หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 9 16 12
2 002 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 17 34 25
3 003 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 45 84 60
4 005 โรงเรียนจตุคามวิทยา 5 8 8
5 006 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 4 6 6
6 007 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 7 10 7
7 010 โรงเรียนดมวิทยาคาร 9 12 11
8 013 โรงเรียนตชด.บ้านตาตุม 0 0 0
9 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 18 56 27
10 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 2 5 3
11 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 2 4 3
12 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 12 27 18
13 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 3 17 6
14 025 โรงเรียนบ้านกระวัน 2 2 2
15 026 โรงเรียนบ้านกระสัง 15 40 28
16 024 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 9 58 21
17 027 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 18 12
18 029 โรงเรียนบ้านกะดาด 16 52 30
19 030 โรงเรียนบ้านกะปู 15 26 22
20 031 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 5 10 9
21 032 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 13 32 24
22 033 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 25 48 38
23 034 โรงเรียนบ้านกุง 6 30 12
24 035 โรงเรียนบ้านกูน 20 46 29
25 036 โรงเรียนบ้านกู่ 3 4 4
26 028 โรงเรียนบ้านก็วล 3 7 5
27 040 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 34 92 55
28 041 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 0 0 0
29 042 โรงเรียนบ้านขอนแตก 14 45 24
30 043 โรงเรียนบ้านคลอง 22 36 29
31 044 โรงเรียนบ้านคะนา 5 12 9
32 045 โรงเรียนบ้านคูขาด 3 14 8
33 046 โรงเรียนบ้านคูตัน 7 12 10
34 060 โรงเรียนบ้านจบก (บัวเชด) 2 2 2
35 061 โรงเรียนบ้านจรัส 14 34 20
36 062 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 9 38 17
37 063 โรงเรียนบ้านจังเอิล 6 8 8
38 065 โรงเรียนบ้านจารย์ 14 36 21
39 064 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 6 13 9
40 067 โรงเรียนบ้านจีกแดก 7 15 12
41 066 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 3 7 4
42 070 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 32 71 58
43 072 โรงเรียนบ้านชำสมิง 0 0 0
44 071 โรงเรียนบ้านชำเบง 8 25 14
45 077 โรงเรียนบ้านณรงค์ 5 7 6
46 078 โรงเรียนบ้านด่าน 30 69 46
47 081 โรงเรียนบ้านตรวจ 21 86 31
48 082 โรงเรียนบ้านตราด 4 10 7
49 083 โรงเรียนบ้านตอกตรา 3 7 6
50 084 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 11 26 16
51 085 โรงเรียนบ้านตะเคียน 24 39 35
52 086 โรงเรียนบ้านตะโนน 31 72 48
53 087 โรงเรียนบ้านตาคง 3 6 3
54 090 โรงเรียนบ้านตานี 10 36 18
55 092 โรงเรียนบ้านตาพราม 29 48 40
56 095 โรงเรียนบ้านตายัวะ 5 8 6
57 096 โรงเรียนบ้านตาลวก 15 33 26
58 097 โรงเรียนบ้านตาวร 11 30 18
59 098 โรงเรียนบ้านตาวัง 4 15 4
60 088 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 5 7 6
61 091 โรงเรียนบ้านตาเบา 5 27 9
62 093 โรงเรียนบ้านตาเมียง 28 67 48
63 099 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 25 45 34
64 089 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 31 67 36
65 094 โรงเรียนบ้านตาโมม 25 51 40
66 104 โรงเรียนบ้านถนน 7 32 15
67 102 โรงเรียนบ้านถนนชัย 6 21 10
68 103 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 8 11 10
69 106 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 20 52 28
70 107 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 19 40 24
71 108 โรงเรียนบ้านทัพทัน 5 22 10
72 109 โรงเรียนบ้านทำนบ 9 24 17
73 110 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 14 37 24
74 118 โรงเรียนบ้านนา 7 11 7
75 117 โรงเรียนบ้านนาครอง 6 15 10
76 116 โรงเรียนบ้านน้อย 9 51 19
77 126 โรงเรียนบ้านบักจรัง 8 23 13
78 127 โรงเรียนบ้านบักดอก 10 40 15
79 128 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 19 12
80 129 โรงเรียนบ้านบัวเชด 8 16 13
81 130 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 5 16 10
82 132 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 16 8
83 131 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 7 25 15
84 133 โรงเรียนบ้านปลัด 6 11 6
85 134 โรงเรียนบ้านปวงตึก 16 44 28
86 136 โรงเรียนบ้านพนม 4 8 6
87 135 โรงเรียนบ้านพนมดิน 10 13 12
88 137 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 7 5
89 138 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 36 69 47
90 139 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 10 17 14
91 140 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 2 6 4
92 145 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 4 20 8
93 146 โรงเรียนบ้านมหาชัย 4 14 6
94 147 โรงเรียนบ้านมะเมียง 29 49 43
95 148 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 15 48 23
96 151 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 27 64 39
97 152 โรงเรียนบ้านรันเดง 9 39 20
98 153 โรงเรียนบ้านราวนคร 1 3 2
99 154 โรงเรียนบ้านรุน 29 116 59
100 150 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 4 4 4
101 155 โรงเรียนบ้านละมงค์ 19 31 28
102 156 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 8 26 16
103 157 โรงเรียนบ้านละเอาะ 12 30 21
104 158 โรงเรียนบ้านลังโกม 16 42 22
105 159 โรงเรียนบ้านลันแต้ 7 13 8
106 160 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 3 3 3
107 161 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 4 6 4
108 162 โรงเรียนบ้านลำพุก 2 3 3
109 163 โรงเรียนบ้านลำหาด 18 40 27
110 165 โรงเรียนบ้านวังปลัด 23 44 34
111 166 โรงเรียนบ้านศรีนวล 15 24 21
112 167 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 4 15 4
113 168 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 9 10 10
114 170 โรงเรียนบ้านศาลา 4 8 6
115 169 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 19 53 33
116 171 โรงเรียนบ้านสกล 4 5 5
117 174 โรงเรียนบ้านสน 22 67 39
118 172 โรงเรียนบ้านสนบ 8 25 11
119 173 โรงเรียนบ้านสนวน 4 16 9
120 175 โรงเรียนบ้านสมุด 4 9 7
121 177 โรงเรียนบ้านสระทอง 21 68 38
122 176 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 39 82 63
123 178 โรงเรียนบ้านสวาท 9 10 9
124 180 โรงเรียนบ้านสวาย 11 14 12
125 179 โรงเรียนบ้านสวายซอ 21 77 39
126 181 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 10 29 19
127 182 โรงเรียนบ้านสะกาด 20 55 25
128 184 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 10 14 13
129 183 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 41 29
130 185 โรงเรียนบ้านสะแร 28 69 47
131 186 โรงเรียนบ้านสังขะ 7 10 9
132 187 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 4 13 4
133 189 โรงเรียนบ้านสำโรง 5 18 12
134 188 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 8 15 14
135 190 โรงเรียนบ้านสีโค 6 23 11
136 195 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 6 10 7
137 196 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 19 58 33
138 197 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 6 12 10
139 199 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 20 53 28
140 200 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 6 3
141 203 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 38 57 49
142 204 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 26 70 34
143 205 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 12 29 20
144 202 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 28 18
145 198 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 20 40 30
146 201 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 5 35 15
147 206 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 2 2
148 207 โรงเรียนบ้านหลัก 12 34 23
149 208 โรงเรียนบ้านห้วยปูน 1 15 4
150 209 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3 5 4
151 210 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 3 2
152 211 โรงเรียนบ้านอังกอล 3 4 4
153 213 โรงเรียนบ้านอาวอก 4 5 4
154 212 โรงเรียนบ้านอาโพน 34 86 55
155 215 โรงเรียนบ้านอำปึล 23 62 27
156 214 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 5 7 7
157 216 โรงเรียนบ้านอุโลก 14 75 31
158 037 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 16 35 25
159 039 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 11 29 18
160 038 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 4 5 4
161 068 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 20 46 32
162 073 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 6 10 9
163 100 โรงเรียนบ้านเตาแดก 5 6 6
164 105 โรงเรียนบ้านเถกิง 23 48 30
165 164 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 34 98 53
166 191 โรงเรียนบ้านเสกกอง 19 55 25
167 192 โรงเรียนบ้านเสรียง 13 24 18
168 079 โรงเรียนบ้านแดง 10 14 11
169 119 โรงเรียนบ้านแนงมุด 21 70 38
170 149 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 14 32 22
171 193 โรงเรียนบ้านแสนกาง 16 27 17
172 047 โรงเรียนบ้านโคกกรม 6 6 6
173 048 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41 85 63
174 049 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 12 24 19
175 050 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 28 50 34
176 051 โรงเรียนบ้านโคกทม 23 50 38
177 053 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 3 13 3
178 056 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 10 15 11
179 057 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 2 3 2
180 058 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 17 49 27
181 055 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 8 23 11
182 054 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 5 9 9
183 052 โรงเรียนบ้านโคกไทร 21 45 28
184 059 โรงเรียนบ้านโคลด 2 3 3
185 069 โรงเรียนบ้านโจรก 38 80 64
186 074 โรงเรียนบ้านโชค 1 5 2
187 075 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 5 20 8
188 076 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 43 112 56
189 080 โรงเรียนบ้านโดง 9 52 19
190 101 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 24 97 54
191 121 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 9 15 13
192 122 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 12 29 19
193 123 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 15 46 23
194 124 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 16 31 24
195 125 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 6 6 6
196 120 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 5 15 8
197 142 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 11 10
198 141 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 15 34 22
199 143 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 12 5
200 144 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 22 11
201 194 โรงเรียนบ้านโสน 18 40 24
202 217 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 7 13 13
203 112 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 3 4 4
204 113 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) 2 6 2
205 114 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 7 17 14
206 111 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 4 7 5
207 115 โรงเรียนบ้านไทร 4 6 5
208 218 โรงเรียนประชาสามัคคี 15 39 28
209 219 โรงเรียนปราสาท 18 49 27
210 220 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 11 18 16
211 224 โรงเรียนมหาราช 4 3 18 7
212 225 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 11 31 18
213 226 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 8 18 11
214 227 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 18 67 38
215 229 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 46 90 73
216 230 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 33 60 45
217 231 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 12 30 21
218 232 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 0 0 0
219 233 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 11 32 21
220 234 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 16 30 26
221 235 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 59 121 84
222 236 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 7 17 12
223 237 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 6 20 11
224 239 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 9 60 21
225 240 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 4 9 7
226 241 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 40 83 64
227 242 โรงเรียนอมรินทราวารี 17 36 24
228 004 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 4 10 6
229 008 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 64 109 91
230 009 โรงเรียนเจริญสุข 4 10 5
231 221 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 5 15 10
232 228 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 7 9 8
233 238 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 3 2
234 222 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 5 11 7
235 223 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 8 39 16
236 018 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 12 28 21
237 011 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 3 3 3
238 012 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 4 6 5
239 014 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 2 2 2
240 015 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต 0 0 0
241 016 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน 1 2 2
242 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 0 0 0
รวม 2958 7204 4561
11765

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน www.surin3.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]