หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   22 ก.ย. 2555   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   21 ก.ย. 2557   26 ก.ย. 2557   27 ก.ย. 2557   28 ก.ย. 2557   29 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 (202) 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 (203) 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 (205) 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 (301) 19 ก.ย. 2557 09.30-11.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 (301) 19 ก.ย. 2557 09.30-11.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1 (301) 19 ก.ย. 2557 09.30-11.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 8 (108) 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 7 (107) 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 2 19 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ห้องประชุมศรีอุทุมพร 19 ก.ย. 2557 09.00-10.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ห้องประชุมศรีอุทุมพร 19 ก.ย. 2557 10.30-11.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 1 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 4/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคาร 1 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 2/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคาร 3 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ประชุม 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงอาหาร ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคาร 2 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 2557 09.00-16.30
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ศาลาการเรียนรู้ 1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ศาลาการเรียนรู้ 2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคาร 1 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง อ. 1/1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคาร 1 ร.ร. สระกำแพงวิทยาคม ห้อง อ. 1/2 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 อาคาร 3 ร.ร.สระกำแพงวิทยาคม ห้อง ป. 5/1 19 ก.ย. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 045691533 ต่อ 26 หรือ 0885819591 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]