รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 1-20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 1. เด็กชายศราวุธ  กิ่งวงษา
 
1. นางเอื้องเอม   สมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงวรดา   เผือกสี
 
1. นางสุดาพร   ศิริบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงชุติมา   พันธุ์บุตร
 
1. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์
 
1. นางอโณทัย  สีส่วน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงกนกณภา   สุภาพันธ์
 
1. นางเบญจรัตน์   ทองเถาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายนทีธร   โมธรรม
 
1. นางบัวหงา   บุญปลูก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพริริสา   ผาอินทร์
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพีรเดช   ธัญญาหาร
 
1. นางพรลักษณ์   พรมลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงสิรภัทร   บุญรัตน์
 
1. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1. เด็กหญิงนรินทร   วรรณทวี
2. เด็กหญิงรัชนก   เพชรดำดี
3. เด็กหญิงสุภานันท์   ทันที
 
1. นางอรุชา   อรรคบุตร
2. นางฐิติชญา   สาลีพวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัชชา  สวยสะอาด
2. เด็กหญิงธิติยาพร   ศรีคำ
 
1. นางกาญจนา   บริสุทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ   วรรณโชติ
2. เด็กหญิงอมรศรี   ชินภักดี
 
1. นางพวงผกา   จิตสุภาพ
2. นางเพ็ญประภา   ศรีคราม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายกัณฐกะ   ณรงค์การดี
 
1. นางกาญจนาภรณ์   วงษ์โสภา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายถิรธวัช   ณรงค์การดี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์   ตระการจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กชายนคเรศ   บรมสุข
 
1. นางวีรวัลย์   อรุณโรจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1. เด็กหญิงคณิศร   ศรีไล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   จันทสาร
3. เด็กหญิงอรัญญา   รองสุพรรณ
 
1. นางจันทรา   พร้อมพรม
2. นางสาวจีรัฏติกรณ์   คนขยัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แสงทอง
2. เด็กชายปรัชญา   โสดาลี
3. เด็กหญิงสุภรัตน์   จันทสุข
 
1. นางชุติมา   เหล่าแค
2. นางสาวพิสมัย   สีเหลือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   น้อยมิ่ง
2. เด็กหญิงฐิติชญา   ชินวงษ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   สุภาพ
 
1. นางสาวทิพาพรรณ   ภูมิรัตน
2. นางสาวนิตยา   จิตสมัคร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   เกษแก้ว
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   จันถา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   มาวัน
2. นางสาวสุพิศ   นาโหล่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายณภัทร   เสาโกมุท
2. เด็กหญิงณิชา   วัฒนพฤกษชาติ
 
1. นางสาวอรุณี   ส่องศรี
2. นางศิวพร  หอมหวล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายธวัชชัย   ผกาแดง
2. เด็กชายศวัสกร   จาระศรี
 
1. นางสาวพิสมัย   สีเหลือง
2. นางชุติมา   เหล่าแค
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชารีผล
 
1. นายชัยศรี   พิมพ์สิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิปาด 1. เด็กหญิงสิรินยา   ทองทวี
 
1. นายวิษณุ   ไชยปัญญา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สีหมอก
 
1. นางกำไลทอง   วงศ์เจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   เชาว์ศิริกุล
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   วิเศษสังข์
3. เด็กหญิงอักษราภัค   กระแสโสม
 
1. นางสินทรา   กันหาฤกษ์
2. นางเทียมจันทร์   พรหมเสนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศรีใส
2. นายนนทวัฒน์   ลีพาพูล
3. นายพัฒพงษ์   สุวรรณสุข
 
1. นายสมหมาย   สุวรรณสุข
2. นางพรทิพย์   สุวรรณสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐฌ์   บุญสาร
2. เด็กหญิงรัฐกานต์   คำมะรักษ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ภูทอง
 
1. นางผ่องศรี   เมธาภัทรกุล
2. นางสาวสุภารัตน์   มนัสโส
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   สิมณี
2. เด็กหญิงทักษณี   คำโสภา
3. เด็กหญิงเอวิตรา   แก้วศรีนนท์
 
1. นางสาวทิพรัตน์   วงษ์ประเทศ
2. นางนารี   ชินสอน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ดาวเรือง
2. เด็กชายจักรพันธ์   ศรีสุธัญาวงศ์
3. เด็กชายนรวีร์   วงศ์ละคร
 
1. นางสาวลักษณ์   บรรเทิงสุข
2. นางผกามาศ   หงษ์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงวนิดา   ปุระกรณ์
2. เด็กชายวุฒิชัย   เครื่องทอง
3. เด็กหญิงอรอุมา   ชาลี
 
1. นายยุทธิพงษ์   พร้อมพรม
2. นางอัญชลี   ภูบัวเพชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   ศรีเพชร
2. เด็กหญิงศศิกานต์   อยู่ยุติ
3. เด็กหญิงหญิงสายชล   เกษาหอม
 
1. นางสาวอพาภรณ์   สมานไชย
2. นายอรรถพล   ภูมิสูง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกฤษณา   ศรีมันตะ
2. เด็กหญิงพรพรรณ   ยศศิริ
3. เด็กหญิงอกนิษฐ์   วงค์แก้ว
 
1. นางมลินี   เสาเวียง
2. นางสาวสาวทิวาภรณ์   กุลาราช
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายศราวุธ   เดชสายบัว
2. เด็กชายโชคทวี   พงษ์พิลา
 
1. นางสุริยาภรณ์   ศรีมณี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายธนากร   นครศรี
2. เด็กหญิงปาณิศา   ชินชัย
 
1. นายฉัตรเพชร   สู่เสน
2. นายศักดา   สุทธิวารี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กชายพัสกร   ธรรมแก้ว
2. เด็กชายรพีภัทร   บัวรินทร์
 
1. นายอนุวัต   ธรรมทวี
2. นายสมศรี   จันทร์สิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาลัย 1. เด็กชายทวีศักดิ์   แก้ววงษา
2. เด็กชายทัศไนย   ลานนท์
 
1. นางจารุวรรณ   มงคลโคตร
2. นายประดิษฐ์   สังวาลย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทัพเป็นไทย
2. เด็กชายคณิสร   จำใบ
 
1. นายชูชีพ   สีนอเนตร
2. นางสาวยุพา   ปัดถา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1. เด็กชายทักษิณ   ตุนา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ใจงาม
 
1. นายธราทิพย์   สืบวงศ์
2. นางนุศราภรณ์   นนทศิลา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายนวมินทร์  เพ็งมาต
2. เด็กชายประสงค์   อภัยศิลา
 
1. นางปรียาภร์  ทวีชัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงกัญญณัช   เดชธนาธันยกร
2. เด็กหญิงชัญจิรา   ค้ำชู
3. เด็กหญิงธัญญธรณ์   เสือครบุรี
4. เด็กหญิงพรปวีณ์   แสงสว่าง
5. เด็กหญิงอังควรา   กาลพัฒน์
 
1. นางบุญเรือน   จันทร์ศรี
2. นางประคองแก้ว   ภูวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกชกร   แก้วหยาด
2. เด็กหญิงกรกช   แก้วหยาด
3. เด็กหญิงวรรณิดา   ไชยา
4. เด็กหญิงอรทัย   นามโคตร
5. เด็กหญิงเอกวารี   พงษ์มณี
 
1. นายอุดม   ชินสอน
2. นางสมจิตร   นามวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตติมา   ผุยพรม
2. เด็กหญิงธนัญญา   ตุ้มชู
3. เด็กหญิงปิยธิดา   ตันลือนาม
4. เด็กหญิงสุภาวิณี   โพธิ์พรม
5. เด็กหญิงอภิสรา   บุญเฉลียว
 
1. นายสมชาย   โพธิ์พรม
2. นางอุไรวรรณ   ใจอุ่น
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 1. เด็กหญิงญาณิศา   ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   พูลแก้ว
3. เด็กหญิงอนันตญา   นิยมพันธ์
4. เด็กหญิงอภัสรา   กาลเมฆ
5. เด็กหญิงอภิษฎา   บัลลังค์
 
1. นางฐิชยา   วงษ์ใหญ่
2. นางสุูููดประสงค์   ใจเที่ยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงคนึงรักษ์   บุญตะนัย
2. เด็กหญิงณัฐิญา   อาบสุพล
3. เด็กหญิงดรุณี   อิ่มเต็ม
4. เด็กหญิงภูสุดา   วรภาพ
5. เด็กหญิงเทวิกา   คำถาอุตม์
 
1. นางอังคณา   พรหมศรี
2. นางศรีสะอาด   คำเพราะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. นางสาวณัฐสุดา   ก้านเรือง
2. นายธีระวัฒน์   สายทอง
3. เด็กหญิงนลินทิพย์   พวงพั่ว
4. นางสาวปวีณา   บุญใหญ่
5. เด็กหญิงเกศวราภรณ์   พึ่งอยู่
 
1. นางปัญญาพร   สามสี
2. นายสมควร   สามสี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายต่อสกุล   โชติ
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเสริม
3. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
4. เด็กชายภานุพงษ์   จันทโคตร
5. เด็กหญิงสุพิศตรา   ฤทธิพรม
 
1. นางสาวนาถตยา   แถวพันธ์
2. นายเลอพงศ์   เพิ่มมี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายต่อสกุล   โชติ
2. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเสริม
3. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
4. เด็กชายภานุพงษ์   จันทโคตร
5. เด็กหญิงสุพิศตรา   ฤทธิพรม
 
1. นางสาวนาถตยา   แถวพันธ์
2. นางสาวศิวาลัย   ตังจิว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงกฤติมา   ลาพรหมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   อัมภรัตน์
3. เด็กชายตชะนิสิทธิ์   แก่นโคตร
4. เด็กหญิงบุญญนุช   บรรเทา
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ทองนาค
 
1. นายอำนาจ   ศรีจำปา
2. นางสาวกาญจนา   กัญญา
3. นางสาวอมรรัตน์   เทพวงค์
4. นายชูสิทธิ์   จิตรโชติ
5. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงการะเกด   ดีเทียน
2. เด็กชายชนพล   จันทร์เติบ
3. เด็กชายชัชพิมุข   วันยาว
4. เด็กชายชิติพัทร์   บุษบงก์
5. เด็กชายชินกฤต   สีหะวงษ์
6. เด็กชายฐิติวัฒน์   บุญตา
7. เด็กชายณัฐพงศ์   มณีวงษ์
8. เด็กชายนราธรณ์   ถาวร
9. เด็กหญิงบุษบา   บุษบงก์
10. เด็กชายปรเมธ   หลักคำ
11. เด็กชายพฤหัส   สีหะวงษ์
12. เด็กชายพีรพล   พลเลิศ
13. เด็กชายภัทรดนัย   สุภสาร
14. เด็กชายวีระวุฒิ   สาระทรัพย์
15. เด็กชายศราวุธ   เสาเวียง
16. เด็กชายศุภชัย   สีหะวงษ์
17. เด็กหญิงสุนิตา   โมคศิริ
18. เด็กชายอภิศักดิ์   สีหะวงษ์
19. เด็กชายอวิรุทธ์   คำเคน
20. เด็กชายเจษฎาพร   สารรักษ์
 
1. นางสาวนครเพชร   สิงห์คำ
2. นางมะลิจันทร์   ปิยะพิสุทธิ์
3. นายนิคม   สีหะวงษ์
4. นายมานพ   นามวงษ์
5. นางเฉลิมลาภ   ตะเกียงพล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่
 
1. นางดวงมณี   อาธิบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณาญา   ศรีแก้ว
 
1. นางฐิตาภา  พัฒนธัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงเก็จมณี   แหล่งหล้า
 
1. นางอุไรวรรณ   ใจอุ่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงญาณิศา   วรกิตสิทธิสาธร
2. เด็กหญิงศิขชนม์   คำขาว
 
1. นางเพ็ญศิริ   ศรีรส
2. นางรัชนีวรรณ   แสงใสแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนิภาธร   นิตยวัน
2. เด็กชายรฐนนท์   จึงมหากิจเจริญ
 
1. นางกงพาน   นนทวงษ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะดอบวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย   สำแดงฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สิงหันต์
 
1. นางวิจิตรา   วันเลิศ
2. นายบุญชู   พวงจำปา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนิดา   จันภักดิ์
2. เด็กหญิงปิยะพัชร์   แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงพรพิมล   บุญสุข
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   นาทองคำ
5. เด็กหญิงพิมพิศา   ศรีทากุล
6. เด็กหญิงสุธินี   อ่อนดี
7. เด็กหญิงสุนันธินีย์   ประนัดสังข์
8. เด็กหญิงสโรชา   หงษาชัย
9. เด็กหญิงเกวรินทร์   ก้านจันทร์
10. เด็กหญิงเวธกา   สายกระสุน
 
1. นางพรทิพย์   แสงกล้า
2. นางอุบล   บุญจูง
3. นางฉวีวรรณ   ชนะนิล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิง นลินทิพย์   นิจแสง
2. เด็กหญิง พิชญพร   กองอาสา
3. เด็กหญิงกวิสรา   นวรัตนากร
4. เด็กชายธิติคุณ   แซ่โค้ว
5. เด็กหญิงนันทัชพร   ทองสูบ
6. เด็กหญิงนันทิกานต์   คำเหลือ
7. เด็กหญิงภัททิยา   บุญเจริญ
8. เด็กหญิงวทันยา   บุญเพลิง
9. เด็กหญิงวรรณิดา   บุญเย็น
10. เด็กหญิงวิสสุตา   บุญเย็น
11. เด็กชายศรายุธ   ศรีนอก
12. เด็กหญิงศิริรัตน์   อ่อนเทศ
13. เด็กหญิงสิริกานต์   สระ
14. เด็กหญิงสิรินดา   วงศ์จอม
15. เด็กหญิงอุรัสยา   ศรีดาว
 
1. นางสาวสุภาวดี   มหาโภชน์
2. นางอรวรรณ   มณีพันธ์ุเจริญ
3. นายถวัลย์   สมศรี
4. นายวิฑูรย์   สุขท่า
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงจตุพร   สู่สุข
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์   แสงสิงห์
3. นางสาวชลิตา   แป้นทอง
4. นางสาวปิยฉัตร   กิ่งจันมล
5. เด็กหญิงพนิดา   ขันสุวรรณา
6. เด็กหญิงพิมพ์พิไล   คำโพธิ์
7. เด็กหญิงภัทรสุดา   ส่งเสริม
8. เด็กชายยงยุทธ   ชื่นตา
9. นางสาววรรนิพา   วงษ์แสง
10. เด็กหญิงวราภร   มีคุณ
11. เด็กหญิงสาวิตรี   ศรีเสริม
12. เด็กหญิงสุพิศตรา   ฤทธิพรม
13. นางสาวเจริญศรี   พงษ์สุระ
14. นางสาวเสาวลักษ์   สืบสา
15. เด็กชายไชยวัฒน์   พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวอรทัย   กิ่งสกุล
2. นายปาเดย์   รองทอง
3. นางสาวเกษชรินทร์   กองแก้ว
4. นางบัวพา   สำนักนิตย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สุภาพ
2. เด็กหญิงรักษิตา   สีหะวงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์   พันคง
2. นางจันทร์ศรี   ขันธ์เพชร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีระวัฒน์   กาวัลย์
2. เด็กชายอัมรินทร์   ง้วนสุวรรณ
 
1. นายสิทธิศักดิ์   จันทร์คำ
2. นางสิริยาภรณ์   สุพิณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงนันทิยา   หนองม่วง
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงคริมา   ศรีหา
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   พื้นสวรรค์
 
1. นายคมสรร   พาสง่า
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กหญิงสุพิชชา   จันทะมาลา
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงประภัสสร   คำศรี
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอภัสรา   นามวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายกระวิน   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุธิดา   บุญเฉลียว
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงอทิตยา   พลรัตน์
2. เด็กหญิงเจตสุภา   ยศศิริ
 
1. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
2. นางพิกุล   ไหมทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี   ไกยสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญยา   ยศศิริ
 
1. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
2. นางทิพย์วดี   คำสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญโฮม
2. เด็กหญิงอินทิรา   พลสิมมา
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์   ล้อมพรม
2. นางอัจฉราวรรณ   ล้อมพรม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายไชยพัฒน์   สิงห์ซอม
 
1. นายกฤตวิทย์   มีบุญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายธนวัฒน์   วงค์แสง
2. เด็กชายปิยนนท์   แพงเพชร
3. เด็กชายวสันต์   ทิพย์รักษา
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายธนกฤต   บุญสุภา
2. เด็กชายธีรภัทร   แก้วรักษา
3. เด็กชายปฏิภาณ   ทองสุ
 
1. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
2. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายปรัชญาทวี   แก้วสาสี
2. เด็กชายลิขิต   มณีวรรณ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์   ทารักษ์
 
1. นายอัศวพงศ์   สว่างภพ
2. นายวันเฉลิม  ไพรศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายอนันยศ   นามสุวรรณ
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร  บุญศรัทธา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายวันชนะ   จำเดิม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทีขะสุข
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   รองสนาม
 
1. นางธัญลักษณ์   ภิญญรัตน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   พัฒเพ็ง
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   พัฒเพ็ง
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปุรชัย   คันทจิตร
 
1. นางสุนทรา   ทองสูบ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังกา
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรวลัย   พรมประดิษฐ์
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนิศาชล   โสดามุข
 
1. นางฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงนงค์คราญ   แก้ววงศ์ศา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กชายพัชรกร   บุญศรัทธา
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
 
1. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงทิพย์วดี   คำสุข
 
1. นายปัญญา   ศรีสมภพ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กชายพันธุ์เพชร   บัวหอม
 
1. นางศักดิ์ศรี   เจริญเชาว์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   บัวไหล
 
1. นางบัณฑิตา  โสรเนตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายโพธิกร   วงศ์วรรณา
 
1. นายกษิตินาจ   วิเศษศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กหญิงสิรภัทร   บุญรัตน์
 
1. นางธิดาพรรณ   แก้วแดง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กชายชิติพัทธ์   เสียงหวาน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวงาม
4. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
5. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
6. เด็กหญิงวัลภากร   บุญเฟรือง
7. เด็กชายสุริยะ   ทองคำ
8. เด็กชายอุรรถพล   สังเสวี
9. เด็กหญิงเกศินี   นามบุตรดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางสมหวัง   สารพัฒน์
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงกมลมาศ   อิ่มอ้วน
2. เด็กชายกฤษณะ   เลื่อนฤทธิ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์   สมัย
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สังกา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   ลินลาด
6. เด็กชายณัฐพล   แสงเนตร
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ศาลา
8. เด็กชายธีรวัฒน์   บัวหอม
9. เด็กหญิงปนัดดา   ขันโท
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ   ผ่านพรม
11. เด็กชายรัตนศักดิ์   ศรปัญญา
12. เด็กหญิงราตรี   เชียงจัตุรัส
13. เด็กชายวันชนะ   จำเดิม
14. เด็กชายวิชญ์พล   สมานรัตน์
15. เด็กชายอภิชาติ   เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายภวัต   อนุวรรณ์
2. นางสุพรรณี   ฝังสิมมา
3. นายดำรงชัย   ประเสริฐทรง
4. นางกาญจนา   กัญญา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   จันทร์ถา
2. เด็กหญิงธาดารัตน์   กาละเมฆ
3. เด็กชายนักรบ   แสงเวียน
4. เด็กชายพัชรพล   พึ่งภพ
5. เด็กชายภูวดล   พวงอก
6. เด็กหญิงมลฑิรา   พอชาลี
7. เด็กหญิงศศิกานต์   คูณแก้ว
8. เด็กหญิงศิริรัตน์   บัวศรี
9. เด็กชายศุภสิทธิ์   เอี่ยมสะอาด
10. เด็กหญิงอรอุมา   ศุภเลิศ
11. เด็กหญิงอารีญา   ยศศิริ
12. เด็กชายอิทธิพล   บรรชิต
 
1. นางสุกัญญา   หลักบุญ
2. นางสมศรี   ทองมา
3. นางสาวพรทิพย์   แนวชาลี
4. นายสมศรี   ภูมิลักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พันธ์ศรีเมือง
3. เด็กชายจารุวัฒน์   แสวงผล
4. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
5. เด็กหญิงชญาดา   ธานี
6. เด็กหญิงชนินาถ   จันทรัสสะ
7. เด็กชายชาติชาย   ราษฎร์นอก
8. เด็กชายณภัทร   คำชมภู
9. เด็กชายธนากร   พัฒนะแสง
10. เด็กชายธีรศักดิ์   ประเสริฐสังข์
11. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
12. เด็กหญิงปิยะธิดา   เพชรรินทร์
13. เด็กหญิงปิยะธิดา   แสนทวีสุข
14. เด็กหญิงมณีรัตน์   เจริญศรี
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กชายศิริพงษ์   บัวงาม
17. เด็กชายสาคร   เครือไชย
18. เด็กชายสุริยะ   ทองคำ
19. เด็กชายอรรถพล   สังเสวี
20. เด็กหญิงเกศินี   นามบุดดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางสมหวัง   สารพัฒน์
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
4. นายจรูญ   เครือไชย
5. นางประมูล   เครือไชย
6. นายอนุสรณ์   กิ่งสาทน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายสุรวุฒิ   สมจันทร์
 
1. นางวนิดา   พาลี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บัลลัง
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ศรีสมาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายสุรวุฒิ   สมจันทร์
 
1. นางวนิดา   พาลี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1. เด็กหญิงกรกนก   ละม่อมพร้อม
 
1. นางอัจจนา   หมัดแม่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธีรวัช   หาจักร
 
1. นางบุรมณ์   โคตรพันธ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูซอด 1. เด็กหญิงอุมาพร   คำเคน
 
1. นายสุคนธ์   คันศร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายประวิทย์   บุญราช
 
1. นางกัลยาณี   บุญแสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไชยานุกูล
 
1. นางจิราภรณ์   เพียซุย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายภัทรพณ   เกียรติกิตติกร
 
1. นางสาวชลทิพย์   เบ้าทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทรภร   เติมทานาม
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะเอิน 1. เด็กชายธีรภัทร์   ศรีโพนดวน
 
1. นางรุ่งรัตน์   สหัสดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เฮียงหล้า
 
1. นางสาววาริณี   เอียมสุข
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายประวิทย์   บุญราช
 
1. นางพิชญา   ธงภักดิ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุภาวิณี   โพธิ์พรม
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1. เด็กชายนครินทร์   ศิรินัย
 
1. นายชัยภัทร   ตุพิมาย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์   สุดเฉลียว
 
1. นางสาววิศัลยา   ประสงค์แก้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  บัวสบาน
2. เด็กหญิงกาญจนพรรณ  เตชะเศรษฐวิทย์
3. เด็กหญิงกิตติญาพร   พรมแพง
4. เด็กหญิงกิรันดา   วรรณวงค์
5. เด็กหญิงชาริณี   วัฒนพฤกษชาติ
6. เด็กหญิงช้องนาง   เนินดี
7. เด็กหญิงฐิติชญา   ชิณวงษ์
8. เด็กหญิงฐิรวิชญ์   ศรีสุรักษ์
9. เด็กหญิงณัชชา   พรหมมาศ
10. เด็กชายณัฐนันท์   ศรีลาชัย
11. เด็กหญิงทัศนีย์   รื่นภาคทรัพย์
12. เด็กหญิงปฏิพร   สามสี
13. เด็กหญิงปาณิสรา   พิมเทพา
14. เด็กหญิงปุษยา   อาจสาลี
15. เด็กชายป้องปราบ   โกมลวัฒน์
16. เด็กชายพิชญะ   ทองแสน
17. เด็กชายพีรพัฒน์   ใสกระจ่าง
18. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สมมุติ
19. เด็กชายยธีรภัทร   นิยม
20. เด็กหญิงรุจิรา   เจริญวรรณ์
21. เด็กหญิงวรดา   กำจัด
22. เด็กหญิงวรางคณา   ศรภักดี
23. เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว
24. เด็กชายสกล   ว่องไว
25. เด็กหญิงสรัลชนา   จันทะเสน
26. เด็กหญิงสุธีธิดา   อังคะสี
27. เด็กหญิงสุริสา   ทองมวล
28. เด็กหญิงอรญา   สุทธปัญญา
29. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ยางงาม
30. เด็กหญิงเทพธิดา   สระแก้ว
31. เด็กหญิงเบญญาพร   ไชยพิมพ์
32. เด็กชายไวยวิทย์   นิยมวัน
 
1. นายณรงค์   แสงงาม
2. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
3. นายสุนทร   ชัญถาวร
4. นายณัฌฌา   เสนาะ
5. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
6. นางสาวพาณี  พิทักษา
7. นางธัญญพร   สมหมาย
8. นางสาวนัดดา  ขุนเศรษฐี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายกฤษณะ   อุไรเรืองศรี
2. เด็กชายคเชนทร   จักรแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จิตโชติ
4. เด็กชายชัชพล   ลำเฟือย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ญาติศรี
6. เด็กหญิงธิตยาภรณ์   นิลรัตน์
7. เด็กชายปฏิภาน   ศุกลรัตน์มณีกร
8. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์   แก้ววงษา
9. เด็กหญิงวราภรณ์   นานอก
10. เด็กชายศตวรรษ   ไกรเพชร
 
1. นายไชยมงคล   สมบัติมาก
2. นางสาวอรอนงค์   ขันทอง
3. นางสาวชิต์สินี   จารุภูมิ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
2. เด็กชายชลวิทย์   พงษ์ประสพ
3. เด็กหญิงปาณิศา   ชิณวงศ์
4. เด็กหญิงภิณลดา   ธรรมคุณ
5. เด็กหญิงรสิตา   ปัญญาไวย์
6. เด็กชายรัฐนันท์   จอมคำสิงห์
7. เด็กชายศกุนิชญ์   ศุภสุข
8. เด็กหญิงสิริฉาย   คงทอง
9. เด็กชายสุริยะ   ชัยเลิศ
10. เด็กหญิงอภิสรา   สมาฤกษ์
 
1. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นายครรชิต   บัวภา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงชลธิชา   พรหมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงพนิดา   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงพิณรพัฒน์  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   พรหมประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอังคณา   อุดด้วง
 
1. นางเสาวณี   โคบุตร์
2. นางปราณี   บุญทรง
3. นางรุ่งนิรันดร์   บุตรมี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญธิมา   คำเฟื้อย
2. เด็กหญิงญัฐธิดา   ด่านประสิทธิ์ผล
3. เด็กหญิงญาณิศา   บัวสุข
4. เด็กหญิงนภนภางค์   บุษบงก์
5. เด็กหญิงปรินท์   หินตะ
6. เด็กหญิงพรรณณัฐดา   บรูณะ
7. เด็กหญิงรัตตินันท์   จิราพงศ์รักษ์
8. เด็กหญิงวิภาดา   รังทอง
9. เด็กหญิงสิริพักตร์   แก้วดอนไพร์
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ดีรุณ
11. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
12. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
 
1. นางสาวพยัตติกา   ห้วยจันทร์
2. นางภัทรียา   วิเศษศรี
3. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
4. นายครรชิต   บัวภา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ชาวพ่อค้า
2. เด็กหญิงทัศนีย์   จันทร์ตั้ง
3. เด็กหญิงพัชราศิริ   เกษี
4. เด็กหญิงวรัญญา   สุนทรไชยา
5. เด็กหญิงศศิประภา   ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงศิริเกษ   โสรส
7. เด็กหญิงสุพรรณี   บัวลา
8. เด็กหญิงสุภานิตย์   บุญเริ่ม
 
1. นางดารุณี   ทองนาค
2. นางบุญธิดา   เพื่อสุข
3. นางวัจฉราภรณ์   ทองแดง
4. นางสาวมาลัยพร   จันดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ชินบุตร
2. เด็กหญิงกัญธิมา   คำเฟื้อย
3. เด็กหญิงญาณิศา   บัวสุข
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   ด่านประสิทธ์ผล
5. เด็กหญิงณิชากร   พรมธร
6. เด็กหญิงปรินท์   หินตะ
7. เด็กหญิงพรรณัฐฎา   บรูณะ
8. เด็กหญิงรัตตินันท์   จิราพงศ์รักษ์
9. เด็กหญิงวิภาดา   รังทอง
10. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์งาม
11. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ดีรุณ
12. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
 
1. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
2. นางพเยีย   ห้วยจันทร์
3. นางภัทรียา   วิเศษศรี
4. นางพนมพร   สุนทรวิทย์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญมั่น
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   จันทนนท์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์   แสงหิรัญ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ   ไชยานุกูล
5. เด็กหญิงชลิตา   ทาระ
6. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา   ธนะศรี
7. เด็กหญิงธัญญานุช   คำเพราะ
8. เด็กชายธัญวิชญ์  กระแสโสม
9. เด็กหญิงนิตยา   ป้องเศร้า
10. เด็กชายปรีชา   พื้นผา
11. เด็กหญิงปวีณา   ผูกมั่น
12. เด็กชายปิยะราช  บุราณศรี
13. เด็กหญิงมยุรี   ผูกมั่น
14. เด็กชายวรวิทย์   จันทร์แจ่ม
15. เด็กหญิงอภิญญา   บุญมั่น
 
1. นางจิราภรณ์   เพียซุย
2. นางสุธาทิพย์   จำชาติ
3. นายจักรพงษ์   พิมพ์พัฒน์
4. นางกมลวรรณ   บุญศักดิ์
5. นางรัตนา   ประเสริฐศรี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญธิมา   คำเฟื้อย
2. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
3. เด็กชายชลวิทย์   พงษ์ประสพ
4. เด็กหญิงญาณิศา   บัวสุข
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ด่านประสิทธ์ผล
6. เด็กหญิงณิชากร   พรมธร
7. เด็กหญิงนภนภางค์   บุษบงก์
8. เด็กหญิงปรินท์   หินตะ
9. เด็กหญิงปาณิศา   ชิณวงศ์
10. เด็กหญิงพรรณณัฐดา   บรูณะ
11. เด็กชายรัฐนันท์   จอมคำสิงห์
12. เด็กหญิงรัตตินันท์   จิราพงศ์รักษ์
13. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์งาม
14. เด็กหญิงสิริพักตร์   แก้วดอนไพร์
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   สงิมทอง
16. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
 
1. นางภัทรียา   วิเศษศรี
2. นางพนมพร   สุนทรวิทย์
3. นางภัทรวดี   เชื้อพนมนิธิยา
4. นายธรรมรักษ์   จิตรดิษฐ์สกุล
5. นายสมนึก  พรหมจันทร์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา   พรหมเนตร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   แสวงพันธ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   เงาศรี
4. เด็กชายภานุวัฒน์   ทวีสินธ์
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เงาศรี
 
1. นายกิตติกรณ์   ไชยสาร
2. นายนำพล   เงาศรี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา   ศราภัยวานิช
2. เด็กชายสมบัติ   ศราภัยวานิช
 
1. นางสาวธนพร   พันธ์แก้ว
2. นายชาตรี   โขสูงเนิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงนธัฐชพร   เทพาอภิรักษ์
 
1. นางชลลดา   เรืองฤทธิ์ราวี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   ปุรินัย
 
1. นางณัฐยา   อนุพันธ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคนวน
 
1. นางสาวชลทิพย์   เบ้าทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ศรไชย
 
1. นางสาวชะไมพร   จันทร์ทรง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงอธิสรา   มารยาท
 
1. นางชลธิชา   คำชา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุภัสศร   พรมดี
 
1. นางสาวพุธิตา  นวลศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพลอยพิมณ   จงตระการสมบัติ
 
1. นางธัญลักษณ์   ผลสุข
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายศุภณัฐ   แย้มศรี
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปทิตตา   พิชญะธนกร
 
1. นางสาวณัฐิยา   โสรเนตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงศศิวิมล   พาชัย
 
1. นายปาณิธาน   ปาณาตี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ   นวลอินทร์
2. เด็กหญิงชนกนันท์   พยัคฆพล
3. เด็กชายปิยะวัฒน์   กรีสวาสดิ์
4. เด็กชายภาณุพงศ์   บุญใหญ่
5. เด็กชายอนิรุธ   ลำสมุทร
 
1. นายสรรค์ชัย   คำอุดม
2. นางสาวอัญชลี   ทองสมบัติ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 1. เด็กหญิงวรฤทัย   จันทบุตร
 
1. นางสาวณัฐชานันท์   พลนำ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงสุธินี   โลห์อัจฉริยะกุล
 
1. นางสาวณัฐิยา   โสรเนตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์สุธน
 
1. นางสาวกุลรภัส   ปิยะวงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ทันบุตร
2. เด็กหญิงอัยยดา   คำตา
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
2. นางสาวสาวชลทิพย์   เบ้าทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมาลินี   คงวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงวิภาดา   สมบัติหลาย
 
1. นางวิลัลย์ดา   วงศ์ผัดค์
2. นางศศิธร   ชื่นนิรันดร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายคชสร์น   ทองทับ
2. เด็กชายชัยกานต์   บุญแท้
3. เด็กชายพัฒนเดช   ศรีประดู่
4. เด็กชายภูริทัต   โสวรรณี
5. เด็กชายวรัญญู   สิงห์ทุย
6. เด็กชายสุราวุธ   นาคนาคา
 
1. นางอุบล   บุญจูง
2. นายวัฒนา   แหล่งหล้า
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)   1. นายพรรษวุฒิ   เที่ยงราช
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กชายขจรวิทย์   แสงสันต์
2. เด็กชายธวัชชัย   อุตสาหะ
3. เด็กชายพุฒิเมธ   พรมถา
4. เด็กชายวทัญญู   สร้อยสนธิ์
5. เด็กชายศตวรรษ   ศรีเสริม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุทธิวงค์
7. เด็กชายอิทธิพงศ์   สะระ
8. เด็กชายเกษมศักดิ์   ทองมา
 
1. นายเอกชัย   สุชัยราช
2. นายสุริยา   สุขเกษม
3. นายทวีศักดิ์   แก้วรักษา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1. เด็กหญิงกิติยา   ศรีทองรัตน์
2. เด็กหญิงชุตินันท์   หนูพัฒน์
3. เด็กหญิงชุติมา   สงกา
4. เด็กหญิงณัฐสุดา   ก้านเรือง
5. เด็กชายธรรณธร   ปิตาทะสา
6. เด็กชายธีระวัฒน์   สายทอง
7. เด็กชายนรินทิพย์   พวงพ่วง
8. เด็กหญิงปวีณา   บุญใหญ่
9. เด็กหญิงพุทธินันท์   โพธิ์ขาว
10. เด็กหญิงเกศวราภรณ์   พึ่งอยู่
 
1. นางสาวขวัญชนก   วงใหญ่
2. นางปัญญาพร   สามสี
3. นางสุวรรณสาขา   อุทัยกรณ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   บุญอนันต์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   บุญศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา   ธนสมบัติ
4. เด็กหญิงณาญา   ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ์   วงค์ผัดศ์
6. เด็กหญิงนันทิกานต์   ไชยบรรณ์
7. เด็กหญิงบงกชกร   สารชาติ
8. เด็กชายภานุวัฒน์   ธรรมคง
9. เด็กชายมณฑล   สมพิมาย
10. เด็กชายศิครินทร์   รุ้งแก้ว
 
1. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
2. นางวีระยา   ศิริรัชฎานันท์
3. นางขวัญใจ   ใจจง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล   ชัยธรรม
2. นางสาวนำ้ทิพย์   สมผล
3. นางสาวรุ้งตะวัน   คำชัย
4. เด็กหญิงฤทัยธาร   ประไพ
5. นายอานนท์   ธิวันดา
 
1. นางอารีภัทร   ศรีใส
2. นางชฎาพร   ขุขันธิน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์   โสลุน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   เจริญรักษ์
3. เด็กหญิงมินตรา   ศรีนวล
 
1. นางวารินีย์   อินทา
2. นางสุรินทร์   ศรีชัย
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1. เด็กหญิงชนกสุดา   สัมพุทธ
2. เด็กหญิงภัทราวดี   หินแก้ว
3. เด็กหญิงอรนลิน   สุภาพ
 
1. นางสาวเสาวณีย์   นามวงษ์
2. นางตฏิยา   แก้วภักดี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงวรรณภา   เข็มธนู
2. เด็กหญิงสุมิตตา  จันใด
3. เด็กหญิงอรวรรณ   สายลุน
 
1. นางรำไพ   อดทน
2. นางสุวณี   ธานี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอารียา   สิงห์ซอม
3. เด็กหญิงอารียา   ใหญ่ผา
 
1. นางอิศยาภรณ์   สายธนู
2. นางกมลลักษณ์   บุญรินทร์
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงเนตรดาว   บุญกาล
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงบุษบากร   วงษ์มณี
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กชายฉัตรชัย   ธรรมแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
 
1. นายธีรภัทร   ลีลารัตน์
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ยอดยาน
 
1. นายกฤษณะ  เพียซุย
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
 
1. นายสมพงษ์   ยาศรี
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกรูด 1. เด็กชายธราเทพ   วรรคสังค์
 
1. นายชูพงศ์   บรรทะโก
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านละเอาะ 1. เด็กชายอรรถพล   นามวิชา
 
1. นายธนากร   บุตะเคียน
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนกาม 1. เด็กหญิงจิตติญา   มณีวงษ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไชยคำเฮือง
3. เด็กหญิงจีระนัฐ   อุ่นจันทร์
4. เด็กหญิงจีระวรรณ   นามกอง
5. นางสาวชัยพร   มณีวงษ์
6. เด็กชายทศพล   พรมมา
7. เด็กชายธีระยุทธ์   แสวงมี
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ   มุขประดับ
9. เด็กหญิงนิตยา   แก้วคำ
10. เด็กหญิงบุษบากร   วงษ์มณี
11. เด็กชายพงศ์เทพ   บุตรวงษ์
12. เด็กชายพงษ์เดช   มณีวงษ์
13. นางสาวพจมาน   แก้วคำ
14. เด็กชายพีระพงษ์   ศิริวาลย์
15. เด็กชายวรวิทย์   แก้วคำ
16. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ดวงจิตร
17. เด็กหญิงศิริกัญญารัตน์   แดนไธสงสุเขนะ
18. เด็กหญิงศิริยากร   แก้วคำ
19. นางสาวศิริลักษณ์   จันทะศิลา
20. นางสาวศิริวิภา   มณีวงษ์
21. เด็กชายศุภกิจ   แก้วคำ
22. เด็กชายสมบูรณ์   คุณนาม
23. นางสาวสายสมร   แก้วคำ
24. เด็กชายสิงห์ฟ้า   แก้วคำ
25. เด็กหญิงสุพัตรา   สีหะวงษ์
26. นางสาวสุวรรณี   แก้วคำ
27. เด็กชายอภิวัฒน์   แก้วคำ
28. เด็กหญิงอริสรา   แก้วคำ
29. เด็กหญิงอุไรรัตน์   สีชมภู
30. นางสาวเพชรอนงค์   แก้วคำ
 
1. นางชวนพิศ   แก้วคำ
2. นางจันทร์เพ็ญ   มณีวงษ์
3. นายสมพงษ์   ยาศรี
4. นางทองมณี  ยาศรี
5. นางนัฐษิกานต์   มณีวงษ์
6. นายบรเมศ   มณีวงษ์
7. นางสายสมร   นันทะสาร
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญวรา   พูลทวี
2. เด็กหญิงกัญธิมา   คำเฟื้อย
3. เด็กชายจักรพงษ์   โพธิ์ดี
4. เด็กชายชลวิทย์   พงษ์ประสพ
5. เด็กหญิงญาณิศา   บัวสุข
6. เด็กชายฐานิศ   กิ่งแก้ว
7. เด็กชายณัชภัทร   แฝงเพชร
8. เด็กชายณัฏฐ์ฆเนศร์   พรมจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   ด่านประสิทธ์ผล
10. เด็กหญิงณิชากร   พรมธร
11. เด็กหญิงนภนภางค์   บุษบงก์
12. เด็กหญิงปรินท์   หินตะ
13. เด็กหญิงพรรณณัฐดา   บรูณะ
14. เด็กชายพัฒนพงศ์   คำนวล
15. เด็กชายภานุพงศ์   เอื้อสามาลย์
16. เด็กชายภานุวัฒน์   จันทสี
17. เด็กหญิงภารวี   ศรีจันทร์
18. เด็กชายภิณภัทร   บุรินทร์
19. เด็กชายภูวนาถ   สารพัฒน์
20. เด็กชายรัฐนันท์   จอมคำสิงห์
21. เด็กหญิงรัตตินันท์   จิราพงศ์รักษ์
22. เด็กชายวรโชติ   ลาลุน
23. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์งาม
24. เด็กชายศุภวิชญ์   ศรีสุขเจริญสกุล
25. เด็กหญิงสิริพักตร์   แก้วดอนไพร์
26. เด็กหญิงสุดารัตน์   สงิมทอง
27. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ดีรุณ
28. เด็กหญิงอภิชญา   หาบุญมี
29. เด็กหญิงอภิสรา   สมาฤกษ์
30. เด็กชายเสกสรรณ์   รัตนะวัน
 
1. นายไพฑูรย์   หิปะนัด
2. นายณัฌฌา   เสนาะ
3. นายณัฌฌา   เสนาะ
4. นางภัทรียา   วิเศษศรี
5. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายชนะโชค   สีเหลือง
2. เด็กชายวุฒิชัย   สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวสาวลำไพ   แถวปัตถา
 
164 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนค้อ 1. เด็กหญิง ปิยะนันท์   ถึงชัย
2. เด็กชายธนภูมิ   สิงห์ขวา
 
1. นางนิตยา   มารยาท
2. นายพรชัย  ดาวเรือง
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ยศศิริ
2. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
3. เด็กหญิงภาวิณี   สิงหาเวช
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กชายธนเดช   ศรีบัณฑิต
2. เด็กชายปริญญา   ศรีสุข
 
1. นายภาสธร   ยาวโนภาส
 
167 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิวกร   เติบโต
2. เด็กชายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร
 
1. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
2. นางชฎาพร   ขุขันธิน
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปรเมษฐ์   เชื้อทอง
2. เด็กชายปุลวัชร   ทัดเทียม
 
1. นางอรอุมา  ธรรมวันนา
2. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
2. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจันทมณี   อินทฤทธิ์
2. เด็กหญิงพาขวัญ   บุญห่อ
 
1. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
2. เด็กชายเจ็ดตะวัน   ชุ่มจิตร
 
1. นางชฎาพร   ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์   ขุขันธิน
 
172 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงพิชญาดา   งางาม
2. เด็กหญิงภวิศรา   จริยพงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวนันทพร   ศักดิ์เทวินทร์
2. นางอรอุมา   ธรรมวันนา
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   จำปาบุรี
2. เด็กชายเกรียงไกร   ศรีมาณะ
 
1. นายนิรัตน์   ศรีพันธ์
2. นายสมพงษ์   วรรณเวช
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   พรหมดี
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นายสมสกุล   พรหมดี
2. นางสาวฐิติมา   แสนทวีสุข
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 1. เด็กชายนวพล   บุญปัญญา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ศรีพล
3. เด็กชายสุบิน   แขชัย
 
1. นายอานนท์   วิจารณ์
2. นายภากรณ์  พรมศร
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายธารภัทร   ประเสริฐ
2. เด็กชายวรชัย   ดวนใหญ่
3. เด็กชายอภินันท์   บุญคง
 
1. นายสมศักดิ์   ทินวงศ์
2. นางสุชาดา   สวัสดิกุล
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 1. เด็กชายจิตกร   ทองบุตร
2. เด็กชายวุฒิพงค์   พิมโคตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   หมื่นชนะสงคราม
 
1. นายพานิชย์   เสาเวียง
2. นายนัฐพงษ์   วราพุฒ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายวัชระ   วันดี
2. เด็กชายวิรัตน์   บุญรัตน์
3. เด็กชายอติชาติ   สิงห์ซอม
 
1. นายประมวล   บุญชิต
2. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กชายจารุวัฒน์   แสงหิรัญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงหิรัญ
3. เด็กชายศิรพงษ์   สุรากลี
 
1. นางรัชนี   ทองใส
2. นายเพ็ญประภา   จำเริญ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   สุขวงค์
2. เด็กชายสืบศักดิ์   สิงห์ซอม
3. เด็กชายสุเชษฐ์   สิงห์ซอม
 
1. นายพงษ์สิน   แก้วแดง
2. นางธิดาพรรณ   แก้วแดง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์   พรมลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา   บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงสุทธิดา   อัมภรัตน์
6. เด็กหญิงอรัญญา   อัมภรัตน์
 
1. นางนวลจันทร์   ยางธิสาร
2. นางสกุลรัตน์   ทองแพรว
3. นางจันทรา   ยืนยั่ง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านละเอาะ 1. เด็กชายกฤษฎา   บุริวัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา   นามวิชา
3. นางสาวธิดาแก้ว   ศรีปัตเนตร
4. นายผไทวุฒิ   ธงชัย
5. เด็กหญิงสริตา   มีพร้อม
6. เด็กหญิงเจนจิรา   อินธิเดช
 
1. นางสาวดวงฤดี   เรืองรุ่ง
2. นางชยาภัสร์   พิมพร
3. นางกัลยารัตน์   สุภะเกษ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 1. เด็กหญิงกฤษติยา   ลาพรมมา
2. เด็กชายศราวุธ   สิมมณี
3. เด็กหญิงเสาวนีย์   ห่วงเพชร
 
1. นางสาวธัญพร   ยุทธเลิศ
2. นายเกษม   พิสันเที๊ยะ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ลาพรมมา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เลาหะวนิชย์
3. เด็กหญิงสุพัทตา   กุลแก้ว
 
1. นายสุชน   วงศ์ผา
2. นางสาวพรยุภา   บุตรตะ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบ 1. เด็กชายนวพล   ใจกล้า
2. เด็กหญิงพรวิภา   สิงห์ซอม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   สิงห์ซอม
 
1. นางเนตรนภา   แก้วรักษา
2. นางกชนันท์   สิมณี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายศรายุทธ   เกษแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงเยาวดี   ณะดี
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)    
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงชลลดา   จอกทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ผ่านเสนา
3. เด็กหญิงณัฐกานต์   พยุงสกุล
 
1. นางสาวศรีสุรางค์   ผ่องศิริ
2. นายคารมณ์   ประไพร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง 1. เด็กหญิงนิดานุช   วิรุฬห์
2. เด็กหญิงปณิตา   ศรีรักษา
3. เด็กหญิงพรนัชชา   สมวงศ์
 
1. นางอนงค์นาถ   ยางนอก
2. นางสาววรวิสรา   ดวงแก้ว
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกัณณิกา   ราชคุณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   โสดา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   พิลา
 
1. นางอัมพร   ภักดี
2. นางขวัญเรือน   คูณมี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กหญิงปรารถนา   ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา   ช่วงชัย
3. เด็กหญิงรัชนีกร   สิงห์เงิน
 
1. นางสมจิตต์   นะที
2. นายวิชัย   กัญญาบุญ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอัจฉรา   มนพรมม
2. เด็กหญิงเกษสุดา   พิมพ์เพชร
3. เด็กหญิงโสภา   ประทุม
 
1. นายสุรพล   ปลื้มชิงชัย
2. นายกิตติศักดิ์   ศรประสิทธิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 1. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีละ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์   สะอาด
3. เด็กหญิงเบ็ญจมภรณ์   สิงห์เสน
 
1. นางชุมพล   ผ่าโผน
2. นางสาวอัจฉรา   บัวแย้ม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรุ้งตวรรณ   คำชัย
2. เด็กหญิงวิยะดา   กิ่งเกษ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   โคตรสาลี
 
1. นางกาญจนา   รบกล้า
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ภูมลี
 
1. นางนิศรานุช   ประเสริฐทรง
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านสบาย 1. เด็กหญิงชุติมา   สุนันท์
2. เด็กชายวิษณุพงษ์   สัตบุต
3. เด็กหญิงเบญจพร   พากุล
 
1. นางสัญญา   สุภาพ
2. นางสรรเสริญ   ฉลวยศรี
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงดวงกมล   ชิณวงค์
2. เด็กชายปวริศร์   พวงบุตร
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   คำศรี
 
1. นางธัญณิชา   ผุดผ่อง
2. นางสุชาดา   เชาว์ศรีกุล
 
198 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุญญาภา   พรมจันทร์
 
1. นางคำนึงลักษณ์   สุดา
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1. เด็กหญิงอัญชลีกร   ภูลำต้น
 
1. นางสาวมาลินี   มณีนิล
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1. เด็กชายสุริยะ   ศรีรักษา
 
1. นางอรุชา   อรรคบุตร
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงปวีณา   มิ่งขวัญ
 
1. นางนพวัลย์   ปัญญาคม
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร   อสิพงษ์
 
1. นางสาวธนพร   พันธ์แก้ว
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ปฏิเหตุ
 
1. นางเทวี   รัตนา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1. เด็กหญิงปนัดดา   บุดดี
 
1. นางสาวจีรัฏติกรณ์   คนขยัน
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กหญิงกุญญารัตน์   กันฤทธิ์
 
1. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายธัชชัย   จันทร์สิงห์
 
1. นายจำเริญ   แนวมั่น
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายณัฐพล   บูรพา
 
1. นางวารุณี   พรหมดี
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ปฏิเหตุ
 
1. นายสาคร   รัตนา
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์   ชอบเสียง
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 1. เด็กชายอิทธิพล   สิงห์ซอม
 
1. นางจันทรา   พร้อมพรม
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงอัญธิกา   พจนา
 
1. นางสาวจินตนา   สิงห์เชื้อ
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   บัวเกษ
2. เด็กหญิงอทิติยา   ทองขาว
3. เด็กหญิงอรพรรณ   สุดยอด
 
1. นางกุหลาบ   ทัดเทียม
2. นางสาวนัยภา   ชูทอง
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ศรเพชร
2. เด็กหญิงรัชนี   งามขำ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   พากเพียร
 
1. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
2. นางธํญญากรณ์  โนนกอง
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ส่งสุข
2. เด็กชายวินัย   สมสะอาด
 
1. นางรำไพ  อดทน
2. นางสาววิมลลักษณ์   ธานี
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เขตนิมิตร
2. เด็กชายอนุชา   ป้องคำ
 
1. นายกฤษดา   คำวงศ์
2. นางกุหลาบ   ทัดเทียม
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายมีศีกดิ์   วงค์ใหญ่
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ยอดแสง
 
1. นางทิพวรรณ   พงษ์จันโอ
2. นางทองอินทร์   ภูภักดี
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายมนต์รัก   ใจมั่น
2. เด็กหญิงอัญธิกา   วังสำเภา
 
1. นางสิริวรรณ   ทองกลม
2. นางดารัตน์   ฉวีวงษ์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแดง 1. เด็กชายเบ็น   เวชชศาสตร์
 
1. นายสาคร   รัตนา
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายรัชชานนท์   เวียงคำ
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กชายพงศกร   บุปผาขจร
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 1. เด็กชายภูวนัย   กงแก้ว
 
1. นางนาริสา   กันหาสุข
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1. เด็กชายถรภัทร   ไชยเทพ
2. เด็กหญิงบุษยา   ทับพุดซา
3. เด็กชายปฏิภาณ   บุญหนัก
4. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์   ใสกระจ่าง
5. เด็กหญิงพรฐิตา   แสงทอง
6. เด็กหญิงสาวิตรี   ปัจจเวก
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เกติยะ
 
1. นางอัญวีณ์   วิศิษฐ์กุลวิช
2. นางสุขทอง   หลวงศรี
3. นางรุ่งทิพย์   สอพอ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวัชรพล   ชูรัตน์
 
1. นางธมนวรรณ   อวิรุทธิ์จินดา
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแกด 1. เด็กหญิงปวีณา   มิ่งขวัญ
 
1. นางนพวัลย์   ปัญญาคม
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิน 1. เด็กหญิงสุริษา   บุญราช
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายชนาธิป   คชพันธ์
 
1. นางพิมนภัทร์   สระทอง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงสรัญญา   เหรียญทอง
 
1. นางสมหมาย   ธานี
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 1. เด็กหญิงฐิติมาพร   ภวภูตานนท์
 
1. นางกุหลาบ   ทัดเทียม
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงรัชนี   โสภา
 
1. นางบัวหงา   บุญปลูก
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศรีสุข
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์   สมปาน
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กชายปณิธาน   คำหล่อ
 
1. นายสมนึก   พรมจันทร์
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจี่ย 1. เด็กชายกีต้าร์   ภาดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   มุขขันธ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา​   อินทร์เล็ก
 
1. นางยุวดี   พันธ์ศรี
2. นางพรพนม   วงศเจริญ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายบุญมี  เสือเขียน
2. เด็กชายมนต์รัก  ใจมั่น
3. เด็กหญิงอัญทิกา   วังสำเภา
 
1. นางสมจิตต์   นะที
2. นายจำเริญ   แนวมั่น
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญนำ
2. เด็กหญิงวรรณภา   แสวงทรัพย์
3. เด็กหญิงอัญธิกา   พจนา
 
1. นางคำภา   จิตสมัคร
2. นางอุไร   ชูคำ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   น้อยระแหง
2. เด็กชายธีรภัทร์   น้ำใจดี
3. เด็กชายพันธ์เทพ   พันธ์งาม
 
1. นายจันทราธร   คำแสนหมื่น
2. นายนริศร   วงศ์ใหญ่
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายบุญมี   เสือเขียน
2. เด็กชายมนต์รัก   ใจมั่น
3. เด็กหญิงอัญฑิกา  วังสำเภา
 
1. นายจำเริญ   แนวมั่น
2. นายสุทธิวัฒน์   มัศยามาศ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายกรวุฒิ   ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายธนบดี   จันดา
3. เด็กชายสรายุทธ   อุตมาน
 
1. นายจำเริญ   แนวมั่น
2. นายสุทธิวัฒน์   มัศยามาศ
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 1. เด็กชายปรีชา   คำแพง
2. เด็กชายสุรธรรม   พวงจำปา
3. เด็กหญิงอรทัย   บุญเชิญ
 
1. นางสาวราตรี   เบิดสูง
2. นางเยาวลักษณ์   คบพิมาย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1. เด็กชายบุญมี  เสือเขียน
2. เด็กชายมนต์รัก  ใจมั่น
 
1. นางกัญจน์รัตน์   เพียรพานิชย์
2. นางแจ่มจันทร์   พิมพ์ไชย
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง   วรรณทวี
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   โคตรไต้
2. เด็กชายศราวุธ   ห้องแซง
 
1. นายสายทอง   วรรณทวี
2. นางกัญนิกา   วรรณทวี
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1. เด็กชายฐิติกร   ผาสุข
2. เด็กชายธนพร   โคตรโสดา
3. เด็กชายอัษฎาวุทธ   เสนาะจง
 
1. นายพูล   วงศ์ษา
2. นางสาวพรรนิพา   แก้วพวง
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1. เด็กชายชัยชาญ   แสนศรี
2. เด็กชายธีรภัทร์   น้ำใจดี
3. เด็กชายประพัฒน์   สัตราศรี
 
1. นายสุชน   วงศ์ผา
2. นางสาวพรยุภา   บุตรตะ