แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคฯ

         เนื่องจากการประกาศผลตัวแทนระดับเขตพื้นที่ ไปแข่งขันระดับภาคได้ดำเนินการเรียบร้อยเกือบทุกรายการแล้ว

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แก่ครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขต จึงแจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ขอให้รอและพิมพ์เกียรติบัตรครูและนักเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนแล้ว หากต้องการเปลี่ยนตัวครูและหรือนักเรียนที่เป็นตัวแทน ขอให้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่งถึง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2557 หลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบ จะทำการโอนข้อมูลทั้งหมดไประดับภาคฯ ต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 09 ตุลาคม 2557 เวลา 22:52 น.