หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำนวยการแข่งขัน
2 นายพิจิตร ทานะ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำนวยการแข่งขัน
3 นายธนันต์พงษ์ พร้อมพงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำนวยการแข่งขัน
4 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำนวยการแข่งขัน
5 นายสุวิชา วิชาชัย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 อำนวยการแข่งขัน
6 นายศิริเกษ หมายสุข ผอ.กลุ่มอำนวยการ อำนวยการแข่งขัน
7 นายสมยศ แก้วสว่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล อำนวยการแข่งขัน
8 นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
9 นายประเสริฐ ไชยสัตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
10 นาปรียานันท์ พงศ์ปภาวรินทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน อำนวยการแข่งขัน
11 นายสนิท เชื้อสอน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน อำนวยการแข่งขัน
12 นายสุพล ศรีจันทร์ ประธานกลุ่มเมืองกันทร์ อำนวยการแข่งขัน
13 นายสมาน ชิดดี ประธานกลุ่มมออีแดง อำนวยการแข่งขัน
14 นายสมศักดิ์ ประสาร ประธานกลุ่มพนมดงรัก อำนวยการแข่งขัน
15 นายพลูสวัสดิ์ รัตนา ประธานกลุ่มภูกระจาน อำนวยการแข่งขัน
16 นายถวิล แพงยา ประธานกลุ่มบึงระนาม อำนวยการแข่งขัน
17 นายบุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ อำนวยการแข่งขัน
18 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ประธานกลุ่มตำหนักไทร อำนวยการแข่งขัน
19 นายณรงค์ จำปา ประธานกลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร อำนวยการแข่งขัน
20 นายทวีคูณ จวงการ ประธานกลุ่มศรีรัตนะ อำนวยการแข่งขัน
21 นายเพชร วงพรมมา ประธานกลุ่มเบญจลักษ์ อำนวยการแข่งขัน
22 นางสาวบำเหน็จ หมายมี ประธานกลุ่มเอกชน อำนวยการแข่งขัน
23 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
24 นายประเสริฐ ตั้งเสริมสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
25 นางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
26 นางชาลินี เชื้อทอง นักวิชาการศึกษา อำนวยการแข่งขัน
27 นายทวีคูณ จวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ อำนวยการแข่งขัน
28 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ อำนวยการแข่งขัน
29 นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำนวยการแข่งขัน
30 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว อำนวยการแข่งขัน
31 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อำนวยการแข่งขัน
32 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน อำนวยการแข่งขัน
33 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก อำนวยการแข่งขัน
34 นายประเวช สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน อำนวยการแข่งขัน
35 นายโกวิทย์ บุญกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน อำนวยการแข่งขัน
36 นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย อำนวยการแข่งขัน
37 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์สามัคคี อำนวยการแข่งขัน
38 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม อำนวยการแข่งขัน
39 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อำนวยการแข่งขัน
40 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว อำนวยการแข่งขัน
41 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง อำนวยการแข่งขัน
42 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแบน อำนวยการแข่งขัน
43 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง อำนวยการแข่งขัน
44 นายธัชชัย นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกวน อำนวยการแข่งขัน
45 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ อำนวยการแข่งขัน
46 นายพงษศักดิ์ โคจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด อำนวยการแข่งขัน
47 นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตายู อำนวยการแข่งขัน
48 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง อำนวยการแข่งขัน
49 นายจำรูญ มลิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก อำนวยการแข่งขัน
50 นายวาศิษฐ์ บัวงาม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อำนวยการแข่งขัน
51 นางสุภาพร คุลธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง อำนวยการแข่งขัน
52 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ อำนวยการแข่งขัน
53 นายสุวิทย์ เบ้าทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ อำนวยการแข่งขัน
54 นายบุญส่ง สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน อำนวยการแข่งขัน
55 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก จัดการแข่งขัน
56 นายทองหล่อ สิงห์คง ผอ.ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จัดการแข่งขัน
57 นายจำนง ดีนันท์ ผอ.ร.ร.บ้านกนะบี่ จัดการแข่งขัน
58 นายพิชัย ตุลยเสวี ผอ.ร.ร.บ้านขนา จัดการแข่งขัน
59 นายเสรี ชินชัย ผอ.ร.ร.บ้านแก จัดการแข่งขัน
60 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผอ.ร.ร.บ้านโนนน้ำอ้อม จัดการแข่งขัน
61 นายชาญ ชมชื่น ผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้าลาด จัดการแข่งขัน
62 นายวิเชียร วงษ์ราช ผอ.ร.ร.บ้านโคกวิทยา จัดการแข่งขัน
63 นายพรชัย บุญพร้อม ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ จัดการแข่งขัน
64 นายบัวพัน ขันตรี ผอ.ร.ร.บ้านม่วง(รามคำแหง) จัดการแข่งขัน
65 นายสมัย อดทน ผอ.ร.ร.บ้านศรีอุดมซำตารมย์ จัดการแข่งขัน
66 นายบุญมี จันทวี ผอ.ร.ร.บ้านไหล่ดุมตาเหมา จัดการแข่งขัน
67 นายลมัย พวงเพ็ชร ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์ จัดการแข่งขัน
68 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผอ.ร.ร.บ้านโนนคำแก้ว จัดการแข่งขัน
69 นายสุวัฒน์ มโนชาติ ผอ.ร.ร.บ้านโนนแสนสุข จัดการแข่งขัน
70 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านตระกาศขอนแก่น จัดการแข่งขัน
71 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผอ.ร.ร.บ้านเดียง(พลีศึกษา) จัดการแข่งขัน
72 นายทวี ฝอยทอง ผอ.ร.ร.บ้านสังเม็ก จัดการแข่งขัน
73 นายสงวน สีลากุล ผอ.ร.ร.บ้านกันตม(คุรุราษฏร์สามัคคี) จัดการแข่งขัน
74 นายอินสร หนูพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านขะขูง จัดการแข่งขัน
75 นายประพัฒน์ รักพรม ผอ.ร.ร.บ้านสว่าง จัดการแข่งขัน
76 นางสาวบำเหน็จ หมายมี ผอ.ร.ร.มารีอุปถัมภ์ จัดการแข่งขัน
77 นายธวัชชัย นวลแย้ม ผอ.ร.ร.อรจันทร์วิทยา จัดการแข่งขัน
78 นายสมาน ชิดดี ผอ.ร.ร.บ้านโนนเยาะโนนศิริ จัดการแข่งขัน
79 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผอ.ร.ร.บ้านบึงมะลู จัดการแข่งขัน
80 นายสมรักษ์ พรหมมาสุข ผอ.ร.ร.บ้านโนนแสนคำ จัดการแข่งขัน
81 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผอ.ร.ร.บ้านหนองตลาดโนนเปือย จัดการแข่งขัน
82 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผอ.ร.ร.บ้านภูมิซรอล จัดการแข่งขัน
83 นายอุดร ประสาร ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา27 จัดการแข่งขัน
84 - ผอ.ร.ร.บ้านพรทิพย์ จัดการแข่งขัน
85 นางนิลยา นาไชยธง ผอ.ร.ร.บ้านโศกขามป้อม จัดการแข่งขัน
86 นายสมศักดิ์ พงษาปาน ผอ.ร.ร.บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส จัดการแข่งขัน
87 นายณภัทร์ ใจเครือ ผอ.ร.ร.บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) จัดการแข่งขัน
88 นายบรรจง นวลแย้ม ผอ.ร.ร.บ้านน้ำขวบโนนดู่้ จัดการแข่งขัน
89 นายสุเรียน สนทะยา ผอ.ร.ร.บ้านตาแท่น จัดการแข่งขัน
90 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองเม้กพิทยา จัดการแข่งขัน
91 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผอ.ร.ร.บ้านโนนสำราญ จัดการแข่งขัน
92 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าสว่าง จัดการแข่งขัน
93 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านจันทน์หอมตาเสก จัดการแข่งขัน
94 นายสำนวน แตะต้อง ผอ.ร.ร.บ้านเสาธงชัย จัดการแข่งขัน
95 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ผอ.ร.ร.บ้านด่าน จัดการแข่งขัน
96 นายสมศักดิ์ ประสาร ผอ.ร.ร.บ้านปะทาย จัดการแข่งขัน
97 นายวรุฒน์ มั่นจิตร ผอ.ร.ร.บ้านผือ จัดการแข่งขัน
98 นายวิชัย วรรณทวี ผอ.ร.ร.บ้านจานเลียว จัดการแข่งขัน
99 - ผอ.ร.ร.บ้านน้ำเย็น จัดการแข่งขัน
100 - ผอ.ร.ร.บ้านโนนเปือย จัดการแข่งขัน
101 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผอ.ร.ร.บ้านชำม่วง จัดการแข่งขัน
102 นายวีรชาติ แสงกล้า ผอ.ร.ร.บ้านโคกเจริญ จัดการแข่งขัน
103 นายโผน ธรรมทวี ผอ.ร.ร.บ้านละลายมีชัย จัดการแข่งขัน
104 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งยาวคำโปรย จัดการแข่งขัน
105 นายพล สำลี ผอ.ร.ร.บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) จัดการแข่งขัน
106 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผอ.ร.ร.บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ จัดการแข่งขัน
107 นายโกสีย์ พันธ์ยงค์ ผอ.ร.ร.บ้านรุงสมบูรณ์ จัดการแข่งขัน
108 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผอ.ร.ร.เกษตรประชาตาทวด จัดการแข่งขัน
109 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผอ.ร.ร.ชนะใช้กิจการ จัดการแข่งขัน
110 นายสายันห์ ผิวอ่อน ผอ.ร.ร.บ้านสามเส้า จัดการแข่งขัน
111 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่ม่วง จัดการแข่งขัน
112 นายสุดใจ พานิช ผอ.ร.ร.บ้านโคก(อสพป.32) จัดการแข่งขัน
113 นายประดิษฐ์ วันดี ผอ.ร.ร.บ้านชำแจงแมง จัดการแข่งขัน
114 นายชาญ สมสะอาด ผอ.ร.ร.บ้านร่องตาซุน จัดการแข่งขัน
115 นายสมยศ ภูสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านโดนอาว จัดการแข่งขัน
116 ด.ต.นิเชต ฤทธสิทธิ์ ครูใหญ่ ร.ร.ต.ช.ด.หนองใหญ่ จัดการแข่งขัน
117 นายถวิล แพงยา ผอ.ร.ร.บ้านโนนเรือคำบอน จัดการแข่งขัน
118 นายอัมพร ปัดพรม ผอ.ร.ร.บ้านกุดเสลาหนองขวาง จัดการแข่งขัน
119 - ผอ.ร.ร.บ้านกันจาน จัดการแข่งขัน
120 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านซะวาซอ จัดการแข่งขัน
121 - ผอ.ร.ร.บ้านโนนคูณ จัดการแข่งขัน
122 นายเสมือน วรเชษฐ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองรุงพระทะเล จัดการแข่งขัน
123 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านตาเครือ จัดการแข่งขัน
124 นายสุรินทร์ คำชัย ผอ.ร.ร.บ้านโตนด จัดการแข่งขัน
125 นายสังคม อินทร์ขาว ผอ.ร.ร.บ้านนาขนวน จัดการแข่งขัน
126 นายชรลอน โชติรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง จัดการแข่งขัน
127 นายสาริศ ขำศรีบุศ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ จัดการแข่งขัน
128 นายเสมียน ละเลิศ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหิน(อสพป.15) จัดการแข่งขัน
129 นายจิมจง ทองคำวัน ผอ.ร.ร.บ้านจำนันสายเจริญ จัดการแข่งขัน
130 - ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งขนวน จัดการแข่งขัน
131 นางอุไรวรรณ คำชัย ผอ.ร.ร.บ้านนารังกา จัดการแข่งขัน
132 นายวิมล มูลสาร ผอ.ร.ร.บ้านขนุน จัดการแข่งขัน
133 นายเสถียร จำเริญ ผอ.ร.ร.บ้านสวนกล้วย จัดการแข่งขัน
134 นายคำปัน จำปาเรือง ผอ.ร.ร.บ้านสามแยกหินกอง จัดการแข่งขัน
135 นายพูลสวัสดิ์ รัตนา ผอ.ร.ร.บ้านจานทองกวาววิทยา จัดการแข่งขัน
136 นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง ผอ.ร.ร.บ้านไฮ(วันครู2503) จัดการแข่งขัน
137 นายสรวิศ โชคลาภ ผอ.ร.ร.บ้านระโยง จัดการแข่งขัน
138 - ผอ.ร.ร.บ้านโนนจิก จัดการแข่งขัน
139 นายพิชิต ศิริชนะ ผอ.ร.ร.บ้านกระแชงใหญ่ จัดการแข่งขัน
140 นายทองคำ รักษาวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านซำเบ็ง จัดการแข่งขัน
141 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผอ.ร.ร.บ้านหนองทา จัดการแข่งขัน
142 นายชัยสงคราม หลักเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนาไพรงาม จัดการแข่งขัน
143 นายปรีชา จารุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองกระทิง จัดการแข่งขัน
144 นายอุบล พลเหตุ ผอ.ร.ร.บ้านหินวิทยา จัดการแข่งขัน
145 นายสุทธี อาการ ผอ.ร.ร.บ้านซำผักแว่น จัดการแข่งขัน
146 นายสุนทร แนวจำปา ผอ.ร.ร.บ้านซำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) จัดการแข่งขัน
147 นายสุชาติ สารเฉวตร์ ผอ.ร.ร.บ้านมหาราช2(ภูคำ) จัดการแข่งขัน
148 - ผอ.ร.ร.บ้านไร่เจริญ จัดการแข่งขัน
149 นายบัญชา กาญจนเสน ผอ.ร.ร.บ้านเขวา(ราษฏร์พัฒนา) จัดการแข่งขัน
150 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี ผอ.ร.ร.บ้านโนนสูง(กล) จัดการแข่งขัน
151 นายเด่นชัย เขตสกุล ผอ.ร.ร.บ้านจำนรรจ์ จัดการแข่งขัน
152 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านภูเงินฯ จัดการแข่งขัน
153 นายวีระธรรม สืบบุญ ผอ.ร.ร.บ้านท่าพระตระกาศ จัดการแข่งขัน
154 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผอ.ร.ร.บ้านตาลอยหนองคัน จัดการแข่งขัน
155 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวเรณ จัดการแข่งขัน
156 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านบักดอง จัดการแข่งขัน
157 นยปรีชา รินวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) จัดการแข่งขัน
158 - ผอ.ร.ร.บ้านตาเส็ด จัดการแข่งขัน
159 นางสาวชมพูนุช แพงก่ิง ผอ.ร.ร.องคืการอุตสาหกรรมป่าไม้8 จัดการแข่งขัน
160 นายศิริพงษ์ บุตกร ผอ.ร.ร.บ้านตาปรก จัดการแข่งขัน
161 นางฐิตารีย์ ปัดถาสายธรรมาสุข ผอ.ร.ร.บ้านภูดินพัฒนา จัดการแข่งขัน
162 นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ ผอ.ร.ร.หมู่บ้านทับทัมสยาม07 จัดการแข่งขัน
163 นางสาวดนตรี บุญลี ผอ.ร.ร.บ้านโนนสูง(ขห) จัดการแข่งขัน
164 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผอ.ร.ร.บ้านดาน จัดการแข่งขัน
165 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผอ.ร.ร.บ้านกระเจา จัดการแข่งขัน
166 นายสุประกิต จันทร์ถา ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว จัดการแข่งขัน
167 - ผอ.ร.ร.บ้านกระเบา จัดการแข่งขัน
168 นายชัยนัตร ไชยสาร ผอ.ร.ร.บ้านอาราง จัดการแข่งขัน
169 - ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด จัดการแข่งขัน
170 นางวิชุดา ชัยชาญ ผอ.ร.ร.บ้านดอนข่า จัดการแข่งขัน
171 นายประสิทธิ์ โวหาร ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเลน จัดการแข่งขัน
172 - ผอ.ร.ร.บ้านม่วงแยก จัดการแข่งขัน
173 นายชุมพร ขันสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านซำขี้เหล็ก จัดการแข่งขัน
174 - ผอ.ร.ร.บ้านหนองเก่า จัดการแข่งขัน
175 นายนพรัตน์ สายลุน ผอ.ร.ร.บ้านโนนแฝก จัดการแข่งขัน
176 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผอ.ร.ร.บ้านซำตาโตง จัดการแข่งขัน
177 นายชวน แก้วกัณหา ผอ.ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ จัดการแข่งขัน
178 นายบุญแสน สุทธิประภา ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์กระสังข์ จัดการแข่งขัน
179 นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผอ.ร.ร.บ้านจะเนียว จัดการแข่งขัน
180 นายโอภาส ดอกพวง ผอ.ร.ร.บ้านกระหวัน(ขห) จัดการแข่งขัน
181 นายประชัน ธรรมรส ผอ.ร.ร.บ้านกันจด จัดการแข่งขัน
182 นายทวี สอนคำเสน ผอ.ร.ร.บ้านเดื่อ จัดการแข่งขัน
183 นายสมนึก สุวรรณโค ผอ.ร.ร.บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา จัดการแข่งขัน
184 นายวิทวัส รัตโน ผอ.ร.ร.บ้านระหาร จัดการแข่งขัน
185 นางวัชรา รัตโน ผอ.ร.ร.บ้านขุนหาญ จัดการแข่งขัน
186 นายอภิศักดิ์ ไสว ผอ.ร.ร.บ้านดู่ จัดการแข่งขัน
187 นายบุญคง เนตรภักดี ผอ.ร.ร.บ้านพยอม จัดการแข่งขัน
188 - ผอ.ร.ร.บ้านซำ จัดการแข่งขัน
189 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผอ.ร.ร.บ้านสดำ จัดการแข่งขัน
190 นายไกรสร อุ่นแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านหนองคู จัดการแข่งขัน
191 นายอภิชาติ หอมหุน ผอ.ร.ร.บ้านหนองขนาน จัดการแข่งขัน
192 นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง ผอ.ร.ร.บ้านตานวน จัดการแข่งขัน
193 นายมานพ ตลับทอง ผอ.ร.ร.บ้านกันทรอมน้อย จัดการแข่งขัน
194 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านจองกอ จัดการแข่งขัน
195 นายธวัชชัย บุญน้อย ผอ.ร.ร.บ้านกันตรวจห้วย จัดการแข่งขัน
196 นายนิรภัย ศรแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านกันทรอม จัดการแข่งขัน
197 - ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ จัดการแข่งขัน
198 นายรุ่งศักดิ์ ศรีสด ผอ.ร.ร.บ้านโคกระเวียง จัดการแข่งขัน
199 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านตาเอก จัดการแข่งขัน
200 นายสัมพัทธ์ ศรีสุข ผอ.ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ จัดการแข่งขัน
201 นายณรงค์ จำปา ผอ.ร.ร.อนุบาลขุนหาญ(สิ) จัดการแข่งขัน
202 นายเสกสรร สามสี ผอ.ร.ร.บ้านกระทิง จัดการแข่งขัน
203 นายนันธีระ โคตะมา ผอ.ร.ร.บ้านศิลาลัย จัดการแข่งขัน
204 นายพีรวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผอ.ร.ร.บ้านโนนอ้อ จัดการแข่งขัน
205 นายปรีชา ทองอินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์กระมัล จัดการแข่งขัน
206 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง ผอ.ร.ร.บ้านกระมัลพัฒนา จัดการแข่งขัน
207 นายธนภัทร สีโสด ผอ.ร.ร.บ้านกุดนาแก้ว จัดการแข่งขัน
208 นายเขตอรัญ ธรรมรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านภูทอง จัดการแข่งขัน
209 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านกราม จัดการแข่งขัน
210 นายทวี พรมดวงศรี ผอ.ร.ร.บ้านซำเขียน จัดการแข่งขัน
211 นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผอ.ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา จัดการแข่งขัน
212 นายทินกร มณีกุล ผอ.ร.ร.บ้านปุนวิทยา จัดการแข่งขัน
213 นางเนตรนภา สาระวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ จัดการแข่งขัน
214 นายพลพัทธชัย งามแสง ผอ.ร.ร.บ้านหนองจิก จัดการแข่งขัน
215 นายทวีคูณ จวงการ ผอ.ร.ร.บ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา) จัดการแข่งขัน
216 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีรัตนะ จัดการแข่งขัน
217 - ผอ.ร.ร.บ้านตระกาจ จัดการแข่งขัน
218 นายเก้า อุทัยกรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านตาแบน จัดการแข่งขัน
219 นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ตาไทย จัดการแข่งขัน
220 - ผอ.ร.ร.บ้านหนองรุง จัดการแข่งขัน
221 นายจำรุญ มลิพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนแก จัดการแข่งขัน
222 นางสาวอิษยา พรหมสามสี ผอ.ร.ร.บ้านท่าสว่าง จัดการแข่งขัน
223 นายบุญเล่ง บุตรศรี ผอ.ร.ร.บ้านสะพุง จัดการแข่งขัน
224 นายประสพ ขอจงสุข ผอ.ร.ร.บ้านจอก(ประชาสามัคคี) จัดการแข่งขัน
225 นายโกวิท บุญกันต์ ผอ.ร.ร.บ้านกระหวัน(ศร) จัดการแข่งขัน
226 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผอ.ร.ร.บ้านหนองปิงโปง จัดการแข่งขัน
227 นายประเวช สัตยากุล ผอ.ร.ร.บ้านปุน จัดการแข่งขัน
228 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผอ.ร..บ้านสลับ จัดการแข่งขัน
229 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนง ผอ.ร.ร.บ้านขนาด จัดการแข่งขัน
230 นายสุรสิทธิ์ สายเบาะ ผอ.ร.ร.บ้านตายู(อสพป.32) จัดการแข่งขัน
231 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวทอง จัดการแข่งขัน
232 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผอ.ร.ร.บ้านศิลาทอง จัดการแข่งขัน
233 นายธัชชัย นาจำปา ผอ.ร.ร.บ้านตระกวน จัดการแข่งขัน
234 นายหนัน อุสาย ผอ.ร.ร.บ้านบกห้วยโนน จัดการแข่งขัน
235 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผอ.ร.ร.บ้านศรีแก้ว จัดการแข่งขัน
236 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผอ.ร.ร.โชติพันธ์ุวิทยาสามัคคี จัดการแข่งขัน
237 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านตูมฯ จัดการแข่งขัน
238 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ ผอ.ร.ร.บ้านหนองสังข์ จัดการแข่งขัน
239 นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเสื่องข้าว จัดการแข่งขัน
240 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผอ.ร.ร.บ้านจานบัว จัดการแข่งขัน
241 นายเพชร วงพรมมา ผอ.ร.ร.บ้านไผ่หนองแคน จัดการแข่งขัน
242 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย ผอ.ร.ร.อนุบาลเบญจลักษ์ จัดการแข่งขัน
243 นางรัฐอนงค์ อินโหงว ผอ.ร.ร.บ้านแดง(รัฐราฏร์พัฒนาป จัดการแข่งขัน
244 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี ผอ.ร.ร.บ้านโนนไหล่หนองเลิง จัดการแข่งขัน
245 นายอัศนี ชินชัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองนกเขียน จัดการแข่งขัน
246 ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร ผอ.ร.ร.บ้านเขวาธะนัง จัดการแข่งขัน
247 นายสมคิด แนวจำปา ผอ.ร.ร.บ้านโนนจักจั่น จัดการแข่งขัน
248 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผอ.ร.ร.บ้านเพ็ก จัดการแข่งขัน
249 - ผอ.ร.ร.บ้านหนองบักโทน จัดการแข่งขัน
250 นายกอบชัย โพธินาแค ผอ.ร.ร.บ้านหนองคับคา จัดการแข่งขัน
251 นางสาวปิยะพร ทำบุญ ผอ.ร.ร.บ้านโนนสำโรง จัดการแข่งขัน
252 นายสมศักดิ์ สุนันท์ ผอ.ร.ร.บ้านคำกลาง จัดการแข่งขัน
253 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผอ.ร.ร.บ้านดอนเขียว จัดการแข่งขัน
254 นายสนั่น โคตรชัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง จัดการแข่งขัน
255 นายสันติ บุญญาสุ ผอ.ร.ร.บ้านสร้างเม็ก จัดการแข่งขัน
256 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านกุดผักหนามคำน้อย จัดการแข่งขัน
257 นายตรีเพชร สุนสาย ผอ.ร.ร.บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ จัดการแข่งขัน
258 นายตรีเพชร สุนสาย ผอ.ร.ร.บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ จัดการแข่งขัน
259 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ ผอ.ร.ร.บ้านหนองงูเหลือมฯ จัดการแข่งขัน
260 นางสุจิตรา ภูมิภาค ผอ.ร.ร.บ้านหนองหว้า จัดการแข่งขัน
261 นายวชิระ ฉวีวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนคำตื้อฯ จัดการแข่งขัน
262 นางสุจิตรา จูมสีมา ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวใหญ่ จัดการแข่งขัน
263 นายอัศวิน เกษสร ผอ.ร.ร.บ้านท่าคล้อ จัดการแข่งขัน
264 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาว จัดการแข่งขัน
265 นายธีรเดช บุญเนตร ผอ.ร.ร.บ้านคำสะอาด จัดการแข่งขัน
266 นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ จัดการแข่งขัน
267 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ จัดการแข่งขัน
268 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว จัดการแข่งขัน
269 นายหนัน อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน จัดการแข่งขัน
270 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ จัดการแข่งขัน
271 นางสุภาพร คุลธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง จัดการแข่งขัน
272 นางอรทัย ยวนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว จัดการแข่งขัน
273 นางสุขสันต์ งอมสงัด ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ จัดการแข่งขัน
274 น.ส.เมธาวี ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบ้านบกห้วยโนน จัดการแข่งขัน
275 นางณิชรัตม์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านพิงพวยฯ จัดการแข่งขัน
276 นายเสมอ สีน้อย ึครูโรงเรียนบ้านศิลาทอง จัดการแข่งขัน
277 น.ส.หนึ่งฤทัย พวงผกา ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จัดการแข่งขัน
278 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง จัดการแข่งขัน
279 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ จัดการแข่งขัน
280 นายกิตติพงษ์ ระวิรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว จัดการแข่งขัน
281 น.ส.กนกวรรณ จำปาใด ครูโรงเรียนบ้านสลับ จัดการแข่งขัน
282 - ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศติดตาม
283 นางพรศรี ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
284 นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
285 นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
286 นายวสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
287 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
288 นายสมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
289 นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
290 นายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
291 นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
292 นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
293 นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
294 นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
295 นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
296 นางลักขณา ศรีลาสาร ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
297 นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
298 นายธานินทร์ แทนคำ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
299 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตาม
300 นางรุ่งนภา บุญคำ นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตาม
301 นายทินกร มณีกุล ผอ.ร.ร.บ้านปุนวิทยา ประธานกรรมการะบบเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
302 นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผอ.ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา รองประธานระบบเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
303 นางสาวจิรญา แสงสีนิล ครู ร.ร.บ้านพิงพวยฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
304 นางสาวดวงเดือน คูณสม ครู ร.ร.บ้านพิงพวยฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
305 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ ครู ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
306 นางลำไพร หล้าศรี ครู ร.ร.บ้านอาราง กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
307 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครู ร.ร.บ้านโตนด กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
308 นางสาวนิ่มนวล มีคุณ ครู ร.ร.บ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
309 นางสุธิดา โสดาโคตร ครู ร.ร.บ้านบึงมะลู กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
310 นางสาวสมร ช่องงาม ครู ร.ร.บ้านภูเงินฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
311 นายอดุลย์ นวลเปล่ง ครู ร.ร.บ้านโนนสูง กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
312 นายวิชาญ พุทธวงศ์ ครู ร.ร.บ้านกะมอล กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
313 นายสุริยัน อินทรโสม ครู ร.ร.บ้านร่องตาซุน กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
314 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครู ร.ร.บ้านโคกระเวียง กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
315 นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียง ครู ร.ร.บ้านหนองคู กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
316 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครู ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
317 นางบุษบา ธรรมรักษ์ ครู ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
318 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครู ร.ร.บ้านหนองงูเหลือมฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
319 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม ครู ร.ร.บ้านหนองงูเหลือมฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
320 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ ครู ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
321 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการเลขานุการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
322 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
323 นายธรรมวัฒน์ ศรีราตรี ครู โรงเรียนบ้านตาหมื่น กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
324 นางเบญจมาศ วะรงค์ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
325 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ ครู ร.ร.อนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
326 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครู ร.ร.บ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและกิจกรรม
327 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]