สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 25 11 6 42 47 5 2 3 54
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 18 13 12 43 50 11 7 9 68
3 เมืองสุรินทร์ 14 13 11 38 58 9 3 2 70
4 อนุบาลศีขรภูมิ 10 5 3 18 24 9 4 6 37
5 บ้านกาเกาะระโยง 6 3 0 9 11 1 0 1 12
6 บ้านสดอ 6 2 5 13 19 3 2 1 24
7 บ้านภูมิสตึง 5 2 1 8 8 3 1 1 12
8 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 5 1 3 9 9 0 2 1 11
9 บ้านสำโรง-โคกเพชร 5 1 0 6 6 2 2 0 10
10 บ้านดู่ 4 5 3 12 12 6 2 3 20
11 บ้านดงถาวร 4 2 0 6 8 2 0 3 10
12 บ้านชุมแสง 4 1 4 9 9 7 2 2 18
13 บ้านสะโน 4 1 2 7 11 5 1 0 17
14 บ้านช่างปี่ 4 0 2 6 10 0 1 2 11
15 บ้านสวาย 3 2 7 12 17 10 1 4 28
16 บ้านหนองหว้า 3 2 3 8 10 4 0 1 14
17 บ้านกันเตรียง 3 0 0 3 3 1 0 2 4
18 เมืองที 2 4 5 11 13 10 1 5 24
19 หมื่นศรีประชาสรรค์ 2 3 4 9 12 7 5 4 24
20 บ้านขอนแก่น 2 3 1 6 9 1 2 1 12
21 บ้านโคกวัด 2 2 3 7 12 7 3 3 22
22 บ้านกระโดนค้อ 2 2 3 7 7 4 2 1 13
23 หนองเหล็กเบญจวิทยา 2 2 2 6 8 3 1 1 12
24 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 2 0 4 7 5 3 3 15
25 บ้านโคกเมือง 2 1 4 7 9 4 0 1 13
26 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 1 2 5 8 3 1 1 12
27 บ้านทัพกระบือ 2 1 2 5 8 1 0 1 9
28 บ้านหนองผือโนนแคน 2 1 2 5 6 3 2 0 11
29 บ้านขามศึกษาคาร 2 1 1 4 8 0 1 0 9
30 บ้านสนวนนางแก้ว 2 1 1 4 3 1 3 1 7
31 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
32 บ้านขะเนก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านแกใหญ่ 1 4 1 6 8 3 1 0 12
34 บ้านโคกอารักษ์ 1 2 4 7 7 5 1 3 13
35 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 2 4 7 7 3 0 1 10
36 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 2 3 6 9 1 6 1 16
37 บ้านตระแสง 1 2 2 5 8 6 4 6 18
38 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 2 2 5 7 1 0 1 8
39 บ้านหนองฮะ 1 2 2 5 6 10 2 6 18
40 บ้านแสรออ 1 2 1 4 8 4 6 1 18
41 บ้านสว่างโนนแดง 1 2 0 3 5 2 1 1 8
42 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 1 3 5 8 4 5 4 17
43 บ้านตรมไพร 1 1 1 3 8 9 1 0 18
44 บ้านสำโรงนาดี 1 1 1 3 7 4 1 3 12
45 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 1 1 1 3 5 5 1 2 11
46 บ้านตากูก 1 1 1 3 4 3 3 0 10
47 จตุรมิตรวิทยา 1 1 1 3 3 1 1 0 5
48 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 1 0 2 6 3 0 1 9
49 บ้านโชกเหนือ 1 1 0 2 5 10 0 3 15
50 บ้านแกน้อย 1 1 0 2 5 2 0 0 7
51 บ้านประทุนอายอง 1 1 0 2 3 4 3 4 10
52 บ้านผือ 1 1 0 2 3 4 2 1 9
53 สุรินทรศึกษา 1 1 0 2 3 3 1 1 7
54 บ้านนาโพธิ์ 1 1 0 2 3 2 2 2 7
55 บ้านกางของ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
56 บ้านตาเปาว์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
57 บ้านกันโจรง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
58 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 1 1 0 2 2 1 0 0 3
59 บ้านคาบ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 อนุบาลจอมพระ 1 0 2 3 12 9 1 5 22
61 ศิริราษฎร์วิทยา 1 0 2 3 4 1 1 2 6
62 บ้านดงเค็ง 1 0 2 3 2 2 1 4 5
63 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 4 2 5 3 11
64 วาณิชย์นุกูล 1 0 1 2 4 1 0 0 5
65 บ้านจันรม 1 0 1 2 3 5 2 2 10
66 บ้านระวี 1 0 1 2 2 2 0 0 4
67 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 0 1 2 2 1 1 3 4
68 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 4 3 2 3 9
69 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 1 4 0 0 1 4
70 บ้านอำปึลสนวน 1 0 0 1 3 6 0 0 9
71 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
72 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
73 บ้านม่วง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
74 บ้านตาเมาะ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
75 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านระไซร์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 3 0 0 4
80 บ้านกุดหวาย 1 0 0 1 1 2 1 1 4
81 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 0 0 1 1 2 0 1 3
82 บ้านกุง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
83 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองพญา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านแจรน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านโนนสวรรค์ 0 5 2 7 8 7 3 2 18
89 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 0 4 2 6 7 10 3 1 20
90 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 3 2 5 4 6 4 2 14
91 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 0 2 2 4 6 2 0 0 8
92 บ้านหนองกระดาน 0 2 2 4 2 5 4 1 11
93 บ้านโคกลำดวน 0 2 1 3 9 2 1 2 12
94 บ้านคาละแมะ 0 2 1 3 6 2 0 4 8
95 บ้านปะนอยไถง 0 2 1 3 4 0 1 0 5
96 บ้านแตล 0 2 0 2 10 8 3 8 21
97 บ้านสวาย 0 2 0 2 5 1 0 1 6
98 บ้านหนองเหล็ก 0 2 0 2 4 1 2 2 7
99 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 2 1 2 3 5
100 บ้านประทัดบุอาลอ 0 2 0 2 2 0 0 1 2
101 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 1 2 3 2 6 3 0 11
102 บ้านทุ่งนาค 0 1 1 2 6 4 2 2 12
103 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 1 2 4 3 1 0 8
104 บ้านพันษี 0 1 1 2 3 5 2 7 10
105 บ้านอู่โลก 0 1 1 2 3 4 1 1 8
106 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 0 1 1 2 3 4 0 0 7
107 บ้านดงมัน 0 1 1 2 3 0 3 7 6
108 บ้านอาแวะ 0 1 1 2 2 3 2 1 7
109 บ้านโคกพระ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
110 บ้านดินแดง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
111 บ้านคอโค 0 1 0 1 7 3 1 2 11
112 บ้านจอมพระ 0 1 0 1 5 6 6 2 17
113 บ้านยางเตี้ย 0 1 0 1 5 2 3 0 10
114 บ้านสลักได 0 1 0 1 4 0 2 1 6
115 บ้านหนองอีเลิง 0 1 0 1 3 1 3 1 7
116 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 3 1 0 0 4
117 บ้านดู่อาราง 0 1 0 1 3 0 1 3 4
118 บ้านตะตึงไถง 0 1 0 1 3 0 1 1 4
119 บ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
120 บ้านแสลงพันบุณเยิง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
121 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
122 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 1 0 1 2 7 1 1 10
123 ลุ่มระวีวิทยา 0 1 0 1 2 3 0 2 5
124 บ้านเกาะแก้ว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
125 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
126 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
127 พระกุมารสุรินทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโคกสำโรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
129 บ้านกระดาน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
130 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองจอก 0 0 3 3 2 3 2 5 7
132 บ้านโชค 0 0 2 2 3 0 0 0 3
133 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 2 2 2 1 1 1 4
134 บ้านขามระกา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
135 บ้านระกาสังแก 0 0 1 1 7 2 0 1 9
136 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 0 1 1 7 0 1 6 8
137 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 0 0 1 1 3 1 3 2 7
138 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 0 1 1 3 1 2 0 6
139 ตางมาง 0 0 1 1 3 1 1 2 5
140 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 3 1 1 1 5
141 บ้านกันตรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
142 บ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
143 บ้านแสลงพันธ์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
144 บ้านบึงขวาง 0 0 1 1 2 4 1 0 7
145 บ้านหนองดุม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
146 บ้านค้อ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
147 บ้านโนนถ่อน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
148 บ้านเปรียง 0 0 1 1 1 2 2 2 5
149 บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 2 1 0 4
150 บ้านเวียย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
151 บ้านนาเสือก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
152 บ้านหัวแรต 0 0 1 1 1 1 0 0 2
153 บ้านโดนออง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
154 บ้านกะลัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
155 เทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 0 0 1 1 1 0 1 0 2
156 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
157 บ้านตาอ็อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกเกาะ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 บ้านขวาวใหญ่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
160 บ้านกระออม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
161 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
162 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
163 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
164 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
165 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
166 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
167 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
168 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 2 3 2 7
169 บ้านตรำดม 0 0 0 0 2 2 2 2 6
170 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
171 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
172 วัดทักษิณวารี 0 0 0 0 2 1 1 0 4
173 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
174 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
175 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
176 บ้านขยอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านผักไหม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
179 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 2 0 1 3
180 บ้านจารย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
181 บ้านตากวน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
182 บ้านเมืองลีง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 0 0 1 1 2 3 4
185 บ้านกันแสง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
186 บ้านจบก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
188 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
189 บึงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านตะบัล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านนาบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 บ้านจารพัต 0 0 0 0 1 0 2 0 3
199 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
200 การุญวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
201 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
203 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
204 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านระหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านสามโค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 0 3 1 2 4
215 บ้านระเวียง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
216 แงงกวง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
217 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
218 บ้านสังแก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
219 บ้านตระแบก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
220 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 บ้านอาโพน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
223 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 1 1 2 2
224 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
225 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
226 บ้านรัตนะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
227 บ้านว่าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
228 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
229 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 0 1 0 1 1
230 ดรุณวิทยากร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านบรมสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
236 บ้านกันจารย์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
237 บ้านพันธุลี 0 0 0 0 0 0 2 0 2
238 บ้านโคกสนวน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
239 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
240 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านพม่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านหนองคู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
245 บ้านเทนมีย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 บ้านไถงตรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
248 บ้านโชกใต้ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 บ้านทะนงชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
251 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
252 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 188 187 583 940 469 244 256 1,653