งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 704
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบักดอก เครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงวาสนา    เสียงวังเวง
1. นางสยุมพร    เจนรอบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนปราสาท เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    กำทรัพย์
1. นางกรรณิกา    สาโยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) เครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายธีรเดช    ทองคำ
1. นางสาวดวงฤทัย    จันจุฬา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................