สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสำโรงเกียรติ 50 10 3 2 63
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 39 5 0 1 44
3 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 35 9 2 1 46
4 บ้านท่าสว่าง 33 7 2 2 42
5 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 4 0 1 28
6 บ้านกระแชงใหญ่ 21 5 0 1 26
7 บ้านตระกาศขอนแก่น 21 1 1 0 23
8 บ้านโพธิ์กระสังข์ 20 6 1 6 27
9 บ้านหนองหว้า 20 1 0 0 21
10 บ้านขนุน 19 2 2 4 23
11 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19 1 0 1 20
12 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 17 5 0 3 22
13 บ้านโดนอาว 15 4 0 0 19
14 บ้านตูม 15 3 4 2 22
15 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 15 2 2 0 19
16 บ้านตาเอก 15 1 3 0 19
17 บ้านสวนกล้วย 14 9 2 1 25
18 บ้านพยอม 13 2 1 0 16
19 บ้านหนองจิก 13 1 1 0 15
20 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 13 0 1 0 14
21 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 12 3 0 0 15
22 จานทองกวาววิทยา 12 1 0 0 13
23 บ้านหนองสังข์ 11 5 1 1 17
24 บ้านโคก(อสพป.32) 11 4 0 0 15
25 บ้านตระกวน 11 2 1 0 14
26 บ้านสังเม็ก 11 2 0 1 13
27 อนุบาลศรีรัตนะ 11 0 0 0 11
28 อนุบาลเบญจลักษ์ 10 4 1 3 15
29 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 10 3 4 1 17
30 บ้านศรีแก้ว 10 2 1 0 13
31 เกษตรประชาตาทวด 10 2 1 0 13
32 บ้านด่าน 10 1 0 1 11
33 บ้านร่องตาซุน 10 0 0 0 10
34 บ้านโคกระเวียง 9 3 0 0 12
35 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 9 2 1 1 12
36 บ้านสามแยกหินกอง 9 2 1 1 12
37 บ้านโนนสูง 9 2 0 0 11
38 บ้านสามเส้า 9 1 4 0 14
39 บ้านบึงมะลู 9 0 0 1 9
40 บ้านตาปรก 9 0 0 0 9
41 มารีย์อุปถัมภ์ 8 5 1 0 14
42 บ้านจันทร์หอมตาเสก 8 5 0 0 13
43 บ้านชำแจงแมง 8 3 0 0 11
44 บ้านดาน 8 1 1 1 10
45 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 8 1 0 0 9
46 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 8 0 0 0 8
47 บ้านตาหมื่น 8 0 0 0 8
48 บ้านหนองบัวใหญ่ 7 3 2 1 12
49 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 7 3 0 1 10
50 บ้านสว่าง 7 1 0 1 8
51 บ้านศิวาลัย 7 1 0 0 8
52 บ้านจำนันสายเจริญ 7 1 0 0 8
53 บ้านดอนข่า 7 0 0 0 7
54 บ้านโนนจักจั่น 7 0 0 0 7
55 บ้านหนองคู 7 0 0 0 7
56 บ้านกราม 6 4 0 1 10
57 บ้านโนนเรือคำบอน 6 2 1 2 9
58 บ้านกันตรวจห้วย 6 1 0 0 7
59 ชนะใช้กิจการ 6 0 3 0 9
60 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 6 0 1 1 7
61 บ้านดู่ 6 0 0 1 6
62 บ้านหนองยาว 6 0 0 0 6
63 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 0 0 0 6
64 บ้านเดื่อ 6 0 0 0 6
65 บ้านพอกบำรุงวิทยา 6 0 0 0 6
66 บ้านกันทรอม 5 3 0 0 8
67 สว่างคูณวิทยา 5 2 1 0 8
68 บ้านหนองหิน 5 2 0 0 7
69 บ้านจานบัว 5 2 0 0 7
70 บ้านโนนสำราญ 5 2 0 0 7
71 บ้านโคกเจริญ 5 1 1 0 7
72 บ้านตาลอยหนองคัน 5 1 1 0 7
73 โชติพันธ์วิทยาสามัคคี 5 0 2 0 7
74 บ้านกระเบา 5 0 1 0 6
75 บ้านนารังกา 5 0 1 0 6
76 บ้านจานเลียว 5 0 1 0 6
77 บ้านขุนหาญ 5 0 0 0 5
78 บ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 0 0 0 5
79 บ้านสดำ 5 0 0 0 5
80 บ้านหนองใหญ่ 5 0 0 0 5
81 บ้านกระทิง 5 0 0 0 5
82 บ้านเสาธงชัย 4 3 0 1 7
83 บ้านหนองกระทิง 4 3 0 1 7
84 บ้านชำม่วง 4 1 2 0 7
85 บ้านสร้างเม็ก 4 1 1 0 6
86 บ้านกระหวัน 4 1 1 0 6
87 มหาราช 2 4 1 0 0 5
88 บ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 4 1 0 0 5
89 บ้านคำสะอาด 4 1 0 0 5
90 บ้านระหาร 4 0 1 1 5
91 บ้านจะเนียว 4 0 1 0 5
92 บ้านดอนเขียว 4 0 1 0 5
93 บ้านสลับ 4 0 0 0 4
94 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 4 0 0 0 4
95 บ้านกันทรอมน้อย 4 0 0 0 4
96 บ้านโนนแฝก 4 0 0 0 4
97 บ้านจำนรรจ์ 3 4 0 2 7
98 บ้านภูดินพัฒนา 3 3 1 0 7
99 บ้านไผ่หนองแคน 3 2 0 0 5
100 บ้านหนองบัวเรณ 3 2 0 0 5
101 โนนสูง 3 1 1 0 5
102 บ้านตาแท่น 3 1 0 1 4
103 บ้านซำขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
104 บ้านซำตาโตง 3 1 0 0 4
105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 3 1 0 0 4
106 บ้านท่าพระตระกาศ 3 1 0 0 4
107 บ้านภูมิซรอล 3 1 0 0 4
108 บ้านคำกลาง 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองรุงพระทะเล 3 1 0 0 4
110 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย 3 1 0 0 4
111 บ้านเดียงตะวันตก 3 1 0 0 4
112 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 1 3
113 บ้านชำเขียน 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองบัวทอง 3 0 0 0 3
115 ศรีอุดมซำตารมย์ 3 0 0 0 3
116 บ้านบักดอง 3 0 0 0 3
117 บ้านไร่เจริญ 3 0 0 0 3
118 บ้านสิริขุนหาญ 3 0 0 0 3
119 บ้านเพ็ก 3 0 0 0 3
120 บ้านหินวิทยา 2 2 1 0 5
121 บ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2 0 0 4
122 บ้านกระมัลพัฒนา 2 2 0 0 4
123 บ้านปุน 2 2 0 0 4
124 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 2 1 1 0 4
125 บ้านกุดนาแก้ว 2 1 0 1 3
126 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองบัว 2 1 0 0 3
128 บ้านรุงสมบูรณ์ 2 1 0 0 3
129 บ้านโศกขามป้อม 2 1 0 0 3
130 บ้านซำผักแว่นนาซำ 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 0 3
132 บ้านบกห้วยโนน 2 0 1 0 3
133 บ้านพรทิพย์ 2 0 1 0 3
134 บ้านสะพุง 2 0 0 1 2
135 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
136 บ้านซะวาซอ 2 0 0 0 2
137 บ้านม่วง(รามคำแหง) 2 0 0 0 2
138 บ้านม่วงแยก 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองรุง 2 0 0 0 2
140 บ้านอาราง 2 0 0 0 2
141 บ้านปะทาย 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 0 0 0 2
143 บ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 0 0 0 2
144 บ้านเขวาธะนัง 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนคูณ 2 0 0 0 2
146 บ้านโพธิ์กระมัล 2 0 0 0 2
147 บ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกวิทยา 2 0 0 0 2
149 บ้านไหล่ดุมตาเหมา 2 0 0 0 2
150 บ้านซำ 2 0 0 0 2
151 บ้านตานวน 2 0 0 0 2
152 บ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 2 0 0 0 2
153 บ้านระโยง 2 0 0 0 2
154 บ้านหนองคับคา 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองนกเขียน 2 0 0 0 2
156 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1 2 1 4
157 บ้านหนองฮาง 1 1 2 0 4
158 บ้านหนองเม็กพิทยา 1 1 1 0 3
159 บ้านโตนด 1 1 1 0 3
160 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 1 0 1 2
161 บ้านหนองหญ้าลาด 1 1 0 0 2
162 บ้านโนนคำแก้ว 1 1 0 0 2
163 บ้านเสื่องข้าว 1 1 0 0 2
164 บ้านขนาด 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองปิงโปง 1 1 0 0 2
166 อรจันทร์วิทยา 1 1 0 0 2
167 บ้านขะยูง 1 1 0 0 2
168 บ้านตระกาจ 1 1 0 0 2
169 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ 1 1 0 0 2
170 บ้านผือ 1 1 0 0 2
171 บ้านละลายมีชัย 1 1 0 0 2
172 บ้านภูทอง 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนอ้อ 1 1 0 0 2
174 บ้านโนนเปือย 1 1 0 0 2
175 บ้านท่าคล้อ 1 0 2 1 3
176 ไทยรัฐวิทยา 27 1 0 1 0 2
177 บ้านกันจด 1 0 0 1 1
178 บ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0 0 1 1
179 บ้านทุ่งเลน 1 0 0 0 1
180 บ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 0 0 0 1
181 บ้านตาแบน 1 0 0 0 1
182 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
183 บ้านกระเจา 1 0 0 0 1
184 บ้านแก 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองบักโทน 1 0 0 0 1
186 บ้านกันจาน 1 0 0 0 1
187 บ้านตาเส็ด 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองเก่า 1 0 0 0 1
189 บ้านโนนแก 1 0 0 0 1
190 บ้านโนนงาม 1 0 0 0 1
191 บ้านซำเบ็ง 1 0 0 0 1
192 บ้านทุ่งขนวน 1 0 0 0 1
193 บ้านกระบี่ 1 0 0 0 1
194 บ้านโนนน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนแสนสุข 1 0 0 0 1
196 บ้านไฮ (วันครู2503) 1 0 0 0 1
197 หมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 1 0 0 0 1
198 บ้านน้ำเย็น 0 1 0 0 1
199 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 0 1
200 บ้านนาขนวน 0 1 0 0 1
201 บ้านจองกอ 0 0 1 0 1
202 บ้านหนองขนาน 0 0 1 0 1
203 บ้านหนองทา 0 0 0 1 0
204 บ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 0
รวม 1,128 233 81 59 1,442