หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการุญวิทยา 3 13 3
2 003 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 6 9 9
3 004 โรงเรียนดรุณวิทยากร 1 1 1
4 005 โรงเรียนตางมาง 7 10 8
5 007 โรงเรียนทวีคามวิทยา 0 0 0
6 274 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 2 5 4
7 009 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 2 4 3
8 010 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 3 2
9 013 โรงเรียนบ้านกระออม 5 7 7
10 012 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 6 6
11 011 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 15 41 22
12 014 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 6 14 11
13 015 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 4 10 7
14 016 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 2 2 2
15 017 โรงเรียนบ้านกะลัน 2 3 2
16 018 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 9 26 15
17 019 โรงเรียนบ้านกันจารย์ 3 8 4
18 021 โรงเรียนบ้านกันตรง 3 3 3
19 022 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 6 34 14
20 023 โรงเรียนบ้านกันแสง 4 7 6
21 020 โรงเรียนบ้านกันโจรง 8 13 11
22 027 โรงเรียนบ้านกางของ 11 29 20
23 026 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 5 4
24 024 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 3 3 3
25 025 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 13 30 20
26 028 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 2 4 2
27 030 โรงเรียนบ้านกุง 3 7 6
28 031 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 9 8
29 304 โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี 0 0 0
30 032 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 2 2
31 029 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 7 17 11
32 037 โรงเรียนบ้านขนวน 0 0 0
33 038 โรงเรียนบ้านขนาด 3 6 5
34 039 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 12 27 20
35 040 โรงเรียนบ้านขยอง 2 3 2
36 041 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 6 19 8
37 042 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 17 23 22
38 043 โรงเรียนบ้านขะเนก 2 3 2
39 045 โรงเรียนบ้านขามระกา 3 12 7
40 046 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 3 7 5
41 047 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 10 26 13
42 044 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 12 32 21
43 048 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
44 050 โรงเรียนบ้านคอโค 14 52 23
45 052 โรงเรียนบ้านคาบ 7 20 13
46 053 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 13 27 19
47 051 โรงเรียนบ้านค้อ 4 9 7
48 071 โรงเรียนบ้านจบก 8 17 13
49 072 โรงเรียนบ้านจรวย 0 0 0
50 073 โรงเรียนบ้านจอมพระ 19 44 25
51 074 โรงเรียนบ้านจักจรูก 0 0 0
52 075 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 8 32 16
53 076 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 4 4 4
54 077 โรงเรียนบ้านจันรม 13 26 18
55 078 โรงเรียนบ้านจารพัต 4 8 5
56 079 โรงเรียนบ้านจารย์ 6 25 11
57 081 โรงเรียนบ้านฉันเพล 0 0 0
58 083 โรงเรียนบ้านชุมแสง 20 46 34
59 082 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 14 52 25
60 088 โรงเรียนบ้านดงถาวร 13 14 14
61 089 โรงเรียนบ้านดงมัน 14 25 15
62 087 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 9 13 13
63 090 โรงเรียนบ้านดินแดง 2 7 4
64 093 โรงเรียนบ้านดู่ 24 44 38
65 092 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 7 14 10
66 091 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 14 23 20
67 096 โรงเรียนบ้านตรมไพร 18 28 18
68 099 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 5 29 11
69 098 โรงเรียนบ้านตระแบก 4 9 5
70 097 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
71 100 โรงเรียนบ้านตระแสง 25 41 31
72 101 โรงเรียนบ้านตรำดม 8 18 11
73 102 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 15 10
74 103 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 3 3 3
75 104 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 17 28 25
76 105 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 2 1
77 109 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 5 7 6
78 110 โรงเรียนบ้านตะบัล 2 5 4
79 111 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 1 3 2
80 107 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 12 5
81 108 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 8 6
82 106 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 25 58 40
83 112 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 2 4 3
84 114 โรงเรียนบ้านตากวน 5 6 6
85 115 โรงเรียนบ้านตากูก 13 28 20
86 113 โรงเรียนบ้านตากแดด 0 0 0
87 119 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 3 4 4
88 116 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 4 4 4
89 117 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 5 4
90 118 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 4 10 7
91 120 โรงเรียนบ้านตำปูง 3 5 5
92 124 โรงเรียนบ้านทวารไพร 2 12 6
93 125 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 1 2 1
94 126 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 50 25
95 128 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 14 43 23
96 129 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 8 11 10
97 130 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 6 4
98 127 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 5 5
99 133 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 17 61 30
100 134 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 3 3
101 135 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 7 5
102 137 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 11 44 17
103 138 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
104 139 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 4 26 10
105 132 โรงเรียนบ้านนาเกา 0 0 0
106 140 โรงเรียนบ้านนาเสือก 2 5 3
107 136 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 17 15
108 145 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 1 1
109 147 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 2 2
110 149 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 2 12 5
111 148 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 10 20 13
112 151 โรงเรียนบ้านบุญโลก 0 0 0
113 152 โรงเรียนบ้านบุทม 0 0 0
114 153 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 1 3 2
115 154 โรงเรียนบ้านบุอาไร 0 0 0
116 150 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 2 1
117 146 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 2 6 4
118 155 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 3 11 3
119 156 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 15 30 18
120 157 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
121 158 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 2 3 2
122 159 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 14 25 19
123 160 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 0 0 0
124 161 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 12 24 17
125 163 โรงเรียนบ้านผักไหม 5 14 9
126 164 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 5 9 8
127 165 โรงเรียนบ้านผือ 10 23 16
128 166 โรงเรียนบ้านพม่า 1 2 1
129 167 โรงเรียนบ้านพระปืด 5 8 7
130 168 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 4 4
131 169 โรงเรียนบ้านพันธุลี 2 6 4
132 170 โรงเรียนบ้านพันษี 17 56 35
133 174 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 5 7 5
134 175 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 14 41 23
135 178 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 7 24 14
136 176 โรงเรียนบ้านม่วง 5 9 6
137 177 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 3 10 3
138 180 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 11 30 19
139 181 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 6 13 11
140 182 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 11 36 21
141 187 โรงเรียนบ้านระวี 5 6 6
142 189 โรงเรียนบ้านระหาร 1 15 4
143 186 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 0 0 0
144 188 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 8 5
145 185 โรงเรียนบ้านระไซร์ 3 22 8
146 183 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 3 2
147 184 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 7 18 13
148 190 โรงเรียนบ้านรัตนะ 2 4 3
149 191 โรงเรียนบ้านราม 0 0 0
150 192 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 1 2 1
151 193 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 2 4 2
152 194 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 2 5 4
153 195 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0
154 198 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 0 0 0
155 197 โรงเรียนบ้านว่าน 2 4 3
156 200 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน (ราษฎร์สามัคคี) 4 32 11
157 201 โรงเรียนบ้านศรีราชา 4 8 6
158 202 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
159 203 โรงเรียนบ้านสดอ 26 76 39
160 204 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 9 12 10
161 205 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ (ปัญจวิทยา) 4 18 6
162 207 โรงเรียนบ้านสลักได 7 12 8
163 209 โรงเรียนบ้านสวาย 7 14 11
164 210 โรงเรียนบ้านสวาย 32 76 47
165 208 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 9 15 11
166 212 โรงเรียนบ้านสะโน 19 28 22
167 211 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 9 18 12
168 214 โรงเรียนบ้านสังแก 3 10 6
169 213 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 3 3
170 215 โรงเรียนบ้านสามโค 1 3 2
171 218 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
172 219 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 3 2
173 216 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 11 31 21
174 217 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 16 23 15
175 206 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 0 0 0
176 225 โรงเรียนบ้านหนองกง 0 0 0
177 226 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 13 32 23
178 227 โรงเรียนบ้านหนองกับ 8 38 18
179 228 โรงเรียนบ้านหนองกัว 1 3 2
180 229 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 3 2
181 230 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 4 6 6
182 232 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
183 231 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 3 6 6
184 233 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 0 0 0
185 235 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 10 7
186 234 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 42 17
187 237 โรงเรียนบ้านหนองจอก 12 18 14
188 238 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 7 7
189 239 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 45 12
190 241 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 2 4 2
191 242 โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 42 35
192 243 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 14 45 27
193 244 โรงเรียนบ้านหนองพญา 1 1 1
194 245 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 2 2
195 246 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 5 5
196 248 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 2 4 4
197 249 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 15 53 26
198 250 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 27 10
199 255 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 8 12 11
200 256 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 25 53 31
201 240 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
202 252 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 15 67 30
203 253 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 4 8 7
204 254 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 5 12 8
205 236 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 3 2
206 247 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 10 19 14
207 257 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 0
208 259 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 8 9 9
209 260 โรงเรียนบ้านหัวแรต 2 11 4
210 261 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 10 37 12
211 258 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 0
212 263 โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 8 25 15
213 264 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 8 5
214 265 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 9 12 9
215 266 โรงเรียนบ้านอันโนง 2 6 4
216 267 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 2 2
217 269 โรงเรียนบ้านอาวุธ 0 0 0
218 270 โรงเรียนบ้านอาแวะ 10 29 16
219 268 โรงเรียนบ้านอาโพน 2 5 4
220 271 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 4 15 7
221 272 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 9 30 17
222 273 โรงเรียนบ้านอู่โลก 11 16 13
223 033 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 6 16 10
224 049 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 1 2 2
225 131 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 2 3 3
226 162 โรงเรียนบ้านเปรียง 7 8 8
227 171 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 3 21 8
228 179 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 12 3
229 196 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
230 199 โรงเรียนบ้านเวียย 4 26 8
231 220 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 8 20 16
232 034 โรงเรียนบ้านแกน้อย 7 12 10
233 035 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
234 036 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 16 25 20
235 080 โรงเรียนบ้านแจรน 1 3 2
236 121 โรงเรียนบ้านแตล 30 63 36
237 221 โรงเรียนบ้านแสรออ 24 47 32
238 222 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 4 12 8
239 223 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 10 20 14
240 054 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 0 0 0
241 055 โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 0 0 0
242 057 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 11 7
243 060 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 10 17 13
244 062 โรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 0 0 0
245 063 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 1 1 1
246 064 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 14 22 19
247 065 โรงเรียนบ้านโคกวัด 25 75 37
248 066 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 2 4 4
249 067 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 2 12 5
250 069 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 24 36 34
251 068 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1 1 1
252 056 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 15 4
253 058 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 3 10 7
254 059 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
255 061 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 18 32 26
256 070 โรงเรียนบ้านโครปราสาท 0 0 0
257 085 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 45 28
258 084 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 2 2 2
259 086 โรงเรียนบ้านโชค 4 9 6
260 094 โรงเรียนบ้านโดนออง 2 6 4
261 095 โรงเรียนบ้านโดนโอก 2 5 4
262 141 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 9 6
263 142 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 2 2 2
264 143 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 3 2
265 144 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 24 39 36
266 172 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 15 42 22
267 224 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 12 23 20
268 122 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0
269 262 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 13 6
270 123 โรงเรียนบ้านไถงตรง 1 2 1
271 173 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 0 0 0
272 275 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 0 0 0
273 276 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 22 61 34
274 277 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 3 2
275 280 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 5 10 6
276 281 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 3 4 3
277 282 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 8 12 10
278 283 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 8 11 9
279 284 โรงเรียนวัดประสพ 0 0 0
280 285 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 6 12 7
281 286 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 8 30 12
282 288 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 5 4
283 251 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 18 33 22
284 290 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 87 233 146
285 291 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 34 92 63
286 293 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 28 62 41
287 294 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 7 13 11
288 295 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 43 86 61
289 296 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 18 44 31
290 297 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 59 180 93
291 292 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 7 10 9
292 298 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 23 48 39
293 299 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 1 1 1
294 278 โรงเรียนเมืองที 32 51 42
295 279 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 83 283 147
296 289 โรงเรียนเสกวิทยาคม 0 0 0
297 002 โรงเรียนแงงกวง 5 7 6
298 006 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 11 55 24
299 302 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 8 29 9
300 301 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 14 37 25
301 305 โรงเรียนเทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" 2 4 3
302 303 โรงเรียนบวรธรรมประยุติวิทยา 1 2 1
303 307 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 4 7 5
รวม 2197 5436 3381
8817

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]