สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เอื้อนไธสง
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวปราณี  ฝ่ายเทศ
2. นางสาวพานทอง   กระแสโสม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐเฉลิม  ไกรยวงศ์
2. เด็กชายทัพพสาร  พานเหล็ก
3. เด็กชายปรินธร  สาวิลัย
 
1. นายวีระชัย   ปุริโส
2. นายสัมฤทธิ์  หนองเหล็ก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เกวิโก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เสามั่น
3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  บุญจันทร์
 
1. นางสุมาลี  อรุณถิน
2. นายวีระชัย  ปุริโส