งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านกำไสจาน เครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายยุทธนา    ดุจจานุทัศน์
1. นางรจนา    ทองประดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านปราสาท เครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงสุนทรี    จันทนุภา
1. นางฐิฆัมพร    มิ่งขวัญ
4
3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    สวากัน
1. นางสุภัตตรา    แสนคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ เครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงพรทิดา    ประกายแก้ว
1. นายศิริภาพ    ชวนเปล่งสกุล
5 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี เครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายจรินทร์ภพ    ชนะโม
1. นางสาวพรทิพย์    มากเหลือ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................