งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายจิรายุ    สาขาจันทร์
1. นางสาวกอบแก้ว    จรลำโกน
2 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว เครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายวสุพร    มีมงคล
1. นางรุ่งนภา    มีศรี
3 โรงเรียนบ้านทัพทัน เครือข่ายที่ 14 1. เด็กชายวิษณุกร    สุวรรณ์ทอง
1. นางสาวนิตยา    กรองทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายอนันตศักดิ์    ซื่อสัตย์
1. นายสิทธิศักดื์    ทองเกร็ด
5 โรงเรียนบ้านสีโค เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายปกรณ์    บุละคร
1. นางสมปรารถนา    บุญเปล่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 เครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กฤษทอน
1. นางเสมียน    สารฤทธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................