สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุรัตนาพร  จิตหาญ
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนาฏ  สายวัน
2. เด็กชายภูวนัย  แสนดี
3. เด็กหญิงศรินญา  หอมหวล
 
1. นายธนากร  คูคำ
2. นางสาวพิกุล  ปานงาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.32 ทอง 13 1. เด็กชายนวพล  วันยาว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตหาญ
 
1. นางเปรมกมล  บัวแดง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพิมพ์พร  เเกล้วกล้า
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทับชัย
 
1. นางพิมพ์พร  แกล้วกล้า
 
6 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาดี
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. นายธนาวุฒิ  ตุมระวัตร
2. นายสมพร  พิศวิมล
3. นายสัญญา  เจริญศรี
 
1. นายบุญเย็น  เพ่งพินิจ