สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 24 14 4 42 72 8 5 1 85
2 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 10 5 1 16 23 3 2 0 28
3 บ้านตาโกน 9 9 5 23 53 15 9 5 77
4 บ้านหนองหัวหมู 9 3 3 15 28 8 8 2 44
5 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 8 12 6 26 42 9 5 3 56
6 เมืองคง(คงคาวิทยา) 7 4 0 11 30 9 8 3 47
7 อนุบาลราษีไศล 7 2 3 12 33 13 5 1 51
8 บ้านนาโนน 7 2 0 9 25 7 4 0 36
9 อนุบาลห้วยทับทัน 6 5 5 16 26 6 6 2 38
10 บ้านโนนสูง 6 5 3 14 40 13 11 7 64
11 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 6 4 4 14 29 14 2 1 45
12 บ้านค้อโนนเพ็ก 6 2 3 11 35 10 6 2 51
13 บ้านแข้ 6 1 2 9 19 15 7 2 41
14 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 5 6 4 15 39 9 11 1 59
15 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 5 4 12 21 52 17 10 4 79
16 บ้านม่วง 5 3 3 11 27 7 3 6 37
17 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 4 7 4 15 45 4 5 4 54
18 ชุมชนบ้านหนองคู 4 2 4 10 32 17 1 2 50
19 บ้านกระเดาอุ่มแสง 4 2 3 9 33 22 9 7 64
20 บ้านหนองแคน 3 5 4 12 34 18 16 2 68
21 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 3 4 4 11 34 19 8 3 61
22 บ้านด่านนอกดง 3 4 3 10 37 18 9 2 64
23 บ้านฮ่องข่า 3 3 3 9 30 11 5 6 46
24 บ้านยาง 3 1 0 4 15 2 2 0 19
25 บ้านบอนใหญ่ 3 1 0 4 9 1 3 1 13
26 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 2 3 5 10 27 11 4 4 42
27 สระกำแพงวิทยาคม 2 1 4 7 24 11 3 5 38
28 เคียวนำ 2 1 3 6 18 6 3 2 27
29 บ้านนาทุ่ง 2 1 1 4 34 8 6 1 48
30 บ้านเปือยขาม 2 1 0 3 16 5 5 1 26
31 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 2 4 15 5 8 5 28
32 บ้านน้ำอ้อมน้อย 2 0 2 4 10 8 6 1 24
33 บ้านฟ้าผ่า 2 0 0 2 16 5 1 1 22
34 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 11 3 3 2 17
35 บ้านพะวร 1 7 2 10 26 12 10 3 48
36 บ้านโทะ 1 2 3 6 30 9 5 3 44
37 บ้านหนองหงอก 1 2 3 6 19 8 2 3 29
38 บ้านโซงเลง 1 2 2 5 18 11 8 5 37
39 บ้านสร้างปี่ 1 2 1 4 20 6 8 1 34
40 บ้านปะหละ 1 2 1 4 14 2 5 1 21
41 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1 2 1 4 13 8 3 0 24
42 บ้านผือ 1 2 0 3 13 8 10 6 31
43 บ้านเมี่ยงแคนดวน 1 1 2 4 17 9 4 4 30
44 บ้านจิก 1 1 2 4 14 4 1 4 19
45 บ้านยางเอือด 1 1 2 4 12 12 12 1 36
46 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1 1 1 3 29 9 8 2 46
47 บ้านไผ่ 1 1 1 3 16 9 3 4 28
48 บ้านสร้างเรือ 1 1 1 3 10 6 1 1 17
49 บ้านจานแสนไชย 1 1 1 3 10 4 2 3 16
50 บ้านห้วย 1 1 0 2 12 8 1 1 21
51 บ้านกอย 1 1 0 2 9 1 4 1 14
52 บ้านพลับฝางผักหม 1 1 0 2 7 7 5 2 19
53 บ้านอ้อมแก้ว 1 0 4 5 20 7 8 0 35
54 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1 0 2 3 9 10 1 1 20
55 บ้านขนวนสีแก้ว 1 0 1 2 15 9 6 1 30
56 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 0 1 2 14 7 6 4 27
57 บ้านโคก 1 0 1 2 10 7 4 2 21
58 บ้านบึงหมอก 1 0 1 2 10 1 0 0 11
59 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 1 2 9 5 2 2 16
60 บ้านตัง 1 0 0 1 18 9 5 3 32
61 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1 0 0 1 15 10 3 1 28
62 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 15 7 9 3 31
63 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 14 12 6 3 32
64 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1 0 0 1 7 10 2 1 19
65 บ้านดงแดง 1 0 0 1 6 1 3 0 10
66 บ้านหว้า 1 0 0 1 5 3 1 0 9
67 บ้านขะยุง 1 0 0 1 5 2 3 2 10
68 บ้านสระภู 1 0 0 1 4 5 2 0 11
69 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านหนองห้าง 0 6 5 11 26 10 8 2 44
71 บ้านโต่งโต้น 0 3 4 7 20 18 10 3 48
72 บ้านแสงเมืองแคน 0 3 4 7 17 4 4 3 25
73 บ้านหนองสะมอน 0 3 2 5 25 8 1 1 34
74 บ้านค้อกำแพง 0 2 5 7 18 6 2 0 26
75 บ้านเสียว 0 2 2 4 25 15 13 6 53
76 บ้านตาทอง 0 2 2 4 10 11 4 4 25
77 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 2 1 3 18 12 9 2 39
78 บ้านพอกหนองแข้ 0 2 1 3 11 8 3 0 22
79 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 2 1 3 7 2 1 0 10
80 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 2 0 2 14 8 5 2 27
81 บ้านหนองกก 0 2 0 2 2 1 2 0 5
82 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 3 4 19 6 2 3 27
83 บ้านอีสร้อย 0 1 3 4 18 9 7 2 34
84 บ้านโปร่งสามัคคี 0 1 2 3 25 11 5 4 41
85 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 1 1 2 23 11 7 4 41
86 บ้านปะอาว 0 1 1 2 10 11 4 1 25
87 บ้านเมืองจันทร์ 0 1 1 2 10 5 2 2 17
88 บ้านคูสระ 0 1 0 1 17 13 3 1 33
89 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 1 0 1 13 5 2 0 20
90 บ้านมะฟัก 0 1 0 1 11 4 4 1 19
91 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 1 0 1 10 2 7 1 19
92 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 9 5 2 0 16
93 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 8 2 4 0 14
94 บ้านคลีกลิ้ง 0 1 0 1 8 1 1 0 10
95 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 0 1 0 1 7 8 4 1 19
96 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 1 0 1 6 2 3 1 11
97 การกุศลวัดบ้านโดด 0 1 0 1 5 5 7 2 17
98 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 0 1 0 1 4 4 3 0 11
99 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 1 0 1 4 2 1 1 7
100 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 1 0 1 3 1 2 2 6
101 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 1 0 1 3 0 1 2 4
102 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 1 0 1 2 0 3 2 5
103 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
104 บ้านโจดม่วง 0 0 3 3 15 8 9 1 32
105 อนุบาลศิลาลาด 0 0 3 3 9 6 7 3 22
106 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 2 2 18 13 10 2 41
107 บ้านกุงขาม 0 0 2 2 10 7 4 1 21
108 บ้านปราสาท 0 0 1 1 17 8 3 1 28
109 บ้านเมืองน้อย 0 0 1 1 13 9 2 0 24
110 บ้านเมืองหลวง 0 0 1 1 13 4 3 2 20
111 บ้านแต้มะหลี่ 0 0 1 1 13 2 2 1 17
112 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 10 7 6 1 23
113 บ้านบุยาว 0 0 1 1 9 14 5 1 28
114 บ้านหนองแปน 0 0 1 1 9 12 5 3 26
115 อุทุมพรวิทยา 0 0 1 1 9 1 4 1 14
116 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 1 1 6 2 3 1 11
117 บ้านครั่ง 0 0 1 1 5 9 6 2 20
118 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 1 1 3 7 4 1 14
119 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) 0 0 1 1 3 2 1 0 6
120 บ้านปลาขาว 0 0 1 1 2 5 2 3 9
121 บ้านพงสิม 0 0 0 0 17 4 6 3 27
122 บ้านโกทา 0 0 0 0 13 5 7 2 25
123 บ้านเชือก 0 0 0 0 12 4 6 0 22
124 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 12 3 5 1 20
125 บ้านดอนไม้งาม 0 0 0 0 10 11 4 3 25
126 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 10 6 3 0 19
127 บ้านมะยาง 0 0 0 0 10 5 0 0 15
128 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 10 4 0 1 14
129 บ้านหอย 0 0 0 0 9 9 3 1 21
130 บ้านกล้วยกว้าง 0 0 0 0 9 7 4 2 20
131 บ้านทุ่ม 0 0 0 0 9 2 3 2 14
132 เกศเกล้าวิทยา 0 0 0 0 9 2 0 1 11
133 บ้านจาน 0 0 0 0 8 9 1 1 18
134 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 8 7 3 0 18
135 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 8 1 2 2 11
136 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 8 1 0 1 9
137 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 7 6 2 1 15
138 บ้านพงพรต 0 0 0 0 7 5 2 2 14
139 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 7 0 3 3 10
140 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 6 7 0 0 13
141 บ้านสามขา 0 0 0 0 6 6 4 4 16
142 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 6 4 0 0 10
143 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 6 1 11 2 18
144 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 0 0 0 6 0 4 0 10
145 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 6 0 0 0 6
146 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 0 0 0 0 5 9 4 1 18
147 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 5 8 3 2 16
148 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 5 7 2 0 14
149 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 0 0 5 6 3 1 14
150 บ้านปะโด๊ะ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
151 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 5 1 1 0 7
152 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 5 1 0 2 6
153 บ้านกงพาน 0 0 0 0 5 0 5 2 10
154 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 4 4 4 2 12
155 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 4 4 4 1 12
156 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 0 0 0 4 2 0 0 6
157 บ้านท่าบ่อ 0 0 0 0 4 1 4 0 9
158 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 4 0 1 2 5
159 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 3 3 3 0 9
160 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 3 2 5 0 10
161 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 3 2 3 1 8
162 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 3 2 2 0 7
163 บ้านโก 0 0 0 0 3 1 4 1 8
164 บ้านโดด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 บ้านห่องวารี(นิภัทรธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 5 3 3 10
166 บ้านตลาดหนองเรือ 0 0 0 0 2 4 11 2 17
167 บ้านหนองปลาคูณ 0 0 0 0 2 4 3 2 9
168 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 2 3 3 0 8
169 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
170 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
171 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 0 0 0 2 2 2 0 6
172 บ้านหนองโง้ง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
173 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 2 0 4 0 6
174 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 บ้านสะเดา 0 0 0 0 1 6 2 1 9
176 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 1 4 3 0 8
177 อนุบาลจอมจิต 0 0 0 0 1 4 1 1 6
178 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 3 5 0 9
179 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
180 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
181 บ้านเขวา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
182 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
183 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 0 3 3 1 6
184 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 0 2 4 0 6
185 บ้านขวาว 0 0 0 0 0 2 3 1 5
186 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 0 2 1 1 3
187 บ้านหมากยาง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
188 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 5 0 6
189 บ้านกุง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
190 บ้านกระเต็ล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
191 บ้านท่า 0 0 0 0 0 0 3 0 3
192 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 บ้านดอนงูเหลือม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 209 201 195 605 2,379 1,130 760 307 4,269