ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
เพื่อให้ข้อมูลของโรงเรียนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที จึงขอให้ทุกโรงเรียนเข้าระบบของแต่ละโรงเรียน แล้วทำการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลครูและนักเรียน การแทรกและเพิ่มรูปครูและนักเรียน ชื่อกลุ่มเครือข่ายที่สังกัด ชื่อและข้อมูลเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ก่อนปิดระบบการสมัครออนไลน์ในวันที่ 15 กันยายน และจะได้ให้กลุ่มสาระฯ เข้าระบบเพื่อพิมพ์แบบบันทึกการรายงานตัว แบบบันผลคะแนนและสรุปผล เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการประกาศผลต่อไป หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ -เกี่ยวกับกำหนดการและสถานที่แข่งขันและการตัดสิน กรุณาติดต่อศูนย์สาระฯ และกรรมการ -เกี่ยวกับระบบไอซีที ปัญหาทางเทคนิค กรุณาติดต่อคณะทำงานด้านไอซีที หรือ กลุ่มนิเทศฯ หรือติดต่อโดยตรง ที่ 0885819591(ศน.ชาตรี)
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 21:59 น.