งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายอานุ    ร่องน้อย
2. เด็กชายรุ่งเพชร    คงเก่ง
3. เด็กชายพันกร    จุ้ยเงินงาม
1. นางสาวกอบแก้ว    จรลำโกน
2. นายประเสริฐ    ใจกล้า
2 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    มีงามดี
2. เด็กหญิงจิรนันท์    วีระชาติ
3. เด็กหญิงวิภาดา    กล่อมประเสริฐ
1. นางภาสภรณ์    รุ่งเรือง
2. นางอรนุช    เรืองเกษม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................