หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเสถียร พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนรินสุดา ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นางวันทณีย์ ทองคำฟู โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางทรงรัตน์ แ ซ่จึงโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นางกองแก้ว ทองนำ โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ต้นพรหม โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายธีรพัฒน์ พวงท้าว โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ งามล้วน โรงเรียนบ้้านหนองสะมอนกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัด โรงเรียนอีหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเบญจพรรณ ภูผาทองโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางมะลิ ไชยโคตร โรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
3. นางพรรณวดี โตมาก โรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางอุดม สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านดู่ค้อประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา บุญยิ่งโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางพิมพ์ลดา สอนคำเสนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายยศวรรธน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางสาวธิดา ใจมั่น โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ ชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นางวิราพร วงศ์จอม โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
4. นายสงบ สิงห์เขาภูโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นางสุนิดา ปิยวงษ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวัลยา โสพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเอนก เดชจินดา โรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
3. นางบัวเรียน เป็งคำโรงเรียนโทะกรรมการ
4. นางบังอร ทองคำโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์ โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ บุญประถัมภ์ โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
4. นางกลมลิวรรณ แก้วใสโรงเรียนบ้้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นางศรีอุบล ราชสมบัติโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สังข์เกิดโรงเรียนบ้านตังประธานกรรมการ
2. นางอำนาจ นามวงศ์โรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการ
3. นางวารุณี พรหมคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางประภา ทองตันโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ชำนิกุล โรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา พรรษา โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางมณี ประดับศรี โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นายวิทยา พรหมทา โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางพรทรัพย์ ชื่นตา โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา มะโนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางสมจิตร นวลใส โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
4. นายอัครเดช พรหมทา โรงเรียนบ้านอีเซกรรมการ
5. นางสุพรรณี เข็มทอง โรงเรียนบ้านแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
3. นางพิณยา ทองขอน โรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
4. นางสมหมาย ไชยโพธิ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นายพงษ์สวัสดิ์ จันดาโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเกียรติ ศิริกุลโรงเรียนบ้านแข้ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทองดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางบุญมี รองเมือง โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นายสำราญ บุญธรรม โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรา เตรียมสติโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
3. นางวาสนา พิมพะธรรมโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วิรุฬพันธ์โรงเรียนเกศเกล้ากรรมการ
5. นางศิรินภา อุทุมโรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการ
6. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฏร์นุกูล)กรรมการ
7. นางสาวอัญชุลี หลอดคำโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
8. นางสาวณัฐณันท์ แพทย์กลางโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
9. นางวรรณภา พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
10. นางมณีวรรณ ทราบรัมย์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
11. นายสมยศ สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
12. นางประภาภรณ์ ไพบูลย์มั่นคงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ แก่นจักรโรงเรียนบ้านบัวหุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เกิดนอกโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นางณัฐปภัสสร ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นายไชยยนต์ สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
5. นายรุ่งฟ้า ทองกลมโรงเรียนแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
6. นางเนียรนิภา พวงมะเทศโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
7. นางลัดดาวัลย์ วันทาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
8. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
9. นางอำนวย อาจสาลีโรงเรียนบ้านเพียมาตรกรรมการ
10. นายวรพจน์ ลาเตโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
11. นางวีระยา ปุณะปรุงโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
12. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
13. นางผุดผ่อง เสาร์ศิริโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
14. นางยุภาพร งามเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประกาสิทธิ์ ศรีราตรีโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสารภี ธรรมบุตรโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ วงษ์คำโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
4. นางส่องศรี ชูลิขิตโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. นางวัชรีภรณ์ กิจเกียรติ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
7. นางวรรณทนารัตน์ ศิริยาโรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
8. นางสาวสุรางคนา ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
9. นางธาริณี ประทุมขำโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
10. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
11. นางกัลยาณี พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
12. นางสาวอินทิรา สมใจโรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อยกรรมการ
13. นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อยโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
14. นางละเอียด นนทวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
15. นางสาวรัชดาภรณ์ บัวพันธ์โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
16. นางณัฐญาณี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการ
17. นายวิชัย พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวทองใส ยอดนิลโรงเรียนบ้านนาโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัก นิยมโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นางสาวพนิดา เย็นใจโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางสรญา มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายเทพภิรุฬ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
6. นางสาววิมาลา พิมพ์แก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ปะนาโทโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
8. นางจิราพร พรหมทาโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
9. นางละเอียด พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โคตรเจริญโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาสังข์โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ผาสุกโรงเรียนบ้านคลีกกลิ้งกรรมการ
4. นางสาวพัชรี เสาร์สุดโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ มีปิดโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
6. นางนุชรัตน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
7. นางนิตยาภรณ์ คันศรโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
8. นางสาคร ลาลีโรงเรียนบ้านดอนไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ทีน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญธิดา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวบุญโฮม สาสังข์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร เฟื่องบุญโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
5. นางจุฑามาศ โพธิจักรโรงเรียนบ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางขวัญตา ไพศาลโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านปะอาวประธานกรรมการ
2. นายนวน โสดถานาโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้กรรมการ
3. นางวราภา พิลัยโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
4. นางทองดี สิมาฉายาโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอัจฉรา โพธิ์งามโรงเรียนบ้านกระเต็ลกรรมการ
6. นางรัตนา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการ
7. นางสุธารัตน์ จันทรโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
8. นางรัชนีกร คงคูณโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นางอาทิตยา พรหมศรีโรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ทับทิมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางสาวปราณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขยุง(ขยุงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. นายพิเชฐ ก้อนฝ้ายโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหมากยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิญญู สาพธิสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งประธานกรรมการ
2. นายยืนยง ทองตันโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
3. นายสุเพียบ ทองนำโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการ
4. นางเกษมณี โคตรทารินทร์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นางสาทอน สังข์ขาวโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
6. นางราตรี สุพิมพ์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
7. นางประยูร ลำยงค์หอมโรงเรียนบ้านส้มป่อยวิทยาเสริมกรรมการ
8. นางชัญญา พรมมะลิโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำรอง พนารัตน์โรงเรียนบ้านสามขาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ทาริยะอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เจนการโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายรินทอง ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุริเทศโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
3. นายสมยศ สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นายอนันต์ วงศ์จอมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสมศรี แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ เจนการโรงเรียนบ้้านยางกรรมการ
7. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านไฮใหญ่กรรมการ
3. นายผสม ศรีนนท์โรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นายกิตติชัย จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
5. นายธวัชชัย หล้าธรรมโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสงวน เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สิงหกุลโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
3. นายประยงค์ พรรณาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
4. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา (อสพป.38)กรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
6. นายวิทยากร บุญยะศักดิ์โรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวิจักรขณ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายรุ่งฟ้า ทองกลมโรงเรียนแสนแก้วหนองคูไซกรรมการ
3. นายดนัย พันธ์ขาวโรงเรียนอีหนากรรมการ
4. นายสารทสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านอ้อมน้อยกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย ศรีผุยโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ สมใจโรงเรียนอุทุมพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรันทิพย์ มีพันธ์โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นายกัมปนาถ วงศ์นาดีโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นายนายกิตติกร สอนคำเสนโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย บัวทองโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา ลาภจิตรโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางวรัญธร ทองสุทธ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พงไทยสงค์โรงเรียนบ้านดงแดงกรรมการ
5. นางสาวปุณณดา จิระจงวัฒนาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายประสทธิ์ วงจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านตาทองที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเริงฤทธิ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วิทยายนต์โรงเรียนตาทองกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทัย สังขรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางรสรินทร์ ดาแก้วผอ.โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเริงฤทธิ์ บรรเทาโรงเรียนโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ วิทยายนต์โรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรทัย สังขรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางรสรินทร์ ดาแก้วผอ.โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นายวิชาญ คำนึงรอง ผอ.โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหมากยางกรรมการ
5. นางอัญวัลย์ สาระฉัตรภิรมย์โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางธีร์ธุตา บุญชูผอ.โรงเรียนบ้านโซงเลงที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร สอนเจริญโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางนิธินาถ เรืองนามโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ เชื้อทองโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
5. นายชาญชัย คำเครื่องโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายมานิต ทองขอนผอ.โรงเรียนอนุบาลศิลาลาดที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โสดาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ศรีละพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นายประยูร รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นายปฏิวัติ ขนวนโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นายอุดม บึงไกรผอ.โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)ที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ราษีโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศรีโสภาโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นายภักดี รัตนสุขโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ศาลาโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
5. นางวรางคณา นามวงษ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
6. นายวีรวัฒน์ ธรรมแสงผอ.โรงเรียนบ้านค้อกำแพงที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ถาวรโรงเรียน้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารถนา ทองขำโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมศักดิ์ วนวาทีผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวดงที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเบญจรัตน์ พวงคำโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นายคมกฤษ ภาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
3. นางธนาวดี สุพรมโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางพรพรรณ พรมลีโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ จัตุพันธ์โรงเรียนดู่ค้อกรรมการและเลขานุการ
6. นายประทีบ เพ็งแจ่มผอ.โรงเรียนบ้านพงพรตที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสว่าง สุนทรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส บุญราชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางนันทนา มีชัยโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นายสมควร อนุพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นายทองเปรม ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการและเลขานุการ
6. นายบำรุง บัวไขผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคนที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนฤมล แดงบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายสุทิน เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
3. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบานพะวรกรรมการ
4. นายทองสา แสงสิงห์โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
5. นางอาภรณ์ มุขประดับโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการและเลขานุการ
6. นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดีผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์โรงเรียนบ้านดงแดงประธานกรรมการ
2. นางอุบล ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นายทองใส อุดมโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางกัญญนัช พวงเขียวโรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์กรรมการ
5. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
6. นายประสพโชค ภาคคำผอ.โรงเรียนบ้านหอยที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านพงสิมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนศักดิ์ ชบาโรงเรียนเพียมาตกรรมการ
3. นายสมพร สินงามโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นางวรางคณา นามวงษ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
6. นายก้านแก้ว พันธ์อินทร์โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเปรมฤทัย แก้วไธสงโรงเรียนหนองเหล็กธาตุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุญาดา ม่วงมิตรโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางพิสมัย ไชยเสนาโรงเรียนบ้านหนองโง้งกรรมการ
4. นางประไพ เกตุชาติโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรวรรณ จันทรกูลโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการและเลขานุการ
6. นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี จันทศิลาโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางวรัญธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการและเลขานุการ
6. นายชิตณรงค์ ขดภูเขียวผอ.โรงเรียนเบญจคามวิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี จันทศิลาโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิราภรณ์ ราศรีโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางวรัญธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการและเลขานุการ
6. นายชิตณรงค์ ขดภูเขียวผอ.โรงเรียนเบญจคามวิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอิทธิกร พรมลีโรงเรียนบ้านบอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายหาญ อุตมีโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สุหร่ายโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยผอ.โรงเรียนบ้านกุงขามที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายแสง ศรีโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายประหยัด นิลโชติครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นายประดับ นามปัญญาครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นายประเทือง ชาบุญมีครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งานกรรมการ
5. นายประสาท ประนมครูโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
7. นายอนันต์ ดาแก้วครูโรงเรียนโนนลานกรรมการ
8. นายทองสุข บุตรแสนครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
9. นายณรงค์ สุทธิจรรยากุลครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
10. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
11. นางสาวอัญชลี พรหมคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
12. นายวีระ สุราวุธครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแสง ศรีโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายประหยัด นิลโชติครูโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นายประดับ นามปัญญาครูโรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
4. นายประเทือง ชาบุญมีครูโรงเรียนบ้านดอนไม้งานกรรมการ
5. นายประสาท ประนมครูโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ สิงหกุลครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
7. นายอนันต์ ดาแก้วครูโรงเรียนโนนลานกรรมการ
8. นายทองสุข บุตรแสนครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
9. นายณรงค์ สุทธิจรรยากุลครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
10. นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสงครูโรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อยกรรมการ
11. นางสาวอัญชลี พรหมคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
12. นายวีระ สุราวุธครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภูวภัณธ์ ยุคตะวันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศลฯประธานกรรมการ
2. นายวิสุ่ทธิ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนหอยกรรมการ
3. นายสังเวียน จันโทครูโรงเรียนบ้านแต้บชะบา (อสพป.38)กรรมการ
4. นายณรงค์ เกียรติศักดิ์พลศักดิ์ครูโรงเรียนกุงขามกรรมการ
5. นายทองใส อินทร์ทองครูโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
6. นายสมชัย กะตะศิลาครูโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
7. นายคำมี โมฆรัตน์ครูโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
8. นายดิเรก บุตรจินดาบ้านโรงเรียนคูสระกรรมการ
9. นางชลชนก หินพรายครูโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชมภู ระย้าทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ทองแท้ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นายประสาท จันทนาครูโรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฏร์)กรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)กรรมการ
5. นายสมยศ ไชยโยธาครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นายบุญเลิศ โนนสูงครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
7. นายสมทนงค์ อินทศรีครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
8. นางสาวบัวอร ศรีคำภาครูโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
9. นางสาววิชชุตา ไชยราชครูโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถาวร แก่นท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นางอวยพร สีหาอาจโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายนายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
4. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ มั่นสนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโชค พรหมคุณครู โรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นายนิยม เติมใจครู โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นายสันทัด พวงมะเทศครู โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนครู โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง พรหมศรีครู โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นางสาวมัทนา ใจดีครู โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายถาวร แก่นท้าวผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พรหมคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายตรีภพ สีดาโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สอนจันดาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นางสาวฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมสิทธิ์ นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายหมุน สมพรโรงเรียนบ้านมะยางรองประธานกรรมการ
3. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
4. นายนิยม เติมใจโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
5. นางอดุลย์ ศรเพชรครู โรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
6. นายสันทัด พวงมะเทศโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายสังคมพิทักษ์ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นายโชค พรหมคุณโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ สิมมาทองโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นายบุญเพ็ง พรหมศรีโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
7. นางสาวมัทนา ใจดีโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายตรีภพ สีดาครู โรงเรียนบ้านฮ่องข่าประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ ศรเพชรครู โรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นางอวยพร สีหาอาจครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ มั่นสนธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันรองประธานกรรมการ
3. นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
5. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายมาณพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ นาครินทร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายเจนวิทย์ สุระมิตรโรงเรียนแสงเมืองแคนกรรมการ
4. นายวิจิตร อรรคบุตรโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่ณนภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิบูลย์ คำแปลโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
6. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูงกรรมการ
7. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ การะเกษโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีดาวโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
3. นางสาวแก่นณภา พันต้นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
6. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงฯกรรมการ
8. นางทิพยวรรณ ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเมธี พิมลโรงเรียนบ้านแต้กรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุพจน์ หล้าธรรมโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
6. นางวรัญทร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
7. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ จันล่องคำโรงเรียนบ้านบึงหมอกประธานกรรมการ
2. นายอำพล บุญรองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
5. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
6. นายสุรชัย พวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
7. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
7. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ตุระเพ็ญโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
3. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นายกฤษฎา โพธิมาศโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์โรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
6. นายทองเรี่ยน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรกรรมการ
7. นางทองมี หารไชยโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทองอินทร์โรงเรียนบ้านโกประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ บุญชูโรงเรียนบ้านอะลางกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพลับประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา จันทีโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กมลโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวมนิวรรณ ศรีหวาดโรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.23)กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ บุญชูโรงเรียนบ้านอะลางกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน ทองคำโรงเรียนบ้านท่าประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง ศรัทธานุโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเมธี พิมลโรงเรียนบ้านแต้กรรมการ
4. นายท่อนจันทร์ อัจฉฤกษ์โรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
5. นายสุพจน์ หล้าธรรมโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
6. นางวรัญทร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
7. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ หนองเหล็กโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยประธานกรรมการ
2. นายอำพล บุญรองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นายจำรูญ พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
5. นางจิรภิญญา พงษ์ภาโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
6. นายสุรชัย พวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
7. นายอุทัย ศรีดาวโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฉวี สุริโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางอังกูล พวงคำโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาวลิชรภรณ์ วงค์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ทบด้านโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฉวี สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ประธานกรรมการ
2. นางอังกูล พวงคำโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
3. นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาวลิชรภรณ์ วงค์วรรณาโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
6. นางสาวโชติกา ทบด้าน โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสะอาด เชื้อทองโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางสุรีย์พร คุณมาศโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
5. นางดวงมณี ไชยสนามโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
6. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริสุดา เย็นสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ไชยงามโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
3. นางสะอาด เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการ
4. นางสุรีย์พร คุณมาศ โรงเรียนบ้านเมืองคง กรรมการ
5. นางดวงมณี ไชยสนามโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
6. นางนภาภรณ์ บุญเย็นโรงเรียนอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรัชยา ประจำผู้นวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
6. นางธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรัชยา ประจำ ผู้นวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ
3. นางรุ่งนภา ระย้าทองโรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการ
4. นางจิรัชยา บุญกัณหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ
6. นางธัญญธร รัตนวันโรงเรียนอนุบาลราษีไศล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนบ้านเมืองคง(คงคาวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล สมภาคโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
4. นางสาวปาลดา เพิ่มผลโรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวนาฏวรดา คำเคนโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรุโณทัย ยุคตะวัน โรงเรียนบ้านเมืองคง(คงคาวิทยา) ประธานกรรมการ
2. นางศรีนวล สมภาคโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ กรรมการ
3. นางพิกุล คำแสน โรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
4. นางสาวปาลดา เพิ่มผล โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) กรรมการ
5. นางสาวนาฏวรดา คำเคน โรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องทิพย์ พวงยอดโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นางสำเนียง อนุพันธ์โรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นางสุวรรศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้ ประธานกรรมการ
2. นางเอื้องทิพย์ พวงยอด โรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
3. นางสำเนียง อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านตังกรรมการ
4. นางสุวรรศรี จำปีโรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ
5. นางธัญญาพร ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
2. นางสุภาพร พรหมทาโรงเรียนชุมชนหนองคูกรรมการ
3. Ms.Rose Malyn S. Mabaoโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นางอารีรักษ์ ไตรบัญญัติกูลโรงเรียนขะยูงกรรมการ
5. นางธีระนุช พุกซื่อตรงโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
2. นางสาวอัมพร ไพรเขตต์โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
3. Mr.William Bayleyอดีตครูชาวต่างชาติโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณภา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางเฉลา ยอดเพ็ชรโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายชินกร พิมพ์ทองโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพชรี โสดาโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
2. นายพิเชฐ ไชยก้งโรงเรียนอีหนา (รัฐประชานุกุล)กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ สุโพธิ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายสุพรรณ รอดสุโขโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. Mr.Allan Illustrisimo Yurangโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นางนันทนัช จันทำโรงเรียนหนองหัวหมูกรรมการ
7. นางไพยวรรณ ลุนลาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดำเนิน ใยโทโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
2. นางสาวปราณี นาครินทร์โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
3. นางเกษร ทองดีโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นายธีระ มีชัยโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
5. นายชินเทพ ปรือปักโรงเรียนเบญจคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางอัจฉรา ณะตะวันโรงเรียนบ้านห่องวารีฯกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเข็มพร ศรีมาศโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
2. นางเฉลา ทองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นายพิบูรณ์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางอรัญญา พันธ์ขาวโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
5. นางสาวโสภา อินทร์ธรรมโรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาววิภาพร จวนสางโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางจงกลณี ห้วยจันทร์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
2. นางปิยะนันท์ สุทนต์โรงเรียนหนองแคนกรรมการ
3. นางอุบลวรรณ เกษบุรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นางอรฤทัย เสาหงษ์ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
5. นางสาววิมลณัฐ มุทุกันต์โรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ วรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกอบพร ชมชื่นโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ปัดภัยโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
3. นางสาววินัย สัมโยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
4. นางจิตติมา นาใจคงโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางสาวทนาวรรณ สำเนียงนวลโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
6. นางสาวนงค์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
2. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
3. นางอรุโณทัย ยุคตะวันโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา นาห่อมโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา กองแก้วโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการ
6. นางสุมิตรา พวงศรีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนงพร ใสกระจ่างโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านไพรพะยอมกรรมการ
3. นางสาวมนัสวาท จันทรโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
4. นางพงษ์สุดา พวงสายโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางศรีรักษ์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
6. นางสาวอุมาพร คำชะนามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอนุรดี โฉมเฉลาโรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
2. นางเพชรี โสดาโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
3. Mr.Allan Illustrisimo Yurangโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายชินกร พิมพ์ทองโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ
5. นางไพยวรรณ ลุนลาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นายพิบูรณ์ ศรีลาชัยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
7. นางสาวศิริกุล บุณฑลโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เรือนแก้วโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
2. นางสาวเหลย ก่วง เถียนโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นางสาวหวัง เย่อโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นางสาวสื่อ เสี่ยว หลินโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา เรือนแก้วโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
2. นางสาวเหลย ก่วง เถียนโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
3. นางสาวหวัง เย่อโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
4. นางสาวสือ เสี่ยว หลินโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธวัฒชัย ทินพัฒน์โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
2. นายนรินทร์ โตนดโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวจิราพร มั่นคงดีโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
4. Mr.Shimada Akioโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ บุญภาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
2. นายนเรศ รัชกุลโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
3. นายณรงค์เดช นามสง่าโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นางสาวณัฑริชา มะโนรัตน์โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดดกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางพรสวรรคค์ ขาวแร่โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้กรรมการ
2. Mr.Michel J. Mersiโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นายภัทรกร เกศบุรมย์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรคค์ จันดาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางสาวไอลัดดา มูลลิสารโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
6. นางสาวณัฐฐินันท์ สุโพธิ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
7. นายวีระ แก้วใสย์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
8. นางสาวนุชชลี ทีมอยโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดร จันทพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ โกกะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนใหญ่กรรมการ
4. นายนเรศ รัชกุลครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ บุญใหญ่ครูโรงเรียนบ้านโนนเค็งกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านจังเอินกรรมการ
7. นางสาวโชติกา ทบด้านครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)กรรมการ
8. นายกำธร ฤทธิเดชครูโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
9. นายบุญเยี่ยม ใยแสงครูโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ บุญชูครูโรงเรียนบ้านอะลางกรรมการ
11. นายบุญล้น วิเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
12. นายผสม ศรีนนท์ครูโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
13. นายถวัลย์ บุญราชครูโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
14. นายณรงค์เกียรติศักดิ์ พลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
15. นายวิชิต สุทธิโสครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไชกรรมการ
16. นายสันติ สุภาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านครั่งกรรมการ
17. นายเกษมศักดิ์ สุมาครูโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งกรรมการ
18. นางณัฐถาวดี ผาสุกครูโรงเรียนบ้านเมืองหลวงกรรมการ
19. นายธีระ มีชัยครูโรงเรียนบ้านตังกรรมการ
20. นายนิรุต โสพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
21. นายองอาจ โยธิคาร์ครูโรงเรียนบ้าโคกกรรมการ
22. นางสาวปิยะพร ไชยเสนาครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมกรรมการ
23. นางประคองศรี พันธ์โยศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายแสง ศรีโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุธรรม คชพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านกงพานกรรมการ
5. นายสมชาย ตั้งตรงครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
6. นายพานิช คนขยันครูโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการ
7. นายวีระ สุราวุธครูโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
8. นายประเสริฐ แหวนวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
9. นายชำนาญ ตุระเพ็ญครูโรงเรียนบ้านห้วยกรรมการ
10. นายอัษฎาวุธ ช้อยชดครูโรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนกรรมการ
11. นายสมพงษ์ สังข์วังครูโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
12. นายอารมย์ ดาวเรืองครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)กรรมการ
13. นายประสาท ประนมครูโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
14. นายจรินทร์ ทองสุทธ์ครูโรงเรียนบ้านแสนเมืองแคนกรรมการ
15. นายรตนกร เขตสกุลครูโรงเรียนบ้านกอยกรรมการ
16. นายพรพณา ผาสุกครูโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
17. นายวิฑูร เสมอสายครูโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
18. นายธนนญ จันร่องคำครูโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านค้อ)กรรมการ
19. นายพลกฤต ชัยสนามครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ดวงนิลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวงประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ กาญจนพงศ์กิจครูโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็กรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ แซวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นายสังเวียน จันโทครูโรงเรียนบ้านแต้ชบากรรมการ
5. นายถาวร งามเจริญครูโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
6. นายถนอมศักดิ์ สมภาคครูโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
7. นายทองสา แสงสิงห์ครูโรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงกรรมการ
8. นายบุญมา บุญศรีครูโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
9. นายทองดี สิมาฉายาครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
10. นายบรรจง จำปาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
11. นายวีระชัย ดวงธนูครูโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
12. นายวีระพงษ์ พรหมคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
13. นายทวีศักดิ์ ผักไหมโรงเรียนบ้านกระสังข์กรรมการ
14. นายสุบรรณ แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการ
15. นายเจริญ บุญอุดมโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจรินทร์ พงษ์พิพิธธรรมโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูประธานกรรมการ
2. นายทรงพล สำนักโรงเรียนบ้านโนนกลางรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
4. นายจันทร์ โต๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ จัตุพันธ์โรงเรียนบ้านดู่ค้อกรรมการ
6. นายโรม ดีทั่วโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านเชือกประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอือดรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน มั่นคงโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นายทองสุข บุตรแสนโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
6. นายวิทยากร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านมะฟักประธานกรรมการ
2. นายสว่าง สุนทรโรงเรียนบ้านปะโด๊ะรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรี เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
4. นายมีศักดิ์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการ
5. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
6. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการ
7. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทองปัญญา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา ขันอาษาโรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิดา ปิยะวงศ์โรงเรียนบ้านยางกรรมการ
4. นายปฏิพงศ์ เผือกเนียมโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
5. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
6. นางรัตนา ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านโกกรรมการ
7. นางชลดา ทองเกลียวโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
8. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
9. นางกาญจนา ดีเลิศโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
10. นางสาวพิชชานันท์ เพ็งแจ่มตระกูลโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
11. นางลักขณา กัณหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
12. นางฉันทนา จำปาสุขโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรสรินทร์ ดาแก้วโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พวงคำโรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)รองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐพล ผมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
4. นางสาวพิมสิริ โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
7. นางกองแก้ว บุญนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
8. นางสาวิปิยะมาศ ลีลาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2กรรมการ
9. นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
10. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
11. นางชารินี บัวจูมโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการ
12. นางสาวรุ่งรัตน์ บุญชายโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
13. นางบุญมี รองเมืองโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านยางเอือดประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทบุตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางธัญญรัตน์ อิ่มวุฒิโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
6. นางจุฑาธิบดิ์ โสภากุลโรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายดำรง ผลอ้อโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร คงทองโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
4. นางสาววันนา อ่อนขาวโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางสาวลำธาร มาพบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ รัตนเวฬุโรงเรียนบ้านพงสิมกรรมการ
7. นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองห้วหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กิ่งแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเอกภพ วันซวงโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อยกรรมการ
4. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
5. นางอารีย์ ไชยสารโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายประครอง ครุธวงศ์โรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
7. นายอำนาจ ปะนาโทโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช บุญเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นายศักดา สีหาบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เต็มศรีวิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศลกรรมการ
4. นายอาธร วิมลสุขโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นางศุภานัน บำรุงธนรัชต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายสุรวุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประภาส เกษามาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายประภาษ สังข์ทองโรงเรียนบ้านกุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา สอนศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวนิดา บุญราชโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นางฐิติรัตน์ ซาพะวงษ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวอนัญญา พรมพุ้ยโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
7. นายจุรินทร์ คีรีทวีปโรงเรียนบ้านโพนเมืองกรรมการ
8. นางสาววิภาวี รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
9. นางสาวนันทชพร นาห่อมโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
10. นายอลงกรณ์ ช่างไชยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่งกรรมการ
11. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
12. นางสุรดา พุทธวงค์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ สมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอำพร วังเอกโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ครองยุทธโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนบ้านขะยุง(ขะยุงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมยุรี อรรคบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายบำรุง โพธิ์งามโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา นิตยวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินทฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย สงผัดโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางสาวมนต์ทิพย์ ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้วกรรมการ
6. นายทองใส ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
7. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นายประมวล สุขอ้วนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สุพรรณ์โรงเรียนบ้านนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายธนชัย การะเกษโรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
4. นางสาวเกตรนคร หนองแคนโรงเรียนเกศเกล้าวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ พิมณุวงศ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายสุชาติ เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นายชาญวิทย์ วงศ์คำโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ คำมะณีโรงเรียนบ้านโจดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางวรางคณา นามวงศ์โรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
4. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
5. นายชัชวาล ศรีระษาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย เชิงหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายวิสันต์ เข็มแก้วโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางอมราวดี ด่านลีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ศรีจังอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา งามแสงโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นายวิทยากร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
6. นายชัยมงคล สิมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
7. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
8. นายอรุณศักดิ์ จันทโชติโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
9. นางลักขณา สุขอ้วนโรงเรียนบ้านสร้างเรือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค ภาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายเกตพง ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แก้วภักดีโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการ
4. นายยิ่งยศ หลาวทองโรงเรียนบ้านด่านนอกดงกรรมการ
5. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางสาวสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุญยัง บุรุษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลียว อาจศิริโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นายประทีป บุญเสริมโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นายสมทรง สุภาลักษณ์โรงเรียนบ้านสามขากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางวิจิตรา บุญศลโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
8. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนกำแพงกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ กตะศิลาโรงเรียนบ้านมะฟักกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ปุณะปรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองบัวดงรองประธานกรรมการ
3. นายโพธิ์ชัยวัฒน์ ใยพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีราษีไศลกรรมการ
4. นายอรุณ มณีนิลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ โนนสายโรงเรียนการกูศลวัดบ้านโดดกรรมการ
6. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายขจรศักดิ์ สายดวงพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางเบญจพรรณ ภูผาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นายศิริสันต์ มณีนิลโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท เนื้อนวลโรงเรียนบ้านอ้อมแก้วกรรมการ
4. นายชลอ รินรัมย์โรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
5. นายประสงค์ ทาโพนทันโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวรัชฏาภรณ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
7. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิญประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นาย ทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)กรรมการ
5. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ดวงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิญประธานกรรมการ
2. นายแสนพล วรโคตรโรงเรียนบ้านด่านนอกดงรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นครพันธ์โรงเรียนบ้านคูสระกรรมการ
4. นายทิวา ทรายทวีปโรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.38)กรรมการ
5. นางมยุรี บุญเย็นโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย บัวส่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กันตรีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ สายสาโรงเรียนบ้านบัวหุ่งกรรมการ
5. นางรัชนีย์ โสพิศโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางอำไพ สนิทวัฒนากุลโรงเรียนบ้านเก็บงากรรมการ
7. นายอนันต์ พิมพ์สังกุลโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย บัวส่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนประธานกรรมการ
2. นายสุขเกษม มืดทับไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูรองประธานกรรมการ
3. นางวารี อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการ
4. นางสาวสร้อยสุดา บุญช่วยโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นายเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นางสาวณัทธิดา คำเครือโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
7. นายสยาม ทับปัญญาโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายกนก เกษศิริโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นายบุญจง ศรีเลิศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิต ทองขอนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นายทำนอง วงศ์จอมโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำเพย จังอินทร์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
4. นายทวี คำแสนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ บุญปัญญาโรงเรียนบ้านหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมศรี สุบินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นายนันทา บุญพบโรงเรียนบ้านฮ่องข่ารองประธานกรรมการ
3. นางวิราภรณ์ การะเกษโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางอุบล ศรีสุระโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
5. นางรำพัน ขาววิเศษโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
6. นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
7. นางสุวัลรีย์ เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศรี สุบินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร ทองดีโรงเรียนเมืองคงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอนัญชิตา สมศรีโรงเรียนบ้านปะโด๊ะกรรมการ
4. นางวรันธร ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกุงขามกรรมการ
5. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
6. นางอรทัย คนขยันโรงเรียนบ้านหนองหงอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ประสมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นายมานิต บุญอินทร์โรงเรียนบ้านเมี่ยงรองประธานกรรมการ
3. นายสาตรสุข ทรงพระโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางพนาวัน เพชรนามโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านเสียวรองประธานกรรมการ
3. นางเสวียน วรเลิศโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา หงษาล้วนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นายสังวาลย์ ผงกุลาโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
6. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการ
7. นายสมพงษ์ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านท่าบ่อกรรมการ
8. นายวิชัย พุทธวงค์โรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
9. นางชิดหทัย บัวพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
10. นายวันนพ พานิชย์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ประสมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดดประธานกรรมการ
2. นางพัชรา โพธิ์ชัยโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายยรรยง รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา คำเครือโรงเรียนบ้านโดดกรรมการ
6. นางจิราวรรณ เลขลบโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โกฏยี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายควง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านขะยุงรองประธานกรรมการ
3. นายจตุศิลป์ พงษ์พิพิธธรรมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
5. นายชลธาร ศิริโสตร์โรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
6. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
7. นางบัวพันธ์ แสงสิงห์โรงเรียนบ้านยางบอนกรรมการ
8. นายวิทูรศักดิ์ ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
9. นายสุรเชษฐ์ ทองดีโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
10. นายแสวง อินตะนัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายคำดี ทองเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอยประธานกรรมการ
2. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฏร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ อาษาราชโรงเรียนบ้านโท๊ะกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา พวงอกโรงเรียนบ้านนาโนนกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ งามแสงโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายคำดี ทองเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอยประธานกรรมการ
2. นางอดุลย์ ศรเพชรโรงเรียนบ้านห้วยรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ทองสายโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
4. นางผกามาศ โกฏแสนโรงเรียนบ้านฮ่องข่ากรรมการ
5. นางผานิต ธรรมบุตรโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นายประยูร รัตนวันโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ดวงดาวโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางทองรัก สัมดีโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการ
5. นางทิพากร เชิงหอมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทุมพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกประธานกรรมการ
2. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือรองประธานกรรมการ
3. นางวิลาสินี พรหมศรีโรงเรียนบ้านแข้กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล บัวบาลโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
5. นางพวงทอง แท่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเสถึยร น้อยดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาฯ)รองประธานกรรมการ
3. นางจันทะนา สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นายสถิต พลแสนโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นางอำไพ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกรรมการ
6. นางเสนาะดี ศรีมูลโรงเรียนบ้านเปือยขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเสถึยร น้อยดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี บุญกัณหาโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฏร์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางยุพา พรหมทาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางมณี ประดับศรีโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางสุนารี พรหมคุณโรงเรียนบ้านอีหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ถาวรโรงเรียนบ้านหว้านรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา นิยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางพรนิชา นรสารโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธีร์ธุตา บุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร เศรษฐบุตรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ บัวไขโรงเรียนอุทุมพรวิทยากรรมการ
4. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสุภาพันธ์ สุภาพันธ์ สุนทรโรงเรียนปะโด๊ะประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ มะโนรัตน์โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์รองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร กรแก้วโรงเรียนบ้านหาดกรรมการ
4. นางสาววาสนา พรมศรีโรงเรียนบ้านกุงขาม กรรมการ
5. นางทองสี เมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
6. นางวราภรณ์ นามบุตรโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
7. นางสาววาจา แขมคำโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการและเลขานุการ
8. นางอารตี แหวนหล่อโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒กรรมการและเลขานุการ
9. นายสุวิทย์ สมบัติโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยที่ปรึกษา
10. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ที่ปรึกษา
11. นายภูวภัณฑ์ ยุคตะวัน โรงเรียนอนุบาลราศีไศลที่ปรึกษา
12. นายวีรวัฒน์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงที่ปรึกษา
13. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปนที่ปรึกษา
14. นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายนายกว้าง ผลสุขโรงเรียนค้อโนนเพ็กประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญศลโรงเรียนแต้มะหลี่รองประธานกรรมการ
3. นางอุษณีย์ รุ่งเรืองโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางอัญชนา จิตตะโคตร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ
5. นางจินตนา ศรีสุขโรงเรียนบ้านยางเอือดกรรมการ
6. นางอุทัย ทับทิมโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ ไชยศรโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
8. นางนภัสนันท์ เปี่ยมธีรภาคโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
9. นางรดาวรรณ วิเศษโรงเรียนบ้านโนนลาน กรรมการ
10. นางสาวสุภศิริ ไชยโยโรงเรียนบ้านห่องกรรมการ
11. นางสาวสุภาพร จันทาโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
12. นางเพียร งามเจริญโรงเรียนบ้านหนองคู (อสพป.๒๓)กรรมการ
13. นางบุษรินทร์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
14. นางหทัยกาญจน์ สกุณีโรงเรียนบ้านอีสร้อยกรรมการ
15. นางกานดา แก้วเหลาโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวกชกร อินทา โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
17. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันที่ปรึกษา
18. นายบุญยัง บุรุษโรงเรียนอนุบาลโพธิ์สุวรรณที่ปรึกษา
19. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนที่ปรึกษา
20. นายวรวิทย์ จิตรโชติโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ที่ปรึกษา
21. นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์โรงเรียนบ้านหาดที่ปรึกษา
22. นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุดม เดชกล้าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอรินทร์ แสวงสายโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางมาลีรัตน์ สุธีร์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ทองสิงห์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
5. นางนฤมล สุตพันธ์โรงเรียนบ้านโกกรรมการ
6. นางรัชนีกร โยธิคาร์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
7. นางบุษรินทร์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
8. นางอุบลวรรณ แก้วคำโรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
9. นางสาวรัตนาวลี ทองคำโรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)กรรมการ
10. นางอัญชลี เอี่ยมยิ้มโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
11. นางจินตนา สมนึกโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์กรรมการ
12. นางกุลธิดา จินดาโรงเรียนบ้านแต้ชบา (อพส.๓๘)กรรมการ
13. นางอรสิริ แซ่จึงโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
14. นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองสะมอนกรรมการและเลขานุการ
15. นางนวลศรี ฐานะวันดีโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายมานิต ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ที่ปรึกษา
17. นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ที่ปรึกษา
18. นายเกียรติณรงค์ คำโสภาโรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๒ที่ปรึกษา
19. นายสุเทพ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ที่ปรึกษา
20. นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางรุจิรา ศรียันต์โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร ทองสิงห์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุบรรณ บุญส่งโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสุภาพร จันทาโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. นางวันดี สงวนแก้วโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
6. นางเบญจพร นันทเสนโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
7. นางนางรดาวรรณ วิเศษโรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
8. นางสนธยา แข็งขันธ์โรงเรียนบ้านไฮ่ใหญ่กรรมการ
9. นางปราณี เพ็งมะดันโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
10. นางนริสา รัตนคำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
11. นางทัศณีย์ สมจิตร โรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ สมสุขโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
13. นางจตุพร ชัยชาญรัมย์โรงเรียนบ้านโซงเลงกรรมการ
14. นางศศิธร นิยมโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อกรรมการและเลขานุการ
15. นางอรนุช นนท์ตาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
16. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ที่ปรึกษา
17. นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ที่ปรึกษา
18. นายนิรันดร์ ทองสายโรงเรียนบ้านตาโกนที่ปรึกษา
19. นายณัฐชัย เชิงหอมโรงเรียนบ้านหนองแปน ที่ปรึกษา
20. นางวิมลพรรณ กลางมณีศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นายสัจจา เจริญศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นายเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนอง แสงงามโรงเรียนบ้านฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นางปริศนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่กรรมการ
3. นางประภัสสร ปัทมคัมภ์โรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
4. นายสัจจา เจริญศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
5. นางพยอม หลักหาญโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมังกร บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านอีหนาประธานกรรมการ
2. นางเทียนไทย ดวงตาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นายนิรุต โสพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เหล็กดีโรงเรียนบ้านโนนสูงกรรมการ
5. นางสมจิตร นวลใสโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง บุรุษโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางอัปสร ราษีบุษย์โรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
3. นางสมควร พรมภักดีโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายวาท ทรงอาจโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ชูเลิศโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
2. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอรุณ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันประธานกรรมการ
2. นางวิไลพันธ์ ทุมพัฒน์โรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางสุวัลย์รี เขียวอัมพรโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวธิดา ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
5. นางเยาวภา ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาพร สงวนบุญโรงเรียนบ้านยางเอีอดประธานกรรมการ
2. นางสุวัลยา โสพัฒน์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
3. นางเบญจพร เรืองมณีนพโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทันกรรมการ
4. นางสาวจารุภา ดาวเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คล้ายสงครามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ เดชกล้าโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว ทองนำโรงเรียนบ้านปะหละกรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
4. นางสุนันทา จันทบัตรโรงเรียนบ้านจานแสนไชยกรรมการ
5. นายสำราญ บุญธรรมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ เรืองนามโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ คำนึงโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ อาจสาลีโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นายพิชิต ชูลิขิตโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
5. นางเสริฐหทัย เขียนวงศ์โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิต ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดประธานกรรมการ
2. นางทองปอน ภูมิกาลโรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามกรรมการ
3. นางจิรัชยา บุญกันหาโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
4. นายสิริชัย บุญสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
5. นางวนัสสุดา เจตนาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพิช แดงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโจดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสนิทศรี ศรชัยโรงเรียนบ้านสำโรง(วทยาราษฎร์)กรรมการ
3. นางหนูทิพย์ พันธ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
4. นางอุบล สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการ
5. นางสาวรจนา ขอร่มโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนพดล เมืองประทุมโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
3. นายวิรัช บุญรองโรงเรียนบ้านบอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นตาโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณกรรมการ
5. นางนิสสรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันท์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันท์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยนันท์ เพ็งแจ่มโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร คุณมาศโรงเรียนบ้างยางกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสงโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
4. นายสุพจน์ หล้าธรรมโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการ
5. นางศิริสุดา เย็นสมุทรโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
2. นายมารพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรังษี เวชกามาโรงเรียนบ้านมะยางประธานกรรมการ
2. นายมานพ มีบุญโรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ ใบเขียวโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
4. นายทองดี แผ่นศิลาโรงเรียนบ้านคลีกลิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ เย็นใจโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันท์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันท์ สมภาคโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณกรรมการ
3. นายอนุชิต สิงห์เงินโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ อินตาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สังข์เกิดโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒กรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒กรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วยโรงเรียนบ้านกุงขามประธานกรรมการ
2. นายผจญ แผ่นแก้วโรงเรียนบ้านแขมโพนทองกรรมการ
3. นายวินัย ศรชัยโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายถวัลย์ บุญราชโรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒กรรมการ
5. นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมปอว อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางอิศราวดี จันทะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประภาส สงค์พิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง อุตสาหะโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายสุริยันต์ สายแก้วโรงเรียนบ้านบุยาวกรรมการ
4. นางสุดใจ สุบินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางอิศราวดี จันทะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านตาทองประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมพร ใยเพ็งโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางพิกุล คำแสนโรงเรียนบ้านโคก(อุทุมพรพิสัย)กรรมการ
4. นางพิณยา ทองขอนโรงเรียนอนุบาลศิลาลาดกรรมการ
5. นายสุริยงค์ นรสารโรงเรียนบ้านเพียมาตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางเบญจพร เศรษฐพัชรศิริโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายตรีเพชร หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลบุุญโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นายธเนศ โฉมรุ่งโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการ
4. นางเบญจพร เศรษฐพัชรศิริโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
5. นายยศสรัล โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแววโรงเรียนบ้านนานวลหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
3. นางศุณิษา สุพรมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวิมล นิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ พรมจันทร์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ โพธิ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิริรัชย์ สิงหกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ถาวรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางกำไร หล้าธรรมโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ โพธิ์งามโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)กรรมการ
5. นางนันทิยา สังข์ขาวโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาตวงค์วณิชโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประหยัด กองแก้วโรงเรียนบ้านหว้านประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ใยทอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางวรรณธณา อภิชาตวงค์วณิชโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยกรรมการ
4. นางสายชล ท่าโพธิ์โรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
5. นายประยงค์ พรรณนาโรงเรียนบ้านตาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอีอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุริยา พรรษาโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เหล็กดีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางพิชญา โพธิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นายอุดมวิทย์ สุระโคตรโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงกรรมการ
5. นางวาสนา โสระพันธ์โรงเรียนบ้านยางเอีอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางศริ ยางงามโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำดวน บุญเยี่ยมโรงเรียนบ้านครั่งประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ธรรมแสงโรงเรียนบ้านค้อกำแพงกรรมการ
3. นางเสน่หา หารไชยโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดงกรรมการ
4. นางศริ ยางงามโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนกรรมการ
5. นางรื่นฤดี บุญกันหาโรงเรียนบ้านอีเซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำประธานกรรมการ
2. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายสุรวุุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพันธ์ศักดิ์ ดาสันทัดโรงเรียนบ้านอี่หล่ำประธานกรรมการ
2. นางอินทุอร กัญญาชาติโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นางสุกาญดา ผิวงามโรงเรียนบ้านตาโกนกรรมการ
4. นายสุรวุุฒิ พิลัยโรงเรียนบ้านฟ้าผ่ากรรมการ
5. นางรุ่งศิริรัตน์ โนนสูงโรงเรียนบ้านโคกหล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรงค์ ผลอ้อโรงเรียนบ้านเพียมาตประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พวงคำโรงเรียนบ้านโทะกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ สีทิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลกรรมการ
4. นายวิทยากร พรมลาโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นางสุรดา พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายครรชิต ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้ากรรมการ
3. นายภูริณัฐ กระแสโสมโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัวกรรมการ
4. นางพิกุล วรโคตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุลโรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอารีย์ มณีนิลโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางนิชญานันท์ แสงภาราโรงเรียนบ้านหว้านกรรมการ
3. นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารีโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคีกรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ สุวรรณดีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
5. นายปิยะ ไตรยงค์โรงเรียนบ้านพะวรกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]