หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 21 - 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเฉลียว มนัส รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิชัย ภารการ รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายนรินทร์ ภาระศรี รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชาตรี ปุระมงคล รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเธียนไท คำล้าน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายประหยัด ไขแสง รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวิเศษ ปากหวาน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพสิทธิ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวิรัตนื ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวิสุทธิ์ ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายพินิจ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายจารึก หาพันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสาวสุรารักษ์ พวกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายทองพูล อรัญเวช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางนิตยากร อินอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหาร คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายเธียนไท คำล้าน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
39 นายสมชาย สุภาคาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
40 นายสุเมธ มัดธนู หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
41 นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
42 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
43 นายปรีชา ทาศิริ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
44 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
45 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
46 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
47 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
48 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
49 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
50 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
51 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
52 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
53 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
54 นางเพชรมณี บุญดาว นักทรัพย์ยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
55 นายพิจิตร ทาทอง หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
56 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
57 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
58 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
59 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
60 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
61 นายพสิทธิ์ ปางชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
62 นายวิมล บุญทวี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
63 นายสมชาย เปลื้องทุกข์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
64 นายดำรง ทองงอก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
65 นายจันทร์ที กุลเกษ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
66 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
67 นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
68 คณะครู/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียนบ้านปลาดุกทุกคน โรงเรียนบ้านปลาดุก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมท้องถิ่นและนาฏศิลป์)
69 นายวิชัย ภารการ รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
70 นายวิรัตน์ ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
71 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
72 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
73 นายทองพูล อรัญเวช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
74 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
75 นายอุตส่าห์ กำลังเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
76 นายวุฒินันท์ กมขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
77 นายสัญญา อุดมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
78 นางพูนสิน บุตรภักดี ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
79 นายทวีชัย อินทะแสง ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
80 นางศิรินภา ไพรศรี ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
81 นายวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์ รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์))
82 นางนิตยา สิงห์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์))
83 นายคุณาธิปญ์ ยุทไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์))
84 นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์))
85 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์))
86 นายเฉลียว มนัส รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
87 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
88 นางจิตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
89 นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
90 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
91 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
92 นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
93 นางอรชร มิ่งส่วน ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
94 นางสาวอรศรี ดวงรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
95 นางนพรัตน์ ศรีอุดร ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
96 นางวิภา เขียนนอก ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
97 นางแสงจันทร์ คงนิล ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชะานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
98 นางสายสมร เส้นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
99 นางชลลดา สมสุข ครู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
100 นายชาตรี ปุระมงคล รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
101 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
102 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
103 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
104 นายสุพงษ์ โอวาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
105 นายดุษฎี ดอกไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
106 นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
107 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
108 นายประหยัด ไขแสง รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
109 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
110 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
111 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
112 นายวิสุทธิ์ ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
113 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ)
114 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
115 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
116 นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
117 นายพินิจ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
118 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)
119 นายเฉลียว มนัส รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
120 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
121 นางสาวประคองขวัญ สัมพะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
122 นายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
123 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
124 นายรังสรรค์ ไชยมาศย์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
125 นายบุญทัน พวงบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
126 สิบโทปรีชา โมฬีชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
127 นายอติเทพ พลชัย ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
128 นางพีรานุช ไชยพิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
129 นายสมเกียรติ โกศลานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
130 นายสมชัย จารุจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
131 นางพงศ์สมร ยืนยาว ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
132 นางมนตรี ร่มเย็น ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์) สาระทัศนศิลป์
133 นายเธียนไท คำล้าน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
134 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
135 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
136 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
137 นายจารึก หาพันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
138 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนปทุมวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
139 นายประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
140 นายวิสุทธิ์ ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
141 นายชายแดน สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
142 นายอลงกรณ์ โหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
143 นายสัมพันธ์ คำศรีสุข ครู โรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
144 นายณรงค์ สุขใจ ครู โรงเรียนบ้านยางลุ่ม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
145 นางฤดี ณ นคร ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
146 นางอรุณี ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
147 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
148 นางมณเทียร คละเครือ ครู โรงเรียนบ้านท่าบ่อ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
149 นายพีรวัฒน์ พิมพ์สอน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมระดับปฐมวัย)
150 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมระดับปฐมวัย)
151 นางสาวสุรารักษ์ พวกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมระดับปฐมวัย)
152 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนมารีย์นิรมล คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมระดับปฐมวัย)
153 นายวิเศษ ปากหวาน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
154 นายรวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
155 นางนิตยากรณ์ อินอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ามพร้า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
156 คณะครูโรงเรียน/นักการภารโรง/ลูกจ้างโรงเรียน โรงเรียนบ้านดามพร้า คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
157 นางสุภวัน อารุณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
158 นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
159 นายนรินทร์ ภาระศรี รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
160 นายสมชาย สุภาคาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
161 นางสิทธิพร ไขแสง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
162 นางธันยาธัทธิ์ พัชรบุณยสิทธิ์ นักวิชาการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการและฝ่ายสถานที่(การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
163 นายนรินทร์ ภาระศรี รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
164 นายปรีชา ทาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
165 นางธนพร คำนวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
166 นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
167 นายเสงี่ยม พวงสุข ครูโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
168 นายวรท เกษเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
169 นายณัฐพณ ศุภสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
170 นายปวีณ์กร สาโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
171 นางสาวอรุณี เปลื้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปะอาว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
172 นางสาวชรัญญา เปลรินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตำแย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
173 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
174 นายบุญเพ็ง เนื้ออ่อน รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
175 นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
176 นางศรีเศวต จอมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
177 นางจินตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
178 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
179 นางอรุณี เกตุฉันท์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
180 นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
181 นางสาวจิราพร พุทธเลิศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
182 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิรประภา โสภานเวช เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
183 นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
184 นางเพชรมณี บุญดาว นักทรัพย์ยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม
185 นายวิชัย ภารการ รองผอ.สพป.อบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นายอนุชา กัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
187 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
188 นางจิตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
189 นางกฤษณา กฤษตาคม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
190 นางสุมณฑา วงศ์มั่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
191 นางรัตนา แก้วเนตร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
192 นางประพรศรี ศิลาโชติ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
193 นางทัศนีย์ นามสละ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
194 นายสุคนธ์ ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
195 นางสุภาวดี วิลัย นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
197 นายพิจิตร ทาทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
198 นายสุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
199 นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
200 นางจิตนา ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
201 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
202 นางสาววราพร ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
203 นางชุติพันธ์ นามท้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]