สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82.5 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญสด
2. เด็กชายชลธิชา  สินสอน
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ทานคำ
4. เด็กหญิงธนัญญา  ยอดพรม
5. เด็กชายพีรภัทร  บุพผาโต
6. เด็กชายรัชชานนท์  เทศธรรม
7. เด็กชายวราวุธ  แก้วหอม
8. เด็กหญิงศิริมา  งามนวล
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญประถัมภ์
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ไตรล้ำ
 
1. นายประนอม   สมถวิล
2. นางสาวสุดาปัน  คำเภา
3. นางสาวศรัญญา  คงกล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาละ
 
1. นางวงเดือน  สิทธิพูน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ล้ำแสง
2. เด็กชายณัฐพล  บุญครอง
3. เด็กชายปกรณ์  วิชัยรัมย์
 
1. นายทัตธน  กาญจรัส
2. นางสาวสุดาปัน  คำเภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  สาละ
2. เด็กชายจตุรเทพ  ยูงรัมย์
3. เด็กชายศรายุทธ  เบ้าคำ
 
1. นายทัตธน  กาญจรัส
2. นางสาวสุดาปัน  คำเภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วางาม
 
1. นางวงเดือน  สิทธิพูน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจนิดตา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐิชา  บุญครอง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ยอดพรม
 
1. นายศราวุฒิ  มะเมีย
2. นายณัฐกิตติ์  ศาลางาม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธนา  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวอรทัย  ทวีสุข