สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 37 0 0 37 37 0 0 0 37
2 อนุบาลวัดพระโต 11 0 0 11 11 0 0 0 11
3 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
4 บ้านคูบ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
5 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 9 0 0 9 9 0 0 0 9
6 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 7 0 0 7 7 0 0 0 7
7 บ้านร่องสะอาด 6 0 0 6 6 0 0 0 6
8 บ้านคอนกาม 5 0 0 5 5 0 0 0 5
9 อนุบาลกันทรารมย์ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
10 บ้านน้ำเกลี้ยง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
11 บ้านโนนหนองสิม 4 0 0 4 4 0 0 0 4
12 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 บ้านกะเอิน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
14 บ้านดอนสั้น 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 บ้านหนองมะแซว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 มารีวิทยา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านสบาย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านละเอาะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านคูซอด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองแวง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 อนุบาลพยุห์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านหนองนาเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 ตะดอบวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 ทุ่งเทิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านกอกหัวนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านก้อนเส้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านจอมวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านจาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านทุ่งมั่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านผักบุ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านพะแนงวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านมะกรูด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองนาโพธิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านหนองบัวไชยวาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านหนองแลงระไง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหัวเหล่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านอาลัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านอิปาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านอีต้อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านเกาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเปือย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านโนนแกด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโพนค้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 วัดมหาพุทธาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 198 0 0 198 198 0 0 0 198