หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ชุมชนหนองสังข์ 0 0 0
2 002 โรงเรียน บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 2 2 2
3 003 โรงเรียน บ้านดูนสิม (อสพป.๘) 1 1 1
4 004 โรงเรียน บ้านบัวระรมย์ 0 0 0
5 005 โรงเรียน บ้านยางน้อยตองปิด 0 0 0
6 006 โรงเรียน บ้านรุ่ง 0 0 0
7 007 โรงเรียน บ้านลุมภู 0 0 0
8 009 โรงเรียน บ้านสบาย 2 11 5
9 008 โรงเรียน บ้านแวด 0 0 0
10 010 โรงเรียน บ้านกะวัน 0 0 0
11 011 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก 0 0 0
12 012 โรงเรียน บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
13 015 โรงเรียน บ้านละเอาะ 2 7 4
14 016 โรงเรียน บ้านลุมพุกคูวงศ์ 0 0 0
15 017 โรงเรียน บ้านสวนกล้วย 0 0 0
16 019 โรงเรียน บ้านสะพุง 0 0 0
17 018 โรงเรียน บ้านสะเต็ง 0 0 0
18 020 โรงเรียน บ้านหนองนาเวียง 1 3 2
19 021 โรงเรียน บ้านหนองบาง 0 0 0
20 022 โรงเรียน บ้านหนองพะแนง 0 0 0
21 023 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 9 28 13
22 014 โรงเรียน บ้านเมืองน้อยหนองมุข 2 16 6
23 013 โรงเรียน บ้านโนนงาม 0 0 0
24 024 โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 0 0 0
25 025 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ 10 30 18
26 026 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 2 4 4
27 027 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ 0 0 0
28 028 โรงเรียนตะดอบวิทยา 1 2 2
29 029 โรงเรียนทุ่งเทิน 4 4 4
30 030 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 0 0 0
31 031 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 0 0 0
32 032 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 0 0 0
33 033 โรงเรียนบ้านกระถุน 0 0 0
34 034 โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 0 0 0
35 035 โรงเรียนบ้านกล้วย 0 0 0
36 036 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 1
37 037 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 1 1 1
38 040 โรงเรียนบ้านกะเอิน 3 3 3
39 043 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0
40 042 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 2 2 2
41 039 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 0 0 0
42 038 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 1 3 2
43 041 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 0 0 0
44 047 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 0 0 0
45 048 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
46 049 โรงเรียนบ้านขาม 0 0 0
47 050 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
48 051 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 0 0 0
49 053 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 2 15 5
50 054 โรงเรียนบ้านคอนกาม 5 34 11
51 057 โรงเรียนบ้านคูซอด 2 3 3
52 058 โรงเรียนบ้านคูบ 10 20 15
53 059 โรงเรียนบ้านคูเมือง 0 0 0
54 056 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 0 0 0
55 055 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 0 0 0
56 063 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง 0 0 0
57 064 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 1 3 2
58 066 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 1
59 065 โรงเรียนบ้านจานหนองคู 0 0 0
60 067 โรงเรียนบ้านจิกกะลา 0 0 0
61 070 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 0 0 0
62 071 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0
63 072 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
64 073 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 3 5 4
65 074 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0 0 0
66 075 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 3 3 3
67 077 โรงเรียนบ้านดินดำ 0 0 0
68 076 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 2 5 4
69 078 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0
70 080 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 0 0 0
71 081 โรงเรียนบ้านตีกา 0 0 0
72 082 โรงเรียนบ้านทาม 0 0 0
73 083 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
74 084 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 0 0 0
75 085 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 0 0 0
76 086 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 1 1 1
77 087 โรงเรียนบ้านทุ่ม 0 0 0
78 091 โรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) 0 0 0
79 092 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
80 093 โรงเรียนบ้านนาม่อง-นาเมือง 0 0 0
81 095 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 0 0 0
82 094 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 4 8 7
83 120 โรงเรียนบ้านบก 0 0 0
84 118 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 4 6 5
85 119 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 0 0 0
86 121 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 0 0 0
87 122 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 0 0 0
88 123 โรงเรียนบ้านบูรพา 0 0 0
89 124 โรงเรียนบ้านปลาข่อ 0 0 0
90 125 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 0 0 0
91 130 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 1 3 2
92 131 โรงเรียนบ้านผักขะ 0 0 0
93 132 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 2 4 3
94 133 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 8 4
95 134 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1 5 2
96 135 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 2 3 3
97 148 โรงเรียนบ้านมะกรูด 1 1 1
98 147 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 0 0 0
99 149 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 0 0 0
100 151 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 0 0 0
101 152 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 0 0 0
102 150 โรงเรียนบ้านยางเครือ 0 0 0
103 154 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 6 7 6
104 153 โรงเรียนบ้านร่องเก้า 0 0 0
105 155 โรงเรียนบ้านละทาย 0 0 0
106 156 โรงเรียนบ้านลิงไอ 0 0 0
107 157 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 0 0 0
108 158 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 2 6 4
109 162 โรงเรียนบ้านสร้างบาก 0 0 0
110 163 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 0 0 0
111 164 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 0 0 0
112 165 โรงเรียนบ้านสว่าง 1 1 1
113 166 โรงเรียนบ้านสะมัด 0 0 0
114 167 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 0 0 0
115 168 โรงเรียนบ้านสีถาน 0 0 0
116 172 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 1 1 1
117 173 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 0 0 0
118 174 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 0 0 0
119 179 โรงเรียนบ้านหนองครก 0 0 0
120 181 โรงเรียนบ้านหนองคำ 0 0 0
121 183 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0
122 182 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 0 0 0
123 180 โรงเรียนบ้านหนองค้า 0 0 0
124 186 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 7 17 13
125 187 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 1 1 1
126 188 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
127 189 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 0 0 0
128 192 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 0 0 0
129 191 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 5 3
130 193 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 0 0 0
131 194 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 0 0 0
132 265 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 0 0 0
133 196 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 1 3 2
134 197 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 0 0 0
135 201 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 1
136 200 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 0 0 0
137 199 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 1 3 2
138 202 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 0 0 0
139 207 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 3 10 6
140 205 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 0 0 0
141 206 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 0 0 0
142 208 โรงเรียนบ้านหนองรัง 0 0 0
143 214 โรงเรียนบ้านหนองสนม 0 0 0
144 215 โรงเรียนบ้านหนองสวง 0 0 0
145 216 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 0 0 0
146 217 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 4 11 8
147 218 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) 3 5 4
148 221 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 0 0 0
149 220 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 0 0 0
150 219 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 0 0 0
151 222 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
152 223 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
153 224 โรงเรียนบ้านหนองออ 0 0 0
154 225 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 0 0 0
155 177 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 0 0 0
156 190 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
157 195 โรงเรียนบ้านหนองเทา 0 0 0
158 175 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 2 29 9
159 176 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 0 0 0
160 178 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 0 0 0
161 184 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
162 185 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 0 0 0
163 209 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 1 12 4
164 213 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 3 3
165 210 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) 3 5 4
166 212 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาโนนรัง 0 0 0
167 211 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 0 0 0
168 198 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 0 0 0
169 204 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 0 0 0
170 226 โรงเรียนบ้านหนองโอง 0 0 0
171 203 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 1
172 227 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
173 228 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0 0 0
174 229 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 0 0 0
175 230 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 0 0 0
176 231 โรงเรียนบ้านหยอด 0 0 0
177 233 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 0 0 0
178 232 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ 0 0 0
179 234 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 0 0 0
180 235 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 3 5 4
181 236 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 0 0 0
182 240 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 0 0 0
183 241 โรงเรียนบ้านอาลัย 1 2 2
184 242 โรงเรียนบ้านอิปาด 1 1 1
185 243 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1 1 1
186 245 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 0 0 0
187 246 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 0 0 0
188 044 โรงเรียนบ้านเกาะ 1 3 2
189 052 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
190 069 โรงเรียนบ้านเจี่ย 1 3 2
191 068 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 0 0 0
192 088 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 0 0 0
193 127 โรงเรียนบ้านเปือย 1 3 2
194 126 โรงเรียนบ้านเปือย (อ.เมืองศรีสะเกษ) 0 0 0
195 128 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 1 3 2
196 159 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก 0 0 0
197 161 โรงเรียนบ้านเวาะ 0 0 0
198 160 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 0 0 0
199 169 โรงเรียนบ้านเสมอใจ 0 0 0
200 170 โรงเรียนบ้านเสือบอง 0 0 0
201 238 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 0 0 0
202 239 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
203 237 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 0 0 0
204 244 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 0 0 0
205 046 โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 0 0 0
206 045 โรงเรียนบ้านแก้ง 0 0 0
207 079 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 0 0 0
208 089 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 0 0 0
209 171 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 1
210 062 โรงเรียนบ้านโคก 0 0 0
211 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
212 060 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 0 0 0
213 096 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 0 0 0
214 099 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) 1 3 2
215 098 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) 2 7 4
216 100 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
217 102 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.วังหิน) 1 7 3
218 101 โรงเรียนบ้านโนนดู่ (อ.โนนคูณ) 0 0 0
219 103 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 0 0 0
220 104 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 0 0 0
221 107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
222 110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
223 108 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.น้ำเกลี้ยง) 1 1 1
224 109 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 0 0 0
225 111 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 0 0 0
226 112 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 1 2 2
227 113 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 0 0 0
228 114 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 0 0 0
229 115 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 4 26 9
230 116 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 2 4 3
231 117 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 0 0 0
232 105 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 0 0 0
233 097 โรงเรียนบ้านโนนแกด 3 8 5
234 106 โรงเรียนบ้านโนนแย้ 0 0 0
235 129 โรงเรียนบ้านโปร่ง 0 0 0
236 136 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1 8 4
237 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 0 0 0
238 139 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1 1 1
239 137 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1 1 1
240 140 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) 0 0 0
241 141 โรงเรียนบ้านโพนค้อ 1 2 2
242 142 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
243 143 โรงเรียนบ้านโพนดวน 0 0 0
244 145 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ 0 0 0
245 146 โรงเรียนบ้านโพนยาง 0 0 0
246 144 โรงเรียนบ้านโพนแดง 3 3 3
247 090 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 0 0 0
248 247 โรงเรียนมหาราช ๓ 0 0 0
249 252 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 0 0
250 255 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 7 15 12
251 258 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 2 3 3
252 259 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 20 5
253 260 โรงเรียนอนุบาลวังหิน 0 0 0
254 261 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 11 30 18
255 262 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 40 184 78
256 263 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 5 10 8
257 257 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 7 20 14
258 248 โรงเรียนมารดาทรงธรรม 0 0 0
259 249 โรงเรียนมารีวิทยา 3 3 3
260 250 โรงเรียนรวมสินวิทยา 0 0 0
261 253 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 1 1 1
262 254 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 0 0 0
263 256 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 0 0 0
264 264 โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ 1 5 2
265 251 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ 1 3 2
รวม 245 756 422
1178

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]