สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายคุณานนท์  กระแสเทพ
2. เด็กชายทรงเกียรติ  ดีเข็ม
3. เด็กหญิงปวีณา  อนันตสุข
4. เด็กหญิงวรัญญา  สามี
5. เด็กหญิงวรารัตน์  สุขเหลือง
 
1. นายสมภาร  ใยวัน
2. นางสาวสายพิณ  บุตรดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชยธร  จงจอหอ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ก้อนมะณี
3. เด็กชายปริญญา  ตริตรองรัมย์
4. เด็กชายสมยศ  สุกใส
5. เด็กชายสุวรรณ  โขงรัมย์
6. เด็กชายเด่นชัย   เอี่ยมจิตร
 
1. นายสมภาร  ใยวัน
2. นายบุญเลิศ  ชะตาถนอม
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนพร  แจทอง
 
1. นางอุบลรัตน์  ชะตาถนอม