งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สกุลทอง
1. นางนิจวรรณ    ชินวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านตาเสาะ เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วใหญ่
1. นางประนอม    มงคล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงฉัตรมณี    แก้วรัตน์
1. นางผอบจันทร์    แตรไตรรงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านปวงตึก เครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงบุญยาพร    จิตสะอาด
1. นางสุภาพ    รื่นรมย์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................