สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุรัตนาพร  จิตหาญ
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุรัตนาพร  จิตหาญ
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนาฏ  สายวัน
2. เด็กชายภูวนัย  แสนดี
3. เด็กหญิงศรินญา  หอมหวล
 
1. นายธนากร  คูคำ
2. นางสาวพิกุล  ปานงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.32 ทอง 13 1. เด็กชายนวพล  วันยาว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตหาญ
 
1. นางเปรมกมล  บัวแดง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทับชัย
 
1. นายวิชัย  โพธิ์พันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพิมพ์พร  เเกล้วกล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทับชัย
 
1. นางพิมพ์พร  แกล้วกล้า
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทับชัย
 
1. นางประภาศรี  แสนดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสนา  ยีรัมย์
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวนฤมล  วงษ์ทอง
2. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวิษา  ดวงทอง
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมินตรา  สิงสีทา
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิริยา  ธรรมบท
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาดี
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  นามวงศ์
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นางสาวราตรี  จงใจงาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาดี
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภาวิษา  ดวงทอง
2. เด็กหญิงยลดา  ศรีบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นางสาวนันธิดา  พลายงาม
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัฒนา  ระย้าย้อย
2. เด็กชายภูมินทร์  เสาวโร
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  ดวงเวา
2. เด็กชายสุบัณฑิต  จำเริญดี
3. เด็กชายอัศดา  ปาสาวัณ
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. นายธนาวุฒิ  ตุมระวัตร
2. นายสมพร  พิศวิมล
3. นายสัญญา  เจริญศรี
 
1. นายบุญเย็น  เพ่งพินิจ