สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุรินทร์ 66 12 3 2 81
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 56 13 7 9 76
3 อนุบาลสุรินทร์ 48 5 2 3 55
4 อนุบาลศีขรภูมิ 24 9 4 6 37
5 บ้านสดอ 20 3 2 1 25
6 บ้านสวาย 17 10 1 4 28
7 เมืองที 15 11 1 5 27
8 หมื่นศรีประชาสรรค์ 15 7 5 6 27
9 อนุบาลจอมพระ 12 10 1 5 23
10 บ้านโคกวัด 12 7 3 3 22
11 บ้านดู่ 12 7 2 3 21
12 บ้านสะโน 12 5 1 0 18
13 บ้านโคกเมือง 12 4 0 1 16
14 หนองเหล็กเบญจวิทยา 12 3 1 1 16
15 บ้านแตล 11 8 3 8 22
16 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 11 5 3 3 19
17 บ้านกาเกาะระโยง 11 1 0 1 12
18 บ้านโนนสวรรค์ 10 8 3 2 21
19 บ้านหนองหว้า 10 4 0 1 14
20 บ้านขอนแก่น 10 1 2 1 13
21 บ้านช่างปี่ 10 0 1 2 11
22 บ้านชุมแสง 9 7 2 2 18
23 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 9 6 1 1 16
24 บ้านโคกลำดวน 9 2 1 2 12
25 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 9 1 6 1 16
26 บ้านกางของ 9 1 1 0 11
27 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 9 0 2 1 11
28 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 8 10 5 1 23
29 บ้านตรมไพร 8 9 1 0 18
30 บ้านตระแสง 8 6 4 6 18
31 บ้านแสรออ 8 5 8 1 21
32 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 8 4 5 4 17
33 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 8 4 2 0 14
34 บ้านภูมิสตึง 8 3 1 2 12
35 บ้านแกใหญ่ 8 3 1 0 12
36 บ้านดงถาวร 8 2 0 3 10
37 บ้านขามศึกษาคาร 8 1 1 0 10
38 บ้านทัพกระบือ 8 1 0 1 9
39 บ้านหนองฮะ 7 10 2 6 19
40 บ้านโคกอารักษ์ 7 5 1 3 13
41 บ้านกระโดนค้อ 7 4 2 1 13
42 บ้านสำโรงนาดี 7 4 1 3 12
43 บ้านคอโค 7 3 2 2 12
44 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 7 3 0 1 10
45 บ้านระกาสังแก 7 3 0 1 10
46 บ้านหนองบัว 7 2 5 3 14
47 บ้านหนองเหล็ก 7 2 3 2 12
48 บ้านสำโรง-โคกเพชร 7 2 2 0 11
49 บ้านแสลงพันบุณเยิง 7 2 0 0 9
50 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 7 1 0 1 8
51 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 7 0 1 6 8
52 บ้านตากูก 6 4 3 0 13
53 บ้านทุ่งนาค 6 4 2 2 12
54 บ้านหนองผือโนนแคน 6 3 3 1 12
55 บ้านคาละแมะ 6 3 0 4 9
56 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 6 3 0 1 9
57 บ้านโชกเหนือ 5 11 0 3 16
58 บ้านจอมพระ 5 6 6 2 17
59 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 5 6 4 2 15
60 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 5 2 2 12
61 บ้านกันโจรง 5 3 0 0 8
62 บ้านยางเตี้ย 5 2 3 0 10
63 บ้านสว่างโนนแดง 5 2 1 1 8
64 บ้านปะนอยไถง 5 2 1 0 8
65 บ้านแกน้อย 5 2 0 0 7
66 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 5 2 0 0 7
67 บ้านสวาย 5 1 0 1 6
68 บ้านหนองจิก 5 1 0 0 6
69 บ้านกระออม 5 0 0 0 5
70 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 4 8 1 1 13
71 บ้านอู่โลก 4 4 1 1 9
72 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 4 3 2 3 9
73 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 4 3 1 0 8
74 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 4 3 1 0 8
75 บ้านคาบ 4 3 0 0 7
76 บ้านหนองแล้ง 4 2 3 0 9
77 บ้านนาโพธิ์ 4 2 2 2 8
78 บ้านเกาะแก้ว 4 2 0 0 6
79 บ้านขวาวใหญ่ 4 2 0 0 6
80 ศิริราษฎร์วิทยา 4 1 1 2 6
81 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 4 1 1 1 6
82 บ้านหนองคูสะแบะ 4 1 0 1 5
83 วาณิชย์นุกูล 4 1 0 0 5
84 บ้านก้านเหลือง 4 0 2 1 6
85 บ้านสลักได 4 0 2 1 6
86 บ้านภูดินหนองตะครอง 4 0 0 1 4
87 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 4 0 0 1 4
88 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 4 0 0 0 4
89 บ้านแสลงพันธ์ 4 0 0 0 4
90 บ้านอำปึลสนวน 3 6 0 0 9
91 บ้านพันษี 3 5 2 7 10
92 บ้านจันรม 3 5 2 2 10
93 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 5 0 0 8
94 บ้านประทุนอายอง 3 4 3 4 10
95 บ้านผือ 3 4 2 1 9
96 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 3 4 0 0 7
97 บ้านอาแวะ 3 3 2 1 8
98 วัดทักษิณวารี 3 3 2 0 8
99 สุรินทรศึกษา 3 3 1 1 7
100 บ้านหนองกับ 3 3 1 0 7
101 ลุ่มระวีวิทยา 3 3 0 2 6
102 บ้านตากวน 3 2 0 0 5
103 บ้านสนวนนางแก้ว 3 1 4 1 8
104 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 3 1 3 2 7
105 บ้านหนองอีเลิง 3 1 3 1 7
106 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 3 1 2 0 6
107 ตางมาง 3 1 1 2 5
108 จตุรมิตรวิทยา 3 1 1 1 5
109 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 1 1 1 5
110 บ้านหนองหิน 3 1 1 0 5
111 บ้านกันเตรียง 3 1 0 2 4
112 บ้านตระเปียงเตีย 3 1 0 1 4
113 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 1 0 0 4
114 บ้านตาเปาว์ 3 1 0 0 4
115 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 1 0 0 4
116 บ้านโชค 3 1 0 0 4
117 บ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 3 1 0 0 4
118 บ้านดงมัน 3 0 3 7 6
119 บ้านดู่อาราง 3 0 1 3 4
120 บ้านตะตึงไถง 3 0 1 1 4
121 บ้านค้อ 3 0 0 1 3
122 บ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 3 0 0 1 3
123 บ้านระไซร์ 3 0 0 0 3
124 บ้านโนนงิ้ว 3 0 0 0 3
125 บ้านกันตรง 3 0 0 0 3
126 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 3 0 0 0 3
127 บ้านเพี้ยราม 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองกระดาน 2 6 4 1 12
129 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 6 3 0 11
130 บ้านบึงขวาง 2 6 1 0 9
131 บ้านหนองจอก 2 3 2 5 7
132 บ้านระวี 2 3 0 0 5
133 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 2 2 3 2 7
134 บ้านตรำดม 2 2 2 2 6
135 บ้านดงเค็ง 2 2 1 4 5
136 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 2 2 1 3 5
137 บ้านผักไหม 2 2 1 0 5
138 บ้านนาบัว 2 2 0 0 4
139 บ้านศรีราชา 2 2 0 0 4
140 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 2 1 2 3 5
141 บ้านกรูดหนองซำ 2 1 1 2 4
142 บ้านม่วง 2 1 1 1 4
143 บ้านโคกพระ 2 1 1 0 4
144 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 2 1 0 0 3
145 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 1 0 0 3
146 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 1 0 0 3
147 บ้านขนาด 2 1 0 0 3
148 บ้านตาอ็อง 2 1 0 0 3
149 บ้านหนองดุม 2 1 0 0 3
150 บ้านจารพัต 2 0 2 0 4
151 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 2 0 2 0 4
152 บ้านหนองคู 2 0 2 0 4
153 บ้านตาเมาะ 2 0 1 1 3
154 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 2 0 1 1 3
155 สามัคคีวิทยา 2 0 1 0 3
156 บ้านขามระกา 2 0 1 0 3
157 บ้านประทัดบุอาลอ 2 0 0 1 2
158 รุ่งรัฐวิทยา 2 0 0 1 2
159 บ้านโคกเพชร 2 0 0 1 2
160 บ้านขะเนก 2 0 0 0 2
161 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 0 0 0 2
162 บ้านทวารไพร 2 0 0 0 2
163 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 0 0 0 2
164 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 2 0 0 0 2
165 พระกุมารสุรินทร์ 2 0 0 0 2
166 บ้านโดนโอก 2 0 0 0 2
167 บ้านโนนถ่อน 2 0 0 0 2
168 บ้านขยอง 2 0 0 0 2
169 บ้านอันโนง 2 0 0 0 2
170 บ้านจบก 1 4 2 1 7
171 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 4 0 0 5
172 บ้านจารย์ 1 4 0 0 5
173 บ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 1 3 2 2 6
174 บ้านเปรียง 1 2 2 2 5
175 บ้านกุดหวาย 1 2 1 1 4
176 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 1 2 0 1 3
177 บ้านหนองขนาด 1 2 0 1 3
178 บ้านเมืองลีง 1 2 0 0 3
179 บ้านใหม่ 1 2 0 0 3
180 บ้านระไซร์สองชั้น 1 1 2 3 4
181 บ้านเวียย 1 1 2 0 4
182 บ้านกันแสง 1 1 2 0 4
183 บ้านทุ่งรูง 1 1 1 1 3
184 บ้านตำปูง 1 1 1 0 3
185 บ้านดินแดง 1 1 0 0 2
186 บ้านโคกสำโรง 1 1 0 0 2
187 บ้านนาเสือก 1 1 0 0 2
188 บ้านหัวแรต 1 1 0 0 2
189 บ้านโดนออง 1 1 0 0 2
190 บึงวิทยาคาร 1 1 0 0 2
191 บ้านตะบัล 1 1 0 0 2
192 บ้านบ่อน้ำใส 1 1 0 0 2
193 บ้านสังแกหนองคู 1 1 0 0 2
194 บ้านหนองท่ม 1 1 0 0 2
195 บ้านกันจารย์ 1 0 2 0 3
196 บ้านตะเคียน 1 0 2 0 3
197 การุญวิทยา 1 0 1 1 2
198 บ้านกะลัน 1 0 1 0 2
199 บ้านเทนมีย์ 1 0 1 0 2
200 เทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 1 0 1 0 2
201 บ้านตั้งใจ 1 0 1 0 2
202 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 0 3 1
203 บ้านกุง 1 0 0 1 1
204 บ้านกระดาน 1 0 0 1 1
205 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 1 1
206 บ้านกาเกาะ 1 0 0 1 1
207 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 1 1
208 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1
209 บ้านตะเคียน 1 0 0 0 1
210 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองกัว 1 0 0 0 1
212 บ้านหนองพญา 1 0 0 0 1
213 บ้านหนองแคน 1 0 0 0 1
214 บ้านแจรน 1 0 0 0 1
215 บ้านบุฤาษี 1 0 0 0 1
216 บ้านโคกเกาะ 1 0 0 0 1
217 บ้านระหาร 1 0 0 0 1
218 บ้านละหุ่งหนองกก 1 0 0 0 1
219 บ้านสามโค 1 0 0 0 1
220 บ้านโนนลี 1 0 0 0 1
221 บ้านตระแบก 0 4 0 0 4
222 บ้านหัวตะพาน 0 3 1 2 4
223 บ้านระเวียง 0 3 1 1 4
224 แงงกวง 0 2 2 1 4
225 บ้านพระปืด 0 2 1 2 3
226 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 2 1 0 3
227 บ้านสังแก 0 2 1 0 3
228 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 2 0 0 2
229 บ้านอาโพน 0 2 0 0 2
230 บ้านท่าสว่าง 0 1 2 1 3
231 บ้านหนองยาง 0 1 1 1 2
232 บ้านตาเพชร 0 1 1 0 2
233 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 1 1 0 2
234 บ้านรัตนะ 0 1 1 0 2
235 บ้านว่าน 0 1 1 0 2
236 บ้านหนองพลวง 0 1 1 0 2
237 บ้านประสิทธิ์ธนู 0 1 0 1 1
238 บ้านพะเนา 0 1 0 1 1
239 บ้านหนองสนิท 0 1 0 1 1
240 บ้านสำโรง 0 1 0 0 1
241 ดรุณวิทยากร 0 1 0 0 1
242 บ้านบรมสุข 0 1 0 0 1
243 บ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 1 0 0 1
244 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 1 0 0 1
245 บ้านหนองกุง 0 1 0 0 1
246 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
247 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 0 0 2 0 2
248 บ้านพันธุลี 0 0 2 0 2
249 บ้านโคกสนวน 0 0 2 0 2
250 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 1 2 1
251 บวรธรรมประยุติวิทยา 0 0 1 0 1
252 บ้านตะคร้อ 0 0 1 0 1
253 บ้านพม่า 0 0 1 0 1
254 บ้านไถงตรง 0 0 1 0 1
255 บ้านโชกใต้ 0 0 0 2 0
256 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 1 0
257 บ้านทะนงชัย 0 0 0 1 0
258 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0 1 0
259 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0 1 0
260 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 1 0
261 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 1 0
รวม 1,063 529 266 268 1,858