สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญเที่ยง
 
1. นางบุษกร  นิ่มกระโทก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
2. นายธนากร  ธรรมนาม
 
1. นางจันทร์หอม  บุญคืน
2. นางภัทรวดี  พรหมอุ่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักษ์สิทธิ์  สืบเทพ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ใจกล้า
 
1. นางจันทร์หอม  บุญคืน
2. นางภัทรวดี  พรหมอุ่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายวินัย  ฉิมงาม
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนนวันต์  ศรีโพธิ์โต
2. เด็กชายธนากร  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทร์ทอง
4. เด็กชายภภัสนัย  ตลับทอง
5. เด็กหญิงภภัสรา  ตลับทอง
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
2. นางพิณทอง  ผ่องแก้ว
3. นางภัสชากาญจน์  เปี่ยมเจริญวรากูร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.34 ทอง 6 1. เด็กชายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายจตุพล  สุดโสม
 
1. นางพิณทอง  ผ่องแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญเที่ยง
 
1. นางภัสชากาญจน์  เปี่ยมเจริญวรากูร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรรครมย์
 
1. นายวีระ  แก้วพวง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กะการดี
2. เด็กหญิงภาลวี  สวัสดี
 
1. นางบุษกร  นิ่มกระโทก
2. นายประกาศิต  สืบเทพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  ใจกล้า
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เทียนทอง
 
1. นางบุษกร  นิ่มกระโทก
2. นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กิเลน
 
1. นางศศิมา  ลักขษร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายสุริยา  โสรัส
 
1. นางศศิมา  ลักขษร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจกล้า
 
1. นางพิณทอง  ผ่องแก้ว
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธราดล  แสวงสุข
2. เด็กชายยอดยศ  แสนดี
3. เด็กชายวัฒนวงศ์  ใจกล้า
 
1. นางศศิมา  ลักขษร
2. นางบรรพตี  สืบเทพ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คชโส
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุตรทอง
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ
2. นางสาวศิรินาท  ศรีเมือง