สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทับชัย
 
1. นางประภาศรี  แสนดี
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิริยา  ธรรมบท
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาดี
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภาวิษา  ดวงทอง
2. เด็กหญิงยลดา  ศรีบูรณ์
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นางสาวนันธิดา  พลายงาม