สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะคัด
 
1. นายเรืองวิทย์  สุดดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
 
1. นายเรืองวิทย์  สุดดี
2. นายยุทธนา  พิมพื์สาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนรินดา  ทองงาม
 
1. นายทินกร  สายธนู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
 
1. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวเสกสรร  ถือกล้า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะชัย
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชื่นนาค
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะคัด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะชัย
4. นางสาวฑิฆัมพร  สีสว่าง
5. นายดนัย  ล้ำประเสริฐ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  สำรวมจิตร
7. นางสาวนรินดา  ทองงาม
8. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองมาก
9. นางสาวปาริฉัตร  จันที
10. นางสาวปิยาภรณ์  พอกพูน
11. นางสาวพรชิตา  สุขชิด
12. นางสาวพิชญาลักษณ์  ชะโกฎิ
13. เด็กชายภัสดา  สังโสมา
14. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสงคราม
15. นายมหัศจรรย์  คารทอง
16. เด็กหญิงมัสยา  พรหมบุตร
17. เด็กหญิงยุพิน  สีดาน้อย
18. นางสาวรัชนี  ประสมกล้า
19. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
20. เด็กหญิงวิภาพร  พยุงบุญ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาสุขใจ
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สาแก้ว
23. เด็กหญิงวีระพร  อนุลาวัพพ์
24. เด็กชายศิรินันท์  ขันมาก
25. เด็กชายสงกรานต์  สุขสงวน
26. เด็กหญิงสวรส  ยืนหาญ
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุตตาล
28. เด็กหญิงสุพัตรา  รักมิตร
29. นางสาวอนัญญา  ชนะชัย
30. เด็กชายอนันต์ธชัย  ทองงาม
31. เด็กชายอภิวัฒน์  ผมหอม
32. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   พันชวะนัส
33. เด็กหญิงอาทิตยา  นิยมสมาน
34. เด็กชายเจษฎาวัฒน์  พิศเพ็ง
35. นายเบญจพงษ์  ร่วมคำ
36. เด็กหญิงเบญญา  พรมช่วย
37. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แก้วดี
38. นางสาวเพ็ญนภา  สมันสุข
39. นางสาวเอิร์น  ประทุมแก้ว
40. เด็กหญิงโสรยา  อ่อนปุย
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
2. นางนิภาภรณ์  เชื้อมั่นคง
3. นายทินกร  สายธนู
4. นายพิจิตร  ยานุทัย
5. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
6. นายเรืองวิทย์  สุดดี
7. นางวรรณา  สายธนู
8. นายยุทธนา  พิมพ์สาร
9. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวพิชญาลักษณ์  ชะโกฎิ
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑิฆัมพร  สีสว่าง
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเยี่ยม
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงมัสยา  พรหมบุตร
2. เด็กชายศิวะพงษ์  อุระงาม
 
1. นายจิตติศักดิ์  เพิ่มผล
2. นางสาวตะวันฉาย  พวงลำภู
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิฆิมมาภรณ์  สุขชิต
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเสกสรร  ถือกล้า
2. นายสุภาพ  สอนดี