หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางรัฐอนงค์ อินโหงวโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พรมจรรย์บ้านโนนแสนสุขกรรมการ
3. นางพัชรี ครองยุติโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นางกรรณิกา คำศรีโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
5. นายคำมี ขันตีสายโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายอัศนี ชินชัยโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงินโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นายพัฒนชัย ชิณวงศ์โรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ คำภูเมืองโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
5. นางวรรณา รัตนาโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายกอบชัย โพธินาแคโรงเรียนบ้านหนองคับคาประธานกรรมการ
2. นางแสงเทียน สุขไสวโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางประยงค์ สายะสมิตโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางสาวเจษฎา แก้วพวงโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
5. นางธัญกมล ศรียาโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายธนะศักดิ์ ธนะศรีโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงประธานกรรมการ
2. นางปรียารัตน์ มะปรางค์โรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นางสุวิมล เผ่าพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
4. นางเกษกนก ห่มเมืองโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวรโรงเรียนบ้านเขวาธะนังประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์มาลี ป้องคำโรงเรียนบ้้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางรัชนี มะโนชาติโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
4. นางสาวอรุณจิตร ไชยเทพโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นางหทัยทิพย์ เตชะสุขโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แนวจำปาโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุลโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายปฏิภาณ กันหาชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นายฐิติภัทร์ ประสุ่มพั๊วโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นางดารณี กองสินโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ วงพรมมาโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
3. นางเสมอแข โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นางสาวพิภัทรา แซ่ตังโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางนิทรา สุพรรณโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสันติ บุญญาสุโรงเรียนบ้านสร้างเม็กประธานกรรมการ
2. นางรังษีทอน ชินชัยโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางนันทนา วันนาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสว่างจิตร แก่นวงศ์ษาโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางทัศนาพร แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ภูมิภาคโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภัทร์สุดา แซนแซทโคทส์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางอำนวย สิงห์คำโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางศิริกัลยา พื้นอินทร์โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ร่มรื่นโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสิริรัตน์ เพ็งบุญโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นางสาวสมคิด น้ำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุบล เอี่ยมเคลือบโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
5. นางสังวาลย์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสหราช บุญไทยศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
3. นางรุจิรา สถิตสุขโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นายนนทนัตถ์ งามเลิศโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี บุญตาโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร ทำบุญโรงเรียนบ้านโนนสำโรงประธานกรรมการ
2. นายบัวกันต์ วิลามาศโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นางมยุรี จันทวีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นางสาวรวมกิจ ตาทองโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ เบ้าทองโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางภานุรัตน์ สายหงษ์โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ เดชพิมลพรโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สมัครพงศ์โรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นางสายสิน เพชรดาโรงเรียนบ้านตาแบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธัชชัย นาจำปาโรงเรียนบ้านตะกวนประธานกรรมการ
2. นายสำเภา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นางภานุกา ทุมสิงห์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางกุหลาบ สีหาพงศ์โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ บุญชูโรงเรียนหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ สายเบาะโรงเรียนบ้านตายูประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา ปิตาลาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ มีทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางอุลัยพร จำเริญโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
5. นางนิภาพร ศรีค้อโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะประธานกรรมการ
2. นางวันนา บุดดาโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
3. นายปรีชา อภิวัฒน์ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการ
4. นายธนภัทร อันชัยศรีโรงเรียนบ้้านหนองบัวเรณกรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายรัตนสิทธิ์ โสพลโรงเรียนบ้านจานบัวประธานกรรมการ
2. นางประน้อม บุญน้อยโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสาวทองศูรย์ ศิริณูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ แก้วมูลโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางสาวคารธมาท เรื่อเรืองโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ ห่อทรัพย์โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะประธานกรรมการ
2. นายอสิพงศ์ สุขสีโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
3. นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์โรงเรียนบ้านประทายกรรมการ
4. นายรัตนพงษ์ ชูผลโรงเรียนโนนแฝกกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ จำปาใดโรงเรียนบ้านสลับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายรัตนสิทธิ์ โสพลโรงเรียนบ้านจานบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เกษคำโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส สุพงค์โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นายวิชัย สุทาศรีโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
5. นางสาวกนกอร คำนึงโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง สายลาดโรงเรียนบ้านปุนประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
3. นางปราศรัย อินทร์ค่ำโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายวิษณุ ไชยะนาโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายหนัน อุสายโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางพรรณี สะอาดโรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
4. นางลำใย เหลืองงามโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
5. นางสาวมนฤดี สาระพงษ์โรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายกัณหา สังสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางกานต์ติมา เวชกามาโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ แสงทองโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวจินตนา ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ มลิพันธ์โรงเรียนบ้านโนนแกประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ ทัดเทียมโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นายสิทธิกร พิมอักษรโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
4. นายชาติชาย สายป้องโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
5. นางสาววิสุดา บุญล่วงโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสวก วิริยะบัณฑิตโรงเรียนบ้านดอนเขียวประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โคตพันธ์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
3. นางสุพัตรา จันทะวงษ์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวประทุมมา วงศ์ด้วงโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
5. นางนิตตรา แถวประโคนโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเพชร วงพรมมาโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สมอาษาโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นางอรัญญา พละศักดิ์โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พละโยโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการ
5. นางสาววราพร แสงทองโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญร่วม วิชาชัยโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิธิกานต์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
4. นางสาวิตรี รังกระโทกโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นางขวัญเมือง ชมคำโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน เกษสรโรงเรียนบ้านท่าคล้อประธานกรรมการ
2. นางสุภรักษ์ จำปาจูมโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางสมสนิท อบอุ่นโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายเฉลี่ยว ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ บุญแซมโรงเรียนบ้านเพ็กประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิดา คมใสโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
3. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
4. นางยุพิน ศิลารักษ์โรงเรียนหนองบัวทองกรรมการ
5. นายธนชัย อุ่นอ้วนโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช บุญเนตรโรงเรียนบ้านคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัทร เจริญนวคุณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายตฤณ ทีงามโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวนวพร ขันทองโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นางประเสริฐพร เจนประโคนโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสมดี เชื้อลีโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นายศุภจักร ศรีถาการโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นายเบญจพล พิมารโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
4. นายวชิรพงษ์ สารพันธ์โรงเรียนภูดินพัฒนากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ มณีกุลโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา จูมสีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราพร พันธ์ทองโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถานโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นางธนกร แนบเนียมโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
5. นางลัคนา คณากรณ์โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางลักขณา ศีลาสารศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ แทนคำโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
4. นางจริยาวดี กาณวงศ์โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางนภาภรณ์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แก้วโมกข์โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางสุุภาภรณ์ คำเพราะโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นางสาวนันทิดา สุขอ้วนโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นายวัชระ จันทร์แสงโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้้านหนองบักโทนประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ มีวงศ์โรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ภักดีโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
4. นายสาคร คำหล้าโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
5. นายสมจิต ชาภักดีโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพสงค์ แซ่เตียโรงเรียนบ้านคำกลางประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา กาฬปักษ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นายบัณฑิต ทองเทพโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
4. นายสุเทพ จันทเขตโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
5. นายพนมพร นันทสิงห์โรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายตรีเพชร สุนสายโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำประธานกรรมการ
2. นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลาโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
3. นายบุญทัน ยวนพันธ์โรงเรียนบ้านตาแบนกรรมการ
4. นายเดวิทย์ ไผ่แก้วโรงเรียนซำขี้เหล็กกรรมการ
5. นายศราวุธ จรเดชโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ฉวีวงษ์โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายเศรษฐ์สกล คันศรโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายตะวัน จันทร์เที่ยงโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
5. นายประวิทย์ ปรัสพันธ์โรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสนั่น โคตรชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นายบัวลอน คำศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นายนพพล ศรีบ้านโพนโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นายชัยศักดิ์ นรเนตรโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายแฉล้ม เกิดนางรองโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร โพธิ์สาชัยโรงเรียนบ้านสลับประธานกรรมการ
2. นายวิวุฒิ พิลากุลโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สอนสาโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
4. นางอรัญญา รักพรหมโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
5. นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุลโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงโรงเรียนบ้านขนาดประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา แถมวันโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
3. นายสุนทร กัดกุมภาโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลากรรมการ
5. นายปรีชา บุญสุขโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธรโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นายมลศักดิ์ หลักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางจารวี ปัตตาละคะโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนพพร เทศะบำรุงโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตระกาจประธานกรรมการ
2. นายนคร บานชื่นโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
3. นางประยงค์ ร่วมจิตรโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
4. นางสาวมาลีวรรณ พื้นผาโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางจีรนุช บรรเทาโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเล่ง บุตรศรีโรงเรียนบ้านสะพุงประธานกรรมการ
2. นางนภัสธ์ชนัญ ภัทรพงศตฤณโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ทางามโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร ทองอินทร์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางลักขณา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ แทนคำศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข บัวหอมโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสุนันท์ ทองกลึงโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นางจตุพร นรเนตรโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ศรีรสโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเก้า อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านตาแบนประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโนโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายทองใบ ไชยภักดีโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นายกฤษฎา กิ่งบรรเทาโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
5. นายธิติพล เกษรัตน์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเก้า อุทัยกรณ์โรงเรียนบ้านตาแบนประธานกรรมการ
2. นางอภิรมย์ ธรรมมาโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายพงษ์วิวัฒน์ คุณมานะโรงเรียนสว่างคูณวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ เงาศรีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทวีคูณ จวงการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายยอด สีหบุตรโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางพรชนก ชุมคำโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นางสุจิตรา เกษมทรัพย์โรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นางนฤมิตร ถันทองโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประเวช สัตยากุลโรงเรียนบ้านปุนประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ทาเงินโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกรรมการ
4. นายสำเนียง ทองแย้มโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ส่วงเมาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิดโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางดวงใจ สะอาดโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางทัศนา สมสวยโรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์กรรมการ
5. นางประครอง บรรพชาติโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เพิ่มวิไลโรงเรียนบ้านศิลาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์มณี ดับโศรกโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
3. นางภินันตรา กุลมีโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์กิจโกศล)กรรมการ
4. นางลักษมี บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางทักษิณา สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้วโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันที เชื้อลีโรงเรียนบ้านโนนสำโรงกรรมการ
3. นางสาววราณี จงกลกลางโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางสุนีย์ กมลมาลย์โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางสาววาสนา ธงชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประสพ ขอจงสุขโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางวิวรรณ อุ่นอกโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
3. นางอรทัย คำแสนราชโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ คำไชยโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
5. นางกัญญา อุสายโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายโกวิท บุญกันต์โรงเรียนบ้านกระหวันประธานกรรมการ
2. นางประยอม คำหงษาโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นายสมคิด ลุนบุดดาโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือยกรรมการ
4. นางลำเพย ไชยสารโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางสุภาวิณี บุญเพ็งโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่โรงเรียนบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางยุพา วรรณทองโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางสาวพูนสุข ปัญญาวันโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางทิตยาภรณ์ แก้วคะตาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางศรีสมร พะวงษ์โรงเรียนบ้านศรีแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี สีสดดีโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ บุญชิตโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นางรัชนี ศิริโยธาโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
5. นางพระสมคิด กิตติญาโณโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวาศิษฐ์ บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมสิน บุญชูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเรืองชัย พื้นผาโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางจันทร์ปภัสสร มณีบุญโรงเรียนบ้้านตาปรกกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ กาจนพัฒน์โรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สำนวนโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายสิทธิชัย คำศรีโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางอรชร ยิ้มเกิดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
5. นางทิพาพร ศรีลามลโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด พรหมมานนท์โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ศิริโทโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ ยงทวีโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นางผกามาศ จินาวัลย์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักรี ศิริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม ดวงเด่นโรงเรียนบ้านตาแบนประธานกรรมการ
2. นายอาหร่าม พิมมาศโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นายสุชาติ ดวงมาลาโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นายสันตชัย แห่งธรรมโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
5. นางทองสุข บุญตาโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิทวัส รัตโนโรงเรียนบ้านระหารประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา สารโทโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี หิรัญเรืองโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี สมหนองหารโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นายธีระพจน์ ทองสลับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายโอภาส ดอกพวงโรงเรียนบ้านกระหวันประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ ลาคำสายโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นางนันทวัน งามแสงโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
5. นายสมุห์ สาครโรงเรียนบ้านโนนแฝกกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมนึก สุวรรณโคโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพลักษณ์ ธานีโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ผาสุขโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววัชรา เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายแมนศักดิ์ แถมวันโรงเรียนบ้านจะเนียวประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ใจปินตาโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นายทินกร หลาวทองโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วกรรมการ
4. นางอารยา พลศรีโรงเรียนคำกลางกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สุนทราโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวี สอนคำเสนโรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา แก้วแดงโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตรกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นางละมุล ป้อมพิทักษ์โรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
5. นายสอนศิลป์ แก้วมุงคุณโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งศักดิ์ ศรีสดโรงเรียนบ้านโคกระเวียงประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ รักไทยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นายธวัชชัย กิ่งมะณีโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกรรมการ
4. นายธวัชชัย อินวันโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
5. นางพนาไำพร กัดกุมภาโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัมพัทธ์ ศรีสุขโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่งโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
3. นางนภาพร ภาษาพรมโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
4. นายคำรณ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ บัวแสนโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ แก้วมณีโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายธีระพจน์ ทองสลับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ บัวแก้วโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายพัทธ์ฒวรรตน์ จันทร์นามโรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวัชรา รัตโนโรงเรียนบ้านขุนหาญประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุษภาคโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เกษบุรมย์โรงเรียนบ้านขนากรรมการ
4. นางสาวศุภกัญญา ผาสุขโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางสาวรุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางพรพรรณ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านจองกอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพิช พวงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
3. นายสนอง ใจทนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางสมบัติ หนองม่วงโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไกรสร อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางสาวชนะรัตน์ มีคุณโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ภูติยาโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
4. นางยุพิน สังคะรินทร์โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายพีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์โรงเรียนมารีอุปภัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ ตลับทองโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยประธานกรรมการ
2. นางพุทธณิกา ศุภกิจโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
3. นายปรัชญา ศรีสุระโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
4. นายทองดี ชื่นตาโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการ
5. นายประยนต์ บุญเฟรืองโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายนิรภัย ศรแก้วโรงเรียนบ้านกันทรอมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุสุมา เลิศศรีโรงเรียนจองกอกรรมการ
3. นายฎิธิการ สาอนันต์โรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
4. นางสุพิษร์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
5. นายเฉลิม นิสวงศ์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ สุพรรณโรงเรียนบ้านซำประธานกรรมการ
2. นางขัตติยา พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ลาวรรณโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ โตชัยโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
5. นางสุดใจ บุญเลิศโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพิชัย จุลวรรณโณโรงเรียนบ้านสดำประธานกรรมการ
2. นายผาสุข สุนทมาลาโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นายทองคำ บัวจูมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายสายันต์ ดวงบัณฑิตโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ลุนจักรโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
3. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนโนนคูณกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพรศรี ศรีสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายเยน สิงห์ยามโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
3. นางลำไพ ทองนาคโรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
4. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นายศุภชัย สุทธาราโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นายเยน สิงห์ยามโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธาราโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
4. นางลำไพ ทองนาคโรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธาราโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
3. นายเยน สิงห์ยามโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
4. นางลำไพ ทองนาคโรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นางลำไพ ทองนาคโรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธาราโรงเรียนบ้านนารังกากรรมการ
4. นายเยน สิงห์ยามโรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นางเพ่งพิศ ดอกพวงโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นายมนตรี พิบูลย์โรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
4. นายมนตรี พิบูลย์โรงเรียนบ้านระโยงกรรมการ
5. นางเพ่งพิศ ดอกพวงโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
6. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางนิทรา สุพรรณโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นายสามารถ วันศรีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางนิทรา สุพรรณโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นายสวรรค์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
4. นางสาวไพจิตร จำปาคำโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร จำปาคำโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
3. นายสวรรค์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านภูมิซรอลกรรมการ
4. นายบรรลือ บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ สายลุนโรงเรียนบ้านโนนแฝกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปิ่นงามโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิสมัย เลาฉัตติกุลโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ สายลุนโรงเรียนบ้านโนนแฝกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ปิ่นงามโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพิสมัย เลาฉัตติกุลโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางพรศรี ศรีสุขสพป.ศก.4กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวดนตรี บุญลีโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์โรงเรียนจานทองกวาววิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณรา พงษ์สินโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรา พงษ์สินโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
3. นายบรรจง โพธิสารข้าราชการบำนาญ อ.ขุนหาญกรรมการ
4. นายสมเด็จ อัมพวันข้าราชการบำนาญ อ.กันทรลักษ์กรรมการ
5. นายรุ่งโรงจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(ครุราฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางสาวดนตรี บุญลีโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายสายัญ อำนวยโภชน์โรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
3. นางสาววรรณรา พงษ์สินโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวดนตรี บุญลีโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ มั่นรอดโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านตาเส็ดกรรมการ
5. นายมนตรี บุดดีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพีระวัส ตั้งเวโรจน์สกุลโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธนพจน์ เพชรดีโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
2. นายพีระวัส ตั้งเวโรจน์สกุลโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านซำตาโตงประธานกรรมการ
2. นายพีระวัส ตั้งเวโรจน์สกุลโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางฑิฆัมพร ทบเทิบโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นายธนพจน์ เพชรดีโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์โรงเรียนบ้านจานทองกวาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไสว มีสติโรงเรียนบ้านหนองเก่าประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายธวัช วรพุฒโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทาทองโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
5. นางวรัชญา กัญจนพรสกุลโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุขโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอิ่นอ้อย บุษบงก์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นายสมร บุญทองโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นายสมนึก พันมะลีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์โรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนพรัตน์ สายลุนโรงเรียนบ้านโนนแฝกประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลกรรมการ
3. นายสายันต์ ยมราชโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
4. นางจำเริญ ขอจงสุขโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นายป้อง นามบุตรโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุขโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เมืองหงส์โรงเรียนบ้านซำกรรมการ
3. นายสรวิศิษฎ์ ทางามโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นางศุภาวีร์ อดทนโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย สารารัตน์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยนัตร์ ไชยสารโรงเรียนบ้านอารางประธานกรรมการ
2. นางละมัย เจตินัยโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
3. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
4. นายนุทัศน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางนุกูล เทพมณีโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยนัตร ไชยสารโรงเรียนบ้านอารางประธานกรรมการ
2. นางละมัย เจตินัยโรงเรียนบ้านโนนแกกรรมการ
3. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการ
4. นางนุกูล เทพมณีโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันกรรมการ
5. นายนุทัศน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8ประธานกรรมการ
2. นายผจญ พึ่งปานโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
5. นางประยงค์ สายะสมิตรโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่งโรงเรียนองค์อุตสาหกรรมป่าไม้ 8ประธานกรรมการ
2. นายผจญ พึ่งปานโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นางวงษ์จันทร์ ศรีทับทิมโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์กรรมการ
4. นางวัลลิยา ไกรรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
5. นายประยงค์ สายะสมิตรโรงเรียนอนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางวิชุดา ชัยชาญโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายถนอม สินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
3. นายกฤษดา กิ่งบรรเทาโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
4. นายนัติกรณ์ นนทะบุตรโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
5. นางวาศินี เทียนศรีโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางวิชุดา ชัยชาญโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายศักนรินทร์ สินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียวกรรมการ
3. นางวาศิณี เทียนศรีโรงเรียนบ้านตาเครือกรรมการ
4. นายนัติกรณ์ นนทะบุตรโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
5. นายถาวร แพงสกลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิชุดา ชัยชาญโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกกรรมการ
3. นางสมสตรี วงค์แสงโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร พรหมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางนัชชา นิลเพชรโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิชุดา ชัยชาญโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์ พิมพ์ชัยโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
3. นางสาวสุทธินี ดีพลงามโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายสมศรี สายสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการ
5. นางสุภาวดี สายเนตรโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รินวงศ์โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ แก้วม่วงโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นางอัมพร จิตมั่นโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
5. นายวัฒนา แม่นทองโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุประกิต จันทร์ถาโรงเรียนบ้านกระเบาประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ประจิมโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นายสัญญา จันคนาโรงเรียนโนนสูงกรรมการ
4. นางเพ็ญแข ทองมีโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายประยงค์ บุญศิริโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ คำแดงโรงเรียนบ้านบักดองกรรมการ
2. นายปรีชา รินวงศ์โรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ศรีเสมอโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยโยธาโรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
5. นางสมใจ ศิริบูรณ์โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุประกิต จันทร์ถาโรงเรียนบ้านกระเบาประธานกรรมการ
2. นางอรทัย สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านกันจดกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ยวงปรางค์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางอรทัย ยวนพันธ์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ โคตรชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ศรีโสดโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สามารถโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นายศรายุทธ ประสานศรีโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
5. นายธีรยุทธ คำภาโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพอุปภัมภ์)กรรมการ
6. นายพลายงาม เภาพาดโรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
7. นายนรินทร์ บุญเย็นสพป. ศก. ๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศรีโสดโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายพลายงาม เภาพาดโรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
3. นายธีรยุทธ คำภาโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสมบัติ สามารถโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
6. นายศรายุทธ ประสานศรีโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
7. นายนรินทร์ บุญเย็นสพป.ศก.๔กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอะเด็น สมัครพงศ์โรงเรียนบ้านบักดองประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ทองเทพโรงเรียนบ้านคำกลางกรรมการ
3. นางอุ่นใจ จิดาการเจริญโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางนิตยา คำขาวโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
5. นางสมเพียร วรรณทองโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอะเด็น สมัครพงศ์โรงเรียนบ้านบักดองประธานกรรมการ
2. นางสุพนิดา ตลับทองโรงเรียนบ้านซำกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี กิ่งมะณีโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ โคตพันธ์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ จึงตระกูลโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชวน แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติประธานกรรมการ
2. นางกองสิน ปรีเปรมโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นางอรจันทร์ จิตสำราญโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
4. นางเชษฐ์สุดา สันธิโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ จันทรโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายชวน แก้วกัณหาโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ห่อทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยกรรมการ
3. นายฐานะ แก้วแสงโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางรัตนา นันทพานิชโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ พานิชโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประชัน ธรรมรสโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นางโสภา พวงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
4. นางสมสนุก ศรีบ้านโพนโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายประชัน ธรรมรสโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
3. นางสุขสันต์ งอมสงัดโรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี มีศรีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุยโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โวหารโรงเรียนบ้านทุ่งเลนประธานกรรมการ
2. นายปิยะรัฐ อุดมแก้วโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางสุริยา บุญโสภาโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ศรีกะชาโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นายวิสิฐศักดิ์ บุญภาคโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ โวหารโรงเรียนบ้านทุ่งเลนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชานารถ ธรรมวันนาโรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายวิทยา สิงห์คงโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นายประไพพิศ ถิรโคตรโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางพิสมัย ถิระโคตรโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายทรงพล โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านดานประธานกรรมการ
2. นายสำเริง สอนพูดโรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นายวิจิตร เคารพโรงเรียนบ้านตายูกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โสภากุโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ทองบ่อโรงเรียนบ้านกระเจาประธานกรรมการ
2. นายนิคม พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
3. นายบุญช่วย เอกบุตรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายถวิล กุลชาติโรงเรียนบ้านนาไพรงามกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ปราบเสียงโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายนันธีระ โคตะมาโรงเรียนบ้านศิวาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ อาจศิริโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางผณิตนุช ทองเทพโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นางขวัญฤดี ไชยชาญโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางทิวาพร ลีเลิศโรงเรียนโนนแสนคำหนองศาลากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายทวี พรมดวงศรีโรงเรียนบ้านชำเขียนประธานกรรมการ
2. นางอังคณา สอดแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์กรรมการ
3. นางปิยะนัส บำรุงโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นางสาวปุณยนุช หงษ์ลอยโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
5. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์โรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ สามสีโรงเรียนบ้านกระทิงประธานกรรมการ
2. นายถาวร แพงสกลโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
3. นางลิธานันท์ คำโทโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ โชติการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
5. นางสาวนฤมล เทนสุนาโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญฉวี นนทะชาติโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี สานนท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางจันจิรา พรมสิงห์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางปัทมพร งามวิลัยโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
5. นางสงกรานต์ สารเฉวตร์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเกียรติคุณ สืบหล้าโรงเรียนบ้านตาหมื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร พรมนิ่มโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ดัดธุยาวัตรโรงเรียนหนองบัวทองกรรมการ
4. นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์โรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
5. นางสาวประวีณา เลิศศรีโรงเรียนบ้านกระเบากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายทินกร มณีกุลโรงเรียนบ้านปุนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสกุลตนา บุญตระการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางเด่นดวง บุญชาลีโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นางสุธาสินี ห่อทรัพย์โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธนภัทร ศรีโสดโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ สานนท์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาริณี คำศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางจุฑาภรณ์ พิมารโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
5. นางสาวสมร ช่องงามโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา สาระวรรณโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา เสาแก่นโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางบุญชุม คำทองโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางวาสนา ใจเด็ดโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางสาวบังอร ศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน(Story Telling) ป.1-ป.3
1. นางสาววรณัน บุญสถิตย์โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านกรามประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพร นิยมโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นางณิชา บุญสถิตย์โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นายไพศาล คำโทโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นายดิเรก บุญเริ่มโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ถันทองโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ ไพรบึงโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางบุษบา ธรรมรักษ์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ลายทองโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นางสาวสำอาง ศรีทองธรรมโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางระวิรรณ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
5. นางสาวนันทนา อินทมาศโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพลพัทธชัย งามแสงโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ละเลิศโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
4. นางเศรษฐดา ขันอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายสิงห์ ปัญญะชาติโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพลพัทธชัย งามแสงโรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางเศรษฐดา ขันอ่อนโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ละเลิศโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นางสาวเมธาวี ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
5. นายสิงห์ ปัญญะชาติโรงเรียนมารีอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย คำแพงโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)ประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านภูทองประธานกรรมการ
2. นายมนัสศักดิ์ ขาวสลับโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา คำยอดโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา สารีบุตรโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐโรงเรียนบ้านโนนอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษมน แซ่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตรกรรมการ
3. นางสุนันทา ตังสุโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
4. นางสาวพิมจันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายคมกฤช ภาษาพรมโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุเรียน สนทะยาโรงเรียนบ้านตาแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาคร พรมสุขโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์โรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
4. นายประสิทธ์ สายเลนโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
5. นายประยงค์ คำดีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
6. นางเหรียญทอง ไผ่แก้วโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจินดา ศรีรวัฒน์โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ผ่องราษีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาลิกา พันธ์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นายบรรจง ยาตราโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายมานิต บุญสุขโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยกรรมการ
6. นายสุระพิด เถาว์คำโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ ลิพันธ์โรงเรียนบ้านภูมิซรอลประธานกรรมการ
2. นายสีวรา บึงไกรโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
3. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
4. นายเสนีย์ สมเสนาะโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชยโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ผาธรรมโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ สุขหมั่นโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วกรรมการ
3. นายสรวิศิษฎ์ ทางามโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. ดร.รัชนี ลาสาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณ เผ่าแพทย์โรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลแย้มโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตรโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นายสมพร พิมพ์ประจบโรงเรียนบ้านหนองบักโทนกรรมการ
4. นางกรวิกา ศฺริบูรณ์โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมรักษ์ พรมมาสุขโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลาประธานกรรมการ
2. นายชนศิษฐ์ อุปลาบัติรัชต์ธรโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวงโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ทัดเทียมโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย พวงผกาโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายศิริบูรณ์ หลักเพชรโรงเรียนบ้านบึงมะลูประธานกรรมการ
2. นางนิดาพร ปุุณประวัติโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางรังษีทอน ชินชัยโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางชณารัศมิ์ ยวนพันธ์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางเยาวภา เดชบุญโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชุติ เจริญศรีเมืองโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางธัญภัสมนต์ วงษ์ปลั่งโรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นางยุพร บุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางณัชธิชา นาบำรุงโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
5. นางสุบิน ชื่นชายโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนิลยา นาไชยธงโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางอุรา กรมพะไมยโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า สีชมพูโรงเรียนบ้านตาแท่นกรรมการ
4. นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่โรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
5. นางสุพรรณิการ์ มงคลโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอนัญชนา ถุงจันทร์โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา สำนวนโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางไพวัลย์ ชัยเกิดโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
4. นายกฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพลพัทธชัย งานแสงผอ.ร.ร.บ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางจำปา สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
3. นางสุจินดา ชาติเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายถาวร แพงสกลครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ ประสงค์ครูโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
6. นางสมสตรี วงศ์แสงครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ ไพรบึงครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นางสายฝน อุ่นจิตครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือยกรรมการ
9. นายธนโชติ สวัสดิ์ทาครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
10. นางนิตยา ศรีคำพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
11. นางจันจิรา พรมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
12. นางบุษบา แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านภูเงินฯกรรมการ
13. นางสาวอัจฉริยา พลนำครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
14. นางเหรียญทอง ไผ่แก้วครูโรงเรียนบ้านซ้ำขี้เหล็กกรรมการ
15. นางสาววรณัน บุญสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบลเบญจลักษ์กรรมการ
16. นางสถาพร สงค์พิมพ์ครูโรงเรียนบ้านตายูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพลพัทธชัย งามแสงผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางจำปา สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา ชาติเชื้อครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายถาวร แพงสกลครูโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ ประสงค์ครูโรงเรียนบ้านจอกฯกรรมการ
6. นางสมสตรี วงศ์แสงครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ ไพรบึงครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
8. นางสายฝน อุ่นจิตครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือยกรรมการ
9. นายธนโชติ สวัสดิ์ทาครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
10. นางนิตยา ศรีคำพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
11. นางจันจิรา พรมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
12. นางบุษบา แก้วมูลครูโรงเรียนบ้านภูเงินฯกรรมการ
13. นางสาวอัจฉริยา พลนำครูโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการ
14. นางเหรียญทอง ไผ่แก้วครูโรงเรียนบ้านซ้ำขี้เหล็กกรรมการ
15. นางสาววรณัน บุญสถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
16. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ครูโรงเรียนบ้านตายูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสงวน สีลากุลผอ.โรงเรียนบ้านกันตมฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการ
3. นางจันจิรา ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
4. นางรัตนวรรณ จันทร์ถาครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายบรรจง ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
6. นายธนภัทร อันชัยศรีครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
7. นายพงศกร นาชัยนาคครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายอภิชาติ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
9. นางสาวพัชรีย์ กิ่งบรรเทาครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
10. นางทองอินทร์ สาริกครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
11. นางธาวินี ประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
12. นางสาวจรัญญา แผ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสงวน สีลากุลผอ.โรงเรียนบ้านกันตมฯประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ หาญชนะครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัยกรรมการ
3. นางจันจิรา ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
4. นางรัตนวรรณ จันทร์ถาครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
5. นายบรรจง ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านโดนอาวกรรมการ
6. นายธนภัทร อันชัยศรีครูโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
7. นายพงศกร นาชัยนาคครูโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายอภิชาติ พละศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสังเม็กกรรมการ
9. นางสาวพัชรีย์ กิ่งบรรเทาครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
10. นางทองอินทร์ สาริกครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
11. นางธาวินี ประทุมวงศ์ครูโรงเรียนบ้านตระกวนกรรมการ
12. นางสาวจรัญญา แผ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ โพธิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านกันจานกรรมการ
3. นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศรีนันท์ณภัทร ประพานครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
5. นางนิทรา สุพรรณครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
6. นางศิริกุล วงษ์ศรีมีครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
7. นายนพรัตน์ ตุนาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางสาวฤทัย สะใบครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
9. นางทัศนาพร แก้วกัณหาครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
10. นางทิพวรรณ์ ลาคำสายครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
11. นางอรทัย ยวนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
12. นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลกครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ จันทพรมครูโรงเรียนบ้านกันจานกรรมการ
3. นางสาวนันทนาภรณ์ ทองไสลครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวศรีนันท์ณภัทร ประพานครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการ
5. นางนิทรา สุพรรณครูโรงเรียนบ้านดานกรรมการ
6. นางศิริกุล วงษ์ศรีมีครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
7. นายนพรัตน์ ตุนาครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
8. นางสาวฤทัย สะใบครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการ
9. นางทัศนาพร แก้วกัณหาครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
10. นางทิพวรรณ์ ลาคำสายครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
11. นางอรทัย ยวนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
12. นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลกครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมัย อดทนผอ.โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นางลำใพร บุญแซมครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายทรงฤทธิ์ อินธิไชยครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ รักโสภาครูโรงเรียนบ้านพรานฯกรรมการ
6. นายธรรมนอง ทองทับครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมกรรมการ
7. นายเสมอ ดีน้อยครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
8. นายพัฒนะ อรรคชัยครูโรงเรียนบ้านกันตมฯกรรมการ
9. นายทวีเดช สุระชาติครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์กรรมการ
10. นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
11. นายสมศักดิ์ เขตสูงเนินครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่กรรมการ
12. นายสันติ ตาอุดมครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมัย อดทนผอ.โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านจองกอกรรมการ
3. นางลำใพร บุญแซมครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นายธรรมนอง ทองทับครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อมกรรมการ
5. นายเสมอ สีน้อยครูโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
6. นายพัฒนะ อรรคชัยครูโรงเรียนบ้านกันตมฯกรรมการ
7. นายทวีเดช อินธิไชยครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการ
8. นายชฎาวุฒิ เนืองนันท์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เขตสูงเนินครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่กรรมการ
10. นายสันติ ตาอุดมครูโรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอภิศักดิ์ ไสวโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายอิศรา เถาว์โทโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการ
4. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ไสวโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายวัฒนา แม่นทองโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญคง เนตรภักดีโรงเรียนพยอมประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญคง เนตรภักดีโรงเรียนบ้า้นพยอมประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พละไกรโรงเรียนบ้านหนองขนานประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เลิศศรีโรงเรียนบ้านตานวนประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย บุญน้อยโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล มีวงศ์โรงเรียนบ้านตาเอกประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญคง เนตรภักดีโรงเรียนบ้านพยอมประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
3. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญคง เนตรภักดีโรงเรียนบ้านพยอมประธานกรรมการ
2. นางณัฐปภัสร์ พงศ์สถาวรโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายปฏิภาณ ดาวงษ์โรงเรียนบ้านขุนหาญกรรมการ
4. นายวรภัทร นันทาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายสุวิทย์ พากเพียรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประมาณ ประสานพันธ์โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์โรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
3. นายรัชพงศ์ บุญลอดโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรชัย บุญพร้อมโรงเรียนทุ่งกอกหนองเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สลับเชื้อโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ โคตาโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศรีวงค์โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุนโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านตาเอกกรรมการ
3. นายวิทยา โสมณีโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกกรรมการ
5. นายบัญชา พรมทาโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชาญ ชมชื่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดประธานกรรมการ
2. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสุชาติ คู่แก้วโรงเรียนบ้านโคกวิทยากรรมการ
4. นายธนเดช โพธิ์สาชัยโรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนิท จำปาทิิพย์โรงเรียนตระกาศขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายศรีอุบล บุดดาโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
3. นายมนตรี พรมโสภาโรงเรียนบ้านตายูกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวรโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
5. นายสิทธินันท์ วรรณจูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ วงพินิจโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นางรัชนีกร ธรรมษาโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นางสาวปวริศา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
5. นางสาววนิดา เกษีโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุทธิสนโรงเรียนบ้านสังเม็กประธานกรรมการ
2. นายสุริยา นนทาโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมากรรมการ
3. นายฐิติพล มีราคาโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางสาวปณิดา มุทาโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายบัวลอน คำศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเนติวัฒน์ บำรุงโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นายรัฐนันท์ จันทร์เปรียงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาวศิริประภา แก้วคำโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุชัญญา เหมพนมโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
5. นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสงวน สีลากุลโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ป้องวิเศษโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
3. นายศุภจักร ศรีถาการโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมัย อดทนโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา พร้อมพรมโรงเรียนบ้านดอนเขียวกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ นามปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวทองกรรมการ
4. นางสาวธานี บุตรอุดมโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์โรงเรียนบ้านบึงมะลูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทวี ฝอยทองโรงเรียนบ้านสังเม็กประธานกรรมการ
2. นายรันต์ วิถีโรงเรียนบ้านกันทรอมกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ วอทองโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
5. นางขนิษฐา แสงหิรัญโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเอกราช บุราชรินทร์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล สุรวิทย์โรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ บุญจริงโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
4. นางสาววีระชน ลุนวังแสงโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
5. นายวิชาญ พุทธวงค์โรงเรียนบ้านกะมอลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ นนท์นาทโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ คำประกอบโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
5. นายอุทัย ดาลัยโรงเรียนบ้านซำเบ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา เพิ่มวิไลโรงเรียนบ้านไร่เจริญประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ นนท์นาทโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านพิงพวยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ คำประกอบโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายสมจิตร ชาภักดีโรงเรียนบ้านโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ สืบมาโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ พูลสุขโรงเรียนเขวาธะนังกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจิมจง ทองคำวันโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญประธานกรรมการ
2. นายสวิน สายจันทร์โรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายสมชาย กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางพรรัชดา คำตันโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางเพชรินทร์ ชูเกียรติโรงเรียนบ้านสลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเสมียน ละเลิศโรงเรียนบ้านหนองหิน อสพป.15ประธานกรรมการ
2. นายมลศักดิ์ หลักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นายสมาน บุญรักษาโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นายวินัย มีศิลป์โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มากโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายถวิล แพงยาโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนประธานกรรมการ
2. นายประมวล สวาททีโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
3. นางสำราญ วันโสภาโรงเรียนบ้านเขวาธะนังกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สายสมบัติโรงเรียนบ้านสวนกล้วยกรรมการ
5. นายวีระชัย ดวงมาลาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสมือน วรเชษฐโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ คำเพราะโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายอรัณ ทิพมาตย์โรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นายสมคิด บัวงามโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิิ์ เรืองมณีโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนที สุขพอดีโรงเรียนบ้านทุ่งขนวนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยกุฉินโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
3. นางดุษณี เถาปัญญาโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
4. นางสุนันทา อุทุมเพ็ญโรงเรียนบ้านสะพุงกรรมการ
5. นางบัวเลียน ถุงจันทร์โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเสถียร จำเริญโรงเรียนบ้านสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางจามรี พรหมทาโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นางสาวเมธกานต์ มีคุณโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
4. นางจันจิรา ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางสมสมัย วงวาฬโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสังคม อินทร์ขาวโรงเรียนบ้านนาขนวนประธานกรรมการ
2. นายถาวร กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายบัญชา ปรากฎมากโรงเรียนบ้านหนองหิน (อสพป.15)กรรมการ
4. นายเสถียร ประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านตระกาจกรรมการ
5. นายสุวิน โสภาโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชรลอน โชติรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จันทะมั่นโรงเรียนบ้านชำเขียนกรรมการ
3. นางแพรวพรรณ วงพรมมาโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นางเรณู แก้วคำรอดโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนกรรมการ
5. นายสนอง ชมคำโรงเรียนบ้านปุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิมล มูลสารโรงเรียนบ้านขนุนประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นขจร บุตรดาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางจิตตินันท์ มูลสารโรงเรียนบ้านขนุนกรรมการ
4. นางรัดดา เสนคำสอนโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ไทยสะเทือนโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายคำปัน จำปาเรืองโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองประธานกรรมการ
2. นายบุญเลี้ยง มะโนชาติโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ทัดเทียมโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
4. นายนิคม อุ่นแดงโรงเรียนบ้านซะวาซอกรรมการ
5. นางมาลี ทองเจริญโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ คำชัยโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ปรางศรีโรงเรียนบ้านปุนวิทยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ เคารพโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวแสงอรุณ อักโขโรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
5. นางจรัญญา บุญกันต์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
6. นางสุดใจ นามวงค์โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ คำชัยโรงเรียนบ้านนารังกาประธานกรรมการ
2. นางยุพินทอง จันทร์ถาโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ สุขศิริโรงเรียนบ้านหนองคับคากรรมการ
4. นางวิชุดา นันทะวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งขนวนกรรมการ
5. นางเปรื่องศรี วันริโกโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายธนาวิทย์ พาลาโรงเรียนบ้านกันจานประธานกรรมการ
2. นางรำไพ กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางคำจวง ทองมากโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ สุขศาลาโรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
5. นางกัญญา พิทยานันท์โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมจิต จันทร์เกษโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นางหวานใจ บานชื่นโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ ฝังนิลโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางวงศ์ทิพา จิรังดาโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสาริศ ขำศรีบุศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางหนูรัตน์ โคศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพิศมัย เรืองกาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านนาขนวนกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองรุงกรรมการ
5. นางสุวรรณี ทั่งนาคโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์โรงเรียนบ้านตาเครือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณัฐชา เงาดำโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ธรรมแก้วโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางดวงใจ ปวงสุขโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสุภาพร พันธะไชยโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายนำพล กิ่งมะณีโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางละเอียด เอาทวีรัตน์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางทองสา ทำนุโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ วงค์บุดดีโรงเรียนบ้านสามแยกหินกองกรรมการ
5. นางสุดาพร สารพัฒน์โรงเรียนบ้านปุนกรรมการ
6. นางวชิราภรณ์ บุญเชิญโรงเรีนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ กากแก้วโรงเรียนบ้านซะวาซอประธานกรรมการ
2. นางอินทุพร มาทสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
3. นางยุพิน สว่างสุขโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ กรองกาญน์โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางปิยะดา เจริญศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองเก่ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายพิชิต ศิริชนะโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางทัศนีย์วรรณ ผลสอนโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
5. นางสุดใจ บุญเลิศโรงเรียนมหาราช ๒กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดีโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิตา ชื่นจันทร์โรงเรียนบ้านจานบัวกรรมการ
3. นางนิตยา จำปาโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)กรรมการ
4. นางมาณวิกา บุญรินทร์โรงเรียนโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
5. นางสาวตริญารัตน์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนตาลอยหนองคันประธานกรรมการ
2. นางสาวคำปุ่น มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นางสาวธนิตตา พันธนูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางปรมาภรณ์ ทองสุโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางชิโนรส ดวงงอกโรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายทองคำ รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านซำเบ็งประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ชัยเกิดโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
4. นางเด่นดวง ธรรมทวีโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
5. นายวิเชียร สาสังข์โรงเรียนหินวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว สุขรี่โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางอรทัย คำแสนราชโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นางสาววรรณนิศา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ แสงกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว สุขรี่โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางยุพร บุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางเสวียน ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนายกำพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร วรรณจูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการ
3. นางประกายแก้ว สุขรี่โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณนิศา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
2. นางประกายแก้ว สุขรี่โรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพล สำลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ดำลีโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
3. นางคณิศรา ภู่ไหมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางวิภา นาคพันธ์โรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ วระพุฒโรงเรียนบ้านชำแจงแมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ คำชัยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางคณิศรา ภู่ไหมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
4. นางเฉลิมพันธ์ พวงศรีโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายนิเซต ฤทธิสิทธิ์ครูใหญ่โรงเรียน ตซด.บ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางคณิศรา ภู่ไหมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางพิสมัย นันทรโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติกรรมการ
4. นางสาวนันท์ณภัทร ประพานศรีโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกัมพล เจริญรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทำโปรยประธานกรรมการ
2. นางคณิศรา ภู่ไหมโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายวัชรา ถุงจันทร์โรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา สายตาโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นางเฉลิมพันธ์ พวงศรีโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา จันทะวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ หลักบุญรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางถาวรมิน งามเนตรโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางสุนี พันอนุโรงเรียนบ้านสลับกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ การะเกษรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ศิริโทโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
3. นางถาวรมิน งามเนตรโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางสุริรัตน์ เหล่ากอแดงโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ กุมพันธ์โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุท้ย ทองศรีณรงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริยากร แข่งขันโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
3. นางถาวรมิน งามเนตรโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางสาวสุมณฑา ปาคำดีโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ จันดารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้าประธานกรรมการ
2. นายจรูญ วรรณทองโรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการ
3. นางถาวรมิน งามเนตรโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางสาวผจงจิต โทวาทโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงประธานกรรมการ
2. นางถาวรมิน งามเนตรโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
3. นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
4. นางศิริลักษ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านชำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ภูสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวประธานกรรมการ
2. นางอรทัย อินวันนาโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นางณิชรัตม์ แสงทองโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายสนิท อาจกล้าโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุดใจ พานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)ประธานกรรมการ
2. นางนุจรีย์ ปรีเปรมโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วยกรรมการ
3. นางสุภาพร บุญไทยโรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี อุ่นคำโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ผาปรางค์โรงเรียนปะทายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ประสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทายประธานกรรมการ
2. นางสายฝน คำชัยโรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
3. นางลำใพร บุญแซมโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
4. นางวิวรรณ อุ่นอกโรงเรียนบ้านศิวาลัยกรรมการ
5. นายคณาธิป ยมณีโรงเรียนปะทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งนภา หลักเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวประธานกรรมการ
2. นางจำปา สมรัตน์โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยกรรมการ
3. นางดวงใจ สะอาดโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์กรรมการ
4. นายณัฐชัย สังข์สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวกรรมการ
5. นางณัฐวุฒิ นาชัยภูมิโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฤทธิรุทร บุษบงก์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ สุจารีโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
3. นางวรรณี กาลพัฒน์โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)กรรมการ
4. นางสมจิตต์ ตุนาโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางมยุรี ภักเกลี้ยงโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายฤทธิรุทร บุษบงก์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯประธานกรรมการ
2. นางพรรณธินีย์ ระงับภัยโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ งามพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางละอองใย สมเสนาะโรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายฤทธิรุทร บุษบงก์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ บุตกรโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ยงทวีโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
4. นางนลินี ศรีนุเคราะห์โรงเรียนโดนอาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศต์ ผิวอ่อนโรงเรียนมหาราช 2กรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายเสริญ บุญทองเพชรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางพุทธณิกา ศุภกิจโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)กรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ ชนะพันธ์โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวบิลวรรณ ยศวิจิตรโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวบุษราคัม จินาวัลย์โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ คำนึกโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
4. นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตรโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา โคตะมาโรงเรียนบ้านโคกระเวียงกรรมการ
3. นางสาวบุษราคัม จินาวัลย์โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการ
4. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายทรงเดช ชินชัยโรงเรียนบ้านสร้างเม็กกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นายดำรง สารราษฎร์โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
3. นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวบุษราคัม จินาวัลย์โรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญ สมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นายธัชชา เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านทุ่งเลนกรรมการ
4. นายอุทัย คำดีโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำกรรมการ
5. นายโกสิต บุญสมโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทองสุข แถมศิริโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นายทองสุข แถมศิริโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
3. นายธวัชชัย อินวันโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนากรรมการ
4. นายทองสุข แถมศิริโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วงประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตนา ดวงแก้วโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นางลำเพย ไชยสารโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นายทองสุข แถมศิริโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายทองสุข แถมศิริโรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่วง คุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญทศโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นางพูนศิลป์ เมืองแพนโรงเรียนบ้านกรามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
4. นางเรดา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สลักคำโรงเรียนบ้านภูทองกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
4. นางสมใจ ศิริบูรณ์โรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นางทัศนีย์วรรณ ผลสอนโรงเรียนบ้านตาปรกกรรมการ
4. นางเรดา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
3. นายสรวิศิษฏ์ ทางามโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นกรรมการ
4. นายนายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโผน ธรรมทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัยประธานกรรมการ
2. นายวรรณจักร หงษ์ทองโรงเรียนบ้านหนองขนานกรรมการ
3. นางเรดา นาคใหญ่โรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ขจรเกียรติเมธีโรงเรียนบ้านบกห้วยโนนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ นันทะไสย์โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์กรรมการ
2. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กำลังงามโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกศรี พันธ์ยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ พวงมะลิโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสุปราณี ศิริศิลป์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
4. นางวาสิณี เห็มวังโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโกศรี พันธ์ยงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนิเชต ฤทธิสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางวาสิณี เห็มวังโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุปราณี ศิริศิลป์โรงเรียนบ้านศรีแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรุตม์ มั่นจิตารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางพรรณอร มีราคาโรงเรียนบ้านตาแบนกรรมการ
4. นางดุษณี เถาปัญญาโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
5. นางสาวสำฤทธิ์ ศรีมงคลโรงเรียนชนะใช้กิจการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรุตม์ มั่นจิตารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางนิฤมล วรรณคำโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
3. นางพรรณอร มีราคาโรงเรียนบ้านตาแบนกรรมการ
4. นางปวริศา พิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองทากรรมการ
5. นางสุกานดา ใจแข็งโรงเรียนโดนอาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย วรรณทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียวประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สุริยุทธโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
3. นายประยุทธ์ เพรชรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ ดำลีโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิงกรรมการ
5. นายประกิต งามวิไลโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชัย วรรณทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียวประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ เพรชรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นายปรเมศร์ บุญเฟรืองโรงเรียนบ้านกันจดกรรมการ
4. นางทศมาศ สำโรงโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช แสงอรุณโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กิ่งของโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
4. นายประเทือง สะอาดโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายสีไพ ศิลบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กิ่งของโรงเรียนบ้านหนองปิงโปงกรรมการ
3. นายประกิต งามวิไลโรงเรียนบ้านจานเลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ พรมมากโรงเรียนบ้านพยอมกรรมการ
3. นางวัจนาภรณ์ เพรชรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
4. นางประพิศพร สีลากุลโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
5. นางระวีวรรณ แววดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ วันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมงประธานกรรมการ
2. นางวัจนาภรณ์ เพรชรักษ์โรงเรียนบ้านกระหวันกรรมการ
3. นางระวีวรรณ แววดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านตาหมื่นกรรมการ
3. นางสาวจิดาภา อำนวยโภชน์โรงเรียนบ้านท่าคล้อกรรมการ
4. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
5. นายนิรุตต์ แสวงงามโรงเรียนบ้านสามเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรภรณ์ ปัญญาเพียรโรงเรียนบ้านสดำกรรมการ
3. นายกฤษดาวุธ บุุญบำเรอโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
4. นางบุษปวัน อ่อนทรวงโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวารินทร์ บุญเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวดประธานกรรมการ
2. นายถาวร ครองยุติโรงเรียนบ้านเพ็กกรรมการ
3. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอโรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
4. นางลำไพร หล้าศรีโรงเรียนบ้านอารางกรรมการ
5. นายวีระชัย สมพงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม มงคลแก่นทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชัย ป้องกันโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ บุญเพ็งโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะกรรมการ
4. นายสิทธิชัย พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้วโรงเรียนบ้านร่องตาซุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ การะเกษรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาวประธานกรรมการ
2. นายอนุชินฒ์ เจริญชัยรุ่งโรงเรียนบ้านหนองรุงกรรมการ
3. นายประเสริฐ บุญญาสุโรงเรียนบ้านซำตาโตงกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ทัดเทียมโรงเรียนบ้านคำสะอาดกรรมการ
5. นางธนิดา ยอดจันทร์โรงเรียนบ้านโนนเปือยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรรถโกวิท เตชะนัง โทร.0934149526 อีเมล์ aotthagowit_nop@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]