หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 18 32 27
2 004 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 9 23 17
3 010 โรงเรียนบ้านกระทิง 5 7 6
4 011 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 2 1
5 014 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 12 6
6 016 โรงเรียนบ้านกระหวัน 9 14 13
7 015 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 5 12 8
8 215 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 2 2
9 013 โรงเรียนบ้านกระเบา 10 21 17
10 012 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 17 11
11 009 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 27 71 47
12 017 โรงเรียนบ้านกราม 11 26 16
13 018 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 8 6
14 019 โรงเรียนบ้านกันจด 2 4 3
15 020 โรงเรียนบ้านกันจาน 1 1 1
16 021 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 22 33 30
17 144021 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
18 022 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 10 25 19
19 024 โรงเรียนบ้านกันทรอม 8 52 17
20 023 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 4 7 7
21 025 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 4 18 5
22 026 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 11 7
23 027 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 2 2 2
24 029 โรงเรียนบ้านขนาด 2 3 3
25 030 โรงเรียนบ้านขนุน 28 51 38
26 031 โรงเรียนบ้านขะยูง 3 6 4
27 032 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 5 53 18
28 034 โรงเรียนบ้านคำกลาง 4 9 8
29 035 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 5 12 10
30 039 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 5 7 7
31 040 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 3 3
32 041 โรงเรียนบ้านจะเนียว 5 13 8
33 042 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก 13 26 21
34 043 โรงเรียนบ้านจานบัว 7 13 10
35 044 โรงเรียนบ้านจานเลียว 6 9 7
36 045 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 9 16 13
37 046 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 11 20 15
38 049 โรงเรียนบ้านชำม่วง 7 24 13
39 047 โรงเรียนบ้านชำเขียน 3 12 7
40 048 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 11 25 17
41 208 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 3 6 5
42 050 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 2 2
43 055 โรงเรียนบ้านซำ 2 2 2
44 051 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 5 21 12
45 052 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 15 9
46 054 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 8 5
47 053 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 2 4 3
48 056 โรงเรียนบ้านดอนข่า 7 27 13
49 057 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 10 9
50 059 โรงเรียนบ้านดาน 11 39 22
51 060 โรงเรียนบ้านดู่ 7 34 15
52 058 โรงเรียนบ้านด่าน 14 35 22
53 066 โรงเรียนบ้านตระกวน 15 35 25
54 067 โรงเรียนบ้านตระกาจ 3 29 9
55 068 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 48 35
56 070 โรงเรียนบ้านตานวน 2 4 4
57 072 โรงเรียนบ้านตาปรก 9 12 12
58 221 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0
59 073 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 7 13 11
60 075 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 8 18 15
61 211 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0 0
62 074 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1 1 1
63 076 โรงเรียนบ้านตาเอก 20 30 28
64 069 โรงเรียนบ้านตาแท่น 5 23 10
65 071 โรงเรียนบ้านตาแบน 2 2 2
66 077 โรงเรียนบ้านตูม 25 99 40
67 082 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 2 2 3
68 084 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 2 2 2
69 086 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 10 7
70 085 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 4 2
71 083 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 2 1
72 087 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 13 27 19
73 079 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 5 10 8
74 209 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 4 10 8
75 081 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 49 103 78
76 080 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน 2 6 3
77 088 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 15 4
78 090 โรงเรียนบ้านนารังกา 7 8 7
79 089 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0
80 091 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 21 62 38
81 092 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 3 2
82 112 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 3 7 5
83 113 โรงเรียนบ้านบักดอง 3 14 6
84 114 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 13 30 19
85 115 โรงเรียนบ้านปะทาย 7 23 12
86 117 โรงเรียนบ้านปุน 4 10 7
87 116 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0 0 0
88 118 โรงเรียนบ้านผือ 3 5 3
89 120 โรงเรียนบ้านพยอม 18 29 24
90 121 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 6 5
91 122 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 8 25 12
92 123 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 6 13 10
93 124 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 37 80 48
94 129 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 12 26 20
95 130 โรงเรียนบ้านภูทอง 2 9 5
96 131 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 4 5 5
97 128 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 15 30 25
98 132 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) 2 5 2
99 133 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 2 2
100 136 โรงเรียนบ้านระหาร 6 7 7
101 135 โรงเรียนบ้านระโยง 2 4 3
102 137 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 5 7 6
103 138 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 3 3
104 139 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 3 6 5
105 134 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 17 42 30
106 141 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 5 5
107 142 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 13 42 23
108 143 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 0 0 0
109 144 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 8 20 9
110 146 โรงเรียนบ้านสดำ 5 11 9
111 147 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 6 10 9
112 148 โรงเรียนบ้านสลับ 4 7 7
113 149 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 27 59 33
114 150 โรงเรียนบ้านสว่าง 9 23 12
115 151 โรงเรียนบ้านสะพุง 6 10 9
116 152 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 16 72 31
117 144152 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 2 1 1
118 154 โรงเรียนบ้านสามเส้า 14 31 19
119 153 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 14 35 25
120 155 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 68 148 98
121 159 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 10 19 12
122 207 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 3 2
123 216 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 2 6 4
124 161 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 22 15
125 162 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 26 51 38
126 163 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 38 24
127 165 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 8 7
128 166 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 16 14
129 167 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 5 12 6
130 168 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 3 2
131 169 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 3 3
132 170 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 3 6 6
133 174 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 7 4
134 171 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 3 3 3
135 172 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 5 13 9
136 173 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 27 22
137 175 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 2 19 7
138 176 โรงเรียนบ้านหนองผือ 3 11 6
139 178 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 29 11
140 180 โรงเรียนบ้านหนองรุง 2 6 3
141 179 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 7 13 12
142 181 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 18 28 22
143 182 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 2 4 2
144 183 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 67 46
145 184 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 6 5
146 185 โรงเรียนบ้านหนองหิน 10 24 18
147 188 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 4 7 7
148 160 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 1 3 2
149 164 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 9 13 12
150 177 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 3 6 5
151 187 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 8 7
152 186 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 7 4
153 189 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 23 11
154 191 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 2 2
155 192 โรงเรียนบ้านอาราง 2 2 2
156 033 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 18 31 27
157 217 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 4 3
158 061 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 7 12 11
159 062 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 4 5 5
160 063 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 15 10
161 125 โรงเรียนบ้านเพ็ก 3 5 5
162 157 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 29 11
163 158 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 9 5
164 028 โรงเรียนบ้านแก 1 1 1
165 064 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
166 036 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 15 43 20
167 038 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 12 22 18
168 219 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 2 2
169 037 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 7 15 11
170 065 โรงเรียนบ้านโดนอาว 20 46 34
171 078 โรงเรียนบ้านโตนด 4 10 6
172 094 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 4 4
173 095 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 2 2
174 096 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 2 0
175 097 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 9 20 14
176 098 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0
177 099 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 1 1
178 104 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 31 11
179 212 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0
180 105 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 19 10
181 106 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0
182 107 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 40 19
183 111 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 2 2 2
184 100 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 2 6 4
185 102 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 6 16 8
186 103 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 12 23 18
187 093 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 15 4
188 101 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 4 41 13
189 108 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 8 18 10
190 109 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1 1
191 110 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 18 9
192 126 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 3 5 4
193 127 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 40 111 57
194 145 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 3 16 6
195 119 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 5 8 6
196 140 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 3 5 4
197 190 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 2 2 2
198 193 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 1
199 194 โรงเรียนมหาราช 2 5 11 7
200 198 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 3 10 5
201 201 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 11 17 14
202 214 โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 1 2 2
203 202 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 104 72
204 144202 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 2 3 2
205 203 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 48 174 86
206 205 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 11 19 15
207 218 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0 0 0
208 204 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 22 53 35
209 002 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 13 25 21
210 005 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 8 16 11
211 007 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 15 90 27
212 008 โรงเรียนโนนสูง 5 14 10
213 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 5 4
214 195 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 16 33 17
215 196 โรงเรียนวัดจันทราราม 0 0 0
216 197 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
217 199 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 11 29 14
218 200 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0 0 0
219 206 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 4 16 5
220 156 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 3 6 6
รวม 1666 4143 2604
6747

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]