หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพิกุล กองศรีมาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งประธานกรรมการ
2. นางกฤษนา เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการ
3. นางปราณี ธานีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางนิตยา บุญสุขโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางพสธร พลอำนวยโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศศินันท์ ยิ่งภัสรานันท์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
3. นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่งโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นางสมปอง สว่างวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ วริทุมโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายจุลศักดิ์ หลงชิณโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ์ พันธุ์โยธาโรงเรียนบ้านเศรษฐีกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ แจ่มพันธ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางประไพรัตน์ สุนิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอุบลวรรณ ศรีธานีโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางอัมพร เหล่าพิชิตโรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
3. นางบัวเรียน เนาวะราชโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นายประจักษ์ สมจันทร์โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกกรรมการ
5. นางมะลิ สุระเสียงโรงเรียนบ้านบัวยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศรีวรา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี พันธ์ผูกโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางชุลีพร เอี่ยมในวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผำกรรมการ
4. นางมณฑา แก้วใสโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางศุภรพักตร์ อนันตทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลาปากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสกาวรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ทศโยธินโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
3. นางรัตนา พันนชัยโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางวัชรา สุขศรีโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
5. นางสมคิด พวงธนะสารโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอภัย แก่นทองโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวรรณศักดิ์ ดาวสีโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
3. นางเพียงพร อัมพันธ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมใจ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา สร้อยนาคโรงเรียนบ้านแต้ใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนงนุช ทองวงศ์โรงเรียนบ้านขามใหญ๋ประธานกรรมการ
2. นางสาววิเนตรพร สายแววโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางวิไล มณีเรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นางสมหวัง แก่นทองโรงเรียนบ้านสวนงัวกรรมการ
5. นางยุพา สมสมัยโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางบุญยืน สาครโรงเรียนบ้านปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางเยาวมาลย์ ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณกรรมการ
3. นางสิริกร แพทย์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านธรรมละกรรมการ
4. นางสารภี สุขโรจน์โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นางอรุโณทัย ทองพุ่มโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโสภาพิมพ์ สุวรรณเพ็ชรโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมงกรรมการ
3. นางประมิตร วุฒิเศลาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
4. นางสุชิรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาวศรีสมร พละพันธ์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญพักตร์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่าประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัทร ยิ่งยงดำรงกุลโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
3. นางบังอร สารรัตน์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางพวงแก้ว วงศ์พิมพ์โรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
5. นางปราณี สาระอาสิงห์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ พรมจำปาโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางละไม รองทองโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
3. นางปัทมาพร บุญล้นโรงเรียนบ้านหวางกรรมการ
4. นางวานิตย์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา พูลผลโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ พรมทองโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางสาวประไพ ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนบ้านแคกางหงษ์กรรมการ
4. นางอนุศิลป์ ถนอมลาภโรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
5. นางทิพวรรณ รจน์ไพรวงศ์ โรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สายะสมิตโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัสตา ชุมเสนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
4. นางสาววัชรี โชคชัยโรงเรียนบ้านดอนแดง กรรมการ
5. นายอำนวย อยู่สุขโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประยอม บุญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ กรรมการ
3. นางกิ่งกาญจน์ เพ็งธรรมโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นางวีระยา ภูรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
5. นางขนิษฐา อาทิเวชโรงเรียนหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ขันตีจิตต์โรงเรียนบ้านด้ามพร้าประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ทองเฉลิมโรงเรียนหนองจำนักกรรมการ
3. นายชนะใจ ผาสุกนิตย์โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
4. นางสาวนิจฉรา วงศ์โสมโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางมาลินี อุ่นสีโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี คณาวงษ์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ลูกอินทร์ โรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
3. นางโสรัตยา วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
4. นางทานิยา ศรีเมืองซองโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
5. นางสาวอรทัย วรรณวงษ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอุรารักษ์ อุ่นใจโรงเรียนปทุมวิทยากร ประธานกรรมการ
2. นางดัชนี อรรคฮาตโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
3. นายราชันย์ หมั่นจิตต์โรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ละดาพันธ์ โรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
5. นางสาวจุฬาทิพย์ ดาวัลย์ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราวดี สายบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่าประธานกรรมการ
2. นางสมร สายแวว โรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ชายแก้วโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี บุญกอโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
5. นางอารีย์ ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านาใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ อ่อนรัตน์โรงเรียนบ้านขามใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ศรไชย โรงเรียนบ้านมะเขือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี ธรรมจักรโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
4. นายถาวร อบอุ่นโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ กรรมการ
5. นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
6. นายปัญญา จินะปัญญาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวกรรมการ
7. นายธงชัย ศรีดาราโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
8. นายวินัย มารมย์โรงเรียนสหธาตุสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ศรีครามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ศรไชย โรงเรียนบ้านมะเขือกรรมการ
3. นางทรงศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวสรรพัชญ์ แก้วสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วกรรมการ
5. นางสุภาพร เทพทองโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
6. นายสุนทร สุทธสิงห์โรงเรียนหนองเซือมกรรมการ
7. นางสาวศิฐิฌานันท์ อุ่นสอนศิริโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ ผลดีโรงเรียนบ้านโอดนาดี ประธานกรรมการ
2. นางจันทร กัลยา โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา กรรมการ
3. นายสมาน พรหมทาโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
4. นางนิตยา ธานี โรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
5. นางนุกูล ตันติศิรินทร์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
6. นางวัฒนา ฉิมประเสริฐโรงเรียนบ้านทัพไทยกรรมการ
7. นางจิรนันท์ บุญยืดโรงเรียนไทยรัฐวิทย ๒๘กรรมการ
8. นายสุนทร สมบัติไทยโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
9. นายบรรจง ครองยุติโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
10. นางสาววิมลรัตน์ สุทาวัน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพิชญา หมทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา อาษาพลโรงเรียนบ้านาเมืองกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บุญญโกโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นายไกรศรี พุทธรักษาโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
5. นางสาวทิพรัตน์ แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ วาจาสัตย์โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
7. นางจิรนันท์ วนารักษ์โรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
8. นายพรศักดิ์ บุญเอื้อโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
9. นางทองใบ สุวรรณทาโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
10. นางสาวสุภัสสร อุปลาบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ประธานกรรมการ
2. นายคะนองเดช พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นางประคอง ศิริผลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวณภัทธิรา ทองไทยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายสมพาน ทองดีโรงเรียนบ้านเศรษฐี กรรมการ
6. นายวรวัฒน์ แสงงามโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
7. นายวุฒิภัทร แก้วกลึงกลม โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
8. นายนิพนธ์ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านกุดตากล้ากรรมการ
9. นางวิไลวรรณ บุญญโกโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
10. นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรศรี ดวงรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สัตยากูลโรงเรียนบ้านยางกระเดากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ศรีพานิชโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ กรรมการ
4. นางกรวิกา เวทมาหะโรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
5. นางญาณิศา เผ่าพันธุ์โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
6. นางพนมพร โอวาทโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
7. นางสาววิจิตรา จันทะแสงโรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการ
8. นายพิทักษ์ ทองดีโรงเรียนบ้านเศรษฐี กรรมการ
9. นางเอื้อมพร คำภาคโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
10. นางมุทวรี โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก กรรมการ
11. นางสาวตุ้มทอง ตระการไทย โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา)กรรมการ
12. นางกิติยา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านผาแก้ว กรรมการ
13. นางสายสมร เก๋งแก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเทพี วรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร ทองประกอบ โรงเรียนบ้านธาตุน้อยกรรมการ
3. นางสังวาล ประสารพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
4. นางจริยา กองสุขโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นางสาวราตรี บุญโสมโรงเรียนบ้านเหล่าแดงกรรมการ
6. นางทิวา บุณนะ โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสาววิภาพร ศรีพรมโรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
8. นายพีระพงษ์ สายทิพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
9. นางสาวปาริชาติ คงศรีโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
10. สิบเอกไพศาล ลาสิงห์หาญ โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
11. นางทิพวัลย์ แก้วพรหมโรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจพร รีพลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางอัณพร จารุกขมูลโรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ บุญศรีโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายทวี จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เชื้ออุ่นโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกัณนิกา โสภาพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากร ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตสุดา ภูมิเขียว โรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
3. นายบุดดี ผลกองโรงเรียนบ้านโนนรังน้อยกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางจุฬาวัลย์ หิมะวันโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบุญชัย ดวงสุดาโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายอาชวิน บุญกระจายโรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
3. นางตระการตา พิสุทธิ์ไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวกรรมการ
4. นางณฐชยพรรณ จันทมาลา โรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
5. นางชวนพิศ แสงสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ หมทองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายวิทยา จารุกขมูลโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการ
3. นางกรรณิกา กวีกรณ์โรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นายปริญญา สายแสงโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางอรอินทร์ แสงโชติโรงเรียนปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุรณี รักสะอาดโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี บุญโสมโรงเรียนบ้านเหล่าแดงกรรมการ
3. นางวนิดา ชนะเคราะห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการ
4. นางสาวอมรพรรณ วิลานันท์ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ กรรมการ
5. นางสาวนิยม กิ่งทองโรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญค่ำ รักษาศรี โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ขุนทวีโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ กรรมการ
3. นางเมทินี วีระกุลโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นายสุภาพ สมานชื่นโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
5. นางงามตา ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านกระโสบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธ์ นันไชยอุดโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ศรไชย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
3. นายสมิตร ถนอมลาภโรงเรียนบ้านนาดูนกรรมการ
4. นางรัตนากร ประสานสิงห์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม กรรมการ
5. นายวีระพัฒน์ กนกหงส์โรงเรียนบ้านเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธำรงศักดิ์ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กะนีจิตรโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
3. นายอธิราช ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านบ่อหวายดินดำกรรมการ
5. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขืองนามั่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ บุญเฉลียวโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรุทธ โกมลศรีโรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
3. นายพัฒนากร หลักคำโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี เหมะอนันตะวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการ
5. นายเชาวลิต ทองเหลืองโรงเรียนบ้านดอนแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนอุบลวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ธานีโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน กรรมการ
3. นายพีระพล พื้นแสนโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นายสุชาติ สมสุขโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวนิยม กิ่งทองโรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต ทองเหลืองโรงเรียนบ้านดอนแดง ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ พยัคฆพลโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
3. นายสุเมธ เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นายสุชาติ สมสุขโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายอธิราช ดำริห์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพภา พิมพ์สะโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ธรรมสัตย์โรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงศ์ มีศิลป์ โรงเรียนบ้านยางขี้นกกรรมการ
4. นายยรรยง บุญไทยโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
5. นายชม ประทานโรงเรียนโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ทวีแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทย ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ ขุมทองโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ ผาฮุยโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
4. นายบุญส่ง บุญจำเนียรโรงเรียนชุมชนรังแร้งดอนเชียงโทกรรมการ
5. นายขวัญชัย ศุภสุขโรงเรียนยางลุ่มกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระ ร่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองเหล่าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ครองยุติโรงเรียนกุดตากล้ากรรมการ
3. นางสาคร มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
4. นางสาวเพียรผกา พันธ์ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ ง้าวทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางผ่องใส นามบุตรโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญรอดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
3. นางบัวพันธ์ แก่นวงศ์โรงเรียนบ้านยางโยภาพกรรมการ
4. นางสุปรียา เจริญชัยโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ สินโพธิ์โรงเรียนบ้านกระบูรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ศิริมหาศาลโรงเรียนบ้านข่าโคมประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ จงรักษ์โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางปริญญา ศรีพัทยากรโรงเรียนบ้านเสียมกรรมการ
4. นางพรรณศิริ สายใจโรงเรียนบ้านพระโรจน์กรรมการ
5. นางบุณฑริกา ศุภลักษณ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวนงเยาว์ เสถียรวัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกรองจิต ศรีหาพงศ์โรงเรียนท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
3. นางไพรินทร์ สูนานนท์โรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
4. นางธัชกร ผิวงามโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร อุปชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ศิริศิลป์โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
3. นางอวยพร ไชยแสงโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านกรรมการ
4. นางอรวรรณ ดรุณพันธ์โรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
5. นางวิไล ไชยเนตรโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอรุณ รัตนโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางลักษณ์ ยมนาโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการ
3. นางเพชรา พิชญ์ประเสริฐโรงเรียนสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายวิจัย ภารการโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่กรรมการ
5. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ อาษาพงษ์โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร บุตรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นายพรรณสว่าง สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นายสงกา สายสุขโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ อาษาพงษ์โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร บุตรีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นายพรรณสว่าง สุวรรณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพิพัฒน์ บุญมากโรงเรียนหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการ
5. นายสงกา สายสุขโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุรชาติ การสะอาดโรงเรียนบ้านแสงน้อยประธานกรรมการ
2. นางคัคนางค์ แสบงบาลโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาวรณ์ แสงงามโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นายทวี ไชยมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าบากกรรมการ
5. นางวรรณศรี สายสุดโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรักยิ้ม บุญเพศโรงเรียนบ้านขามใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญสุขโรงเรียนดงยางกรรมการ
3. นางเพียงใจ ยุตะกิจโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
4. นางพิศสมร ขันธะรีโรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ วรรณทวีโรงเรียนบ้านปลาฝากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล สุคนธรัตน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ตันติศิรินทร์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการ
4. นางล้วน สังกะเพศโรงเรียนบ้านหนองเซือมกรรมการ
5. นางบุญสนอง สุขบุญโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านท่าเมืองประธานกรรมการ
2. นางสังวร ขันชะลีโรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนกรรมการ
3. นายจำนง ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
4. นางรุ้งเพชร สาธุจรัญโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
5. นางอุทัย สร้อยนาคโรงเรียนบ้านหนองจำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญโฮม วันชัยโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัญชุพัฒน์ ง้าวทองโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปวันรัตน์ สู่บุญโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการ
4. นางอัจฉรา กุลราชโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
5. นางรัชณี พงษ์ศิริโรงเรียนหนองหล่มหนองเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย จันดีโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญ)ประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กรองประธานกรรมการ
3. นางวรณัน นรมาตย์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางสมคิด บุญชูโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐกรรมการ
5. นางกันยารัตน์ ครองยุติโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร บำเรอพงศ์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ จันทะยาโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮรองประธานกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รักพวกกลางโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
4. นางสาวธนัญชญา นาโพธิ์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ฤทธิแผลงโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย/อังกฤษ ป.1-ม.3
1. นางกชมล อยู่สุขโรงเรียนบ้านเตยประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มารมย์โรงเรียนสหธาตุสามัคคีกรรมการ
3. นางอรุณศรี เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
4. นายชัชชัย วงศ์สมบัติโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางสาวเบญจรงค์ พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านโนนขวางนายูงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสุภัค กอดแก้วโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ไมถึงโรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางมนทิตา กิตติโกสินท์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)กรรมการ
4. นายเมธี สุดหล้าโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี บุญสิงห์โรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทร บุตรอ่อนโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
3. นางสุพร พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ ทิมาโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
5. นางกชพร สุวรรณกุฏโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุบล ยลพันธุ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายนพดล จึงสุทธิวงศ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นางบังอร แก่นอาสาโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นายศักดิ์ สินปรุโรงเรียนบ้านแพงกรรมการ
5. นายสุระชัย โคตรพัฒน์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอกศิษฐ์ บุปผาวัลย์ภาณุทัตโรงเรียนบ้านหัวคำประธานกรรมการ
2. นายเสมา ขุนทวีโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ ภูมิการีย์โรงเรียนบ้านคำสมอกรรมการ
4. นายมนูญ อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางสำเริง แสงวิเชียรโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ รอนใหม่โรงเรียนวัดท่าวังหินประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สายพันธ์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
3. นายอาคม ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ถิ่นขามโรงเรียนบ้านยางลุ่มประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด พาชอบโรงเรียนบ้านดอนชีกรรมการ
3. นางวิลักษณา ก้านกิ่งโรงเรียนหนองก่านคำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ช้างสีสังข์โรงเรียนบ้านหนองตอแก้วประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายสะอาด ปิตคุณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำรัส สลักคำโรงเรียนบ้านแดงหม้อประธานกรรมการ
2. นางสกัญญา บุญจิตโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
4. นายปรีชา โมฬีชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสิทธิพล ครองยุทธโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
6. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายระเบ็ญ อินทร์โสมโรงเรียนโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประชัน กุลจิตต์โรงเรียนบ้านแสงน้อย กรรมการ
3. นางสาวสุชีรา แสนรังค์ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
4. นางจอมขวัญ ไม้ด่านโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
6. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ไชยมาตย์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ วงษ์กลมโรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการ
3. นางสมปอง ตุ้มทองโรงเรียนบ้านเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประยูร แก่นสาร์โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายวินัย ตลอดพงษ์โรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นางพนมวัลย์ จันทะโคตร โรงเรียนบ้านแต้เก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ อาสะไวย์โรงเรียนบ้านด้ามพร้าประธานกรรมการ
2. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายเศรษฐภูมิ สายสมาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยุงประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิงนิจ อนุวรรณโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางสุวิมล บุญลีโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
4. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายภูษิต สิงห์ทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
6. นายฉลาด ปรัชญาภิบาลโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
7. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายภูษิต สิงห์ทองโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นายฉลาด ปรัชญาภิบาลโรงเรียนบ้านปะอาวกรรมการ
3. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นายวิชาญ ทองดีโรงเรียนบ้านโนนชาติยูงกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ อนุวรรณ โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
6. นางสุวิมล บุญลีโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
7. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ธาดาโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชย์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายระพินทร์ พรหมแสนจันทร์โรงเรียนอนุุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ทองกลมโรงเรียนบ้านนาไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรัตน์ ศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นางรัชนีกร วรรณวัลย์โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ วัฒนากามินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทองลองโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) กรรมการ
3. นายเกษม เทศสิงห์โรงเรียนนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญทัน พวงบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายเจริญ บุดดีเสาร์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
6. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจตุพร พรมทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๘ (บ้านจานเขื่องนามั่ง)ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
3. นายชำนาญ พิลาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
5. นายวิบูลย์ มูลป้อมโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสันทัต บุญอ่อนโรงเรียนบ้านแสงประธานกรรมการ
2. นางนิชชิฬารัตน์ ยลพันธ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ศรีละวรรณ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
3. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา ณ อุบลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายขรรค์เพชร คำสัตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายบุญสม ตรีนกโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
4. นางปัทมา มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุตรทองทิมโรงเรียนวัดท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ปักกาโลโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางกรรมการ
2. นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
3. นายพรชัย ราตรีโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ สัตยากุลโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ทัดทานโรงเรียนบ้านมะเขือประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายอุรพงศ์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกโรงเรียนบ้านหวางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
3. นางบังอร งามจิตรโรงเรียนบ้านปลาฝากรรมการ
4. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวกรรมการ
5. นางอรุณี สำเนียงเสนาะโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย ทัดทานโรงเรียนบ้านมะเขือประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ธงยศโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายอุรพงศ์ จันทรสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ตลอดพงษ์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอกโรงเรียนบ้านหวางประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ มานะพิมพ์โรงเรียนหนองไหลกรรมการ
3. นางบังอร งามจิตรโรงเรียนบ้านปลาฝากรรมการ
4. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวกรรมการ
5. นางอรุณี สำเนียงเสนาะโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธำรง พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธำรง พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธำรง พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธำรง พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยกาลโรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บุญสารโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางมยุรี บุ้งทองโรงเรียนบ้านชาติสามัคคีกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ชีวภัทรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุวรรณา วรรณทวีโรงเรียนบ้านป่าก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทาจิตต์โรงเรียนบ้านแต้เก่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นางผ่องใส นิลกำเนิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางกรรมการ
4. นายอนันต์ชัย ศรีเสน่ห์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
5. นางศิวพร มากดีโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลประธานกรรมการ
2. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียมูลนิธิวัดศรีอุบลฯนกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนหนองห้างหนองกวางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จุลทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลประธานกรรมการ
2. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ จุลทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลประธานกรรมการ
2. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ จุลทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลประธานกรรมการ
2. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯกรรมการ
3. นายวีระ ภูมิแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางสุปราณี สีงามโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางมยุรฉัตร ศรีทาโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
3. นายสังคา สุตาชาโรงเรียนบ้านหนองโดนหนองดูนกรรมการ
4. นายวรกรณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางนันทิวา เรืองกาญจนไพศาลโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสรีธร ประธานโรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
3. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพลศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางกัลธิมา พทาเพชรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางกนกกาณจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอภิสรา วีสเพ็ญโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางมลินี อุราสายโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี สกุลพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
3. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอภิสรา วีสเพ็ญโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางมลินี อุราสายโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
3. นางดุษฎี พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายคมสัตน์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธำรง พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุญสามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช วงศ์สูงโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
3. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายคมสัตน์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา จันทโกสินโรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกรุงธน ศิริอ่อนโรงเรียนบ้านปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร สงสาครโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางอรอุมา แก่นสาร์โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยากรรมการ
4. Mr.Samuel Sedesteโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรษพร พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านยางกะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจงรักษ์ ศรีสรรค์โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางธัญญภัทร พ้นทาสโรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ วีระกุลโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
4. Mr.Stephen Brownโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางทองดี พุทธรักษาโรงเรียนคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร โทนุการโรงเรียนปากห้วยวังนองกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ใจผ่องโรงเรียนกลางใหญ่กรรมการ
4. Mr.Hakan Dikmenโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวสร้อยผกา รอดภัยโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพัชรา ศิริโอภาสโรงเรียนบ้านขามใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางศกุนตลา สายดวงโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
3. นางกาญจนา ประทุมมาโรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. Mr.Matthew Richarsonโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสมหมาย วงษ์ด้วงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางแขลดา นันทะกาลโรงเรียนบ้านหัวคำประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ พรหมลายโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางถนอม แผนสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. MissCallie Hopkinsโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวพัชรพิมล บุญรมย์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส จอมหงส์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านโนนขวางนายูงกรรมการ
3. นางประไพ พรชัยโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางสาวรจนา ผ้าลายทองโรงเรียนศรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ จันทวาราโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัคชญา จินารัตน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางคำปอน ยิ่งยืนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่ากรรมการ
4. นางสาวมลฤดี รัตนกุลโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. Mr.John Wilson Hutchinsonโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสาวนวรัตน์ ไกยครุฑโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี มนัสโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อประธานกรรมการ
2. นางกมลพร สิงห์วิเศษโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
3. นางอัจฉราวดี กางโหลน มาร์คูสโรงเรียนบ้านจานตะโนนกรรมการ
4. นางอารี สารเงินโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวปิติมา บุญประสิทธิ์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบังอร รามโกมุทโรงเรียนบ้านท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุริยงค์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คชเสนโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา)กรรมการ
4. Mr.Stefan Jogen Starckโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพัชลัยวรรณ ครองยุทธโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
6. นางสาวทิพย์ปราณี นันทสารโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา หล่าบรรเทาโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ พาดีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอาชวิน บุญกระจายโรงเรียนบ้านคูเดื่อกรรมการ
4. Mr.Erick Kiyondi Ombuyaโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เทาศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ (กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอรยา สืบภาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายพุทธินันท์ บุ้งทองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวิลาศ คำมีแก่นโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางสุดารักษ์ บุตรราชโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ สืบสมโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ภูพิทักษ์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางนุสรา แจ้งสว่างโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
3. MissXinhua Wangโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. Mrs.Jiang Jiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิรา สิมานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสาววนิดา ศุภโกศลโรงเรียนบ้านนาไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุบผาวัลย์โรงเรียนบ้านแคกลางหงส์ประธานกรรมการ
2. นางนงคราญ นาทิพย์โรงเรียนบ้านแสงไผ่กรรมการ
3. นายมนูญ ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. Mr.Micheal Hendersonโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ อนุมาตย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางบุญปอง ก้อนทรัพย์โรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย พลศรีโรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)กรรมการ
3. นางสุมาลี บุญดีโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. Mr.Paul D.Jamesโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไขลายหงษ์โรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย สวัสดิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ วิชัยโยโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวกรรมการ
3. นายดุสิต บรรลังโรงเรียนหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ไชยโพธิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉลอง ธานีโรงเรียนบ้านเค็งนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์โรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ มณีพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา28กรรมการ
3. นายฉลอง ธานีโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นายชัยพฤกษ์ เหมือนชาติโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑรูย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทะนง เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอุไรพร ฉายกล้าโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
3. นางศิริกุล กุคำใสโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือกรรมการ
4. นายปรีชา โมฬีชาติโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายประสิทธื์ เผ่าภูรีโรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ กิตติโกสินท์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)ประธานกรรมการ
2. นายสมทรง สารธิยากุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นางรุจี สิงห์คงโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พิณโทโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ โสมเกษตรินทร์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ชัยพรมโรงเรียนบ้านท่าวารีประธานกรรมการ
2. ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์ พิณโทโรงเรียนบ้านพิณโทกรรมการ
3. นายจันทร คามินทรโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
4. นายไพสิฐ พลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าเมืองกรรมการ
5. นางดวงพร บุญถมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพฑรูย์ แจ่มพันธ์โรงเรียนบ้านผาแก้วประธานกรรมการ
2. นายไพฑรูย์ โคตรพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการ
3. Mr.จำนง สองสีดาข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางดวงจิต ไพจันทร์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
5. นายชาตรี สุทธิสิงห์โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์โรงเรียนบ้านเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พรหมนิมิตร์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทะวาโรงเรียนบ้านข่าโคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา สายแววโรงเรียนบ้านด้ามพร้าประธานกรรมการ
2. นางประสพพร บวชไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเสียมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ แก้วจินดาโรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
5. นางพึงพิส สวรรค์พรมโรงเรียนบ้านมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำโรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ฤาชากุลโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
3. นางจิตภินันท์ รังสิโชติพัฒน์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
4. นางกชนิภา ดีพร้อมโรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางบุญเพ็ง ภารพักตร์โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก๊กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร สุธรรมวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน คำดีโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร บุญไพโรจน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลกรรมการ
4. นางสมพิศ แก้วกนกโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางนวลละออง จิรานันท์สิริโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
9. นายสุริยัน แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิชโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
9. นายสุริยันต์ แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสิริลักษณ์ บุญสามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพละศักดิ์ จันทร์หอมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ประเสริฐโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
4. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
5. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ไชยกาลโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ เสราทองโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา โขมะพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
9. นายสุริยันต์ แสนทวีสุขโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวกรรมการ
10. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
11. นางสิริลักษณ์ บุญสามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านหนองเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายสมเดช วงศ์สูงโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
8. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
9. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธำรงษ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันติ์ ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
3. นายชาติบดินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านหนองเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายสมเดช วงศ์สูงโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เผ่ากัณหาโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นายราเชนทร์ จุลทุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
7. นายไพศาล บับพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่กรรมการ
8. นางวิภา ยิ่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
9. นายรามินทร์ ธรรมเจริญโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พร้อมโกมลโรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ สาระไทยโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางสาวพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)กรรมการ
5. นายอุทัย แดนพันธ์โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร หลักทองโรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนิกร พินิจโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็กกรรมการ
3. นางเดือนฉาย หาสุขโรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวศศิกานต์ สาสงวนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
6. นายฉัตรชัย มิ่งมาลีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวชิรา สมทรัพย์โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม พวงสุขครูช่วยราชการ สพป.อบ.1กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ ธานีโรงเรียนบ้านหนองปลาปากประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วดีโรงเรียนบ้านนาขมิ้นกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเชษฐพงษ์ มีศิลป์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
5. นายสกุล บุญนิรันดร์ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายไพรัช สมบูรณ์ศรีโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤติเดช สุขสารผอ.โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสวรรยา ลิ้มสถิรานันท์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ บรรเทิงสุขโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางนิตยา สุวรรณกูฏโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)กรรมการ
5. นายกฤษดา สุภศรโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันกรรมการ
6. นางสาวพิศมัย สุตัญตั้งใจโรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
3. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
5. นายมงคล ศรีสมภพโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการ
7. นายศักดา หกพันนาโรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)กรรมการ
8. ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุลโรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายกรกต วรรณวงศ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายศักดา หกพันนาโรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
5. นายสุริยา บุญแท้โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
6. นายปริญญา จันทโกสินโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
7. นายมงคล ศรีสมภพโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางอรัญญา ไชยชนะโรงเรียนเมืองอุบลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ทองดีโรงเรียนบ้านเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นางสาวสถิรา เทือกพุทธาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ภารการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
7. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการ
8. นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ วงศ์ภูธรโรงเรียนบ้านก่อบึงกรรมการ
3. นางสาวสถิรา เทือกพุทธาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยา เมฆฉายโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสมบัติ บุญกองโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
6. นางสาวอุษณีย์ ภารการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งกรรมการ
7. นายสมพงษ์ นาคะวงศ์โรงเรียนบ้านนาใต้กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัวผัน ปลุกใจโรงเรียนบ้านดอนชีประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นางดรุณี ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อกรรมการ
4. นายนพดล จันทร์ส่องโรงเรียนบ้านหนองไหลกรรมการ
5. นางศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา วสีสัตย์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางสุดารักษ์ บุตราชโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญเพ็ง ศรีสุระโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเอกราช ทองรองโรงเรียนบ้านกระบูนกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านกลางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจพร สายแววโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญกรรมการ
5. นางพงศ์สมร ยืนยาวโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายคมสัน วงศ์มาสาโรงเรียนมารีย์นิรมลอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ โกศลานนท์โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนกรรมการ
3. นายขจร เยาวบุตรโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
4. นายสายทรัพย์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมวกรรมการ
5. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จันดอนแดงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายธนุพงษ์ ทองมีโรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
5. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
6. นายคมสัน สุขฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตย์ ศรเกษตรินโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นายธนุพงษ์ ทองมีโรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอทิตยา แสนทองโรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์กรรมการ
5. นางคำพอง ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านเอ้กรรมการ
6. นายคมสัน สุขฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย เดชภูมีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายวรัตน์ บางแสงโรงเรียนหนองเหล่ากรรมการ
3. นายฤทธิศร เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. สิบเอกทวี เบื้องบนโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายปัญญา พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เดชภูมีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายวรัตน์ บางแสงโรงเรียนหนองเหล่ากรรมการ
3. นายฤทธิศร เฉลิมศรีโรงเรียนบ้านเตยกรรมการ
4. สิบเอกทวี เบื้องบนโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นายปัญญา พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ นามรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
4. นายบรรจง สุริยะโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
5. สิบเอกสันติพจน์ พันธุ์สุวรรณโรงเรียนปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ธานีโรงเรียนบ้านชีทวนประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ นามรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ศรีพลายโรงเรียนบ้านพับกรรมการ
4. นายบรรจง สุริยะโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
5. สิบเอกสันติพจน์ พันธุ์สุวรรณโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สาวันดีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ อรอินทร์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามกรรมการ
3. นางนพพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางยุพา เชื้อนิลโรงเรียนบ้านอีต้อมกรรมการ
5. นางกฤติยา คูณภาคโรงเรียนบ้านผาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มนัสโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูโรงเรียนบ้านแก้งซาวกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุเมธ เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางนิตยา การินทร์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิไล จูนนาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ มนัสโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ประธานกรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูโรงเรียนแก้งซาวกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุเมธ จริญเชาว์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางนิตยา การินทร์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิไล จูนนาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องแสงโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ทองประสานโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ประทานโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กำลังงามโรงเรียนบ้านแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มนัสโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) ประธานกรรมการ
2. นายวิมาน สายธนูโรงเรียนบ้้านแก้งซาวกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุเมธ เจริญเชาว์โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางนิตยา การินทร์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์พิไล จูนนาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ สิทธิผลโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ส่องแสงโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ทองประสานโรงเรียนบ้านผักแว่นกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ ประทานโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ กำลังงามโรงเรียนบ้านแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรธิภา ชลกาญจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญ)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีโรงเรียนบ้านท่าไหกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ วงศ์โสมโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านกรรมการ
4. นางลำไย เยาวบุตรโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
5. นางวันทนา พูนวันโรงเรียนเทศบาล2 หนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพรธิภา ชลกาญจน์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร คงศรีโรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง)กรรมการ
3. นายวิไลวรรณ วงศ์โสมโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)กรรมการ
4. นางลำไย เยาวบุตรโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้กรรมการ
5. นางวันทนา พูนวันโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร บุญทนโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
3. นางจิตรลัดดา ลาน้ำคำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางกสุมา ดอกไม้โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวาภรณ์ ชวลิตนิมิตรกุลโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร บุญทนโรงเรียนบ้านนาคำใหญ่กรรมการ
3. นางจิตรลัดดา ลาน้ำคำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางกสุมา ดอกไม้โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เอื้อวงศ์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง มูลดับโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวินิจ มณีภาคโรงเรียนบ้านค้อกุดลาดกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์โรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
4. นางศิริรัก เสนาพรหมโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็ชร์ภาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง มูลดับโรงเรียนสหธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวินิจ มณีภาคโรงเรียนบ้านค้อกุดลาดกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บุญไพโรจน์ โรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการ
4. นางศิริรัก เสนาพรหมโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็ชร์ภาโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สาวันดีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางจำปี ครองยุทธโรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีกรรมการ
3. นางทิฆัมพร ใจอุ่นโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
4. นางปริศนา กาติวงศ์โรงเรียนบ้านโน่นบ่อหวายดินแดงกรรมการ
5. นางสาวยุพา ช่างทองโรงเรียนบ้านขามใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอรวรรณ บับพิบูลย์โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางวีรัตน์ คำพิริยะพงศ์โรงเรียนบ้านแก้งซาวรองประธานกรรมการ
3. นางอำพันธ์ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านหนองมุกกรรมการ
4. นางสิริยากร ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านดูนกรรมการ
5. นางสาวนัฐฐานันท์ อารีพงษ์โรงเรียนบ้านธาตุน้อยกรรมการ
6. นางวัจนีย์ ทวีพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)กรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ สัมพะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)กรรมการ
9. นางสาวชาลีมาศ หาระบุตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประภาภรณ์ จันทร์สมุดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น ชมภูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี คำสอนโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นางเพ็ญพร กาญจนเสนโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากรรมการ
5. นางเสาวภา เอกศิริโรงเรียนบ้านกุดกะเสียนกรรมการ
6. นางมะลิ นาดูนโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้งกรรมการ
7. นางกนกภรณ์ พวงสวัสดิ์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
8. นางแสงมณี กำลังเลิศโรงเรียนบ้านหัวคำกรรมการ
9. นางศศิธร โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาภรณ์ คำยาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางพวงมาลัย แก้วสว่างโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี โพธิดาราโรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสงกรรมการ
4. นางนันทิยา แพงเหล่าโรงเรียนบ้านด้ามพร้ากรรมการ
5. นางกุ้งรัตน์ ทรารัมย์โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)กรรมการ
6. นางนิตยา ศิลปะศาสตร์โรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
7. นางณัชชารีย์ สวัสดิ์คงภัทร์โรงเรียนบ้านโอดนาดีกรรมการ
8. นางไพรัช เสาเวียงโรงเรียนอุบลวิทยาคมกรรมการ
9. นางอรัญญา วิชัยโยโรงเรียนบ้านปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจารุวรรณ จุลโคตรโรงเรียนอุบลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจตุพร โสมะเกษตรินทร์โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ทัดเทียมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี ธงศรีโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ เขียวหวานโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
6. นางจิรารัตน์ บุญรินทร์โรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
7. นางพัชนี ลิลาศโรงเรียนบ้านนามึนกรรมการ
8. นางภัทราวรรณ คุปติธรรมาโรงเรียนบ้านวังพระวังไฮกรรมการ
9. นางวลีรัตน์ อาทิเวชโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุธิดา มากมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ กางโหลนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ กางโหลนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวมนฤดี ภูษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีรัตน์ กางโหลนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา โคตรเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี สดีวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณพร บุญยอศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจามจุรี สมสวยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัญญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวสิษฏ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางจรัณญา ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตญา ทิมาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางพัชนี บุญวังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวกัญณภัทร พลศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิสาร คำหวานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร สายแววศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นายภูวสิษฎ์ ศรีไชยแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา รินนราศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา รินนราศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางกชพร อิทธิกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางเพ็ญฤดี เหมือนจิตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญชนก พิมพกรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ครองยุทธศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการ
3. นางเพ็ญฤดี เหมือนจิตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต การศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ แสงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายจิระเดช ศรีกาญจนวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ ชาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ ชาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาววรรณา ไชยศรีษะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนันต์ พิศตะคุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนันต์ พิศตะคุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนันต์ พิศตะคุศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นายสุเทพ เงาเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ศรีสันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ชาลีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสุพาภรณ์ ส่องแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจุติพร แพงศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญฤดี เหมือนจิตร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ แผ่นทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]