หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn65

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางทองศรี บุญเชิญโรงเรียนตะบัลกรรมการ
2. นางสาวอำนวย ชุมพาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางพิกุล แสงแก้วโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการ
4. นางสาวณุภานาถ ยืนยาว โรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นางบุปผา แก้วใสโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบุตรดี โอษฐงามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ ครึ่งมีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบกกรรมการ
4. นางสุมาลี เทศแก้วโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการ
5. นางสุภามาศ ดีใหญ่โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธันยา บาเดชโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. นางนงเยาว์ บุญโตโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวลีลาวดี สมศรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นางนาวี ประจันทร์โรงเรียนอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางประไพ มณีไสย์โรงเรียนอนุบาลศรีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวนงนภัส จารัตน์ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ คำวันโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)กรรมการ
3. นางจิตติพร จันทสุขโรงเรียนบ้านแก่นเมธีกรรมการ
4. นางสาวประภัทร อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวภมรรัตน์ สุขบรรณ์โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญชิต แข่งขันโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
2. นางคำนวล อุส่าห์ดีโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นางสาวศิวพร บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
4. นางศิริพร เรืองประโคนโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางประยงค์ ประดับสุขโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ดีประดวงโรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ กรรมการ
3. นางสาวเมธินี อริยเดชโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการ
4. นางอนุศรา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางธนิดา แสงเพ็งโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมผ่อง สมานโสร์โรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ สาทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ
4. นางกิตติมา อึงชื่นโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
5. นายอภิชากฤต อินทหอมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุกฤษฏิ์ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางนวลระหงษ์ ศิริงานโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
3. นางสุพัตรา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
5. นายบรรยง ปฐมเสรีโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวีณา วารีโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกกรรมการ
2. นางจันทิมา สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางลักษณ์คณา อุตส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นางณิชนันทน์ นนท์ธิจันทร์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวกนกทิพย์ โกรธกล้าโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกียพลินอุทิศ ๓) กรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณี ชมบุญโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ หมายเจริญโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ เบ็ญเจิดโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นางสาวนัฐพัฒนี พงษ์สุขธนพโรงเรียนบ้านหนองกบกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี บุญญาวิเศษโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางนางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
2. นางกมลมาศ กรวยทอง โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางยุพิน นะกุลรัมย์โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๗๔) กรรมการ
4. นางสาวละมัย สังข์เงินโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางสำรวน สดใสโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา กองทองโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นางอุไร ทรงเย็นโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ อนุกูลพูลลาภโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางสาวปองจิตร์ บุราครโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุพิศ นิตยวันโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิไลรัตน์ ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางอรอุมา มณีคำโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
3. นายปธานิน วรรณตรงโรงเรียนบ้านบรมสุขกรรมการ
4. นางสำรวย ชิ้นทองโรงเรียนอมรินทร์ราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นางรัตติยา สมเจริญโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปรียานุช สุขโขโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายศรีนคร นัยนิตย์โรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
3. นายสุชาติ วิวาสุขโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายไพรัตน์ สามาลย์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
5. นายสุทน ดีพร้อมโรงเรียนหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาลโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายสินชัย ใจกล้าโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
3. นางศุภิสรา วังนุราชโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางณัฐกฤตา สุขแสวงโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางณิชกานณ์ บุญลับโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางพงษ์ทิพย์ นวนิลโรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
3. นายวีรพงศ์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
4. นางพิพัฒน์ สินมากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านเสม็ดฯกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ดาวศรีโรงเรียนบ้านดงวรกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ดวงราศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นางมานี บุญยงค์โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสิริมา นับถือดีโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุบิน บุตรดีโรงเรียนหนองขนาดกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ สุกดาวโรงเรียนบ้านระเภาร์กรรมการ
3. นางสมควร แววเพชรโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นางสาวสุวะณี เทศแก้วโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางณัฎฐิษา พอกพูลดีโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนุศรา ทองศรีโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
2. นายวินัย สมหอมโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางสมพร สุขอุ้มโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
4. นายสุเทพ ทองมากโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
5. นางลำใย เอี่ยมอาจิณโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวอรประภา นับถือดีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นายดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯกรรมการ
3. นายสุพจน์ ใสแจ่มโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
4. นายสมหวัง พลทวีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นางนิรมล แปลงทับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร กระแสโสมโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
2. นางปรางค์วิไล นอบน้อมโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
3. นางขวัญ ทองมากโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิงกรรมการ
4. นายเอกชัย ประดับทองโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
5. นางสาวพีรดา โสดาจันทร์โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวมนชยา อินทร์สอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
2. นางพันเงิน ทองเปลวโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปากรรมการ
3. นางทองวัน จำปีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางจรรยา นรานุตโรงเรียนบ้านอำปี(ปอเกีย-เพลินอุทิศ3)กรรมการ
5. นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางรัชนี คุณคำโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
2. นายศรีทน เทียนทองโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
3. นายธนุกูล คุณนุชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
4. นายเลิศชาย จุฬารีโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่กรรมการ
5. นางนิภา สิมมาโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเจียมศักดิ์ จันทสุขโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ก่อเกียรติดำรงค์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
3. นางสาวธิดารัชต์ คำสงค์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายสุริยัน จารัตน์โรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายสมชัย นารัมย์โรงเรียนนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ทองเพชรโรงเรียนบ้านคอโคประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี หล่อทองโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู กระจายศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นางกัญชริญา ตรงคำนึงโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางสาวสุุจินดา วังนุราชโรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
6. นางสุจิรา ทะเรรัมย์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
7. นางยุวนิษฐา เจริญผลโรงเรียนบ้านโคกกรวดกรรมการ
8. นายสิรินทร์ ไชยศรีษะโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
9. นายพิชัย พูนแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอยเดินที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิกานต์ แผงตันโรงเรียนบ้านโคกลำดวนประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานุช บุญยงค์โรงเรียนบ้านอาแวะรองประธานกรรมการ
3. นายเชาวลิต ปีเจริญโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
4. นายนิราศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิกกรรมการ
5. นางวาสนา ไหมทองโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
6. นายประดับ แสวงงามโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
7. นายนิยม หวังเป็นโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
8. นางวลัยภรณ์ ธัญญเกษตรโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุพรรณ ทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ พันธ์วิไลโรงเรียนบ้านเวียประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สาสังข์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ศิริบุญโรงเรียนบ้านระกา(สลากฯ)กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ วงษ์มาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
6. นายทยากร หาญเสมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษราภรณ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ สวยไทยสงค์โรงเรียนละหุ่งหนองกกรองประธานกรรมการ
3. นายคำวัง แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางบุญเรือน บัวสายโรงเรียนหนองโตงฯกรรมการและเลขานุการ
6. นายทยา รัตนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมืองที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐฐ์ธมล สอโสโรงเรียนบ้านโคกปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ หาสุขโรงเรียนบ้านประทุนอายองรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นิยมทองโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
4. นางบุษราคัม กะการดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
5. นางรวงทอง รักษ์คิดโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
6. นายเดชา บุตรดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางชนานันต์ จำปาเทศโรงเรียนบ้านระเวียงประธานกรรมการ
2. นางสุทิน ทิพย์กลางโรงเรียนบ้านชุมแสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรัชนา โปร่งจันทึกโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิไลพร บุญภูมิโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศุภกร สร้อยนากโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัณย์ภัสส์ วารินทร์โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา แก้วกัญญาบุคลากร สพป.สร 1กรรมการ
4. นางสาวชญานุช บุญยงค์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นางโนรี ศิลาทิพย์โรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุวัฒน์ ครึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือกที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณภัทร บุติมาลย์โรงเรียนบ้านศรีราชาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ สายไทยโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)รองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ แยบดีโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
4. นางกระบวนศิลป์ เสริมกล้าโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
5. นางกุลรภัสสร์ สุขเสริมศาลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
6. นางจุฑาณี บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
7. นางณัฐธีรยา ภูมิสูงโรงเรียนศิริราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอกที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ กองเมืองปักโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกันยา พนารินทร์โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ศรีเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางประออน สายยศโรงเรียนบ้านปะตาเมาะกรรมการ
5. นางวันทนา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการและเลขานุการ
6. นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)ที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปราการ สนทองโรงเรียนบ้านสะโนประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ สังข์น้อยโรงเรียนบ้านแกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางชมพูนุท ประยูรชาญโรงเรียนโคกเมืองกรรมการ
4. นายสุพจน์ จินวิเศษโรงเรียนโคกลำดวนกรรมการ
5. นางสาวศุภาลักษณ์ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการและเลขานุการ
6. นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเริงฤทธิ์ วงษ์ฟองนวลโรงเรียนบ้านว่านประธานกรรมการ
2. นายมานะ จันทราคาโรงเรียนบ้านดู่่โศกโคกสะอาดรองประธานกรรมการ
3. นายนีรนาท เสาว์ยอด โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายสุพจน์ งามพร้อมโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
5. นายระพีพจน์ หวังวกโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ
6. นายธำรงค์ จันทร์โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสิทธิ์ศีลสามัคคี)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ลำภูโรงเรียนบ้านอู่โลกประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย ชัยสุนทรโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายอนันตรัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นายบุญลือ จำปาดีโรงเรียนบ้านตามางกรรมการ
5. นายสมนึก โพธิโชติโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางรัชนี สายพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุริยัน สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระประธานกรรมการ
2. นายทองสืบ บุตรดีขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สกุลนามรัตน์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
4. นางสาวธนพร สุดตลอดโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
5. นายสุชาติ บูรณ์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (สุรวิทยาคม)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ พิมพ์พอกโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายเปลื้อง งามยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองกับรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม อุไรโรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
4. นายชาญยุทธ แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นายประเทือง คงวันโรงเรียนการุญวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสมยศ มัศิลป์โรงเรียนบ้านสวายที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านทัพกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีรองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก โพธิโชติโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นายภราดร บัวทองโรงเรียนตระแสงกรรมการ
5. นายวีรพงษ์ มงคลอินทร์โรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.ประดิษฐ์ ชื่นบานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธเนศ ญาตินิยมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางวิภาพันธ์ ปิทองโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายชนะ คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสงบ เหมือนลือโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นายบุญถิ่น เหลาคำโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
3. นายปัณณฑัต หาญเสมอโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
4. นางวชิรญาณ์ ทัพพันธ์ชัยโรงเรียนบ้านบุอาไรกรรมการ
5. นายพิณศักดิ์ เพิ่มเพียรโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา ใสงามโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
2. นายวิโรจน์ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
3. นายอัมพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
4. นายศาสสรร ใจนุ่มโรงเรียนบ้านพันธุลีกรรมการ
5. นางมะลิ พูลสุขโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ลี ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
2. นายสถาพร ศรีวรรณโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุปผา สาลีทองโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
4. นางสาววลีรัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางมนสินี ภาณุทัตโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุรีภรณ์ นุตโรโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ สืบเพ็งโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. ดร.ณิชชาภัทร หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ก่อแก้วโรงเรียนสะโนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
2. นางอรนุช เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นางประภาศิริ กับแก้วโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ศรีมาลาโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางวิลาวรรณ วงศ์รุจิโรจน์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสร้อย โสปัญหริโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
2. นางศิริกานต์ โสวาทีโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ โพธิ์งามโรงเรียนกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายศุภชัย หล่อวงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายสุริยา เบิกบานโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเชาวรัตน์ ราชกิจโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายเอกพจน์ หัวเขาโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
3. นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์โรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
4. นายกฤษณะ ทองนวลโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
5. นายศิรสิทธิ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายฐิติศักดิ์ โสมหาวโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางอนงค์ ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1 )กรรมการ
3. นางมนัสสา ลัทธิวาจาโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นายชินณปพัทน์ วิริยะธนาชัยโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นางอุมาพร ประดับสุขโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางศิวาพรรณ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
2. ดร.บุญเลี้ยง ฉิมมาลีโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางสุธาดา บุญเศษโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นายพยงค์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางลักษมณ สำรวมจิตโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกณกภรณ์ คำมาโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
2. นายสุชาติ สุขพราวโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นายสมคิด เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางปนัดดา ประสานสุขโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางบัญฑิตา จงปัตนาโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวบุปผชาติ แสวงสุขโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
2. นางชุลีกร เป็นสุขโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
3. นางนงนุช แพงวงษ์โรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
4. นางลัดดา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางกาญจนา แก้มทองโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ แย้มศรีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นางเกษณีย์ คงดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
3. นางวรรณี พวงเพชรโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. นางปราณี สะแกทองโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายสำราญ สาลีบุตรโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางไพฑูรย์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
2. นางธนิดา นิธิกรธนิยาโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาคร สีหาบุตรโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางรัชดา มุมทองโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
5. นางสุรภา ถูกคะเนย์โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุรทัย เติมสุขโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำบำรุง)กรรมการ
2. นางสาวจันทนา แท่นแก้วโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
3. นางประทับ จินพละโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
4. นางพันธุ์ทิพา ใบบัวโรงเรียนบ้านตาเพชรกรรมการ
5. นางสาวพัชนิดา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปรียา เกษรแก้วโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
2. นางพัชรลดา กุลรัตน์โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางอรณิชา ศรีทอนโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ นันทสิงห์โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กระแสเทพโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางจุไรวัลย์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยกรรมการ
2. นางสุจิตรา เติมกล้าโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทราเลิศโรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นฯ)กรรมการ
4. นางลลินญา โอษฐงามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายธนาวี แสนดีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายณัฐกุล นามอภิชนโรงเรียนบ้านกะทมม(คุณรสนิมิต)ประธานกรรมการ
2. นางนางพัชราภรณ์ คงราศรีโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นางจำรูญรัตน์ เงางามโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
4. นายอภัย ทองทาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นางสาวจีระพงษ์ อุไรโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชาตรี คงครบโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นายศรัทธา แท่นดีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นางทัศนีย์ นามยาโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
5. นายโกสินทร์ ไทยดีโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายดิลก พิมพ์วันวงศ์โรงเรียนบ้านคาละแมะประธานกรรมการ
2. นายวลัญช์ชัย เสนาน้อยโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นายสนอง รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
4. นางสุรางค์ อยู่พะเนียดโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ศิลปสิทธิ์โรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมพร สมัครสมานโรงเรียนบ้านแสรออประธานกรรมการ
2. นางสถาพร กันทียะโรงเรียนเทศบาล 3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายวุฒิพงศ์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
4. นายธวัชชัย เศรษฐนันท์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นายสมเทพ วิวาสุขุโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
4. นายลออง พิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
6. นายวรเชษฐ์ วิบูลย์อรรถโรงเรียนบ้านนารุ่งฯกรรมการ
7. นางศิริพร ลิมป์เวชรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
3. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
4. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
6. นายวรเชษฐ์ วิบูลย์อรรถโรงเรียนบ้านนารุ่งฯกรรมการ
7. นางศิริพร ลิมป์เวชรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นายฐิติวัสส์ วงเวียนโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
4. นายวรเชษฐ์ วิบูลย์อรรถโรงเรียนบ้านนารุ่งกรรมการ
5. นางศิริพร ลิมป์เวชรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
6. นายวิสิทธิ์ สุขวาสนะโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
7. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวชิรา บังตะดาราโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านปอยเดินกรรมการ
3. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฆรณี สุขศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
6. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอกรรมการ
7. นางนัสวี ไตรทองโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านปอยดินกรรมการ
2. นายวชิรา บังคะดาราโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
3. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฆรณี สุขศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
6. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอกรรมการ
7. นางมนัสวี ไตรทองโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวชิรา บังคะดาราโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
2. นายเกษมศักดิ์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านปอยเดินกรรมการ
3. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฆรณี สุขศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
6. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอกรรมการ
7. นางมนัสวี ไตรทองโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุริยะกมล การันย์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายธันญา พันฤทธิ์โรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ใจเดียวโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
4. นายเสวียน จันทสุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณพงศ์ สายกระสุนโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอรรพรรณ อาษาราชโรงเรียนโคกอารักษ์กรรมการ
4. นายดุสิต บัวแก้วโรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประเสริฐศรี เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านนาเกากรรมการ
2. นายศักดิ์ พระจันทร์โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
3. นายทัศนศิลป์ คุณนามโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
5. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
6. นายวิลาศ อุ้มบุญโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
7. นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ พระจันทร์โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
2. นายทัศนศิลป์ คุณนวมโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
5. นายวิลาศ อุ้มบุญโรงเรียนหนองพญากรรมการ
6. นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านนาเกากรรมการ
2. นายศักดิ์ พระจันทร์โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่นกรรมการ
3. นายทัศนศิลป์ คุณนามโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
5. นายอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
6. นายวิลาศ อุ้มบุญโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
7. นายสรรพสิริ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไตรวุธ มีไชยโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นางบรรจง แสวงงามโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นายรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นายธีระ บุญเสริมโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิสัณห์ เห็นได้ชมโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
5. นาย สุเทียน ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
6. นายประสิทธ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ปรากฏรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นายธีระ บุญเสริมโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิสัณห์ เห็นได้ชมโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
5. นายสุเทียน ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
6. นายประสิทธ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
7. นายศักรินทร์ ปรากฏรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นายพิสัณห์ เห็นได้ชมโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
4. นายสุเทียน ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
5. นายประสิทธ์ สวยรูปโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
6. นายศักรินทร์ ปรากฏรัตน์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายเจน ใจงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายเจน ใจงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางบุสดา วิยาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
3. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางบุสดา วิยาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเสถียร คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นายเสถียร คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายเกชา สมานไทโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายเกชา สมานไทย สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายสรรเพชร อินทรสุขโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
3. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นายสำเริง จารัตน์โรงเรียนบ้านตระปียงเตียกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ พิศลืมโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายสรรเพชร อินทรสุขโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
3. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นายสำเริง จารัตน์โรงเรียนบ้านตระปียงเตียกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยวนจิตรโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ เพิ่มดีโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล ยวนจิตรโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ เพิ่มดีโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางกานดา อินทร์งามโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นายจิรกิตต์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางกานดา อินทร์งามโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นายจิรกิตติ์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
2. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งรามกรรมการ
3. นายเสมือนศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
2. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งรามกรรมการ
3. นายเสมือนศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ทางดีโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
2. นางจิตรา นิลแก้วโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
3. นางวรรณา วิเศษศรีโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณา วิเศษศรีโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
2. นายสุนทร ทางดีโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นางจิตรา นิลแก้วโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นายวิชัย เกิดเหมาะโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
3. นายสมพงษ์ กาเผือกงามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายอำนาจ เจริญศิริโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สมานรักษ์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางธันยธร อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประภาส วิวาสุขโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางเขมจิรา มงคลวัชรกุลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางศศิธร สันทัดโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนูกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุกิจ แก้วสุจริตโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สาคร โรงเรียนอมรันทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านกันแสงกรรมการ
4. นางสาวสำรวล ประดับศรีโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
5. นางสาวยศณีย์ ดีสุทธิโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายมานิต ภู่ทองโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายชัชวาล ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
5. นางอิศราพร อินทะกนกโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายแสงเดือน ลาดทองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
7. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายมานิต ภู่ทองโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายชัชวาล ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
5. นางนางอิศราพร อินทะกนกโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายแสงเดือน ลาดทองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
7. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมานิต ภู่ทองโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
2. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นายนายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายชัชวาล ก้านจักร์โรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
5. นางอิศราพร อินทะกนกโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายแสงเดือน ลาดทองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
7. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นายเศกสรรค์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านหนองขวาวกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นายพิทักษ์ พนาวันโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเสริมโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านหนองขวาวกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นายพิทักษ์ พนาวันโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
5. นางนางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
4. นายเก่ง ประทุมมาศโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
5. นางไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางนางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
4. นายเก่ง ประทุมมาศโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
5. นางไพจิตร อินทรนุชโรงเรียนโรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางวรัญยุพา บุญลาภโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางรัตนาวรรณ สงวนชื่อโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
4. นางทวีวรรณ แก้วงามสองโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
5. นางหยาดทิพย์ ภูมิสิริปราณีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ดวงใจโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นางปาริชาติ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านบึง(สลากกินแบ่งรัฐบาล)กรรมการ
4. นางผ่องศรี สาพิมพาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางวรัญยุพา บุญลาภโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
3. นางรัตนาวรรณ สงวนชื่อโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
4. นางทวีวรรณ แก้วงามสองโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
5. นางหยาดทิพย์ ภูมิสิริปราณีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ดวงใจโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
3. นางผ่องศรี สาพิมพาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นางปาริชาติ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านบึง(สนง.บีงสลากฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายชยานุกรณ์ กะมุติราโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวละไม จิตหาญโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณฑริกา กระแสเทพโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายชยานุกรณ์ กะมุติราโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวละไม จิตหาญโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นางอารีย์ นภาคเวชน์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
3. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
4. นางสมฤทัย ระศรีนวลโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางปณิดา นาคนวล โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
6. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนกรรมการ
2. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางอารีย์ นภาคเวชน์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
4. นางสมฤทัย ระศรีนวลโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางปณิดา นาคนวล โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
6. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นางเหรียญ รามณีโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นางจิราวรรณ วันล้วนโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดวงดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางศรัณยา ตั้งใจดุษณีโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นายเสถียร โคตาโรงเรียนกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางเหรียญ รามณีโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
3. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนบ้านลุ่มระวีวิทยากรรมการ
4. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นางจีรวรรณ วันล้วนโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดวงดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางศรัณยา ตั้งใจดุษณีโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
5. นายเสถียร โคตาโรงเรียนกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
2. นางสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร ลิมเวชรักษ์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
5. นางสาวศิริวิภา ถึกสกุลโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
6. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกิตติมา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
2. นางสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์โรงเรียนวานิชย์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวศิริวิภา ถึกสกุลโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
6. นางนนทลี ใจสุขโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
2. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ศรีระอุดมโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นางจินตนาวรรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสุทธิชัย พรหทบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
2. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ศรีระอุดมโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
4. นายสุทธิชัย พรหทบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางจินตนาวรรณ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวลี ดีสมโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางผ่องใส อินทองโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
3. นางยาใจ ค้ำชูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พอกพูนโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
5. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางผ่องใส อินทองโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
2. นางยาใจ ค้ำชูโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พอกพูนโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ แสนดีโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
6. นางสุนันทา อินทพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพร ดอกแก้วโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางปิยวรรณ โอษฐงาโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
3. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านกาเกาะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปิยวรรณ โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
2. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
4. นางอาทิตยา ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านกาเกาะกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ดอกแก้วโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
2. นางปาริชาติ โคตะสินโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวจอมนรี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นายสุชาติ คิดกล้าโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ ใจงามโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปาริชาติ โคตะสินโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวจอมนรี โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายสุชาติ คิดกล้าโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ใจงามโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประเทือง ใจหาญโรงเรียนบ้านยางเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางทิพดี บุญมากโรงเรียนบ้านขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัสสนา เพชรล้วนโรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสมชัย คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนบ้านจันรมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ปานทองบ้านหนองพญารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลผ่อง โพธิ์แก้วบ้านโชคกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร นามวงษ์วัดทักษิณวารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา ใจงามอนุบาลสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณัชญา ประดาสุขบ้านฉันเพลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเสาวลีย์ ศาลางามบ้านทวารไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ฤกษ์ดีบ้านดู่รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ บุญยืนโรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นางศิวาลัย สอนสุภาพโรงเรียนบ้านรัตนะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐาพร ทองคำโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมพร สีหานามบ้านหนองกระดานประธานกรรมการ
2. นางจันที เบิกบานบ้านนารุ่งรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ศรีมาฤทธิ์บ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี แสวงชอบโรงเรียนบ้านเปรียงประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ดาศรีโรงเรียนบ้านวารไพรศรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เด่น แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เกิดเหลี่ยมโรงเรียนเมืองสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เฉลียวศิลป์โรงเรียนบ้านพระปืดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศากร ฉุนกล้าโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ นามขันธ์โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพบ้านรัตนะประธานกรรมการ
2. นางสุรภา ศรีรามบ้านตะตึงไถงรองประธานกรรมการ
3. นางสุกี มงคลอินทร์บ้านขะเนกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ อุไรบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังบ้านสวายรองประธานกรรมการ
3. นางศิริมล ทองสุทธิ์บ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นางสุภาพ ศิริมากอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา สุยคงบ้านโคกพระประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ก่อแก้วบ้านแกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา มณีโรจน์บ้านบึงขวางกรรมการ
4. นางสาวสายรุ้ง เรืองสุขสุดบ้านโคกเมืองกรรมการ
5. นางสุกัญญา ละมูลมอญบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพรจันทร์ อินทร์เทพบ้านแสรออประธานกรรมการ
2. นางสาวสายรุ้ง เรืองสุขสุดโรงเรียนบ้านโคกเมือง รองประธานกรรมการ
3. นางรชตภรณ์ สุคันธพงษ์เมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางคัชรินทร์ สุวรรณเสวกบ้านหนองฮะประธานกรรมการ
2. นางสุภรศรี ศรีสุรักษ์บ้านตาอ็องรองประธานกรรมการ
3. นางสุฑาทิพย์ สาทิพจันทร์บ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลีย์ มียิ่งโรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ บันเทิงใจโรงเรียนบ้านหนองกับรองประธานกรรมการ
3. นายสจิตรัก อักคะจุ่นโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายสมชาย สมคณะโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ คูณวัฒนาพงษ์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวิยะดา นามปัญญาอมรินทร์ราษฎรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ชโยภาสบ้านทุ่งรูงรองประธานกรรมการ
3. นางณิชยา ศรีสุขบ้านระเวียงกรรมการ
4. นางสาวรำไพ บุตรพรมบ้านทุ่งนาคกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางภาวิณี คงนุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี(รประสาทราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลชัย ทองสูบโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
3. นางศิริสุข สมภัคดีโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัชชา ประทีปธนากรโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพิศาล พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
6. นางสาวเพชรรินทร์ ศรีไสวโรงเรียนราชวิถี(ประสาทรชฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา สามลลักษณ์โรงเรียนราชวิถี(ประสาทรชฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมศรี จันทร์เทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมางประธานกรรมการ
2. สิบเอกบุญจร ปุราครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลีรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศิริคำกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ล่าทาบ้านกะเลาศรีพัฒนากรรมการ
5. นายชาลีวัฒน์ พรหมลีกรรมการ
6. นายนรินทร์ ทองขอนกรรมการ
7. นายกิตติกรณ์ ใจศิลโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
8. นายสุวิทย์ คงเกตุโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
9. นายอดิศรา เรืองสนาม โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
10. นายนิรัญ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
11. นายวสันต์ จุกหอมโรงเรียนบ้านหวารไพรกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ วันสุดลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน พูนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ จารัตน์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นายสุเดช คงนุรัตน์พรหมประสาทกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ อินทนูจิตโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายปฏิภัส บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
7. นายสมพร อินทพฒโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางชวนชม วิบูลย์เพ็งโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
9. นายรัตนศิลป์ ไชยผลงามโรงเรียนบ้านนาสามเกียรติประชากรรมการ
10. นายพยุงศักดิ์ เพราะทองโรงเรียนอัมรินทร์ราษฐร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายทองสา ยงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลาศรีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสันติ บานแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบรองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช เขียวหวานโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นายประจง อุดมศิริพงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอรุณ ไทยากรณ์โรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
6. นายสันติ กรวยทองโรงเรียนกรรมการ
7. นายประหยัด หวังสมโรงเรียนกรรมการ
8. นายมงคล ขาวงามโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
9. นายนรสิงห์ พิศงามโรงเรียนบ้านโคกเกาะกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านอนันต์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ จุกหอมทวารไพรกรรมการ
3. นายศิลณรงค์ ศิลาชัยบ้านกุงกรรมการ
4. นายจำนง เจริญศิริบ้านกาเกาะ(แหลฯ)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน พูนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจวงจันทร์ ศรกล้าหนองโตงกรรมการ
3. นายรังสิต กาบจันทร์บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอำนวย นามุงคุณบ้านปอยดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
5. นายบัญชา โอฐงามบ้านพันษีกรรมการ
6. นางสุภาวดี สมัครสมานโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางประภาวดี บุญเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จิตเจริญดีบ้านสะโนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ยวงทองปราสาทตราดมิตรภาพที่58กรรมการ
4. นางอานุศรา พิมพ์จันทร์บ้านสังแกหนองคูกรรมการ
5. นายสมาน พุทธสินบ้านหนองกัวกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา คงวันบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
7. นางสมพร พรหมคุณครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
8. นางปาณิศา ร่วมจิตรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปาณิศา ร่วมจิตรตะตึงไถงประธานกรรมการ
2. นางจีรภา ทองแม้นบ้านกุดหวายกรรมการ
3. นางประภาพร รัตนะดีบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางพิกุล แสงแก้วตะมะหนองกระจานกรรมการ
5. นายธนภัทร สุกแสงโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสมพล ศรีอภิชาติบ้านแกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ อินทองบ้านจารพัตกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร กาบจันทร์บ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวชนิตา สุนทรสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมควร เจือจันทร์บ้านอาแวะประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ มาเสมอการุญวิทยากรรมการ
3. นางสมพร สุขอุ้มบ้านจันรมกรรมการ
4. นางจำเริญสุข จำเริญสุขบ้านช่างปี่กรรมการ
5. นางพิชญณิดา สมหมายบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ธร จิตรแม้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ สมกล้าบ้านลำชีกรรมการ
3. นางทิศารัศม์ บุญโภคเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวสุขุม พุทธเส็งหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังบ้านสวายกรรมการ
6. นายจรัล เพ็งกระจางโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา เติมกล้าโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ธร จิตรแม้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ใจหวังบ้านสวายกรรมการ
3. นางทิศารัศม์ บุญโภคเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายจรัญ เพ็งกระจ่างอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุขุม พุทธเส็งบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางพรรณทิพย์ สมกล้าบ้านลำชีกรรมการ
7. นางสาวกฤษณา เติมกล้าโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ มีกุลบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางอภิญญา คงนุรัตน์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ สิงห์นอกโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ผาธรรมโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
6. นางสังวาล ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นายวิเชียร แจ่มใส โรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการ
8. นางสุทร เพียรเสมอโรงเรียนราชวิถี(ประสาทรชฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ แสนนามโรงเรียนราชวิถี(ประสาทรชฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร วาพัดไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ มีกุลบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ สิงห์นอกสินรินราษวิทยากรรมการ
4. นางกัลยาณี ผาธรรมบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
5. นางสังวาล สีสูงเนินบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นางอภิญญา คงนุรัตน์บ้านดงมันกรรมการ
7. นายนพรัตน์ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายวราวุธ พุฒซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ พูนชัยโรงเรียนการุณวิทยากรรมการ
3. นางพิมสิริ ศรีผ่องงามโรงเรียนหนองโตงฯกรรมการ
4. นายดำรงค์ สท้านอาสน์โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศิริพร ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ พุฒซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ พูนชัยการุญวิทยากรรมการ
3. นายดำรงค์ สท้านอาสน์หมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพิมสิริ ศรีผ่องงามหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางศิลาพร ส่งแสงรัตน์โรงเรียนบ้านกะเลากรรมการ
6. นางศิริพร ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางจิตรา สาลีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ธร จิตรแม้นโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีกานต์ วิชุมาโรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
5. นางสาวอภิชชญา อุรา โรงเรียนบ้านจังเกากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ แปลงทับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ธร จิตรแม้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีกานต์ วิชุมาบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์แจ่มบ้านตรมไพรกรรมการ
5. นางสาวอภิชชญา อุราบ้านจังเกากรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นายวริศรา ทองแม้นโรงเรียนสว่างโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบำเพ็ญ เนตรพระโรงเรียนอุปัชฌาพวนย์อุทิศกรรมการ
2. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนสว่างโนนแดงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
2. นายณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร นุชมาโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
2. นายณรงค์พร วัชรจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
3. นายพิเศษ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-กลินอุทิศ)กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ผดุงสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายสุทธิชั อสิพงษ์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นายยุติ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุประกิจ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านหนองอีเลิงกรรมการ
2. นางสุจิตรา พรมเวียงโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
3. นางอัญชลี กล้วยทองโรงเรียนบ้านโชกใต้กรรมการ
4. นายชานนท์ ผมงามโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นายแสงจันทร์ โถน้อยโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัดโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ
2. นายประมวลมิตร ใจดีโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นางสาวกชพร เจือจันทร์โรงเรียนบ้านบ่น้ำใสกรรมการ
4. นางละอองดาว ตั้งสกุลโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ กับแก้วโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
2. นางสาวทิพากร เจริญศิริโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเสถียน พรมเวียงโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางรัตติยา สมทิพย์โรงเรียนพรหมปราสาทราฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวบุญนภา ทองล้ำโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัสโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”กรรมการ
2. นายอิทธิศักดิ์ บุญเกษโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สุดยิ่งโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
4. นายเกล้า ดำแก้วโรงเรียนโคกมะเมียนฯกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญภา ดาทอง โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายอาดุลย์ ดวงราษีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมรัก บูรณะโรงเรียนโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายชาญชัย กระแสโสมโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นางสิตา บุตรลักษณ์โรงเรียนบ้านตรึมฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย บุญยงค์โรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นายกิตติชัย คำวิชัยโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
3. นายวรรณะ ผิวงามโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
4. นายสงัด แผ่นทองโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
5. นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์โรงเรียนบ้านบุอาไรกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ กรวยทองโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
2. นางสาวทิพย์อาภา ดวงดีโรงเรียนเสกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐิยา แก้วใสโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กับแก้วโรงเรียนทัพกระบือกรรมการ
5. นางกัญญภา วงแหวนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรัศมี ต่อยอดโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ทองสุขโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
3. นางสาวธัญภา ดาทองโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายสนธยา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ เวียงรัตน์โรงเรียนล้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน อภิวัชรารัตน์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายโชติ สวัสดีโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นายบัญญัติ สายยศโรงเรียนบ้านนาตังตระแบกกรรมการ
4. นายอัษฐวัฒน์ สุรินทราบูรณ์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นายวรวุฒิ มณีคำโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ ราชปันติ๊บโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
2. นายฐิติวัชร พะวงษ์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ พิศวงโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นายพีรภาพ คำแก้วโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นางปวรลักษณ์ หล่อโรจนศักดิ์โรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นางผาณิต ยงยิ่งหาญโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายกิตติพล คิดกล้าโรงเรียนสุรินทรศึกษากรรมการ
4. นายเอกณรงค์ อินทร์แปลงโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
5. นางสาวเชาวนี ประสานงามโรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
2. นางสาวอรทัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายเมธา บูรณ์เจริญโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ นาเหนือโรงเรียนเทศบาล 2 (วิภัชศึกษา)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ อุสาคูโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
2. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง ศูนย์กลางโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช แม่นงามโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
2. นางสาวพวงทอง ศูนย์กลางโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายพิชยะสิทธิ์ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
4. นายพีระ เรียงทองโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรร)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
3. นางสาวธนพร คนฉลาดโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
4. นายโกวิทย์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านบึง(สนง.บึงสลาก)กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางจิรัฐกาล เทียมทองโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสันติชัย จันทราชโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
3. นายวัฒนา เจียวรัมย์โรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายนครินทร์ ขันอาษาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายรังสรรค์ เผือกขำโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สุริเทศโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
2. นายไพศาล ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
3. นายประทักษ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
4. นางผาสุข ศรีผ่องงามโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกุลณัฐฐา มุตะโสภาโรงเรียนเทศบาล3(เทศบาลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสมผล ขำชาลีโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
3. นางสาวสำนวน บุตรงามโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นายประเดิม เทพวงษ์โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางยุพดี ดอกแก้วโรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
3. นางทองเพชร เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านตาเมาะกรรมการ
4. นางนฤมล ดำแก้วโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ สานุสันต์โรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ สุขสงวน โรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
2. นางรวีวรรณ แก้วสมุทรโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสกุลไทย ยางงามโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
4. นายเกียรติบรรลือ คงดีโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
5. นายปฤษฎางค์ สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางคุณทนา กุมรัมยะกุลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
3. นางวนิดา โอษฐงามโรงเรียนบ้านกันจารย์กรรมการ
4. นางสุวรรณี ภคะวาโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
5. นางสุมาลี สุมาลุย์โรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี บุญเปล่งโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นางอุสาห์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ คีรีโชติโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นางวิไล สุขบทโรงเรียนบ้านมะลูจรูงหนองปรีงกรรมการ
5. นางกิติยา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านโคกกระเพอกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ทองขอนโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
2. นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์โรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ
3. นายประมุข อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางน้ำฝน คล้ายพิมพ์โรงเรียนบ้านขนาดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชอบ เรียงเงินโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
2. นายชรินทร์ ทองนำโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
3. นายนพดล บัวแก้วโรงเรียนเทศบาล2(วิภัชศึกษา)กรรมการ
4. นายสาโรจน์ วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
5. นายบุญรอด เพิ่มดีโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกษิฬภัทร รัตนจิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ เสาวโคโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
3. นายโยธิน ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอาวุธกรรมการ
4. นางพยวน โชติช่วงโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
5. นายจำเริญ หวังสมโรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ บุญขาวโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชกรรมการ
2. นายทองสุข ทำดีโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสุขลา ยืนยงโรงเรียนบ้านระกา(สลากฯ)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางหนูทัศน์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
3. นางศศิธร เจริญทรัพย์โรงเรียนนาสาม(เกียรติประชา)กรรมการ
4. นางประนอม บุญสุขโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสมจิต ปัดถาโรงเรียนบ้านหนองขนาดกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพรชนัตถ์ ชัยตั้งจิตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า เทพวงศ์โรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แสนปลื้มโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นางสมบูรณ์ มุมทองโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปรียา นิลแก้วโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางอุบล แก่นแก้วโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
4. นางนิทรา สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กันนุฬาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางสาวกชกร โพธิ์เงินโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางบุปผชาติ ผจญกล้าโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
5. นางสาวกิติยา เศลวัตนะกุลโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประยูร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
2. นางชุลีพร สำรวมจิตโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสุขุม จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
4. นางนงเยาว์ กิมาวะหาโรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย-พลินอุทิศ 3 )กรรมการ
5. นางอุ่นใจ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ขำชาลีโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
2. นางพูนรัตน์ แสงสว่างโรงเรียนดุรณวิทยากรกรรมการ
3. นางดาราพร แสงสว่างโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
4. นางกุหลาบ พุทธรักขิโตโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิลจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสิริสุข สมภักดีโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เครือเนียมโรงเรียนเพี้ยรามกรรมการ
3. นางสาววิญญา ต้นทองโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
4. นางเกษา ขาวงามโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา วิเศษพูนโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราฎร์ศึกษา)กรรมการ
2. นายกมล จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
3. นางสาววัชราพร วัชรกุลโรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ เหมือนจิตโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจุติภรณ์ วิบูลย์เพ็งโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
2. นายบรรจง นับวันดีโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ
3. นางบัวลิน ชัยสุวรรณโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เรืองโชติเสถียรโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
5. นางแววเนตร เผือกขำโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพจนา ทานะโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางรัศมี คงนาคโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา หม้อทองโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
4. นางเสาวนิต ศิริพูนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวเฉลียวรัตน์ สมพร้อมโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์โรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
2. นางสุนีย์ พุฒหล้าโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นางเจนจิรา บุญโตโรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
4. นางสาวณัฐชนา จันทรจำนงโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
5. นางรติกร วรางกูรโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนันทา นิยมทองโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
2. นางอรพินท์ สมใจชนะโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
3. นางบานเย็น โอษฐ์งามโรงเรียนบ้านจารพัตรกรรมการ
4. นางสาวทองศรี ใบพลูทองโรงเรียนบ้านอนันต์กรรมการ
5. นางอรปรียา ฤกษ์ศรีโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางงผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวนงนุช แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยาณี ทองขวัญโรงเรียนกันแสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มะโนชาติโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางผาณิต อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวปุญจมาพร จุฬารีโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวปุญจมาพร จุฬารีโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวปุญจมาพร จุฬารีโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวปุญจมาพร จุฬารีโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านอันโนงกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร แสนยะมูลโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวปุญจมาพร จุฬารีโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม น่วมจะโป๊ะโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
2. นางสุพิชชา เสริมแสงโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นางละมัย จันทร์โทโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชอบมีโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางประนอม น่วมจะโป๊ะโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
2. นางสุพิชชา เสริมแสงโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางยุพิน ทวีเหลือโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นางละมัย จันทร์โทโรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ ชอบมีโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นางนวพร บรรจุงามโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางชุติมา แก่นแก้วโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นางนวพร บรรจุงามโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางชุติมา แก่นแก้วโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ กมลเลิศโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ ยืนยงโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นางสาวสมยงค์ หวังผลโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ ยืนยงโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นางสาวสมยงค์ หวังผลโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ ยืนยงโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
2. นางสาวสมยงค์ หวังผลโรงเรียนบ้านโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ บุญเติมโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกษร เจริญรัตน์โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ใสสูงเนินโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ตั้งจึงเจริญโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นายสมชาย พัฒนพิเชษฐพงศ์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิไล สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคมกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
3. นางสายพิณ บุญคำโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายฉัตรณรงค์ อริยะเดชโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นายศักดิ์ไทย เหมือนคิดโรงเรียนบ้านหัวแรตกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนาโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางอรพิน งามสุวรรณโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุวรรณโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน งามสุวรรณโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนาโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
4. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
4. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
5. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
2. นางราศรี สุขวาสนะโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางเสาวภา แมนเมืองโรงเรียนบ้านจารพัตกรรมการ
5. นางสาวรัญจวน กรทิพย์โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
2. นางจีรานันท์ ผลเสาวภาคย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสรัญญา โสดาจันทร์โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
4. นางกิตยาภรณ์ ธัญยภัทร์สกุลโรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
5. นางประภัสสร ปฏิมาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี พันแสนโรงเรียนบ้านบุฤาษีกรรมการ
2. นางประนอม เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นางกันต์หทัย เกษมศรี ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านรุ่งรัฐวิทยาฯกรรมการ
4. นางสาวละเอียด เลื่อมล้ำโรงเรียนบ้านกรวดนาฮังกรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเกิยรติ อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
2. นางเมธาพร ทองปลิวโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายสมาน หาญกล้าโรงเรียนบ้านนารุ่งฯกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ คำประโคนโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นายสังคม สมสร้างโรงเรียนบ้านสามโคกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเกิยรติ อาจภักดีโรงเรียนบ้านเกาะแก้วกรรมการ
2. นางเมธาพร ทองปลิวโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายสมาน หาญกล้าโรงเรียนบ้านนารุ่งฯกรรมการ
4. นายพูนศักดิ์ คำประโคนโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นายสังคม สมสร้างโรงเรียนบ้านสามโคกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิชชุกานต์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อบอุ่นโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นายอรุณ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นายเฉลิมพล หุ่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิชชุกานต์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อบอุ่นโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
3. นายอรุณ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นายเฉลิมพล หุ่นทองโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำเนา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
2. นางราตรี สุกุมารพันธ์ุโรงเรียนบ้านบุฤาษีกรรมการ
3. นางพันทิพา คงวันโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
4. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
5. นางมนตรา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำเนา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
2. นางราตรี สุกุมารพันธุ์โรงเรียนบ้านบุฤาษ๊กรรมการ
3. นางพันทิพา คงวันโรงเรียนอนุบาลลำดวนกรรมการ
4. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
5. นางมนตรา บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สายยศโรงเรียนบ้านโนนลีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สายยศโรงเรียนบ้านโนนลีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
2. นางสุจิรา สว่างพื้นโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ผกา มงคลพัฒน์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ สายยศโรงเรียนบ้านโนนลีกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอิสรา โสแก้วโรงเรียนบ้านพะเนากรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ นันท์มนัสโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
3. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นายสหเทพ ดาศรีโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน (ปานอุทิศวิทยา)กรรมการ
5. นางสำรอง วัชรบรรจงโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา ประดับโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
2. นายสมคิด หมายชนะโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
3. นางสุดาวีร์ ปัดถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นายทวนชัย เรืองบุญโรงเรียนบ้านลำชีฯกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]