สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสะเกษ 39 0 0 0 39
2 อนุบาลวัดพระโต 11 0 0 0 11
3 กลุ่มกกยางสร้างกี่ 10 0 0 0 10
4 บ้านคูบ 10 0 0 0 10
5 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 9 0 0 0 9
6 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 7 0 0 0 7
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 7 0 0 0 7
8 บ้านร่องสะอาด 6 0 0 0 6
9 อนุบาลกันทรารมย์ 6 0 0 0 6
10 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 5 0 0 0 5
11 ทุ่งเทิน 4 0 0 0 4
12 บ้านน้ำเกลี้ยง 4 0 0 0 4
13 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 4 0 0 0 4
14 บ้านโนนหนองสิม 4 0 0 0 4
15 บ้านกะเอิน 3 0 0 0 3
16 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 0 0 0 3
17 บ้านดอนสั้น 3 0 0 0 3
18 บ้านบกขี้ยาง 3 0 0 0 3
19 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 3 0 0 0 3
20 บ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 0 0 0 3
21 บ้านหัวเหล่า 3 0 0 0 3
22 บ้านโนนแกด 3 0 0 0 3
23 บ้านโพนแดง 3 0 0 0 3
24 มารีวิทยา 3 0 0 0 3
25 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
26 บ้านสบาย 2 0 0 0 2
27 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 0 0 0 2
28 ขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 0 0 0 2
29 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
30 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 2 0 0 0 2
31 บ้านคูซอด 2 0 0 0 2
32 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 0 0 0 2
33 บ้านผักบุ้ง 2 0 0 0 2
34 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 0 0 0 2
35 บ้านพะแนงวิทยา 2 0 0 0 2
36 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 0 0 0 2
37 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 0 0 2
38 บ้านหนองมะแซว 2 0 0 0 2
39 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 2 0 0 0 2
40 บ้านหนองแวง 2 0 0 0 2
41 บ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 0 0 0 2
42 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 0 0 0 2
43 อนุบาลพยุห์ 2 0 0 0 2
44 บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1 0 0 0 1
45 บ้านละเอาะ 1 0 0 0 1
46 บ้านหนองนาเวียง 1 0 0 0 1
47 ตะดอบวิทยา 1 0 0 0 1
48 บ้านกอก 1 0 0 0 1
49 บ้านกอกหัวนา 1 0 0 0 1
50 บ้านก้อนเส้า 1 0 0 0 1
51 บ้านจอมวิทยา 1 0 0 0 1
52 บ้านจาน 1 0 0 0 1
53 บ้านทุ่งมั่ง 1 0 0 0 1
54 บ้านผักขย่าใหญ่ 1 0 0 0 1
55 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
56 บ้านสว่าง 1 0 0 0 1
57 บ้านหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองดุมหนองม่วง 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองนาโพธิ์ 1 0 0 0 1
60 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
61 บ้านหนองบัวไชยวาน 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองแลงระไง 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 0 1
64 บ้านอาลัย 1 0 0 0 1
65 บ้านอิปาด 1 0 0 0 1
66 บ้านอีต้อม 1 0 0 0 1
67 บ้านเกาะ 1 0 0 0 1
68 บ้านเจี่ย 1 0 0 0 1
69 บ้านเปือย 1 0 0 0 1
70 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
71 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
72 บ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 0 0 0 1
73 บ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 0 0 0 1
74 บ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 0 0 0 1
75 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
76 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 0 0 0 1
77 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 0 0 0 1
78 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 0 0 0 1
79 บ้านโพนค้อ 1 0 0 0 1
80 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 0 0 1
81 วัดมหาพุทธาราม 1 0 0 0 1
82 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0 0 1
83 เทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 1 0 0 0 1
รวม 234 0 0 0 234