สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 26 11 6 43 48 5 2 3 55
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 21 17 12 50 56 13 7 9 76
3 เมืองสุรินทร์ 17 15 12 44 66 12 3 2 81
4 อนุบาลศีขรภูมิ 10 5 3 18 24 9 4 6 37
5 บ้านสดอ 7 2 5 14 20 3 2 1 25
6 บ้านกาเกาะระโยง 6 3 0 9 11 1 0 1 12
7 บ้านกางของ 6 1 1 8 9 1 1 0 11
8 บ้านภูมิสตึง 5 2 1 8 8 3 1 2 12
9 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 5 1 3 9 9 0 2 1 11
10 บ้านสำโรง-โคกเพชร 5 1 0 6 7 2 2 0 11
11 บ้านดู่ 4 6 3 13 12 7 2 3 21
12 หมื่นศรีประชาสรรค์ 4 3 4 11 15 7 5 6 27
13 หนองเหล็กเบญจวิทยา 4 3 3 10 12 3 1 1 16
14 บ้านดงถาวร 4 2 0 6 8 2 0 3 10
15 บ้านชุมแสง 4 1 4 9 9 7 2 2 18
16 บ้านสะโน 4 1 2 7 12 5 1 0 18
17 บ้านช่างปี่ 4 0 2 6 10 0 1 2 11
18 เมืองที 3 5 5 13 15 11 1 5 27
19 บ้านสวาย 3 2 7 12 17 10 1 4 28
20 บ้านโคกเมือง 3 2 5 10 12 4 0 1 16
21 บ้านหนองหว้า 3 2 3 8 10 4 0 1 14
22 บ้านคาบ 3 2 0 5 4 3 0 0 7
23 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 7 2 5 3 14
24 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 1 0 4 7 2 0 0 9
25 บ้านกันเตรียง 3 0 0 3 3 1 0 2 4
26 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 4 0 6 11 5 3 3 19
27 บ้านขอนแก่น 2 3 1 6 10 1 2 1 13
28 บ้านโคกวัด 2 2 3 7 12 7 3 3 22
29 บ้านกระโดนค้อ 2 2 3 7 7 4 2 1 13
30 บ้านหนองฮะ 2 2 2 6 7 10 2 6 19
31 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 1 2 5 9 6 1 1 16
32 บ้านทัพกระบือ 2 1 2 5 8 1 0 1 9
33 บ้านหนองผือโนนแคน 2 1 2 5 6 3 3 1 12
34 บ้านขามศึกษาคาร 2 1 1 4 8 1 1 0 10
35 บ้านสนวนนางแก้ว 2 1 1 4 3 1 4 1 8
36 บ้านตากวน 2 0 0 2 3 2 0 0 5
37 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
38 บ้านขะเนก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านโนนสวรรค์ 1 5 2 8 10 8 3 2 21
40 บ้านแกใหญ่ 1 4 1 6 8 3 1 0 12
41 บ้านกันโจรง 1 3 1 5 5 3 0 0 8
42 บ้านโคกอารักษ์ 1 2 4 7 7 5 1 3 13
43 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 2 4 7 7 3 0 1 10
44 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 2 3 6 9 1 6 1 16
45 บ้านตระแสง 1 2 2 5 8 6 4 6 18
46 บ้านแสรออ 1 2 2 5 8 5 8 1 21
47 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 2 2 5 8 4 2 0 14
48 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 2 2 5 7 1 0 1 8
49 บ้านแตล 1 2 0 3 11 8 3 8 22
50 บ้านสว่างโนนแดง 1 2 0 3 5 2 1 1 8
51 บ้านนาโพธิ์ 1 2 0 3 4 2 2 2 8
52 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 1 3 5 8 4 5 4 17
53 อนุบาลจอมพระ 1 1 2 4 12 10 1 5 23
54 บ้านตากูก 1 1 2 4 6 4 3 0 13
55 บ้านตรมไพร 1 1 1 3 8 9 1 0 18
56 บ้านสำโรงนาดี 1 1 1 3 7 4 1 3 12
57 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 1 1 3 5 5 2 2 12
58 วัดทักษิณวารี 1 1 1 3 3 3 2 0 8
59 จตุรมิตรวิทยา 1 1 1 3 3 1 1 1 5
60 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 1 0 2 6 3 0 1 9
61 บ้านโชกเหนือ 1 1 0 2 5 11 0 3 16
62 บ้านแกน้อย 1 1 0 2 5 2 0 0 7
63 บ้านประทุนอายอง 1 1 0 2 3 4 3 4 10
64 บ้านผือ 1 1 0 2 3 4 2 1 9
65 สุรินทรศึกษา 1 1 0 2 3 3 1 1 7
66 บ้านตาเปาว์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
67 บ้านนาบัว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
68 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1 1 0 2 2 1 0 0 3
69 ศิริราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 4 1 1 2 6
70 บ้านดงเค็ง 1 0 2 3 2 2 1 4 5
71 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 1 2 4 1 0 1 5
72 วาณิชย์นุกูล 1 0 1 2 4 1 0 0 5
73 บ้านก้านเหลือง 1 0 1 2 4 0 2 1 6
74 บ้านจันรม 1 0 1 2 3 5 2 2 10
75 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 0 1 2 3 1 0 0 4
76 บ้านระไซร์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
77 บ้านระวี 1 0 1 2 2 3 0 0 5
78 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 0 1 2 2 2 1 3 5
79 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 1 0 0 1 5 2 0 0 7
80 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 4 3 2 3 9
81 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 3 1 0 8
82 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 1 4 0 0 1 4
83 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 4 0 0 1 4
84 บ้านอำปึลสนวน 1 0 0 1 3 6 0 0 9
85 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
86 บ้านม่วง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
87 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านจารพัต 1 0 0 1 2 0 2 0 4
89 บ้านตาเมาะ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
90 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 4 0 0 5
94 บ้านกุดหวาย 1 0 0 1 1 2 1 1 4
95 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
96 บ้านกันจารย์ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
97 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 0 1 1 0 0 3 1
98 บ้านกุง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
99 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองพญา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านหนองแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านแจรน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 0 5 3 8 8 10 5 1 23
106 บ้านหนองเหล็ก 0 4 0 4 7 2 3 2 12
107 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 3 3 6 5 6 4 2 15
108 บ้านปะนอยไถง 0 3 1 4 5 2 1 0 8
109 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 2 2 4 4 1 1 1 6
110 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 2 2 4 4 0 0 0 4
111 บ้านหนองกระดาน 0 2 2 4 2 6 4 1 12
112 บ้านโคกลำดวน 0 2 1 3 9 2 1 2 12
113 บ้านคาละแมะ 0 2 1 3 6 3 0 4 9
114 บ้านสวาย 0 2 0 2 5 1 0 1 6
115 บ้านหนองจิก 0 2 0 2 5 1 0 0 6
116 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 2 1 2 3 5
117 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
118 บ้านประทัดบุอาลอ 0 2 0 2 2 0 0 1 2
119 บ้านอู่โลก 0 1 2 3 4 4 1 1 9
120 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 1 2 3 2 6 3 0 11
121 บ้านทุ่งนาค 0 1 1 2 6 4 2 2 12
122 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 1 2 4 3 1 0 8
123 บ้านพันษี 0 1 1 2 3 5 2 7 10
124 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 0 1 1 2 3 4 0 0 7
125 บ้านอาแวะ 0 1 1 2 3 3 2 1 8
126 บ้านดงมัน 0 1 1 2 3 0 3 7 6
127 บ้านค้อ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
128 บ้านโคกพระ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
129 บ้านดินแดง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
130 บ้านคอโค 0 1 0 1 7 3 2 2 12
131 บ้านจอมพระ 0 1 0 1 5 6 6 2 17
132 บ้านยางเตี้ย 0 1 0 1 5 2 3 0 10
133 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 1 0 1 4 8 1 1 13
134 บ้านเกาะแก้ว 0 1 0 1 4 2 0 0 6
135 บ้านสลักได 0 1 0 1 4 0 2 1 6
136 ลุ่มระวีวิทยา 0 1 0 1 3 3 0 2 6
137 บ้านหนองอีเลิง 0 1 0 1 3 1 3 1 7
138 บ้านดู่อาราง 0 1 0 1 3 0 1 3 4
139 บ้านตะตึงไถง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
140 บ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
141 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
142 บ้านผักไหม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
143 บ้านขนาด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
145 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
146 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
147 พระกุมารสุรินทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกสำโรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
149 บ้านกระดาน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
150 บ้านบุฤาษี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองจอก 0 0 3 3 2 3 2 5 7
152 บ้านโชค 0 0 2 2 3 1 0 0 4
153 บ้านขามระกา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
154 บ้านระกาสังแก 0 0 1 1 7 3 0 1 10
155 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 0 1 1 7 0 1 6 8
156 บ้านหนองแล้ง 0 0 1 1 4 2 3 0 9
157 บ้านแสลงพันธ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
158 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 1 1 3 5 0 0 8
159 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 0 1 1 3 1 3 2 7
160 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 0 1 1 3 1 2 0 6
161 ตางมาง 0 0 1 1 3 1 1 2 5
162 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 1 1 1 5
163 บ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
164 บ้านกันตรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
165 บ้านบึงขวาง 0 0 1 1 2 6 1 0 9
166 บ้านตาอ็อง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองคู 0 0 1 1 2 0 2 0 4
169 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
170 บ้านโดนโอก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
171 บ้านโนนถ่อน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
172 บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 3 2 2 6
173 บ้านเปรียง 0 0 1 1 1 2 2 2 5
174 บ้านเวียย 0 0 1 1 1 1 2 0 4
175 บ้านนาเสือก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
176 บ้านหัวแรต 0 0 1 1 1 1 0 0 2
177 บ้านโดนออง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
178 บ้านกะลัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
179 บ้านเทนมีย์ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
180 เทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 0 0 1 1 1 0 1 0 2
181 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
182 บ้านโคกเกาะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
183 บ้านสำโรง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
184 บ้านกระออม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
185 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
186 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
187 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
188 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
189 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
190 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
191 บ้านตรำดม 0 0 0 0 2 2 2 2 6
192 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
194 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
195 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
196 บ้านขยอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านอันโนง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านจบก 0 0 0 0 1 4 2 1 7
199 บ้านจารย์ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
200 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
201 บ้านเมืองลีง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
202 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 0 0 1 1 2 3 4
204 บ้านกันแสง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
205 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
206 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
207 บึงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านตะบัล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
213 การุญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
214 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
216 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
217 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
218 บ้านระหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านสามโค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านตระแบก 0 0 0 0 0 4 0 0 4
223 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 0 3 1 2 4
224 บ้านระเวียง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
225 แงงกวง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
226 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 2 1 2 3
227 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
228 บ้านสังแก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
229 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านอาโพน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
232 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
233 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
235 บ้านรัตนะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
236 บ้านว่าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
237 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
238 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
239 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
240 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
241 ดรุณวิทยากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 บ้านบรมสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
248 บ้านพันธุลี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
249 บ้านโคกสนวน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
250 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
251 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
252 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
253 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
254 บ้านไถงตรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 บ้านโชกใต้ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
256 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
257 บ้านทะนงชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
258 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 252 223 211 686 1,063 529 266 268 1,858