ชี้แจงกรณี สมัครแข่งขันไม่ได้เนื่องจากระบบปิดเนื่องจากเลยระยะเวลารับสมัคร
กรณีที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อและทำหนังสือจากโรงเรียนถึงประธานจัดการแข่งขัน/สาระ/กิจกรรม... แจ้งสาเหตุ/เหตุผล/อุปสรรค ที่ทำให้สมัครไม่ทันตามกำหนด โดยการพิจารณา เป็นดุลยพินิจของศูนย์สาระฯและประธานจัดการแข่งขัน หากศูนย์พิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10:01 น.