ 32 1 0 0 0 1
203 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 1 0 0 0 1
204 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 1 0 0 0 1
205 บ้านคำไฮน้อย 1 0 0 0 1
206 บ้านชาติสามัคคี 1 0 0 0 1
207 บ้านท่าลาด 1 0 0 0 1
208 บ้านสร้างถ่อ 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองห้างหนองกวาง 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนโพธิ์ 1 0 0 0 1
212 อุบลวิทยากร 1 0 0 0 1
213 เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 0 0 0 1
214 บ้านนาคำ 0 3 2 3 5
215 บ้านไผ่ 0 3 1 2 4
216 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 0 3
217 บ้านท่าค้อ 0 2 1 0 3
218 บ้านสำราญ 0 2 0 1 2
219 บ้านขามใหญ่ 0 2 0 0 2
220 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 2 0 0 2
221 บ้านหนองมะทอ 0 2 0 0 2
222 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 0 2 0 0 2
223 บ้านอ้น 0 2 0 0 2
224 บ้านยางเทิง 0 1 2 0 3
225 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 1 1 0 2
226 บ้านน้ำคำน้อย 0 1 0 3 1
227 บ้านก่อบึง 0 1 0 1 1
228 บ้านดินดำคำไฮ 0 1 0 1 1
229 บ้านนามน 0 1 0 1 1
230 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 1 0 1 1
231 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 0 1 0 1 1
232 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 1 0 0 1
233 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 1 0 0 1
234 บ้านท่าสนามชัย 0 1 0 0 1
235 บ้านธรรมละ 0 1 0 0 1
236 บ้านเค็ง 0 1 0 0 1
237 บ้านเหล่าบาก 0 1 0 0 1
238 บ้านแคกลางหงษ์ 0 1 0 0 1
239 เยาวเรศศึกษา 0 1 0 0 1
240 บ้านหนองเป็ด 0 0 1 2 1
241 บ้านค้อ 0 0 1 1 1
242 บ้านนาขมิ้น 0 0 1 0 1
243 บ้านก่อ 0 0 0 3 0
244 บ้านหนองแก 0 0 0 2 0
245 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 2 0
246 บ้านคำไหล 0 0 0 1 0
247 บ้านทัพไทย 0 0 0 1 0
248 บ้านท่าลาด 0 0 0 1 0
249 บ้านบุตร 0 0 0 1 0
250 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 1 0
251 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 1 0
252 บ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0 1 0
253 บ้านโนนชาติยูง 0 0 0 1 0
254 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0
255 บ้านบก 0 0 0 0 0
256 บ้านแพง 0 0 0 0 0
257 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
258 วัดท่าวังหิน 0 0 0 0 0
รวม 1,382 606 245 272 2,505