สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
 
1. นายเรืองวิทย์  สุดดี
2. นายยุทธนา  พิมพื์สาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนรินดา  ทองงาม
 
1. นายทินกร  สายธนู