สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สังขะวิทยาคม 36 10 4 3 50
2 เจริญราษฎร์วิทยา 26 12 6 1 44
3 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 26 7 6 1 39
4 บ้านขนาดมอญ 23 5 2 2 30
5 บ้านโจรก 21 4 8 1 33
6 บ้านโชคนาสาม 20 10 7 3 37
7 บ้านพระแก้ว 20 9 2 0 31
8 บ้านโคกตะเคียน 20 4 0 1 24
9 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 19 10 4 4 33
10 บ้านฉลีกหนองมะแซว 19 5 1 2 25
11 บ้านเลิศอรุณ 18 9 3 2 30
12 บ้านสระทอง 18 1 1 0 20
13 บ้านโคกกลาง 17 8 7 3 32
14 บ้านระมาดค้อ 17 6 2 0 25
15 บ้านโคกไทร 17 3 1 0 21
16 บ้านหนองหรี่ 16 11 3 5 30
17 บ้านตาแตรวทัพดัด 16 11 1 1 28
18 บ้านกำไสจาน 16 6 2 0 24
19 บ้านโตงน้อย 16 5 1 1 22
20 บ้านตะโนน 15 9 0 4 24
21 บ้านรุน 15 7 2 3 24
22 วิทยาราษฎร์นุกูล 15 6 6 1 27
23 วันเจริญสามัคคี 14 11 8 6 33
24 บ้านมะเมียง 14 7 4 2 25
25 บ้านด่าน 14 6 5 3 25
26 บ้านอาโพน 14 6 4 3 24
27 บ้านโคกสะอาด 13 2 2 0 17
28 บ้านสระแก้ว 12 10 8 4 30
29 บ้านสะแร 12 9 1 2 22
30 บ้านตาเสาะ 12 7 2 2 21
31 บ้านคลอง 12 7 0 3 19
32 บ้านเถกิง 12 4 6 1 22
33 บ้านอำปึล 12 4 3 0 19
34 บ้านกะปู 12 2 1 0 15
35 บ้านหนองโจงโลง 12 1 4 0 17
36 บ้านศาลาสามัคคี 12 1 0 1 13
37 ราษฎร์พัฒนา 11 5 1 1 17
38 ปราสาท 11 4 1 0 16
39 บ้านแนงมุด 11 3 4 1 18
40 บ้านเสกกอง 11 3 2 0 16
41 บ้านอุโลก 11 0 0 0 11
42 บ้านสวายซอ 10 7 1 1 18
43 บ้านหนองหว้า 10 6 3 2 19
44 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 10 4 3 1 17
45 บ้านปวงตึก 10 2 1 0 13
46 บ้านกระสัง 10 2 0 1 12
47 บ้านโนนสบาย 9 5 0 0 14
48 นิคมสร้างตนเองปราสาท 9 4 2 2 15
49 บ้านหนองปรือ 9 4 1 5 14
50 บ้านลำหาด 9 4 1 1 14
51 บ้านสน 9 3 6 2 18
52 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 9 3 2 2 14
53 ประชาสามัคคี 9 3 1 2 13
54 บ้านแสนกาง 9 2 1 2 12
55 บ้านตรวจ 9 2 0 2 11
56 บ้านตาวร 9 1 0 1 10
57 บ้านตาโมม 8 11 4 2 23
58 บ้านตาเมียง 8 8 6 1 22
59 บ้านวังปลัด 8 8 1 3 17
60 บ้านตาพราม 8 7 9 5 24
61 บ้านศรีนวล 8 5 0 0 13
62 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 8 4 4 0 16
63 บ้านโนนสวรรค์ 8 4 1 3 13
64 บ้านขอนแตก 8 3 2 1 13
65 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 8 3 0 1 11
66 สหราษฎร์วิทยา 8 3 0 0 11
67 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 8 2 0 3 10
68 บ้านสะกาด 8 1 3 1 12
69 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 8 1 2 1 11
70 บ้านกะดาด 7 6 3 0 16
71 บ้านหนองคันนา 7 5 4 0 16
72 บ้านเกษตรถาวร 7 4 2 2 13
73 บ้านเสรียง 7 3 2 0 12
74 บ้านละเอาะ 7 3 2 0 12
75 บ้านโคกทม 7 2 4 3 13
76 บ้านโพธิ์กอง 7 2 4 1 13
77 บ้านหนองเหล็ก 7 2 2 0 11
78 เทศบาลสังขะ 7 2 0 0 9
79 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 7 1 3 1 11
80 บ้านหลัก 7 1 2 1 10
81 บ้านโคกจำเริญ 7 1 1 1 9
82 บ้านทำนบ 7 1 1 0 9
83 รัฐประชาสามัคคี 7 0 1 3 8
84 บ้านตะเคียน 6 7 6 4 19
85 บ้านกูน 6 6 3 4 15
86 บ้านจรัส 6 5 1 0 12
87 สหมิตรวิทยา 6 3 1 0 10
88 บ้านกาบกระบือ 6 2 1 2 9
89 บ้านโคกรัมย์ 6 2 1 1 9
90 บ้านกล้วย 6 2 0 0 8
91 บ้านโสน 6 1 2 1 9
92 บ้านจรูกแขวะ 6 1 2 0 9
93 บ้านรันเดง 6 1 1 1 8
94 บ้านโดง 6 1 1 0 8
95 บ้านบัวเชด 6 1 1 0 8
96 หนองโสนวิทยา 6 0 1 0 7
97 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ 6 0 0 1 6
98 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 6 0 0 0 6
99 บ้านสังขะ 6 0 0 0 6
100 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 0 0 0 6
101 อมรินทราวารี 5 5 2 4 12
102 บ้านเกาะตรวจ 5 5 0 0 10
103 พระจันทร์ศรีสุข 5 4 0 0 9
104 กลาโหมราชเสนา2 5 4 0 0 9
105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 5 3 5 1 13
106 บ้านสวาย 5 3 1 2 9
107 ไพลอำนวยวิทย์ 5 2 0 0 7
108 ศรีณรงค์วิทยาคาร 5 1 1 1 7
109 บ้านน้อย 5 1 1 1 7
110 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 5 1 0 1 6
111 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 5 1 0 0 6
112 บ้านกุง 5 1 0 0 6
113 ดมวิทยาคาร 5 0 3 1 8
114 บ้านสะเดา 4 9 3 3 16
115 บ้านตานี 4 6 0 0 10
116 บ้านละมงค์ 4 4 3 2 11
117 บ้านตาลวก 4 3 5 0 12
118 บ้านสนบ 4 3 1 0 8
119 บ้านชำเบง 4 3 1 0 8
120 บ้านแดง 4 3 0 2 7
121 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) 4 3 0 2 7
122 บ้านพนมดิน 4 3 0 1 7
123 บ้านศรีสวาย 4 2 3 0 9
124 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 4 2 0 4 6
125 บ้านสีโค 4 2 0 0 6
126 บ้านตะคร้อ 4 1 1 3 6
127 บ้านหนองจูบ 4 1 1 0 6
128 บ้านโนนสังข์ 4 1 0 0 5
129 เพียงหลวง ๘ 4 1 0 0 5
130 บ้านสองสะโกม 4 0 3 2 7
131 บ้านสำโรง 4 0 1 0 5
132 สุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 0 1 0 5
133 บ้านหนองแวง 3 7 0 0 10
134 บ้านจารย์ 3 6 1 1 10
135 บ้านเจ้าคุณ 3 4 1 3 8
136 บ้านลังโกม 3 3 2 0 8
137 บ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 3 3 2 0 8
138 รัฐราษฎร์พัฒนา 3 3 1 1 7
139 บ้านสวาท 3 3 0 3 6
140 บ้านโอทะลัน 3 2 2 0 7
141 บ้านนา 3 2 1 1 6
142 บ้านบักจรัง 3 2 1 1 6
143 บ้านปราสาทเบง 3 2 1 1 6
144 บ้านเตาแดก 3 2 0 0 5
145 บ้านณรงค์ 3 2 0 0 5
146 บ้านปลัด 3 1 1 1 5
147 บ้านหนองโยโคกปืด 3 1 1 0 5
148 บ้านอำปึลกง 3 1 1 0 5
149 เรืองเจริญพัฒนา 3 1 1 0 5
150 จตุคามวิทยา 3 1 0 1 4
151 เจริญสุข 3 1 0 0 4
152 จบก(ปราสาท) 3 1 0 0 4
153 บ้านร่มเย็น 3 1 0 0 4
154 บ้านเกาะแจนแวน 3 0 1 0 4
155 บ้านไทยเดิม 3 0 1 0 4
156 บ้านถนน 3 0 1 0 4
157 บ้านศาลา 3 0 0 1 3
158 บ้านพรหมสะอาด 3 0 0 0 3
159 บ้านคูขาด 3 0 0 0 3
160 บ้านละลมระไซ 2 5 1 0 8
161 บ้านบักดอก 2 4 0 0 6
162 บ้านลันแต้ 2 3 1 1 6
163 บ้านโนนเจริญ 2 3 0 0 5
164 บ้านถนนชัย 2 2 1 1 5
165 บ้านหนองขี้เหล็ก 2 2 0 2 4
166 บ้านโคกกรม 2 2 0 2 4
167 บ้านทัพทัน 2 2 0 1 4
168 บ้านนาครอง 2 2 0 1 4
169 ไพลศึกษาคาร 2 2 0 1 4
170 บ้านศรีมงคล 2 2 0 0 4
171 บ้านตาวัง 2 2 0 0 4
172 บ้านปราสาท 2 2 0 0 4
173 บ้านไทร 2 2 0 0 4
174 บ้านจีกแดก 2 1 3 1 6
175 บ้านไทยสันติสุข 2 1 2 0 5
176 บ้านจารย์(กาบเชิง) 2 1 2 0 5
177 บ้านสำเภาลูน 2 1 1 0 4
178 บ้านเชื้อเพลิง 2 1 1 0 4
179 บ้านสมุด 2 0 2 0 4
180 หวลถวิลวิทยา 2 0 1 0 3
181 บ้านตอกตรา 2 0 1 0 3
182 บ้านอังกอล 2 0 1 0 3
183 บ้านจบก (บัวเชด) 2 0 0 0 2
184 บ้านพะเนาว์ 2 0 0 0 2
185 ต.ช.ด.บ้านตาแตรว 2 0 0 0 2
186 บ้านสกล 2 0 0 0 2
187 บ้านห้วยสิงห์ 2 0 0 0 2
188 บ้านโพนชาย 2 0 0 0 2
189 บ้านสำโรง(บางมด2514) 1 5 2 0 8
190 บ้านคูตัน 1 4 0 2 5
191 บ้านบุอันโนง 1 4 0 0 5
192 บ้านคะนา 1 4 0 0 5
193 บ้านจังเอิล 1 3 2 0 6
194 บ้านสะพานหัน 1 3 1 2 5
195 บ้านมหาชัย 1 3 0 0 4
196 ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 1 3 0 0 4
197 บ้านโพนทอง 1 2 3 0 6
198 บ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 1 2 2 0 5
199 บ้านอาวอก 1 2 1 0 4
200 บ้านภูมินิยมพัฒนา 1 2 0 1 3
201 บ้านสนวน 1 2 0 0 3
202 บ้านก็วล 1 2 0 0 3
203 บ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 2 0 0 3
204 บ้านลำดวนพัฒนา 1 1 1 1 3
205 บ้านโคกโบสถ์ 1 1 1 0 3
206 บ้านตาเบา 1 1 0 1 2
207 บ้านกู่ 1 1 0 1 2
208 นิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 1 0 0 2
209 บ้านกระวัน 1 1 0 0 2
210 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 1 1 0 0 2
211 บ้านตายัวะ 1 0 2 1 3
212 บ้านพนม 1 0 2 0 3
213 บ้านจีกแดก(ปราสาท) 1 0 1 1 2
214 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 0 1 0 2
215 มหาราช 4 1 0 0 1 1
216 บ้านห้วยปูน 1 0 0 0 1
217 บ้านโชค(ปราสาท) 1 0 0 0 1
218 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 0 0 0 1
219 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 1 0 0 0 1
220 บ้านราวนคร 1 0 0 0 1
221 บ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 1 0 0 0 1
222 เกษตรอีสานสามัคคี 0 4 0 0 4
223 บ้านตาคง 0 2 1 0 3
224 บ้านไทยนิยมพัฒนา 0 2 1 0 3
225 บ้านตราด 0 1 1 0 2
226 บ้านโคกสมอง 0 1 1 0 2
227 บ้านโพธิ์ 0 1 0 0 1
228 บ้านลำพุก 0 1 0 0 1
229 บ้านหนองยาว 0 1 0 0 1
230 บ้านออดราษฎ์สามัคคี 0 1 0 0 1
231 ตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 0 0 1 1 1
232 บ้านหนองใหญ่ 0 0 1 1 1
233 บ้านโคลด 0 0 1 1 1
234 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 0 0 1 0 1
235 แสงทองสมบูรณ์วิทยา 0 0 1 0 1
236 บ้านโชค 0 0 0 0 0
รวม 1,415 658 331 206 2,404