สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญมี
2. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์ล้ำ
3. เด็กชายสุดยอด  คำแสงผ่อง
 
1. นายปริญญา  นาดี
2. นายประนอม  ศรีจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายตรีเนตร  พรมมา
2. เด็กชายเจษฎา  เหมทอง
3. เด็กชายเล็ก  คำป้อง
 
1. นายประดิษฐ์  มีสอาด
2. นายประนอม  ศรีจันทร์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จันทะโพรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงเอกนภา  ต่อต้น
 
1. นางสาวพรรณิภา  ช่วยมิตร
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม