หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   18 ก.ค. 2558   19 ก.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 18 ก.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารอนุบาล ห้อง ห้อง ป.1 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารอนุบาล ห้อง ห้องดนตรี 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง ม.2 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง ม.4 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง ม.3 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง ม.5 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารประถม ห้อง ป.4 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารประถม ห้อง ป.5 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารประถม ห้อง ป.6 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารประถม ห้อง ป.2 , ป.3 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง ม.6 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาคารมัธยม , ตึกบัญฑิต ห้อง 204 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 18 ก.ค. 2558 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 18 ก.ค. 2558 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 1 ศรีณรงค์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 18 ก.ค. 2558 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 2 หนองโตงพัฒนา 18 ก.ค. 2558 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 4 เชียงปุม ชั้น 2 ห้อง com 1 18 ก.ค. 2558 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 4 เชียงปุม ชั้น 2 ห้อง com 2 18 ก.ค. 2558 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 18 ก.ค. 2558 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ค. 2558 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคาร 5 ศรีจุมพล ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 18 ก.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน (บนซ้าย) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน (บนขวา) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารเรือนไม้งาม(ขวา) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคาร อบต. 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารเรือนไม้งาม(ซ้าย) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารศรีตะวัน (ล่าง) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารเคียงป่า 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารอเนกประสงค์ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารอนุบาล(ซ้าย) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อาคารอนุบาล(ขวา) 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมฯ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมฯ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมฯ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมฯ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โรงยิมฯ 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ห้อง ป.2/5 18 ก.ค. 2558 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ห้อง ป.2/7 18 ก.ค. 2558 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารกล้วยไม้ ห้อง ป.2/9 18 ก.ค. 2558 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤษ ห้อง ป.1/5 18 ก.ค. 2558 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤษ ห้อง ป.1/4 18 ก.ค. 2558 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมโดม 18 ก.ค. 2558 09.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ หอประชุมโดม 18 ก.ค. 2558 09.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤษ ห้อง ป.1/9 18 ก.ค. 2558 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤษ ห้อง ป.1/8 18 ก.ค. 2558 09.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารราชพฤษ ห้อง ป.1/7 18 ก.ค. 2558 09.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้อง วิทย์ 1 อาคารกล้วยไม้ 18 ก.ค. 2558 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้อง ห้องสมุด 18 ก.ค. 2558 09.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้อง ศูนย์อาเซียน 18 ก.ค. 2558 09.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ชั้น 3 18 ก.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดมปฐมวัย 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
09.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 18 ก.ค. 2558 09.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 6 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 18 ก.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 4/1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 4/2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 4/3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 5/1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 5/2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 5/3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 5/4 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 5/5 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ห้อง ป 4/5 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) อาคารโรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/3 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/3 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/4 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ป.1/4 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/3 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.1/3 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.2/1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ.2/1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ. 2/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ. 2/2 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ. 2/3 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง อบ. 2/3 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 08.30-16.30
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 08.30-16.30
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 08.30-16.30
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงอาหาร 18 ก.ค. 2558 08.30-16.30
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 หน้าอาคาร สพป.สร 1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 หน้าอาคาร สพป.สร 1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 หน้าอาคาร สพป.สร 1 18 ก.ค. 2558 08.30-12.00
28 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 หน้าอาคาร สพป.สร 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30
29 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 หน้าอาคาร สพป.สร 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) หน้าอาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) หน้าอาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) เวที 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) หน้าอาคารอนุบาล ชั้น 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.00
6 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) หน้าอาคารอนุบาล ชั้น 1 18 ก.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ุ6/1 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/3 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/3 18 ก.ค. 2558 13.00 - 16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6/4 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/5 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/5 18 ก.ค. 2558 13.00 - 16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/6 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/6 18 ก.ค. 2558 13.00 - 16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/7 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/8 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสมุดสระโบราณ ห้อง ห้องประชุมสระโบราณ 18 ก.ค. 2558 13.00 - 16.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6/9 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
13 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 5/1 18 ก.ค. 2558 08.30 - 12.00
14 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 5/3 18 ก.ค. 2558 08.30 - 16.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 5/2 18 ก.ค. 2558 08.30 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 136 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง127 18 ก.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น หัองโถงชั้น1 ห้อง หัองโถงชั้น1 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง137 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง135 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 133 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 133 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 136 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 136 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้องประชุมแสงจันทร์ ชั้น 2 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้องประชุมแสงจันทร์ ชั้น 2 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 131 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 131 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 132 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง ห้อง 132 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 750 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
2 751 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
3 752 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
4 753 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
5 754 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
6 755 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
7 756 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
8 757 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
9 758 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00
10 759 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 18 ก.ค. 2558 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 1 18 ก.ค. 2558 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ หอประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ใต้ถุนโล่ง 18 ก.ค. 2558 09.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 14.00-17.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 14.00-17.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง COM 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง COM 3 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 18 ก.ค. 2558 08.30-11.30
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องประชุม อบจ. ชั้น ล่าง ห้อง ลานโล่ง 18 ก.ค. 2558 08.30-11.30
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง GTX 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง GTX 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ห้องประชุม 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 1, 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 2 18 ก.ค. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ระเบียงชั้นล่าง อาคาร 3 18 ก.ค. 2558 09.00 - 11.00 น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 4 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง เต็นท์หน้าอาคาร 2 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง อาคารเอนกประสงค์ 1 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารอุทยานการเรียนรู้ ห้อง อุทยานการเรียนรู้ 18 ก.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมอนุบาล1(ฝั่งทิศตะวันออก) 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โดมอนุบาล1(ฝั่งทิศตะวันตก) 18 ก.ค. 2558 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ห้อง EP2/10 18 ก.ค. 2558 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
3 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
6 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
8 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
9 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/2 ห้อง ม.3/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
10 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/2 ห้อง ม.3/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
11 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/2 ห้อง ม.3/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
12 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/2 ห้อง ม.3/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.3/2 ห้อง ม.3/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.1/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.1/4 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/1 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/1 อากาค 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง CEO เมือง 5 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง CEO เมือง 5 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง CEO เมือง 5 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ่ห้องเรียนคู่ขนาน ห้อง 3 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้อง ม.2/2 ห้อง ม.2/3 อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องสังคมศึกษา อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องแนะแนว อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องแนะแนว อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3 อาคารห้องเรียนคู่ขนาน (ชั้นบน) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3 อาคารห้องเรียนคู่ขนาน (ชั้นบน) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3 อาคารห้องเรียนคู่ขนาน (ชั้นบน) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองโตง (สุรวิทยาคม) โรงฝึกงานหลัง อาคาร 5 (อาคารมัธยม) 18 ก.ค. 2558 09.00-16.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]